UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie poniżej.

 

 

Lista aktów z danego roku: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer/2020

Tytuł

Data podpisania

864

w sprawie niezatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego pn. „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży” w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”

2020-04-06

863

w sprawie uzupełnienia Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki

2020-04-06

862

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 15 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Młodzież Działa Lokalnie” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

2020-04-06

860

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

2020-04-06

859

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Drewnianej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-04-06

857

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Cechowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-04-06

 856

w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów o charakterze wewnętrznym w Urzędzie Miasta Krakowa

2020-04-06 

855

w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2020 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym

2020-04-03

854

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.”

2020-04-03

853

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Szyszko-Bohusza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-04-03

852

zmieniające zarządzenie Nr 389/2020 w sprawie ustalenia szczegółowego Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

2020-04-03

851

zmieniające zarządzenie Nr 315/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela”im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

2020-04-03

850

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

2020-04-03

849

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Nad Baranówką do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-03

848

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

2020-04-03

847

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Widłakowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.2020-04-03

2020-04-03

846

w sprawie wyrażenia zgody na wyburzenie obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

2020-04-03

845 

w sprawie anulowania i ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego  z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej jako działka nr 26/6 obręb 11 jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze  

2020-04-01 

844 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida umów użyczenia części nieruchomości położonych przy  ul. Sokolskiej 17 i ul. Zamoyskiego 6 pozostających w trwałym zarządzie  ww. samorządowej jednostki oświatowej.  

2020-04-01 

843 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

2020-04-01 

842

 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zajęć wierzytelności oraz zgody na zawarcie umowy cesji.

2020-04-02

841

 zmieniające zarządzenie Nr 1998/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), przypadających Gminie Miejskiej Kraków.

2020-04-02

840

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Grębałowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-04-02

839

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2415/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni.

2020-04-02

838

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 21/6 obręb 29 Podgórze będącej własnością osób fizycznych położonej w strefie A – planowany Park Miejski – Park Płaszów Obóz u zbiegu ul. Kopiec Krakusa i ul. Maryewskiego.

2020-04-02

837

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Lilli Wenedy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-04-02

836

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Longinusa Podbipięty na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-04-02

833

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-04-02

832

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

2020-04-02

831

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych u zbiegu ul. Powstańców i ul. Piasta Kołodzieja.

2020-04-02

830

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

2020-04-01 

829

w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. części strychu budynku nr 13 przy ul. Romualda Traugutta w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – przebudowy i adaptacji na cele mieszkalne, przyłączenia zaadoptowanej powierzchni do lokalu mieszkalnego, ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży nowopowstałego lokalu oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

2020-04-01

827

w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy al. Gen. Władysława Andersa

2020-04-01

 825

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2020-04-01 

824

zmieniające zarządzenie Nr 633/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2020-04-02

823 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Grochowej 23 na os. Szkolne 19 w Krakowie.

2020-04-01 

822

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług” w Krakowie.

2020-03-31

 821

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-04-02

 820

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2020-04-02

 819

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 801, 853 i 900)

 2020-04-02

 818

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853 i 900).

2020-04-02 

817

w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie stanu epidemii

2020-04-01

 816

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podgórki Tynieckie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2020-04-01

 815

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Dworcowej na rzecz Tauron Dystrybucja Sp. z o. o.

 2020-04-01

 814

 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 2020-04-01

 813

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Drożyska do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-04-01

 811

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-03-31

 810

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2020-03-31

 809

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 855).

 2020-03-31

 808

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian planu dochodów i wydatków w dziale 855).

 2020-03-31

 807

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-03-31

806 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2020-03-31

805

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 91/3072 części w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 438/1 obręb 46 j. ewid. Podgórze, wchodzącej w pas drogowy ul. Włodarskiej

2020-03-30

804

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Podlesie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 36/21, 36/26 i 39/3 obręb 59 Podgórze, objętej zakresem planowanego Parku Rzecznego Drwinka

2020-03-30

803

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 28 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Na Szaniec 21 w Krakowie.

2020-03-30

802

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przysługujących Gminie Miejskiej Kraków - prawa własności nieruchomości gruntowej oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Krakowie przy ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego

2020-03-30

801

zmieniające zarządzenie Nr 1985/2019 w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

2020-03-30

800

w sprawie niedokonania wyboru oferty w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

2020-03-30

799

w sprawie ustalenia nowego terminu wejścia w życie zarządzenia Nr 536/2020 zmieniającego zarządzenie nr 3498/2018 w sprawie trybu i zasad najmu lokali użytkowych oraz innych części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wł. Reymonta 20, zabudowanej stadionem sportowym pn. „Stadion Miejski im. H. Reymana” na okres od 1 miesiąca do 3 lat, na okres powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony

2020-03-30

 798 

zmieniające zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2020

2020-03-27 

797

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Hoyera

2020-03-27

796

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Krzewowej

2020-03-27

795

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Gumniska oraz ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami

2020-03-27

794

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Do Przystani do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-27

 793

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 2492/2019 z dnia 02 października 2019 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-03-27

 792

 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łutnia stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2020-03-27

 791

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Modrzewiowej 23 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-03-27

 790

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Andrzeja Waligórskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-03-27

 789

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 2/64 oraz udziału 1/3 części działki nr 2/65 obr. 73 Podgórze

 2020-03-27

 788

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 39 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Kantora 7 w Krakowie

2020-03-27 

 787

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3084/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2020-03-27

 786

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5915/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2020-03-27

 785

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6413/368829 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Heleny 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2020-03-27 

 784

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2019. 

2020-03-30 

783

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków dwóch lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 - wyodrębnionych w nieruchomości usytuowanej przy ul. Tokarskiej 16 w Krakowie na działce ewidencyjnej nr 345/4 obręb 33 Podgórze – na cele statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2020-03-27

782 

zmieniające zarządzenie Nr 2865/2019 w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu  dla lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa albo współwłasność Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków, względem których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego oraz ustalania odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotowych lokali  

2020-03-27

781

zmieniające zarządzenie Nr 2864/2019 w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz w tymczasowych pomieszczeniach wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków 

2020-03-27 

780 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Poznańskiej.

2020-03-26 

779 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-26 

778

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Pokoju do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-03-26

777

zmieniające zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie działań promocyjnych - „Ambasadorzy krakowskiego sportu” realizowanych przez krakowskie drużyny klubowe i krakowskich sportowców oraz powołania Komisji.

2020-03-26  

776

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Chocimskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-03-26

775

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Skotnickiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-03-26

774

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10A usytuowanego w budynku przy ul. Dietla 62 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty

2020-03-26

773

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 33 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty

2020-03-26

772

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje robót budowlanych na nieruchomościach położonych w Krakowie na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony, których trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2020-03-26

771

zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

2020-03-26

770

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 221/9 obr. 57 Podgórze, objętej zakresem planowanego Parku Aleksandry.

2020-03-26

769

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 5/4 obr. 23 Krowodrza, pod powiększenie uroczyska Las Wolski.

2020-03-26 

768

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Juliusza Słowackiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-26 

767

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Sodowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-03-26

766

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

2020-03-26

765

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2020-03-26

764

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym ½ części lokalu mieszkalnego nr 54 usytuowanego w budynku przy ul. Celarowskiej 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 39% bonifikaty.

2020-03-26

763

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-03-26

762

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5411/351496 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-03-26

761

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki Equal I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2020-03-26

 760

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2020 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801, 854 i 926)

 2020-03-26

 759

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2020-03-26

 758

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 751, 754, 758, 852, 853 i 921).

 2020-03-26

 757

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751, 754, 852 i 853, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754 i 921).

 2020-03-26

 756

 zmieniające zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 2020-03-26

 755

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 754, 758, 801, 853, 854, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic).

 2020-03-26

 754

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 750, 801, 853, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754, 801, 853 i 900 – zadania dzielnic).

 2020-03-26

 753

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. dział 600).

 2020-03-26

 752

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 2020-03-26

 751

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700 i 900).

 2020-03-26

 750

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700 i 900).

 2020-03-26

 749

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 853 i 921 - dzielnice).

 2020-03-26

 748

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700 i 855).

 2020-03-26

 747

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 801, 853, 854, 900 i 926).

 2020-03-26

 746

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 900 i 921 – zadania dzielnic).

 2020-03-26

 745

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 801, 851, 855, 900 i 926).

 2020-03-26

744

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie.

2020-03-25

743

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Kołobrzeskiej

2020-03-25

 742

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 10/1000 cz. nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Białoprądnickiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-03-25 

741

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Saskiej i ul. Płk. Kuklińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-25

740

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Edwarda Warchałowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-03-25

739

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” pn. „Działania wspierające rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym”

2020-03-25

738

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020-03-25

737

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” pn. „XXI Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością”

2020-03-25

736

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żołnierskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-03-25

735

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie, zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

2020-03-25

734

w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców

2020-03-24

733

w sprawie przeznaczenia na potrzeby Wydziału Obsługi Urzędu części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum C 10 w Krakowie

2020-03-20

732

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-03-20

731

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Okólnej 3 w Krakowie

2020-03-20

730

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-20

729

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5796/261274 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2020-03-20

728

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki Piwnice Win Importowanych Vinfort sp. z o.o.

2020-03-20

727

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3970/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej powyżej części

2020-03-20

726

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Do Przystani do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-20

725

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Modrzewiowej 23 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-20

724

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Kosiarzy

2020-03-20

723

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków

2020-03-20

722

zmieniające zarządzenie Nr 633/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2020-03-24

721

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 397/30247 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-03-19

720

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 oraz likwidacji wchodzących w jego skład XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22 w Krakowie.

2020-03-17

719

zmieniające zarządzenie Nr 1898/2018 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. analizy roszczeń zgłoszonych w trybie art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku ze złożonymi przed sądami cywilnymi pozwami.

2020-03-17

718

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 57 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kutrzeby 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-03-17

717

w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego

2020-03-21

716

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stella Sawickiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2020-03-20

715

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-03-20

714

zmieniające zarządzenie Nr 224/2020 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowych

2020-03-20

713

uchylające zarządzenie Nr 303/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej przez Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych - MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na potrzeby organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) oraz grup nieformalnych działających w obszarze trzeciego sektora

 2020-03-20

712

w sprawie powołania Kapituły Wielokulturowości opiniującej kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019”

2020-03-20

711

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w latach 2020-2021 programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

2020-03-20

710

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie obiektów znajdujących się w Muzeum Fotografii w Krakowie do innych instytucji publicznych.

2020-03-20 

 709

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6028/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

  2020-03-20

708

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-03-20

707

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową.

2020-03-20

706

 zmieniające zarządzenie Nr 1471/2018 w sprawie zasad postępowania dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przypadających Gminie Miejskiej Kraków.

 2020-03-20

705

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Tynieckiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-03-20

704

w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wiedeńska”.

2020-03-19

703

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5136/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni.

2020-03-19

702

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 241/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-03-19

701

w sprawie odstąpienia przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie od przeprowadzenia aukcji oraz aukcji celowej na najem lokali użytkowych oraz aukcji na najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w częściach ułamkowych współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków oraz lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

2020-03-20

700

w sprawie zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

2020-03-20

699

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 852 i 900).

2020-03-20

698

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 852).

2020-03-20

697

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

2020-03-20

696

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2020-03-20

695

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5473/313251 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 67 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2020-03-19

694

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku

2020-03-20

693

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

2020-03-19

692

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków.

2020-03-19

691

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków położoną przy ul. Bociana 8

2020-03-18

690

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2020-03-18

689

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 853, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 801 – zadania dzielnic).

2020-03-18

688

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 801, 851, 852, 855 i 900).

2020-03-18

687

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900).

2020-03-18

 686

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji przez wygaszanie XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

 2020-03-18

 685

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji przez wygaszanie XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie.

2020-03-18

 684

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

 2020-03-18

 683

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 853 i 921 – zadania dzielnic).

 2020-03-18

 682

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 700 i 855).

 2020-03-18

 681

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 853, 854, 900 i 926).

 2020-03-18

680

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów

2020-03-17

 679

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Francesco Nullo do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-17

 678

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty reklamowej.

2020-03-17

 677

 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie za rok 2019.

 2020-03-17

 676

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bałtyckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-17

 675

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-03-17

 674

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-03-17 

 673

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia

  2020-03-17

 672

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia

 2020-03-17

 671

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

2020-03-17  

 670

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

 2020-03-17

669

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

2020-03-12

668

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

2020-03-12

 667

w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 532/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 18 marca 2020 r.

2020-03-16 

 666

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 853 i 855)

2020-03-16 

 665

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 853 i 855)

2020-03-16 

 664

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600 i 900)

2020-03-16 

 663

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750 i 900)

2020-03-16 

 662

sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2020-03-16 

661

w sprawie przebiegu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Krakowa

2020-03-12

660

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych” w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”

2020-03-12

659

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. „Audyt dostępności Urzędu Miasta Krakowa i żłobków samorządowych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

2020-03-12

658

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich)

2020-03-12

657

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Janowi Kocołowi

2020-03-12

656

w sprawie ustanowienia i przyznawania nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa dla osób pracujących lub działających na rzecz młodzieży w Krakowie

2020-03-12

 655

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43

2020-03-12 

 654

w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2

2020-03-12 

 653

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Piasta Kołodzieja na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-03-12 

 652

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Sienkiewicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-12 

 651

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-12

650 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Wandy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-12 

649 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie

 2020-03-12

648

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 851).

