BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14

Podinspektor w Dziale Personalnym


wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 
 

1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze kadrowej pracowników.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 2. Wymagania dodatkowe:

 

1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników,

 

2) preferowane ukończone szkolenia i kursy z zakresu kadr,

 

3) znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

 

4) umiejętność redagowania pism i posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu prawa pracy tj. kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

 

5) znajomość programu Płatnik,

 

6) pożądane cechy osobowości i umiejętności psychospołeczne: komunikatywność, sprawność organizacyjna, kreatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu oraz planowania i organizacji pracy.

 

 

 

Uwaga: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

 
3. Zakres obowiązków:

1) Sporządzanie, na podstawie zaakceptowanych wniosków, dokumentacji w zakresie przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania oraz karania pracowników zatrudnionych w MOPS Kraków.

2) Gromadzenie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji kadrowej.

3) Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników MOPS, w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej nieobecności pracowników MOPS wynikającej z urlopów wypoczynkowych, urlopów przyznawanych na podstawie innych ustaw, zwolnień lekarskich itp.

4) Sporządzanie dokumentacji dotyczącej naliczania nagród jubileuszowych oraz dodatku za wieloletnią pracę.

5) Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przerw i zwolnień od pracy wynikających z obowiązujących przepisów.

6) Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

7) Obsługa programu kadrowo-płacowego Xpertis – zakładka kadry.

8) Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych.

9) Wydawanie, aktualizowanie i ewidencjonowanie legitymacji służbowych

10) Kontrolowanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych dotyczących spraw personalnych.

11) Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań.

12) Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 2600,00 złotych do 3500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Podinspektor w Dziale Personalnym”.

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 23 kwietnia 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Podinspektor w Dziale Personalnym”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów
    1Dyrektor Witold Kramarz

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym)