Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA LISTĘ REKOMENDOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W RAMACH PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA

 

Na podstawie § 2 i § 3 Regulaminu naboru ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 672/2019 z dnia 28.03.2019 r.,ogłasza się nabór ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

Zasady naboru:

 1. Do złożenia oferty uprawnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą obejmującą w swym zakresie prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją, dociepleniu stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie, wymianie okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.
 2. Oferta złożona przez wykonawcę winna spełniać następujące warunki formalne:
  1. być złożona na właściwym formularzu – załącznik nr 3 do Regulaminu naboru ofert,
  2. być opatrzona podpisem uprawnionej osoby,
  3. mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
 3. Powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Komisja dokonuje oceny i weryfikacji ofert złożonych przez wykonawców pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Komisja wzywa wykonawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 5. W przypadku nieuzupełnienia w terminie braków, oferta nie podlega dalszej weryfikacji przez Komisję.
 6. Komisja dokonuje merytorycznego badania złożonych ofert według ustalonych kryteriów poprzez wypełnienie Karty oceny oferty – załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ofert.
 7. Wykonawców, których oferty spełniają wszystkie kryteria oceny, Komisja umieszcza na liście, którą zatwierdza Przewodniczący Komisji.
 8. Lista jest aktualizowana raz w miesiącu i obowiązuje do zakończenia trwania Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa z zastrzeżeniem pkt 8.
 9. Wykonawcy, którzy wyrażą chęć znalezienia się na liście na kolejny rok kalendarzowy, są zobligowani do ponownego złożenia w Wydziale ds. Jakości Powietrza wymaganych dokumentów zgodnie z formularzem oferty w okresie od 1-30 listopada poprzedzającego kolejny rok kalendarzowy.
 10. Wykonawca, który złoży po raz pierwszy ofertę w okresie od 1-30 listopada, zostanie także ujęty na liście na kolejny rok kalendarzowy.
 11. Lista, zawierająca nazwę oferenta, dane teleadresowe oraz zakres wykonywanych prac publikowana jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 12. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki Regulaminu naboru ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dla celów sporządzenia listy

  Termin składania ofert:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa w Punkcie Informacyjno-Doradczym Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 lub przesłać na adres: Wydział ds. Jakości Powietrza UMK, 31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu i opatrzyć napisem: Wydział ds. Jakości Powietrza UMK Komisja Naboru Ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa - nie otwierać.
 2. Data wpływu oferty rozumiana jest jako termin dostarczenia oferty do Urzędu Miasta Krakowa.

Tryb i kryteria stosowane przy ocenie oferty:

 1. Ocena merytoryczna złożonych ofert dokonywana jest według następujących kryteriów:
  1. Kondycji finansowej - dobra sytuacja finansowa wykonawcy, potwierdzona aktualnymi zaświadczeniami o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 100 000 PLN.
  2. Niezawodności - rzetelne wykonanie zleconych prac, potwierdzone złożeniem wykazu 5 inwestycji zrealizowanych przez wykonawcę w przeciągu ostatnich 3 lat (w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 3 lata, wówczas od momentu rozpoczęcia działalności), wraz z referencjami obejmującymi zakres wykonanych prac: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją, docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych. Poprzez ww. wykaz rozumie się wykonanie 5 inwestycji z każdego zakresu wykonywanych prac, na które wykonawca składa ofertę.
  3. Terminowości – oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji umów podpisanych z inwestorami w terminie określonym w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
  4. Ceny – oświadczenie o zobowiązaniu się do przygotowania oferty cenowej dla mieszkańców Krakowa na wykonanie prac zgodnie z założeniami Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa opartej na średnich standardach, nieprzekraczającej kwoty dotacji wyliczonej zgodnie z zasadami Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa do 100% kosztów kwalifikowanych.
  5. Gwarancji – oświadczenie o objęciu minimum 5 letnią gwarancją wszystkich wykonywanych usług.
  6. Potencjału – dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji zleconych prac, potwierdzone zatrudnieniem na umowę o pracę minimum 3 pracowników budowlanych (w tym 1 pracownik musi posiadać uprawnienia dla kierownika budowy), którzy będą uczestniczyć w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Dopuszcza się możliwość potwierdzenia zatrudnienia 2 pracowników budowlanych, w przypadku gdy trzecim pracownikiem budowlanym jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.
  7.  Kwalifikacji – kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w pełnym lub ograniczonym zakresie) oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  8. Jakości - stosowane materiały, prefabrykaty lub urządzenia powinny posiadać atesty wymagane prawem polskim.
 2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z listy przestrzegać zaleceń i wymagań Gminy Miejskiej Kraków wynikających z kryteriów oceny.

Termin wyboru ofert:

Komisja dokonuje weryfikacji i oceny ofert w terminie 15 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym oferty zostały złożone.

 

Informacje dotyczące otwartego naboru ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Wydziale ds. Jakości Powietrza w pokoju nr 917, al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie lub pod numerem tel. 12/616 9068.

 

Jan Urbańczyk

Przewodniczący Komisji

Dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza

Kraków, dnia 12.04.2019 r.


 

Materiały do pobrania: 

 1. ZARZĄDZENIE Nr 672/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.03.2019 r.
 2. Regulamin Pracy Komisji – załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 672/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r.
 3. Oświadczenie o bezstronności - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 672/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r.
 4. Regulamin naboru ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa – załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 672/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r.
 5. Karta oceny oferty – załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ofert.
 6. Wzór listy rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa– załącznik nr 2 do Regulaminu naboru ofert.
 7. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami – załącznik nr 3 do Regulaminu naboru ofert.