2020-03-13

647

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851).

2020-03-13

  646 

w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.  

2020-03-12 

645

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700, 750, 801, 851, 855 i 900).

2020-03-12

644

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851 i 855).

2020-03-12

643

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750 i 855).

2020-03-12

642

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków w działach: 600, 750 i 855).

2020-03-12

641

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 751).

2020-03-12

640

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751).

2020-03-12

639

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 801 i 851).

2020-03-12

638

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 801 oraz zmian w planie wydatków w dziale 851).

2020-03-12

 637

w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 488/2020 w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek w Krakowie.  

2020-03-12 

636

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-03-12

635 

w sprawie przeznaczenia części lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej       150,14 m2, w tym 24,90 m2 powierzchni stanowiącej część wspólnego używania, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum C 10 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Fundacji Instytut Polityk Publicznych, na czas oznaczony do 3 lat.

2020-03-12 

 634

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie.

  2020-03-12

 633

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

  2020-03-12

 632

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7.

 2020-03-12

 631

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej na przy ul. Lubomirskiego 21 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-12 

  630 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie

2020-03-12 

 629

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego Grębałów w Krakowie

2020-03-12 

628 

w sprawie uchylenia niezrealizowanych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa. 

2020-03-10 

627

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego  z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 946/2008 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkami.  

2020-03-10 

626 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Facimiech w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

2020-03-10 

625

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej na os. Szkolnym 16 w Krakowie

2020-03-10

 624

 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Francesco Nullo.

 2020-03-10

 623

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krupniczej 44, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

2020-03-10 

622

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie

2020-03-10

621

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” pn. „Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”

2020-03-10

620 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Alfreda Dauna na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2020-03-10

 619

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy al. 29 Listopada

  2020-03-10 

 618

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Francesco Nullo do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2020-03-10

 617

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, przynależnych do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku nr 75 położonym przy ul. Starowiślnej w Krakowie

  2020-03-10

 616

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-03-10

 615

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

2020-03-10  

 614

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie

2020-03-10 

 613

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” i nadania statutu jednostce

2020-03-10 

612

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie. 

2020-03-10

611

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. 

2020-03-10

 

610

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie.  

2020-03-10

609

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.  

2020-03-10

608

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 6 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie.  

2020-03-10

 607

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 5 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie.

2020-03-10

606

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 88/6438 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2020-03-10

 605

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Lubomirskiego 21 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej 

2020-03-10 

 604

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania w udziałach po 1/8 części w stosunku do 3 osób zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 638/80556 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 51 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-03-10

 603

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20517 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]położonym przy ul. Widok 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-03-09 

 602

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z budżetem Miasta Krakowa oraz sporządzania, przekazywania i przesyłania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych

2020-03-06 

601

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2019 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

2020-03-09

 600

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kościelnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-03-06

 599

 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grzegórzeckiej

2020-03-06 

 598

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Longinusa Podbipięty w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

 2020-03-09

 597

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2020-03-09

 596

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4294/411105 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-03-09 

 595

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4233/128536 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-03-09

594

w sprawie powołania Bractwa Filantropii opiniującego kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2019”

2020-03-09

593

w sprawie ogłoszenia konkursu na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”

2020-03-09

 592

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Macedońskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  

2020-03-06 

 591

 w sprawie koordynacji działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta Krakowa, prowadzonych na platformie internetowej przez miejskie jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne UMK odpowiedzialne za realizację inwestycji i projektów miejskich

 2020-03-06

 590

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2020-03-06

 589

 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 116/14 obręb 116, jednostka ewidencyjna Kraków-Śródmieście, położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie, objętej księgą wieczystą numer KR1P/00265248/0, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

 2020-03-06

 588

 zmieniające zarządzenie Nr 761/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu

 2020-03-06

 587

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Godebskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 2020-03-06

 586

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wyki na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2020-03-06

 585

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-06

 584

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2020-03-06 

 583

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-06

 582

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Przedszkole Samorządowe Nr 82 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. B. Głowackiego 2 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-03-06

 581

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Stradomskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-03-06 

580

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Skrzyneckiego 12 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-05 

579

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu wygaśnięcia z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 71/6 i nr 71/8 obr. 49 jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta.

2020-03-05

578

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2020-03-05

577 

w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej  

2020-03-05 

576 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

2020-03-05 

 575

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2020-03-05

 574

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2020-03-05 

 573

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-03-05

 572

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zygmunta Starego

 2020-03-05

 571

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 40 umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pszczelnej 13 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-03-05

 570

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Pod Janem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-03-05

 569

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6188/461467 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Heleny 24 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

  2020-03-05

 568

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

  2020-03-05

 567

w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej

  2020-03-05

 566

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 755, 852, 853 i 855).

 2020-03-05

 565

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 755, 852, 853 i 855).

 2020-03-05

 564

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 1067

 2020-03-05

563

w sprawie uregulowania drugiej części składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Małopolskiej Organizacji Turystycznej

2020-03-05

 562

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2020-03-04 

561

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2190/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokali użytkowych położonych na os. Centrum C bl. 10 w Krakowie oraz zarządzenia Nr 1364/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokalu użytkowego położonego na os. Centrum C-10 w Krakowie.

2020-03-04

560

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Jeżynowej

2020-03-04

 559

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Sabina Hrynkiewicz - referent Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Salwatorskiej 12 w Krakowie

 2020-03-04

 558

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Pod Janem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-04

 557

 w sprawie zwolnienia z uiszczania czynszów najmu netto oraz obniżenia stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych o metrażu 47,00 m2 oraz 28,00 m2 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszczących się w budynku położonym przy Rynku Głównym 29 w Krakowie.

 2020-03-04

 556

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy Al. Gen. Władysława Andersa na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-03-04 

 555

 w sprawie wyrażenia zgody dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie na zawarcie umowy najmu części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 3.

 2020-03-04

 554

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2020-03-04 

 553

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2020-03-04 

 552

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie jednostki budżetowej

 2020-03-04

 551

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 129/19 obr. 91 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2020-03-04

 550

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Gen. Bolesława Roi do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-03-04 

 549

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki GOBARTO S.A.

 2020-03-04

548

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów

2020-03-04

547

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020-03-04

 546

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie-Zachód” i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag.

2020-03-04 

545

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 8 do 15 marca 2020 r.

2020-03-04

 544

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice - Północ”.

 2020-03-04

 543

 w sprawie wyznaczenia audytorów jakości i bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Krakowa

 2020-03-03

542 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w działkach położonych w rejonie ul. Bułgarskiej.

 2020-03-03

 541

 w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-03-03

540

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr CVIII/2810/18 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

2020-03-03

 539

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-03-03

 538

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

 2020-03-03

 537

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Fortecznej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

2020-03-03 

 536

zmieniające zarządzenie nr 3498/2018 w sprawie trybu i zasad najmu lokali użytkowych oraz innych części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wł. Reymonta 20, zabudowanej stadionem sportowym pn. „Stadion Miejski im. H. Reymana” na okres od 1 miesiąca do 3 lat, na okres powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony

 

2020-03-03

535

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 900 i 921 – zadania dzielnic).

2020-03-02

534

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 851, 855, 900 i 926).

2020-03-02

533

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900).

2020-03-02

532

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 18 marca 2020 r.

2020-03-03

531 

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/6 obr. 44 jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta – w zakresie udziału w wysokości 2/10 części ww. nieruchomości.

2020-03-02 

 530

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonego Nr 55A położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Stalowym Nr 5 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

2020-03-02 

 

 529

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2868/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek

2020-03-02 

528 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 27 położonym przy ul. Ks. Siemaszki w Krakowie

  2020-03-02

527

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty

2020-03-02 

 526

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-03-02

 525

 uchylające zarządzenie Nr 203/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką i określenia wysokości wynagrodzenia egzaminatorów 

2020-03-02 

524

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 129/17 obr. 91 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

2020-03-02

523

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CII/2646/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

2020-03-02

  522 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działania jednostki budżetowej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2020-03-02 

 521

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 700)

2020-03-02 

 520

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 700)

2020-03-02 

519

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków – druk nr 1025

2020-03-02

 518

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice - Południe”.

2020-02-28 

 517 

w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019.

2020-02-27 

 516

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kobierzyńskej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

2020-02-27 

 515

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801, 851 i 854).

 2020-02-28

 514

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 2020-02-28

 513

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 758, 852, 900 i 921 – zadania dzielnic).

 2020-02-28

 512

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 900 – zadania dzielnic).

 2020-02-28

 511

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 754 i 855).

 2020-02-28

 510

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 855).

 2020-02-28

 509

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 851, 852, 900, 921 i 926).

 2020-02-28

 508

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 900, 921 i 926).

 2020-02-28

 507

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 754, 855 i 921).

 2020-02-28

 506

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 855 i 921).

 2020-02-28

 505

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 801, 852, 855, 900 i 926).

 2020-02-28

 504

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852, 855, 900 i 926).

 2020-02-28

503

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 44,46,48 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-02-27

502

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 97 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na os. Kalinowym 11, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-27

501

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-27

 500

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Finansowego

 2020-02-27

 499

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Smolki Nr 12A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2020-02-27

 498

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Bohaterów Wietnamu do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-02-27

 497

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Magdaleny Samozwaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-27 

 496

 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2020 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 2020-02-27

 495

 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2020 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 2020-02-27

 494

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Zygmunta Starego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-27 

  493 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Spółdzielczym 6, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-27 

 492

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kronikarza Galla do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-27 

 491

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-27

 490

 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul.Olszańskiej.

2020-02-27 

489

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 5 marca 2020 r.

2020-02-27

488 

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych przedszkoli, szkół, zespołów szkół  i placówek w Krakowie.  

2020-02-26 

487

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 232/10 obr. 43 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

2020-02-26

486

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego oraz Konrada Wallenroda, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2020-02-26

485

w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

2020-02-26

484

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-02-26

483

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z wycinką 9 sztuk drzew oraz docięciem 3 konarów drzew na terenie Szkoły Podstawowej Nr 49 w Krakowie

2020-02-26

482

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”

2020-02-26

 481

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6307/999599 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-02-26

480 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie na Bulwarze Wołyńskim

 2020-02-26

479

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2020-02-26

478

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Mariana Domagały na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-02-26

 477

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Ugorek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-02-26

 476

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Magdaleny Samozwaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-26 

 475

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzywda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-02-26 

 474

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Powstańców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-02-26

 473

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Brodowicza 11 w Krakowie

  2020-02-26

 472

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 307/6 obr. 36 jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta.

  2020-02-26

 471

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 45/6 i nr 45/9 obr. 25 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2020-02-26

 470

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020 - 2023.

  2020-02-26

469 

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zasad funkcjonowania Klastra Innowacji SpołecznoGospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

2020-02-25 

468

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 40 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pszczelnej 13 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

2020-02-25

467

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Seniorów Lotnictwa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-25

466

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Daniłowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-25

 465

 w sprawie dopuszczenia do eksploatacji w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji informatycznych w zakresie obsługi finansowej.

 2020-02-25

 464

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Murowanej na rzecz PKP Energetyka S.A.

 2020-02-25

 463 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki  do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 110 im. Marii Kownackiej w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy al. Jana Pawła II 80 – druk nr 1068.

2020-02-26 

462

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Igołomskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-25

 461

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-25 

460 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku na os. Na Lotnisku 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 74% bonifikaty.  

 2020-02-24

459 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/201/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie.  

2020-02-24 

 458

w sprawie utraty mocy upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa  

2020-02-24 

457

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Na Stoku 34, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

2020-02-24

 456

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 9/20 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 205/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części

2020-02-24 

 455

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-24 

454

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 483/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

2020-02-24

453

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2020-02-24

 452

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

2020-02-24 

 451

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6027/410226 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Strzelców 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2020-02-24

450

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46/4 obr. 25 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

2020-02-21

449

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Monte Cassino do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-21

448

w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

2020-02-21

 447 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.  

2020-02-21 

 446

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-02-21 

 445

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6577/1106371 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Snycerskiej 34 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2020-02-21 

 444

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Przedszkole Samorządowe nr 123 w Krakowie umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej przy ul. Miechowity 4,pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-21

 443

w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2021

2020-02-21 

442

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2020-02-20

441

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostających w użytkowaniu wieczystym Złocień Atut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

2020-02-20 

440

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3255/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Korony Polskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-02-20

 439

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP”

 2020-02-20

 438

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie placówki oświatowej.

 2020-02-20

437 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Grzegórzeckiej 24 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-02-20

 436

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Batalionu Skała AK 12 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-20

435

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 11B w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 57 % bonifikaty

2020-02-20

434 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 758, 853, 855 i 926 – zadania dzielnic).

2020-02-20 

433 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 853, 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 853 – zadania dzielnic).

2020-02-20 

432 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 758, 852, 853, 855 i 921).

2020-02-20 

431 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 853 i 855). 

2020-02-20 

430 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700 i 852).

2020-02-20 

429 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 852). 

2020-02-20 

 428

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej na ul. Katowickiej 28, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-20

 427

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 31 grudnia 2093r. w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy Placu Szczepańskim, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dysponowaniu ww. nieruchomością na cele związane ze złożeniem kompletnego wniosku do Funduszy Norweskich EOG, dotyczącego zapewnienia finansowania zadania inwestycyjnego: Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

 2020-02-20

 426

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odwołania Barbary Trybus z pełnienia funkcji ławnika

2020-02-19 

 425

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28A położonego na os. Na Stoku w Krakowie

 2020-02-19

 424

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od obojga wnioskodawców po 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5787/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Na Kozłówce 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio ich własność we wskazanych częściach.

2020-02-19 

423 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 601/239556 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Złotego Wieku 34 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

  2020-02-19

 422

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia „Nagrody Krakowa - Miasta Literatury UNESCO”

 2020-02-19

 421

w sprawie utraty mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa  

2020-02-18 

420 

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień i pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa  

2020-02-18 

 417

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

 2020-02-18

 416

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

 2020-02-18

 415

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 2020-02-18

414

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 750).

2020-02-18

413

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

2020-02-18

412

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 852, 855 i 921).

2020-02-18

411

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 855 i 921).

2020-02-18

410

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

2020-02-18

409

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 900 – zadania dzielnic).

2020-02-18

408

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 851, 852, 853, 854, 855, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900).

2020-02-18

407

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Żeromskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-17

406

zmieniające zarządzenie Nr 1858/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Miasta Krakowa z miejskimi jednostkami organizacyjnymi objętymi projektem pn. „Gmina Miejska Kraków zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych”

2020-02-17

405

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

2020-02-17

404

w sprawie powołania Jury konkursu „Kraków bez barier” 2019.

2020-02-17

403

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2020

2020-02-17

402

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

2020-02-17

401

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020-02-17

400 

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska 

2020-02-17 

 399

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia. 

2020-02-17 

398 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 110 im. Marii Kownackiej w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy al. Jana Pawła II 80.  

2020-02-17 

 397

w sprawie zmiany zarządzenia nr 663/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

2020-02-17 

 396

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”– druk nr 1026

2020-02-17 

 395

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 – druk nr 1004

 2020-02-17

 394

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXX/489/15 w sprawie opłaty targowej.

 2020-02-17

 393

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Normandzkiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-02-17

 392

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Portowej.

2020-02-17 

 391

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w wymienionej części.

 2020-02-17

 390

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Tomasza, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  2020-02-17

 389

w sprawie ustalenia szczegółowego Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego.

 2020-02-17

388

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-02-14

387

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych” w okresie od 15 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

2020-02-14

386 

w sprawie wskazania szkoły do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  do nowo utworzonych Samorządowego Przedszkola nr 31 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D oraz do Szkoły Podstawowej nr 13 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D. 

2020-02-14 

385 

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

2020-02-14 

384

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Jadwigi Majówny na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  

2020-02-14 

383 

w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów, na rok szkolny 2020/2021.  

2020-02-14 

382

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Okólnej 3 w Krakowie.

2020-02-14

 381

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Michała Siedleckiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-14 

 380

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-02-14 

 379

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód” z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy Pl. Na Groblach 23, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-14

 378

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 11 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Dygasińskiego 25 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

2020-02-14 

 377

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Korczaka w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zamoyskiego 100 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-14 

 376 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. Gen. Augusta Fieldorfa „Nila” w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Podbrzezie 10 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-14 

 375

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Basztowej 8, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-14 

 374

zmieniające zarządzenie Nr 688/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Krakowa

2020-02-14 

 373

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stawowej 179 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-14 

 372

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XC/581/93 w sprawie ustanowienia nagrody im. Mikołaja Kopernika.

 2020-02-14

 371

zmieniające zarządzenie Nr 241/2019 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego.

2020-02-14 

370 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.  

2020-02-13 

369 

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 2001/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji prac nad aktualizacją i realizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty rewitalizacyjne  

2020-02-13 

368

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

2020-02-13

367

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie „działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-02-13

366

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

2020-02-13

 365

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Warszauera do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-13 

 364

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bielańskiej

 2020-02-13

 363

 w sprawie udzielenia dotacji dla Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie na realizację w roku 2020 projektu pn. „Zielony Kraków”

2020-02-13 

 362

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Radwańskiego w Krakowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

  2020-02-13

 361

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 119 im. Janiny Porazińskiej z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Czerwieńskiego 1 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-13

360 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej Nr 18

2020-02-13 

359

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stępice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2020-02-13 

 358

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2020-02-13

 357

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu celem dostępu do drogi publicznej

2020-02-13 

356

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 921).

2020-02-12

355

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 921).

2020-02-12

 354

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

2020-02-11 

353

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy ronda

2020-02-11

352

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic i ronda

2020-02-11

351

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy skweru

2020-02-11

350

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic

2020-02-11

 349

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe

 2020-02-11

 348

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

 2020-02-11

 347

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CII/2657/18 w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. 

 2020-02-11

 346

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody

 2020-02-11

 345

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

 2020-02-11

 344

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Marycjusza w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-02-10 

 343

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mikołajczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-10 

 342

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kormoranów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-10 

  341 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czeczotta w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

2020-02-10 

 340

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej środkom finansowym przeznaczonym na remont lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 14 przy ulicy Wybickiego w Krakowie, co stanowi 24,72% udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie

2020-02-10 

 339

sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Buszka na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od ich ceny

2020-02-10 

 338

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3084/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2020-02-10

 337

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 210/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. 2 Pułku Lotniczego 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części

2020-02-10 

336

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Związku Gmin Jurajskich

2020-02-10

 335

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych

2020-02-10 

 334

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku na os. Górali 14 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 26% bonifikaty

  2020-02-10

333 

w sprawie przyznania w 2020 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

2020-02-07 

332 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy  ulicy Franciszka Bohomolca na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.  

2020-02-07 

331 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.  

2020-02-07 

 330

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 851, 853, 900 i 926).

 2020-02-10

 329

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 853).

2020-02-10 

328

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie

2020-02-07 

327 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2020-02-07

326

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-02-07 

325

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 4 położonym przy ul. Lentza w Krakowie

 2020-02-07

 324

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Górka Narodowa.

 2020-02-07

 323

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Pysońce.

2020-02-07 

322 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap C.

2020-02-07 

321

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Związku Miast Polskich

2020-02-07

320

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Unii Metropolii Polskich

2020-02-07

319

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Niedużej

2020-02-07

318

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku zadania publicznego pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10” w zakresie „działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz „działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

2020-02-07

 317

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7303/1050820 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

 2020-02-07

 316

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Batalionów Chłopskich do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2020-02-07

 315

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego.

 2020-02-07

 314

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” – druk nr 985

2020-02-07 

 313

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5418/349216  części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-02-06 

 312

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1.  

2020-02-06 

 311

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1.

2020-02-06 

310

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, a także zasad regulacji czynszów w tych lokalach

2020-02-06

309

w sprawie wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków i tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków oraz zasad odstąpienia od procedury eksmisyjnej

2020-02-06

  308 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskiej 4 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 55% bonifikaty

2020-02-06 

 307

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6413/368829 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Heleny 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-02-06

 306

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6587/261274 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-02-06 

 305

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2020-02-06

 304

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Św. Gertrudy 2.

 2020-02-06

 303

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2020-02-06

 302

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Groblach 9 umów najmu i użyczenia części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy Placu na Groblach 9 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie placówki oświatowej

2020-02-06 

 301

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Pod Kopcem 26 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

 2020-02-06

 300

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Dunikowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-06 

 299

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

  2020-02-06

 298

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 cz. nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pigonia 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

  2020-02-06

297 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 446/11227 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2020-02-06

 296

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Truskawkowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-06 

 295

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

 2020-02-06

 294

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działu 750).

2020-02-06 

293

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej raty z tytułu nabycia rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 1/138, nr 1/136, nr 1/99, nr 1/82, nr 1/95 obr. 44 Podgórze oraz nr 229/9 obr. 43 Podgórze, wchodzących w zakres Lasu Borkowskiego

2020-02-05 

292 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Dobry Początek.

2020-02-05 

 291

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-02-05

 290

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców – części nieruchomości budynkowej oznaczonej jako pomieszczenie nr 11 usytuowanej w budynku przy ul. Żółkiewskiego 18 w Krakowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-02-05

 289

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym na os. Zgody w Krakowie

 2020-02-05

 288

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu celem dostępu do drogi publicznej

 2020-02-05

 287

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Praskiej.

 2020-02-05

286

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Górka Narodowa na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-02-05 

285

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-02-05

 

284

w sprawie ustalenia w 2020 r. przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu żłobków prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

2020-02-05

 283

 w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z późniejszymi zmianami oraz w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020.

2020-02-06 

 282

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Wyżynnej.

2020-02-05 

 281

w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.  

2020-02-05 

 280

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie umów użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Sołtysowskiej 13 c

 2020-02-05

 279

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stefana Kisielewskiego

 2020-02-05

 278

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gaik na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-02-05

 277

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

 2020-02-05

 276

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

 2020-02-05

 275

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-02-05

 274

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grzegórzeckiej 31 w Krakowie 

2020-02-05 

273 

uchylające zarządzenie Nr 1932/2008 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego Nr U001 położonego przy ul. Zabłocie 11 w Krakowie na potrzeby Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa

2020-02-05 

272 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Terapii” z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 23A w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-05

 271

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Mirtowej 2 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-05 

 270

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-05 

 269

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 19 na os. Kazimierzowskim w Krakowie

2020-02-05 

268

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-02-05

 267

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ulic Jana Kantego Przyzby i Zalesie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-02-05 

 266

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  2020-02-05

 265

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

  2020-02-05

 264

 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 19. Cracovia Maraton oraz Dyrektora 19. Cracovia Maraton

  2020-02-05

 263

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Sabina Hrynkiewicz - referent Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3A położonego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie.

 2020-02-05

 262

 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Żłobka Samorządowego nr 33 części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Powstania Warszawskiego.

2020-02-05 

261

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia pani dr hab. Barbarze Bętkowskiej-Korpale oraz panu Krzysztofowi Brzózce.

2020-02-05

260

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Ewie Polańskiej.

2020-02-05

 259

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania statutu Teatrowi „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego.

 2020-02-04

 258

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

2020-02-03 

 257 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-31 

256 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 72/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 41 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.  

2020-02-03 

255 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Grochowej 23 na os. Szkolne 19 w Krakowie. 

2020-02-03 

254

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

2020-02-03

253

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

2020-02-03

 252

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/540/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 79 % bonifikaty

 2020-02-03

 251

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2495/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni

 2020-02-03

 250

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”.

2020-02-03 

 249

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

2020-02-03 

248 

w sprawie ustalenia podziału środków na realizację programu „Nowa Huta dziś!” w 2020 roku

2020-01-31 

 247

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej 361,01 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Malborskiej 98 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Centrum Kultury Podgórza.

 2020-01-31

 246

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Bułgarskiej.

 2020-01-31

245

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków

2020-01-31

 244

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Ostroroga

 2020-01-31

 243

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r. zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2020-01-31

 242

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Danka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-01-31

 241

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Nowohuckiej i ul. Galicyjskiej

2020-01-31 

 240

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Na Szaniec 21 w Krakowie.

 2020-01-31

 239

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa.

 2020-01-31

 238

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wróblewskiego 8 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-31 

 237

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5915/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.  

2020-01-31 

236 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 76 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Miechowity 10 w Krakowie.  

2020-01-31 

235 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Rybitwy, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

2020-01-31 

234 

zmieniające zarządzenie Nr 2233/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji prac nad realizacją i wdrożeniem projektu Klaster Innowacji SpołecznoGospodarczych Zabłocie 20.22.  

2020-01-31 

 233

w sprawie przywrócenia terminu do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w Krakowie o powierzchni 128,37 m2 (w tym 10,00 m2 powierzchni komunikacyjnej), stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską, z siedzibą 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31.

 2020-01-31

 232

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie w/w jednostki budżetowej.

 2020-01-31

 231

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r. zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2020-01-31 

  230 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działu 852)

2020-01-30 

 229

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852)

2020-01-30 

 228

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działów: 700, 710, 750, 755, 801, 852, 853 i 855)

2020-01-30 

 227

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 755, 852 i 853)

2020-01-30 

 226

 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

 2020-01-29

 225

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy al. Jana Pawła II

 2020-01-29

 224

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowych

 2020-01-29

 223

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Małopolskiej Organizacji Turystycznej

2020-01-29 

 222

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1331/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Zespołu ds. oceny przydatności rzeczy znalezionych przejętych na własność Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu i określenia zakresu jego działania.

 2020-01-29

  221 

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

 2020-01-29

 220

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Pachońskiego

2020-01-29 

 219

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2020-01-29 

 218

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Basztowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-29 

 217

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Praskiej 64 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-28 

 216

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMiejskiej Kraków położonej przy ul. Opolskiej do oddania w dzierżawę w trybiebezprzetargowym

2020-01-28 

215 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok”.

 2020-01-28

 214

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w rejonie ul. Marii Dąbrowskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2020-01-28 

 213

 w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków

 2020-01-28

 212

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-28

 211

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-01-28 

210

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-28

209

w sprawie obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, położonym przy ul. Bobrzeckiej 8 w Krakowie.

2020-01-28

208

w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. strychu budynku nr 15 przy ul. Felicjanek w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – nadbudowy budynku, przebudowy i adaptacji strychu na lokale mieszkalne, ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży tych lokali oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

2020-01-28

 207

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Orlińskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2020-01-28

 206

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Radwańskiego

 2020-01-28

 205

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czackiego 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-01-28

 204

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Olszańskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-28

 203

 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 2020-01-28

 202

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Koszykarskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-28

201 

 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2124/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym.

 2020-01-28

 200

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr CXV/3055/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa.

2020-01-28 

 199

w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Kraków do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci 400 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

  2020-01-28

 198

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Rumiankowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-28 

 197

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Zakarnie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

  2020-01-28

 196

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Obozowa – Skośna”.

 2020-01-28

195

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2697/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa”.

2020-01-28

 194

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pasternik”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

 2020-01-24

 193

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działu 700).

 2020-01-27

 192

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700).

 2020-01-27

191

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Tadeusza Kantora na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-23

190

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa

2020-01-24

189

w sprawie przystąpienia do sporządzenia listy mieszkaniowej z tytułu zamiany lokali na rok 2020

2020-01-24

188

w sprawie zatwierdzenia wyników oraz ustalenia wysokości czynszu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia w ramach XVIII edycji Programu Pomocy Lokatorom

2020-01-24

187

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2019

2020-01-24

186

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-24

 185

w sprawie upoważnienia do odbywania Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kraków.

  2020-01-24

 184

w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

 2020-01-24

183

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

2020-01-24

 182

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Mirowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-01-23

 181

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Muzyczną I Stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pilotów 51 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-23

 180

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1919/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 2020-01-23

 179

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Podgórskiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-23

 178

 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3121/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanego do Krajowego Zasobu Nieruchomości

 2020-01-23

177 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy.

 2020-01-23

 176

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego położonego w budynku internatu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1,  ul. Kamieńskiego 49 a  

2020-01-23 

175

w sprawie ogłoszenia konkursu „Kraków bez barier” 2019 i przyjęcia Regulaminu konkursu

2020-01-23

 174

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Soboniowickiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-01-23 

 173

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Andegaweńskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-01-23 

 172

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków

2020-01-23 

 171

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 187 im. „Pod Lipami” w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Piastów 48, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-23 

 170

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacjiw okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Całoroczna działalność chóru o międzynarodowej renomie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2020-01-23 

 169

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7459/569525 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]w budynku przy ul. Szafera 1 w Krakowie.

2020-01-23 

 168

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Na Kozłówce do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-23

 167

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Podatku VAT.

 2020-01-23

 166

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS: 0000779952)

 2020-01-22

165

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Zielonym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-01-21

164

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bunscha, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-01-21

 163

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego umów najmu części nieruchomości położonej na os. Złotej Jesieni 16, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-21

 162

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-21 

 161

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-21 

160

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2020-01-21

159

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 2 w Krakowie kolejnych umów najmu i dzierżawy części nieruchomości położonych przy ul. Grochowej 23 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-20

158

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5411/351496 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-01-20

157

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20

156

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6022/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-01-20

155

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3859/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni m.in. we wskazanej części.

2020-01-20

154

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia pani Bożenie Kaczmarskiej-Michniak oraz pani Henryce Kiszce

2020-01-21

153

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Stowarzyszenia Elektryków Polskich

2020-01-21

152 

zmieniające zarządzenie Nr 2835/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców  

2020-01-20 

 151

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5527/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części.

2020-01-20 

 150

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6028/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-01-20

 149

 zmieniające zarządzenie Nr 2287/2019 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń.

 2020-01-20

148

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20 

147

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20 

 146 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w os. Na Stoku 27b, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-20 

145

w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2020

2020-01-20 

 144

w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. E. Jerzmanowskiego na rzecz Klubu Sportowego „Kolejarz Prokocim”

 2020-01-20

 143

zmieniające zarządzenie Nr 3396/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnionego do przeprowadzania wspólnych postępowań i udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz wskazanych Instytucji Kultury

2020-01-20 

142

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3759/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-01-17 

141

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Muzyczną I Stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pilotów 51 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

140

zmieniające zarządzenie Nr 1154/2009 w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.).

2020-01-17

139

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korcza ka z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 3 , pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17 

 138

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

2020-01-17 

 137

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, będącego w ewidencji inwentarzowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2020-01-17

 136

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-17 

 135

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kilińskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Hm. Stanisława Millana 16 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-01-17

 134

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Grochowej 23 pozostających w trwałym zarządzie jednostki oświatowej

 2020-01-17

 133

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2020-01-17

 132

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

2020-01-17 

131

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-01-17

130

w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów bezpośrednich projektu pn. „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”

2020-01-17

129

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE C 10” w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2020-01-17

128

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 53 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skośnej 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

127

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

126

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przebiegu Służby Przygotowawczej dla Kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej

2020-01-17

125

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla obcokrajowców” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonej w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2020-01-17

 124

w sprawie utraty mocy obowiązującego upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-01-17

 123

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 64 umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Sadzawki 1, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-17

 122

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-17

 121

 w sprawie upoważnienia do odbywania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o. o.

2020-01-17 

 120

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Dominikańskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-01-17 

 119

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17 

 118

w sprawie wyposażenia w mienie Muzeum Inżynierii Miejskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 15

 2020-01-17

117

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Muzeum Krakowa

2020-01-17

116

w sprawie obniżenia stawek czynszowych za najem trzech lokali użytkowych, mieszczących się w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, położonym przy ul. Stefana Batorego 2 w Krakowie.

2020-01-15

115

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. Piastów 34a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

114

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Komandosów 29 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

113

w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 05 grudnia 2019 r. nr GS16.7124.130.2018 dotyczącego zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 47 położonego przy ul. Stachiewicza w Krakowie.

2020-01-15

112

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na ul. Katowickiej 28, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15 

111

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-15

110

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy mieszkaniowej na rok 2019 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

2020-01-15

109 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Rydlówka 

2020-01-15 

108 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Babińskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

2020-01-15 

107 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Duchackiej 3.

2020-01-15 

106

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Monte Cassino 31, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

105

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXIV/552/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek

 

2020-01-15

104

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zakleśnie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-01-15

103

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Nad Drwiną.

2020-01-15

102

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pośmiertnie panu Adamowi Kieniewiczowi.

2020-01-16

101

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r. zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-01-15

 100

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r., w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie, zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2020-01-15

99

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z pielęgnacją drzew znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie

2020-01-15

98

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z przygotowaniem terenu pod zagospodarowanie zieleni na terenie Samorządowego Przedszkola nr 104

2020-01-15

 97

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Franciszka Hynka na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-15 

 96

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenia zakresu jej działania

2020-01-15

 95

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Korony Polskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-15

 94

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

2020-01-15 

  93 

w sprawie objęcia ewidencją księgową gruntów stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa

2020-01-15 

 92

zmieniające zarządzenie nr 1328/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umów użyczenia, najmu oraz dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej

2020-01-15 

 91

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-15 

 90

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części

 2020-01-15

 89

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w działce położonej przy ul. Dziewiarzy.

  2020-01-15

 88

zmieniające zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa, na lata 2018-2021, do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

  2020-01-15

 87

w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektów zabytkowych, które stały się własnością Skarbu Państwa na rzecz Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

2020-01-15 

 86

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wietora 7 i w os. Zielonym 28, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15 

 85

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Studenckiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-15

 84

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-15

 83

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Centralnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2020-01-15

 82

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-01-15 

 81

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7809/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-01-15 

 80

 w sprawie uregulowań opisujących zasady (politykę) rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Krakowa.

 2020-01-15

 79

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-01-15

 78

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3818/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-01-15

 77

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej garażem położonej przy ul. Siemaszki.

 2020-01-15

 76

 w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” oraz w terminie składania uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

 2020-01-15

 75

 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/28 obr. 38 Nowa Huta, położonej w rejonie ul. Igołomskiej, przeznaczonej w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa – Etap B” pod tereny zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem zalesienia.

2020-01-15 

74 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działów: 700 i 855).  

2020-01-15 

73 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852 i 855).

2020-01-15 

72 

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020

2020-01-15 

71

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Portowej.

2020-01-14

 70

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wietora 13-15 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-14

 69

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej oraz części nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ul. Chocimskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-14

 68

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 8 na os. Kazimierzowskim w Krakowie

2020-01-14 

 67

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-14 

 66

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 44 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2020-01-14

65

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. projektu GRAD wdrażającego narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich

2020-01-14

 64

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy Konfederackiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-14

 63

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik

  2020-01-14

 62

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” – druk nr 985

 2020-01-14

 61

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" – druk nr 986

2020-01-14 

60

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-01-13

59

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 31 im. dr Henryka Jordana umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Bolesława Prusa 18 pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-13

58

zmieniające zarządzenie Nr 3220/2019 w sprawie organizacji aukcji celowej na najem gminnego lokalu użytkowego (budynku) o powierzchni 1518,40 m2 usytuowanego przy ul. Andrzeja Potebni 7 w Krakowie

2020-01-10

57

w sprawie monitoringu realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2020-01-13

 56

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Benedykta Dybowskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-13

55 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2020-01-13 

 54

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kluzeka 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-01-13

53 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie, ul. Grochowa 23.  

2020-01-13 

52 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Józefa Mackiewicza 15.  

2020-01-13 

51 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, ul. Mirtowa 2.  

2020-01-13 

 50

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Budżetu Miasta

2020-01-13 

 49

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-13 

 48

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-13 

 47

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Miechowity do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-01-13 

 46

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Boruty-Spiechowicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-13 

 45

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-01-13

44

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 57 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-10

43

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XXV Liceum Ogólnokształcące umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Telimeny 9 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-10

42

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2020-01-13

 41

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz zmiany zarządzenia Nr 2559/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami

2020-01-10 

 40 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Powiatowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-10 

 39

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w okolicy ul. Kornela Makuszyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-10 

 38 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14.  

2020-01-10 

 37

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179.

2020-01-10 

 36

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2020-01-10

 35

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-10

 34

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2020-01-10 

 33

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-10

 32

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

  2020-01-10

 31

w sprawie powołania Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 2020-01-10

 30

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

 29

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Rydygiera 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

 28

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ludwisarzy 4

 2020-01-09

 27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 34 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

26

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z budżetem Miasta Krakowa oraz sporządzania, przekazywania i przesyłania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych

2020-01-09

25

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 28 kwietnia 2020 r. do 2 maja 2020 r.

2020-01-08

24

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020.

2020-01-08

23

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Michałowi Nowakowi

2020-01-08

 22

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Lentza w Krakowie.

2020-01-07 

 21

 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w postaci 400 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów czterech rodzajów stanowiących własność Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

 2020-01-07

 20

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Motyla

 2020-01-07

 19

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w okolicy ul. Kornela Makuszyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-07

 18

 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie budynków posadowionych we wschodniej części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu

2020-01-07

 17

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 140a w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

 2020-01-07

16

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 4 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

2020-01-07

 15

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Generała Bolesława Roi na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-07

 14

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Całoroczna działalność chóru o międzynarodowej renomie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 2020-01-07

 13

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 2020-01-07

 12

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 2020-01-07

 11

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Energetycznych z siedzibą w Krakowie, ul. Loretańska 16 umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Loretańskiej 16 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-07 

 10

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

2020-01-03

9

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-01-03

8

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2020-01-03

7

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7.

2020-01-03

 6

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w wysokości 2/3 części w lokalu mieszkalnym nr 13 usytuowanym w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 42% bonifikaty

 2020-01-03

 5

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Tomickiego na rzecz Orange Polska S.A.

 2020-01-03

4

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-02

3

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2020-01-02

 2

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy bp. Filipa Padniewskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-02

 1

 w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Promocji oraz powołania Komitetu Sterującego Promocją i Wizerunkiem Miasta Krakowa

 2020-01-02

 

 

Lista aktów z danego roku: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer/2019

Tytuł

Data podpisania

 3561

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu: 710, 750, 801, 851, 852 i 855)

2019-12-31 

 3560

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 851, 852, 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801)

 2019-12-31

 3559

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/595/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

2019-12-30 

 3558

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 854).

2019-12-31 

 3557

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 854).

2019-12-31 

 3556

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości składającej się  z działki nr 254/1 obręb 23 Śródmieście, położonej przy ul. Wileńskiej 9b i 9c  

2019-12-30 

3555

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-12-30

 3554

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Na Skarpie 8, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-30

 3553

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 37, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

 2019-12-30

 3552

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3551

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Czesława Janczarskiego umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Golikówka 52 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3550

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Teatralnym 33, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3549

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie przy ul. Siostrzanej Nr 8.

 2019-12-27

 3548

 w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

 2019-12-30

 3547

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 758).

 2019-12-30

 3546

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758).

 2019-12-30

 3545

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 754 i 854).

 2019-12-30

 3544

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710 i 854).

 2019-12-30

 3543

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801 i 855).

 2019-12-30

 3542

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801 i 855).

 2019-12-30

 3541

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852 i 855).

 2019-12-30

 3540

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 855).

2019-12-30 

3539

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Fatimskiej.

2019-12-27

3538

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 120,30 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy al. Słowackiego 48 w Krakowie do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Pana Jarosława Gowina – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na biuro poselskie.

2019-12-27

 3537

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-27 

 3536

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

 2019-12-27

 3535

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla obcokrajowców” realizowanego w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców

2019-12-27 

 3534

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/746/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe „LOW – CARB” na terenie Miasta Skawina.

 2019-12-27

 3533

 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

 2019-12-27

 3532

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-27

 3531

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Stanisława Kostki Potockiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 2019-12-27

 3530

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Grodzkiej 65

 2019-12-27

 3529

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2

 2019-12-27

 3528

 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków (GMK).

 2019-12-27

3527

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie w Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 w Krakowie.

2019-12-23 

3526 

w sprawie przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea  

2019-12-23 

3525

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Stachiewicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-23

3524

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

2019-12-23

3523

w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2019-12-23

3522

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy Konfederackiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-12-23

3521

zmieniające zarządzenie Nr 2993/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-12-27

3520

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

2019-12-27

 3519

 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Krakowa.

2019-12-27 

3518

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu

2019-12-23

3517

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2019-12-23

3516

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej

2019-12-23

3515

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.

2019-12-23

3514

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Karasiówka na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

2019-12-23

3513

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Balickiej

2019-12-23

3512

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki Pracownie Konserwacji Zabytków „WAWEL” sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

2019-12-23

3511

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 446/11227 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-12-23

3510

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa

2019-12-23

3509

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

 2019-12-23

 3508

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

2019-12-23 

 3507

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bezpieczne Czyżyny - warsztaty z samoobrony”

 2019-12-23

 3506

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

 2019-12-23

 3505

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-23

 3504

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Dauna

 2019-12-23

 3503

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości zabudowanej Wieżą Ratuszową przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą przy Rynku Głównym nr 35

 2019-12-23

 3502

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kurczaba w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 2019-12-23

 3501

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-23

 3500

 w sprawie odstąpienia od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach.

 2019-12-23

 3499

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 36 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-23 

 3498

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kamedulskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-12-23

 3497

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bieżanowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

 3496

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 76 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Emaus 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-23

 3495

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94/2 obr. 59 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Stefana Batorego w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 94/1 obr. 59 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej – celem uregulowania nieprawidłowego stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości.

 2019-12-23

 3494

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

3493 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Koszutki.

 2019-12-23

 3492

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jana Kazimierza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

3491

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni.

 

2019-12-23 

 3490

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w wymienionej części.

2019-12-23 

 3489

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-12-23 

3488 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-12-23

3487

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-23

 3486

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-20 

 3485

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854)

 2019-12-20

 3484

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 852 i 855).

 2019-12-20

 3483

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 852 i 855)

 2019-12-20

 3482

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu: 700, 852 i 855).

 2019-12-20

 3481

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 852 i 855).

 2019-12-20

 3480

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 853 i 900).

 2019-12-20

 3479

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 853).

 2019-12-20

 3478

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism niestanowiących uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

2019-12-20 

 3477

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-12-20 

 3476

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Longinusa Podbipięty w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2019-12-20

 3475

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Na Szaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-20

 3474

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Biskupa Albina Małysiaka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-20 

3473

w sprawie powołania Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa

2019-12-20

3472

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania koncepcji i wdrożenia jednolitych standardów opieki i zatrudnienia w krakowskich domach pomocy społecznej.

2019-12-20

3471

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4965/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-12-20

3470

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-20

3469

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ul. Na Chałupkach do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-20

3468

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Siewnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-20

3467

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru artykułów naukowych do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”

2019-12-20

3466

w sprawie rozliczenia czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich nr 69, nr 70 i nr 96 otrzymanych za rok 2019 pomiędzy gminy i nadleśnictwa

2019-12-20

3465

w sprawie Zakładowego Planu Kont

2019-12-20

 3464

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-12-19 

 3463

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 640/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-12-19

3462

w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Długiej 69D wraz ze znajdującym się na niej pawilonem handlowym przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył/-a: Joanna Adamczyk – starszy inspektor/Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności/Wydział Skarbu Miasta

2019-12-19

3461

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-19

3460

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-19

3459

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801, 852, 921 i 926)

2019-12-19

3458

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 852 i 921).

2019-12-19

3457

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 851 i 855).

2019-12-19

3456

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 851 i 855)

2019-12-19

3455

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 853 i 900 – zadania dzielnic).

2019-12-19

3454

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-12-19

3453

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Domagały

2019-12-19

 3452

 zmieniające zarządzenie nr 1341/2018 w sprawie powołania Rady Programowej i Zespołu wykonawczego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków"

 2019-12-19

 3451

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-12-19

 3450

 w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A oraz zasad wydawania oznakowań.

 2019-12-19

 3449

 zmieniające zarządzenie Nr 1436/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa

 2019-12-19

 3448

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3447

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3446

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3445

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 761/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu

 2019-12-19

3444

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Jerzemu Salamusze

2019-12-18

 3443

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie.

 2019-12-17

 3442

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1968/17 w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

 2019-12-17

3441 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021

 2019-12-17

3440

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-17

3439

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-17

3438

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-17

3437

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 855, 900 i 921).

2019-12-17

3436

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 755, 852, 855 i 921).

 

2019-12-17

3435

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852, 855 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 755, 852 i 855).

2019-12-17

3434

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-16

3433

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16

3432

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16 

3431

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16

 3430

 w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków oraz będącym we władaniu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

 2019-12-16

 3429

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-12-16

 3428

 zmieniające zarządzenie Nr 1791/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

 2019-12-16

 3427

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-12-16 

 3426

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-12-16

 3425

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy al. Słowackiego 33 w Krakowie.

2019-12-16 

 3424

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu - druk nr 912.

 2019-12-17

 3423

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - druk nr 941.

 2019-12-17

 3422

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-12-16

 3421

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krzywickiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-16

 3420

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Skarbińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-16

 3419

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Skotnickiej

 2019-12-16

 3418

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1919/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 2019-12-16

 3417

 w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 68 wyodrębnionego z budynku na os. Zielonym 20 w Krakowie

 2019-12-16

3416

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w użytkowaniu wieczystym spółki Krowodrza Park Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

 2019-12-16

3415 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji przez wygaszanie XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie.  

2019-12-16 

3414 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji przez wygaszanie XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.  

2019-12-16 

3413 

zmieniające zarządzenie nr 526/2011 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie (z późn. zm.).  

2019-12-16 

3412

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym wieloletnim członkom Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski w Krakowie

2019-12-16

3411

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801 i 854)

2019-12-16

3410

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-16

3409

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

2019-12-16

3408

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach 801 i 854).

2019-12-16

3407

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-16

3406

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów w dziale 801).

2019-12-16

3405

w sprawie zmian zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 926).

2019-12-16

3404

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 926)

2019-12-16

3403

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 900 i 926).

2019-12-16

3402

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 926).

2019-12-16

 3401

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 52, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-19

3400 

zmieniające zarządzenie nr 3316/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 

2019-12-16 

3399

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa – druk nr 863

2019-12-16

3398

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 – druk Nr 862.

2019-12-16

3397

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery „Aria”.

2019-12-16

 3396

 w sprawie wyznaczenia zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnionego do przeprowadzania wspólnych postępowań i udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz wskazanych Instytucji Kultury

 2019-12-13

3395

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.

2019-12-13

3394

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-12-13

 3393

w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na rok bieżący oraz lata przyszłe w Gminie Miejskiej Kraków.

2019-12-13 

 3392

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-13

 3391

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółek Gminy Miejskiej Kraków

 2019-12-13

 3390

w sprawie dokonania zapisu na akcje zwykłe imienne serii C spółki pod firmą Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

2019-12-13 

 3389

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2318/2019 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 13 grudnia 2019 r.

2019-12-12 

3388

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

2019-12-11

 3387

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 758 i 801).

 2019-12-12

 3386

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801 – zadania dzielnic).

 2019-12-12

 3385

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 851, 855, 900 i 921).

 2019-12-12

 3384

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 851, 855, 900 i 921)

 2019-12-12

 3383

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 801, 852, 854 i 855).

 2019-12-12

3382 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 801, 852, 854 i 855).

 2019-12-12

 3381

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na rok 2020 dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-12-11

3380 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki 

2019-12-09 

3379 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krzywy Zaułek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  

2019-12-09 

3378 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

2019-12-09 

3377

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Cementowej.

2019-12-09

 3376

 zmieniające zarządzenie Nr 539/2019 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia i realizacji „Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie”

 2019-12-10

 3375

 w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-09

 3374

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

  2019-12-10

 3373

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926 - druk Nr 909.

  2019-12-10

 3372

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 900 – zadania dzielnic) – druk Nr 911.

 

 2019-12-10

 3371

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

 2019-12-10

 3370

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ludwika Pasteura.

 2019-12-09

 3369

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry” – druk nr 893.

2019-12-09 

 3368

w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego usytuowanego w Parku Reduta z równoczesną funkcją Operatora Parku Reduta.

2019-12-09

3367

zmieniające zarządzenie nr 2111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Rzymskokatolicką Parafią Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

2019-12-10 

3366

zmieniające zarządzenie Nr 3135/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków niezabudowanej  nieruchomości położonej przy ul. Zagumnie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/10  obr. 82 Podgórze

2019-12-10 

3365

zmieniające zarządzenie Nr 2824/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 22/16 obr. 58 Podgórze, przeznaczonej pod planowaną inwestycję w rejonie ul. Słona Woda.

 2019-12-09

3364

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/2 obręb 29 j. ewid. Podgórze położonej przy ulicy Franciszka Maryewskiego.

2019-12-09

3363

w sprawie wprowadzenia wykazów imprez stałych na terenach: Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły, plac Wielkiej Armii Napoleona, Aleja Róż, Rynek Podgórski, plac przy Nowohuckim Centrum Kultury

2019-12-09

3362

w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie

2019-12-09

 3361

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 132 im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Benedyktyńskiej 4 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-09

 3360

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-09 

 3359

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odwołania Iwony Chamielec z pełnienia funkcji ławnika

2019-12-09 

 3358

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Doktora Judyma na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-12-09 

 3357

 w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie

 2019-12-09

3356

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”, lokalu nr 177 przy ul. Wizjonerów 4 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3355

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie”, lokalu nr 48 przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

201-12-09

3354

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”, lokalu nr 1 przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3353

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie”, lokalu nr 12U2 przy ul. Bunscha 12 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3352

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”, budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

 3351

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Św. Marka.

 2019-12-09

 3350

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 105/2019 w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy” w Krakowie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/18 obręb 65 jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, poprzez zawarcie aktu notarialnego

 2019-12-09

 3349

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 1806/100000 części nieruchomości gruntowej związanegoz lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Lipskiej 57 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-12-09 

 3348

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2019-12-09 

 3347

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LIII/722/12 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 2019-12-09

 3346

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik” – druk nr 895.

2019-12-09 

 3345

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 56 im. Tadeusza Rejtana z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Fredry 65-71, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-09 

3344

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie.

2019-12-06

 3343 

w sprawie ustalenia zasad ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym 976 „wzajemne rozliczenia między jednostkami”

2019-12-05 

3342

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/10 obręb 40 Krowodrza pod poszerzenie ul. Truszkowskiego.

2019-12-09

 3341

 zmieniające zarządzenie Nr 2112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

2019-12-09 

 3340

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 112/1 obr. 28 Krowodrza, wchodzącej w zakres ulicy Felińskiego.

 2019-12-09

 3339

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr: 74/25 o pow. 0,0243 ha położonej w obrębie 41 j. ewid. Krowodrza stanowiącej własność osoby prawnej.

 2019-12-09

3338 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 921). 

2019-12-09 

3337 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 921).

2019-12-09 

3336 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 900).

2019-12-05 

 3335

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801 i 900).

2019-12-05 

3334

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Łepkowskiego

2019-12-06

3333 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Pachońskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

2019-12-06 

 3332

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie.

 2019-12-06

3331

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-06 

 3330

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 851, 854 i 900 – zadania dzielnic)

2019-12-05 

 3329

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 851, 854 i 900 – zadania dzielnic)

2019-12-05 

 3328

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 754, 801, 852 i 900)

2019-12-05

 3327

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 754, 801, 852 i 900)

2019-12-05 

 3326

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 921)

2019-12-05 

 3325

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 752, 754, 755, 756, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2019-12-05

  3324 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2019-12-05 

 3323

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 801, 853 i 900)

2019-12-05 

 3322

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 853 i 900)

2019-12-05 

 3321

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 165 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Danka 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-05

 3320

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 82 w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Kalinowym 17, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-05

 3319

 zmieniające zarządzenie Nr 1111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 374/10 obr. 29 Krowodrza, celem realizacji budowy parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.

 2019-12-05

 3318

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w os. Sportowym 28 i os. Górali 18, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-05

 3317

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Szopkarzy 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-05

3316 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

2019-12-05 

3315

w sprawie przyjęcia Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w ramach Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022

2019-12-05

3314

zmieniające zarządzenie Nr 2287/2019 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń

2019-12-05

 3313

zmieniające zarządzenie Nr 3022/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 obr. 40 Krowodrza wchodzącej w zakres planowanego pasa drogowego ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego

2019-12-05 

3312 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stępice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

2019-12-04 

3311 

w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 69 wyodrębnionego  z budynku na os. Zielonym 20 w Krakowie. 

2019-12-04 

3310

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Kolnej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

2019-12-04 

 3309

 sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła - Zachód”

 2019-12-04

 3308

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”

 2019-12-04

3307

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – Centrum C 10” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowych

2019-12-04

3306

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonego w art. 4 ust. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-12-04

3305

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 41/1 obr. 43 Nowa Huta, wchodzącej w pas drogowy ul. Giedroycia

2019-12-04

 3304

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Cystersów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-12-04

 3303

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. płk. pil. Stefana Łaszkiewicza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-04 

 3302

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na os. Złotego Wieku 4, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-04

 3301

 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni wynoszącej 3216,76 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Malborskiej 98 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Stowarzyszenia – Szkoła przy Malborskiej

 2019-12-04

 3300

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie

2019-12-04 

 3299

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kmiecej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-12-04 

 3298

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Łempickiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-12-04

 3297

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-04

 3296

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 2019-12-02

3295

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Philip Morris Polska SA

2019-12-04

3294

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia Orkiestrze Wojskowej w Krakowie oraz dwóm jej zasłużonym członkom: mjr. Dariuszowi Bylinie oraz st. chor. sztab. Czesławowi Górnisiewiczowi.

2019-12-04

 3293

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu położonej w Krakowie przy ul. Długiej 69D wraz ze znajdującym się na niej pawilonem handlowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-12-02  

3292

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru

2019-12-03

 3291

 w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, trybu i zakresu jego działania.

 2019-12-04

 3290

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr St. 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Augustiańskiej Nr 18 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

2019-12-02 

3289 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-02 

3288

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-12-03

3287

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801, 854 i 926)

2019-12-03

3286

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926)

2019-12-03

3285

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 854 i 926)

2019-12-03

3284

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 926).

2019-12-03

3283

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-12-03

3282

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801)

2019-12-03

3281

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-03

3280

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-03

3279

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 900).

2019-12-03

3278

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900).

2019-12-03

3277

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 854, 900 i 921).

2019-12-03

3276

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 921)

2019-12-03

3275

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 801, 854 i 900).

2019-12-03

3274

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 801, 854 i 900).

2019-12-03

3273

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 851, 852, 853, 854 i 855).

2019-12-03

3272

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 851, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852, 853, 854 i 855)

2019-12-03

3271

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53 % bonifikaty

2019-12-03

3270

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

2019-12-03

3269

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy Pl. Na Groblach 17 w Krakowie

2019-12-03

3268 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 3/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.  

2019-12-03 

3267

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

2019-12-03

3266

zmieniające zarządzenie Nr 2376/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie

2019-12-02

 3265

 w sprawie zasad naliczania wspólnotom mieszkaniowym wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zagospodarowanych podwórkami.

 2019-12-02

 3264

 w sprawie wyrażenia zgody dla Aresztu Śledczego w Krakowie na zawarcie umowy najmu części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Montelupich 7.

 2019-12-02

 3263

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonych przy ulicy Wąwozowej oraz zmiany zarządzenia nr 1333/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Wąwozowej.

 2019-12-02 

3262 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76% bonifikaty

2019-11-29 

 3261

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pszczelnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

2019-11-29 

 3260

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-29 

 3259

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Rusieckiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 2019-11-29

 3258

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej

 2019-11-29

 3257

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Starowiślnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-29

 3256

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Jagiellońskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3255

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Korony Polskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-11-29 

 3254

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-29

 3253

 w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Ruczaj- Zaborze" w Krakowie umowy użytkowania wieczystego nieruchomosci oznaczonej jako działka nr 311/33 obręb 31 jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze, poprzez zawarcie aktu notarialnego

2019-11-29

3252

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy mieszkaniowej na rok 2019 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

 2019-11-29

3251

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Starowiślnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-29

3250

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 81.

2019-11-29

3249

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków przez Zwierzyniecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Krakowie, własności lokalu nr 7 położonego w budynku przy ul. Węgierskiej 9 w stosunku, do którego Gminie Miejskiej Kraków przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

2019-11-29

3248

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 6A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-29

3247

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-11-29

 3246

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry” - druk nr 893.

 2019-11-29

 3245

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Czarnogórskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3244

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej Nr 18

 2019-11-29

 3243

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zdrowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3242

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Martinowi Hančarowi.

 2019-11-29

 3241

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 

 2019-11-29

 3240

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Duża Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

 2019-11-29

3239

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 700).

2019-11-29

3238

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700).

2019-11-29

3237 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Obrońców Krzyża na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

2019-11-29 

3236 

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem 

2019-11-29 

3235 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7303/1050820 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-11-29 

3234 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3973/503359  części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]położonym  przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.  

2019-11-29 

3233 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. 

2019-11-29 

3232

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-11-29

3231

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Marii Santurze

2019-11-29

3230

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-11-29

3229

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Muzeum Krakowa

2019-11-29

3228

zmieniające zarządzenie Nr 2993/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-11-29

3227

w sprawie niezatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 28 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2019-11-29

3226

w sprawie zatwierdzenia wyników uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

2019-11-29

3225

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-11-28

 3224

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 861

2019-11-28 

 3223

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 156 im. ks. kard. A.S. Sapiehy z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Centralnej 39, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-27 

3222

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 6 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-11-27

 3221

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 27 położonym przy ul. Ks. Siemaszki w Krakowie

2019-11-27 

3220

w sprawie organizacji aukcji celowej na najem gminnego lokalu użytkowego (budynku) o powierzchni 1518,40 m2 usytuowanego przy ul. Andrzeja Potebni 7 w Krakowie

2019-11-27

3219

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 671/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Stowarzyszeniu „B 1”, z siedzibą w Krakowie na os. Centrum B 7, najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 732,95 m² stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum B 7 w Krakowie, na podnajem i krótkotrwałe udostępnianie części powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu.

2019-11-27 

3218

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2243/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokali położonych w Krakowie w pawilonach na os. Dywizjonu 303 nr 34, os. Na Stoku 50 oraz w budynku przy ul. Kurczaba 3 (z późn. zm.)

2019-11-27

3217

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 819/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokali położonych w Krakowie w budynkach przy: Rynku Kleparskim 4, ul. Daszyńskiego 22, ul. Dobrego Pasterza 6, ul. Kazimierza Wielkiego 112A, ul. Praskiej 52, ul. Kurczaba 3 oraz na os. Dywizjonu 303/34, os. Kalinowym 4, os. Na Stoku 15 i os. Centrum B 6 (z późn. zm.)

2019-11-27

3216

w sprawie użyczenia dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Parkowej 12 lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 7 położonego w budynku przy ul. Św. Benedykta 11 w Krakowie

2019-11-27

3215

w sprawie użyczenia dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Parkowej 12 lokali mieszkalnych oznaczonych nr 21 i 22 położonych w budynku przy ul. Działkowej 24 w Krakowie

2019-11-27

3214

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-27

 3213

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-11-27

 3212

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Wawelskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-27

 3211

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-11-27 

 3210

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-11-27 

3209

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z realizacją wycinki fitosanitarnej na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

2019-11-27

3208

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „ Zdrowy Kraków 2019- 2021”

2019-11-27

 3207

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-27

 3206

 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej parkingiem przy Stadionie Miejskim im. H. Reymana.

 2019-11-27

 3205

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 900 – zadania dzielnic)

2019-11-26 

 3204

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 921)

2019-11-26 

 3203

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926)

2019-11-26 

3202 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) – druk Nr 859

 2019-11-26

3201 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2019-11-25 

 3200

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-25

 3199

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2020 roku

2019-11-25 

 3198

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych

2019-11-25 

 3197

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy drogi w zakresie utrzymania węzła autostradowego Kraków Łagiewniki

 2019-11-25

 3196

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 31  w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D; założenia Szkoły Podstawowej nr 13  w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D. 

2019-11-26 

3195

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-11-26

 3194

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Zakole, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2019-11-25

 3193

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

 2019-11-25

 3192

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

  2019-11-25

 3191

w sprawie wyposażenia w mienie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie przy Rynku Głównym 35

  2019-11-25

 3190

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Pachońskiego

 2019-11-22

 3189

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 77 w Krakowie, umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkoły położonego przy os. Złotego Wieku 36, pozostającego w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-22

3188

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2019

2019-11-22

3187

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława Syrokomli 15 w Krakowie

2019-11-22

3186

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokali mieszkalnych nr 32 i nr 33 położonych w budynku przy ul. Borkowskiej 29 w Krakowie

2019-11-22

3185

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatorów usług merytorycznych projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego

2019-11-22

3184 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy al. 29 Listopada 39F z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe  

2019-11-22 

3183

w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w II półroczu 2019 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

2019-11-22 

3182 

w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie.  

2019-11-22 

3181 

w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie.

2019-11-22 

 3180

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zygmunta Starego.

2019-11-22 

 3179

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Szlak 5 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-22

 3178

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu.

 2019-11-22

 3177

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-22 

 3176

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-22

3175

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie jednostki budżetowej

2019-11-21

3174

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 86 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Jagiellońskie 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-21

 3173

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1504/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki Lea Residence sp. z ograniczoną odpowiedzialnością II S.K.A.

 2019-11-22

 3172

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-11-22

 3171

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 550/3 obr. 2 Krowodrza, objętej zakresem planowanego Parku Młynówka Królewska.

 2019-11-22

 3170

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Gen. Andersa na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 2019-11-22

 3169

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Imielnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 2019-11-22

 3168

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2019-11-22

 3167

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-11-22

 3166

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).

 2019-11-22

 3165

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925).

 2019-11-22

 3164

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750 i 853).

 2019-11-22

 3163

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750 i 853)

 2019-11-22

 3162

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 851, 854 i 855).

 2019-11-22

 3161

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 855)

 2019-11-22

 3160

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 926).

 2019-11-22

 3159

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w dziale 926).

 2019-11-22

 3158

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 855 i 900).

 2019-11-22

 3157

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 855 i 900).

 2019-11-22

 3156

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801 i 921).

 2019-11-22

 3155

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801 i 921).

 2019-11-22

 3154

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 758, 851, 900 i 921).

 2019-11-22

 3153

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 851 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921).

 2019-11-22

 3152

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

 2019-11-22

 3151

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

 2019-11-22

 3150

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855 i 921).

 2019-11-22

 3149

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855 i 921).

 2019-11-22

 3148

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 751, 754, 852 i 855).

 2019-11-22

 3147

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 751, 754, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852 i 855).

 2019-11-22

 3146

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-11-21 

 3145

 w sprawie anulowania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną.

2019-11-21 

3144

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-11-21

 3143

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Fortecznej

 2019-11-21

 3142

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

 2019-11-21

 3141

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 10 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-21

 3140

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-21

 3139

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-11-21

 3138

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Kuklińskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 2019-11-21

3137

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 10 grudnia 2019 r.

2019-11-21

3136

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-20

3135

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zagumnie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/10 obręb 82 jedn. ewid. Podgórze.

2019-11-20

3134

w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Krakowskich Seniorów III kadencji

2019-11-20

 3133

 w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym sportowcom Klubu Sportowego „Korona”.

 2019-11-21

 3132

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ojcowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-20 

 3131

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-20

 3130

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-20 

 3129

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-11-20 

 3128

w sprawie zmiany zarządzenia nr 362/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umów użyczenia oraz dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej

 2019-11-20

3127

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-11-19

3126

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19

3125

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-19

3124

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 41 położonego w budynku przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie

2019-11-19

3123

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-19

3122

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Chopina do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-19

3121

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Prusa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-19

 3120

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły” – druk nr 851

2019-11-20 

 3119

zmieniające zarządzenie Nr 2500/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 296/1, 296/2, 296/3 i 296/4 obręb 60 Podgórze, wchodzących w zakres planowanego parku w rejonie ul. Słona Woda.

2019-11-19 

 3118

 w sprawie wyrażenia zgody na modernizację ogrodzenia na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony, której trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 2019-11-19

 3117

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowalnych na nieruchomościach położonych w Krakowie na terenie Cmentarza Rakowickiego, których trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2019-11-19 

 3116

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Szablowskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19 

3115 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Piastów 34a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-19

 3114

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w rejonie ul. Kantorowickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-19

 3113

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Szujskiego 2 i ul. Barskiej 45 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19  

 3112

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Trynitarskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Województwa Małopolskiego

 2019-11-19

 3111

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2019-11-19 

 3110

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-11-19

 3109

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - AWF”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2019-11-19 

 3108

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku położonym na os. Willowym 36 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 44 % bonifikaty

2019-11-19 

 3107

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Malachitowej i ul. Czeczów

2019-11-18 

 3106

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik”.

2019-11-19 

 3105

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”.

 2019-11-19

 3104

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”.

2019-11-18 

 3103

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”.

2019-11-18 

 3102

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki”.

2019-11-18 

 3101

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 2019-11-18

3100

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”

2019-11-18

3099

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie”

2019-11-18

3098

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-11-18

 3097

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7809/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-11-18

 3096

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”.

 2019-11-18

3095 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

2019-11-18 

3094 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 854 i 926). 

2019-11-18 

3093 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

2019-11-18 

3092 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926). 

2019-11-18 

3091

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 801, 853, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-18 

3090 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 900 i 921 – zadania dzielnic).

2019-11-18 

3089

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3759/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-11-15

 3088

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie”.

2019-11-18 

3087

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 71/1000 części nieruchomości wspólnej

2019-11-15

3086 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic ) – druk Nr 822.

2019-11-18 

3085

w sprawie przywrócenia terminu do zawarcia z Samodzielnym Kołem Terenowym Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 68,72 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego na II pietrze w budynku położonym przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie.

2019-11-15

3084

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Radzikowskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej użytkownikowi wieczystemu.

2019-11-15

 3083

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-11-15

 3082

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 44 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-11-15

 3081

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.”

 2019-11-15

 3080

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku na os. Wandy 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 61% bonifikaty.

2019-11-15 

 3079

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3818/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-11-15 

3078

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków,  położonej w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik.

2019-11-15 

3077 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Ujastek i ul. Mrozowej.

 2019-11-15

3076 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami w zakresie wydawania przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

 2019-11-15

3075

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 4 położonym przy ul. Lentza w Krakowie

2019-11-15

3074

w sprawie zatwierdzenia wyników III etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w trybie wsparcia w roku 2019 zadania publicznego pn. „Fundusz wkładów własnych” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-11-15

3073

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Lasówka

2019-11-15

3072

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe „LOW – CARB” na terenie Miasta Skawina

2019-11-15

 3071

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części.

 2019-11-15

 3070

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta – druk nr 825.

  2019-11-15

 3069

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza” za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej.

  2019-11-15

 3068

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonej przy ulicy Drożyska

  2019-11-14 

3067 

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy  ul. Fredry, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej użytkownikom wieczystym oraz rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości.  

2019-11-14 

3066 

 w sprawie zmiany treści prawa użytkowania wieczystego oraz przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy    ul. Dekerta, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

2019-11-14 

3065 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 134  z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy  ul. Kłuszyńskiej 46 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.  

2019-11-14 

 3064

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-14

 3063

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-14

 3062

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-14

 3061

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-14

 3060

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 57/2 obr. 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Bogusławskiego w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 57/1 obr. 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej

 2019-11-14

 3059

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy al. Focha 39 pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-14

 3058

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie umów użyczenia nieruchomości położonej na os. Krakowiaków 46

2019-11-14 

3057 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Korepty do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  

2019-11-14 

 3056

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 45 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-14 

 3055

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej parkingiem przy Stadionie Miejskim im. H. Reymana do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

 2019-11-14

3054

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754 i 758).

2019-11-14

3053

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 754)

2019-11-14

3052

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 801, 921 i 926).

2019-11-14

3051

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 921 i 926)

2019-11-14

3050

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

2019-11-14

3049

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020.

2019-11-14

3048

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym sportowcom, trenerom i działaczom Kolejowego Klubu Wodnego 1929.

2019-11-14

 3047

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 7 na os. Uroczym w Krakowie.

 2019-11-13

 3046

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 34 przy ul. Rydlówka w Krakowie.

2019-11-13 

 3045

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie.

 2019-11-13

 3044

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Dekerta Nr 17, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą  pomieszczenia przynależnego i udziału wynoszącego 46/1000 części nieruchomości wspólnej

 2019-11-13

 3043

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-11-13

 3042

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-11-13

 3041

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2569/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji uchwały Nr XIX/392/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego

2019-11-13 

3040

w sprawie anulowania i ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Lema

2019-11-13

3039

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

2019-11-13

3038

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, od Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Katowicka 41, prawa odrębnej własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, oznaczonego numerem 177 w budynku nr 4 przy ul. Wizjonerów w Krakowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej działki nr 607/3, 607/4, 607/5, obręb 40, jedn. ewid. Krowodrza, z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka oraz powołania komisji odbioru.

 2019-11-13

 3037

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 2019-11-13

 3036

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-13 

 3035

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 17 przy ul. Rydygiera w Krakowie

2019-11-13  

 3034

zmieniające zarządzenie Nr 3495/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stosowanych w Urzędzie Miasta Krakowa.

 2019-11-12

3033

w sprawie wyboru Laureatów Plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi" w roku 2019

2019-11-13

3032

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Pana Tadeusza

2019-11-12

3031

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia Twórczego POLART

2019-11-12

3030

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 142/26 obr. 60 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap III

2019-11-12

3029 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 885/36780 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 69 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-12

 3028

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 444/6 i nr 444/17 obr. 87 jedn. ewid. Kraków – Podgórze

2019-11-12 

 3027

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Sportowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-12

 3026

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zarzyckiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-12 

 3025

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mistrzejowickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-12 

 3024

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Wieliczce przy ul. Sadowej.

 2019-11-12

 3023

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Jana Pawła II do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Jana Pawła II.

 2019-11-12

 3022

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 obręb 40 Krowodrza wchodzącej w zakres planowanego pasa drogowego ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego.

  2019-11-12

 3021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Spadochroniarzy 1 pozostającej w trwałym zarządzie wyżej wymienionej samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-12

 3020

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 91/2 obr. 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Brzozowej w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 91/1 obr. 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej.

2019-11-12  

3019

zmieniające Zarządzenie Nr 699/2019 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-12

3018

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w budynku przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie

2019-11-12

3017

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

2019-11-12

3016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 900).

2019-11-12 

3015

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-12

3014

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

2019-11-12 

3013

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

 2019-11-12

3012

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-11-12

3011

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-11-12

3010

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-11-12 

 3009

w sprawie odwołania [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: kierownik Iwona Żurkowska - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa] ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie

 2019-11-12

 3008

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 33 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 84 % bonifikaty

2019-11-08 

3007

zmieniające zarządzenie Nr 2874/2019 w sprawie powołania Kapituły konkursowej wybierającej partnerów roku 2019 Krakowskiej Karty Rodzinnej

2019-11-08

3006

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”.

2019-11-08

 3005

w sprawie dokonania zapisu na akcje zwykłe imienne serii H spółki pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

2019-11-08 

 3004

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Droga Rokadowa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

 2019-11-08

3003

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, od Zielona Polana APUS Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 18, prawa odrębnej własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - usługowego, oznaczonego numerem 12U2 w budynku nr 12 przy ul. Karola Bunscha w Krakowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej objętej Księgą Wieczystą Nr KR1P/00051963/5 z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka oraz powołania komisji odbioru

2019-11-08

3002 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ostrów służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-11-08

3001

w sprawie odwołania niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-11-08

3000

zmieniające zarządzenie Nr 226/2019 w sprawie powołania Rady Programowej ds. Zieleni, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa

2019-11-08

2999

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 142/24 obr. 60 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap III

2019-11-08

2998

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 432/2 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Grodzkiej w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 432/1 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej

2019-11-08

 2997

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Nad Baranówką

2019-11-07 

 2996

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki LV Development sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

 2019-11-07

 2995

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-07 

2994

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Wielickiej 44B do oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-11-08

 2993

 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-11-08

 2992

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 854)

2019-11-08 

 2991

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach 801 i 854).

 2019-11-08

 2990

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 852 i 900).

2019-11-08 

 2989

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 852 i 900).

 2019-11-08

 2988

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-11-08

 2987

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 754 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-08 

 2986

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 751, 855 i 900).

2019-11-08 

 2985

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 751, 855 i 900)

 2019-11-08

 2984

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 853 i 855).

 2019-11-08

 2983

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

 2019-11-08

2982

w sprawie uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-11-08

 2981

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 710, 750, 752, 852, 853, 854 i 855).

 2019-11-08

 2980

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 752, 852, 853, 854 i 855).

 2019-11-08

 2979

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020.

2019-11-08 

 2978

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat.

 2019-11-07

 2977

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy Ułanów 3 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-11-07

 2976

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w Krakowie w rejonie ul. Podmokłej.

 2019-11-07

 2975

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-11-07

 2974

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Dworcowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-11-07

 2973

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-07

 2972

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-07 

 2971

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z siedzibą w Krakowie, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 36 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-11-07

 2970

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych u zbiegu ulic Płaszowskiej i Kuklińskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 2019-11-07

2969

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Senatorskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-11-06

2968

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-06

2967

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Gen. Roi do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-06

2966

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Kolorowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-06

2965

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

2019-11-06

2964

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-11-06

 2963

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-11-06

 2962

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Włodkowica w Krakowie.

 2019-11-06

 2961

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

  2019-11-06

2960 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ul. Igołomskiej

 2019-11-06

 2959

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Rzepichy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-06 

 2958

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Edwarda Heila na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-11-06

 2957

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Architektów na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-11-06 

 2956

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-06 

2955

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym na os. Zgody w Krakowie.

2019-11-05 

2954

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Żmujdzkiej

2019-11-05

2953

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-05

 2952

 zmieniające zarządzenie Nr 1084/2019 w sprawie ustalenia podstawy i wysokości wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną

 2019-11-05

 2951

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. J. Montwiłła – Mireckiego 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-11-05

 2950

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Lubomirskiego 21 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-11-05

2949

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-05

2948

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Pychowickiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-11-05

 2947

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 380/2 i 380/4 obr. 10 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Skwerowej w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 380/3 obr. 10 jednostka ewidencyjna Podgórze spełniać będzie wymogi działki budowlanej

2019-11-05 

 2946

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 34 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-05 

 2945

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. wprowadzenia zmian w funkcjonującym na terenie Gminy Miejskiej Kraków Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

2019-11-05 

 2944

w sprawie zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Krakowa dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miejska Kraków

  2019-11-05

 2943

 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

 2019-11-05

2942 

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzywda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-11-05 

 2941

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły II”.

2019-11-05 

 2940

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”

2019-11-05 

 2939

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 2019-11-05

 2938

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”.

 2019-11-05

2937

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 35% bonifikaty

2019-11-05

2936 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa uchylającej uchwałę Nr XCIII/2436/18 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków  

2019-11-05 

 2935

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czerwieńskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-05 

 2934

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-05 

2933 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym”

2019-11-05 

2932 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia na rok 2019 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo -konserwatorskie muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego, na konserwację nagrobków na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim oraz na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 2019-11-05

2931

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

2019-11-05

2930

w sprawie powołania Kapituły dokonującej wyboru laureata Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

2019-10-31 

 2929

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2019-10-31 

 2928

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Dziecko świadome – dziecko bezpieczne”

2019-10-31 

2927 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2019-10-31

2926

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 261 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”.

2019-10-31

2925

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 61 położonego w budynku na os. Kolorowym 12 w Krakowie

2019-10-31

2924

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokali mieszkalnych nr 3 i nr 4 położonych w budynku przy ul. Ernesta Cieślewskiego 11 w Krakowie

2019-10-31

2923

w sprawie użyczenia dla Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie z siedzibą przy ul. Juliana Dunajewskiego 5 lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5 położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9 w Krakowie

2019-10-31

2922

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku na os. Stalowym 9 w Krakowie

2019-10-31 

2921

w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 65,13 m2 oraz 31,78 m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanych w budynku położonym przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14.

2019-10-31

2920

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 52, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-31

2919

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Rżąckiej 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-10-31

2918

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 5 Słoneczna Kraina Smoka Wawelskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 6A pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-10-31

 2917

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonego na os. Kazimierzowskim w Krakowie.

2019-10-31 

 2916

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-10-31

 2915

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 801, 855 i 900).

 2019-11-04

 2914

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801 i 900).

 2019-11-04

 2913

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta Krakowa.

 

2019-10-31

2912

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki.

2019-10-31

2911

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w drugim półroczu 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Zakup opasek lokalizacyjnych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2019-10-31

 2910

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Skwerowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-30 

2909

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z udziału 43703/47087 części nieruchomości położonej w Krakowie u zbiegu ul. Na Załęczu i ul. Siwka przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

2019-10-30 

2908

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zabłockiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-30

2907

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Rżąckiej 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-30

2906

zmieniające zarządzenie Nr 2048/2019 w sprawie procedury przyjmowania rocznych sprawozdań i planów spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą

2019-10-30  

 2905

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Myślenickiej nr 112 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-30 

2904

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

2019-10-30

2903

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 854 i 926).

2019-10-30

2902

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 852, 855 i 900).

2019-10-30

2901

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 852, 855 i 900).

2019-10-30

2900

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 852, 853 i 855).

2019-10-30

2899

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754, 852, 853 i 855).

2019-10-30

2898

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Strąkowej 3a w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-10-30

2897

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”.

2019-10-30

2896

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie”.

2019-10-30

2895

zmieniające zarządzenie Nr 2749/2019 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów

2019-10-30

2894

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 14 listopada 2019 r.

2019-10-30

2893

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 801, 854, 900 i 921).

2019-10-29

2892

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 801, 854, 900 i 921).

2019-10-29

2891

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 852, 854, 855, 921 i 926).

2019-10-29

2890

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 852, 854, 855, 921 i 926).

2019-10-29

2889

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 720

 2019-10-29

2888

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa.

2019-10-29

2887

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic).

2019-10-29

2886

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925

2019-10-29

2885

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).

2019-10-29

2884

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801 i 900).

2019-10-29  

2883 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-29 

2882 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ujejskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-10-29

 2881

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-29 

 2880

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-29 

 2879

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 519/21 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

2019-10-29 

2878

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Złotego Wieku 4, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-29

2877

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Pawła II

2019-10-29

2876

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 w formie powierzenia zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pn. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-10-29

2875

w sprawie powołania Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

2019-10-29

2874

w sprawie powołania Kapituły konkursowej wybierającej partnerów roku 2019 Krakowskiej Karty Rodzinnej

2019-10-29

2873

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta

2019-10-29

 2872

 zmieniające zarządzenie nr 2431/2017 w sprawie powołania Rady ds. Sportu

 2019-10-29

 2871

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podstawie.

2019-10-29 

 2870

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego.

2019-10-28 

2869

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany siedziby, nadania nazwy oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5.

2019-10-29

2868

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XII/203/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.

2019-10-29

2867 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.  

2019-10-29 

2866 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Płk. Pilota Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie.  

2019-10-29 

2865

w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa albo współwłasność Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków, względem których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego oraz ustalania odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotowych lokali.

 2019-10-30

2864

w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz w tymczasowych pomieszczeniach wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków.

2019-10-30

 2863 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa uchylającej uchwałę Nr VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody  na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe,  w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie  o finansowaniu zadań oświatowych

2019-10-28 

 2862

w sprawie przyznania nagród ,,Ósmoklasista 100%”

2019-10-28 

 2861

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki-Północ” – druk nr 710.

 2019-10-28

 2860

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz” – druk nr 705.

2019-10-28 

2859

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Adamowi Młotowi

2019-10-29

2858

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020

2019-10-28

 2857

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 2019-10-28

 2856

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 758, 855, 900 i 921).

 2019-10-28

 2855

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 855 i 921).

 2019-10-28

 2854

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-10-28

 2853

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2109-10-28

 2852

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

 2019-10-28

 2851

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 750).

 2019-10-28

 2850

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

 2019-10-28

2849

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.).

2019-10-25

2848

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-25 

2847

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kasztelańskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-25

2846 

w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji.  

2019-10-25 

2845 

w sprawie powołania w II półroczu 2019 r. Komisji ds. przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe.  

2019-10-25 

2844

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza-Witkacego w Krakowie.

2019-10-25 

 

2843

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Dr. Henryka Jordana w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie.

2019-10-25 

2842 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 

2019-10-25 

2841 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. 

2019-10-25 

2840 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

2019-10-25 

2839 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 

2019-10-25 

2838 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

 2019-10-25

2837 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie. 

2019-10-25 

2836 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie. 

2019-10-25 

2835 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie.  

2019-10-25 

2834 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

2019-10-25 

2833 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 

2019-10-25 

2832 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa w Krakowie.

2019-10-25 

2831

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 29 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pigonia 2a pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25

2830

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25

2829

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 401/2 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

2019-10-25

2828

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25

2827

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-10-25

2826

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-25

2825

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji od 31 października do 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-10-25

2824 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 22/16 obr. 58 Podgórze, przeznaczonej pod planowaną inwestycję w rejonie ul. Słona Woda

2019-10-25 

 2823

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 410/72979 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kościuszkowskim 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-10-25 

 2822

w sprawie powołania zespołu Koordynatorów dziedzin zarządzania

2019-10-25 

 2821

w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Korepty, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-10-25 

 2820

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25 

 2819

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy Al. Mickiewicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25 

2818 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 5 Słoneczna Kraina Smoka Wawelskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 6A pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-25

 2817

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego umowy najmu części powierzchni dachu budynku internatu położonego w os. Szkolnym 17, na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

2019-10-25 

 2816

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy Placu Szczepańskim oraz Rynku Głównym na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-10-25

 2815

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ujejskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-10-25

 2814

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 508, 498/2 i 498/4 obręb 61 Podgórze, na cele planowanego Parku Rzecznego Drwinka.

 2019-10-25

2813

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym nauczycielom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

2019-10-25

 2812

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 855)

2019-10-24 

 2811

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w dziale 855)

 2019-10-24

2810

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Ignacego Daszyńskiego 11 w Krakowie

2019-10-22

2809

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rogalskiego w Krakowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

2019-10-22

2808

w sprawie użyczenia dla Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Władysława Syrokomli 20 w Krakowie

2019-10-22

2807

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława Syrokomli 15 w Krakowie

2019-10-22

2806

w sprawie obniżenia stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o metrażu 205,03 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszczącego się w budynku położonym przy Rynku Głównym 29 w Krakowie.

2019-10-22

 2805

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza” – druk nr 707

2019-10-23 

 2804

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług” – druk nr 701

 2019-10-23

 2803

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” – druk nr 703.

 2019-10-23

2802

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 

2019-10-22

2801

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Malborskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-22

2800

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Bosaków 9 w Krakowie

2019-10-22

2799

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 520/5 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

2019-10-22

2798

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do Rady Krakowskich Seniorów III kadencji

2019-10-22

2797

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Krzysztofowi Hubickiemu

2019-10-22

2796

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym sportowcom i działaczom Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”.

2019-10-22

 2795

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - lokalu użytkowego Nr G-101 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Śliskiej Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i utraty mocy obowiązującej zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-22 

 2794

w sprawie ustalenia warunków na zawarcie aneksów do umów dzierżaw części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Karmelickiej

 2019-10-22

2793 

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowejdla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2019-10-22 

 2792

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie

2019-10-22 

 2791

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

2019-10-22 

 2790

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2019-10-22 

2789

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek  pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

2019-10-22 

2788 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7. 

2019-10-22 

2787 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie.  

2019-10-22 

2786 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 801, 921 i 926). 

2019-10-22 

2785 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 921 i 926) 

2019-10-22 

2784 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 755, 851, 855, 900, 921 i 926). 

2019-10-22 

2783 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 755, 851, 855, 900, 921 i 926).

2019-10-22 

2782 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 801, 852, 854 i 900).

2019-10-22 

2781 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854 i 900). 

2019-10-22 

2780 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 851, 854, 855 i 900).

2019-10-22 

2779 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 754 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 854 i 900). 

2019-10-22 

 2778

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości bonifikaty oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CV/2713/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty.

 2019-10-22

 2777

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2019-10-22

 2776

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Zawiłej i ul. Borkowskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-10-22

 2775

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku Ośrodka położonego na nieruchomości przy ul. Makuszyńskiego 19 a, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej, celem dalszej eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej.

 2019-10-22

 2774

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-10-22

 2773

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Nad Baranówką do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-22 

2772

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-10-22

2771

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Henryka Wieniawskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-22

2770

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Batki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-22

2769 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Zbigniewa Herberta na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-10-22 

2768

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 400/3 i nr 409/3 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-22

2767

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kasztelańskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-22

2766

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023 – druk nr 713

2019-10-22

2765

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2519/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokalu użytkowego położonego na os. Centrum C-10 w Krakowie.

2019-10-21

2764

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

2019-10-21

2763

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.

2019-10-21

2762 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie.

2019-10-21 

2761 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Niewidomych i Słabowidzących nr 26, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  i Słabowidzących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół  i Placówek  pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

2019-10-21

2760 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Niesłyszących nr 27, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie. 

 2019-10-21

2759 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 16, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie. 

 2019-10-21 

2758 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 80 w Krakowie.

 2019-10-21 

2757 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie.

 2019-10-21 

2756 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.

 2019-10-21 

 2755

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Odzieżowego nr 18, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.

 2019-10-21

 

 2754

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-10-21

2753

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

2019-10-21

2752

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Romana Ingardena w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie

2019-10-21

2751

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

2019-10-21

2750

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”.

2019-10-21

2749

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów

2019-10-21

 2748

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wita Stwosza”

2019-10-21 

 2747

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Czeczotta do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-21 

 2746

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

 2019-10-21

 2745

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Krakowie.

 2019-10-21

 2744

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie.

 2019-10-21

2743 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie.

 2019-10-21

 2742

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”.

2019-10-21 

 2741 

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 522/11 i nr 522/12 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

2019-10-18 

 2740

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 524/12 i nr 524/13 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

 2019-10-18

 2739

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 608/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji w zakresie docelowych planów zagospodarowania budynków komunalnych pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

2019-10-18 

2738 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3910/1004185 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-10-17 

2737 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 100 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Albertyńskim 36, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-17 

2736

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w drugim półroczu 2019 roku, zadania publicznego pn. „Zakup opasek lokalizacyjnych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2019-10-18

2735

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 900 i 921 – zadania dzielnic).

2019-10-21

2734

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 754, 801, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754 i 900 – zadania dzielnic).

2019-10-21

2733

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 801, 851 i 855).

2019-10-21

2732

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 801, 851 i 855).

2019-10-21

2731

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-10-18  

2730

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-10-17 

2729

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Rzepakowej do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Przylasek Rusiecki.

2019-10-17

2728

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-17

2727 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Inżynierii Środowiska nr 13, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.  

2019-10-18 

2726 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie.

2019-10-18 

2725 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXVI Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.  

2019-10-18 

2724 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXIX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.  

2019-10-18 

2723 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XL Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie. 

2019-10-18 

2722 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie.

2019-10-18 

2721 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie.

2019-10-18 

2720 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 30, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.

2019-10-18 

2719 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Elektrycznego nr 8, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie.

2019-10-17 

2718 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Łączności nr 14, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

2019-10-17 

2717

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Gastronomicznego nr 11, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.  

2019-10-17 

2716 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum ElektrycznoElektronicznego nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie.

2019-10-17 

2715

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-18

2714

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-10-18

2713

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 339/4 i nr 339/6 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-18

2712

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2019-10-18

2711

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Profesora Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie

2019-10-18

2710

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dajwór do oddania w użyczenie

2019-10-17

2709

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części budynku szkoły położonego na nieruchomości przy ul. Topolowej 22 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-17

2708

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jemiołowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-10-17

2707

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-17

2706

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Andrzejowi Balcerzakowi

2019-10-21

 2705

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 37, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej w udziale 74/100 części

2019-10-17 

 2704

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XXVIII Liceum Ogólnokształcąceim. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czackiego 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-17 

2703 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Kaczorówka 4 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-17 

 2702

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie na osiedlu Oświecenia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-17 

 2701

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 588/1 obr. 46 Nowa Huta, przeznaczonej na realizację Parku Rzecznego Dłubni.

2019-10-17 

 2700

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach.

 2019-10-17

 2699

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu od dwójki wnioskodawców po 24/96 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 412/197009 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 22 stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców w ww. częściach.

 2019-10-18

 2698

 w sprawie zmiany czasokresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00365647/8, obejmującej działki ewidencyjne nr 681/65, 681/58, 681/67, 681/60, 681/69 i 681/62, położone w obrębie 22 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Strzelców.

 2019-10-18

 2697

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 158/10 obręb 55 Podgórze, z przeznaczeniem na poszerzenie Parku Lilli Wenedy.

 2019-10-18

 2696

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Zbigniewa Herberta na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-10-18  

 2695

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie.

2019-10-18  

 2694

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

2019-10-18  

 2693

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

 2019-10-18

 2692

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”, w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2019-10-18 

 2691

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-10-17

 2690

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-17 

2689 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Dekerta. 

2019-10-17 

2688

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10  w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Rydygiera 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-10-17 

2687 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Nr 5 umów najmu pomieszczeń w budynku szkolnym położonym przy ul. Mackiewicza 15, na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej  

2019-10-17 

2686

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-17

2685

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-17

2684

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6, 6a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-10-17

2683

w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Krakowa Komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej pn. „Budżet Obywatelski 2019"

2019-10-17

2682

w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do weryfikacji wniosków i oceny zgłoszonych miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi w ramach przeprowadzanego w 2019 r. plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi"

2019-10-17

2681

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Powstańców i ul. Batowickiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-10-17

 2680

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wrocławskiej

 2019-10-17

 2679

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-17

 2678

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z siedzibą w Krakowie, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 36 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-17

 2677

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-17

 2676

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 130 im. Stanisława Pagaczewskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krowoderskich Zuchów 28 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-10-17

 2675

 w sprawie ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z siedzibą przy Rynku Głównym nr 35, na nieruchomości zabudowanej Wieżą Ratuszową celem prowadzenia działalności statutowej

  2019-10-17

 2674

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 525/15, nr 525/16 i nr 525/17 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-17 

 2673

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 526/16, nr 526/17 i nr 526/18 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-17 

 2672

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 523/12 i nr 523/13 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-17 

 2671

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20458 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-10-17

 2670

w sprawie oddania w użyczenie lokalu niemieszkalnego nr 4 w budynku na os. Szkolnym 27 w Krakowie wraz z związanym z nim udziałem 2335/10000 części nieruchomości gruntowej na rzecz jednostki budżetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

2019-10-17 

 2669

zmieniające zarządzenie Nr 2112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

  2019-10-17

2668

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 801, 851, 854 i 926)

2019-10-17

2667

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801 i 854).

2019-10-17

2666

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 852 i 855).

2019-10-17

2665

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 852 i 855).

2019-10-17

2664

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia Zespołowi „Prasłowianki”

2019-10-16

2663

w sprawie wyłączenia z części wspólnych budynku nr 13b przy ul. Mogilskiej w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – części strychu zaadaptowanej na cele mieszkalne i przyłączonej do lokalu nr 12A, zmiany umowy ustanowienia odrębnej własności tegoż lokalu oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

2019-10-14 

2662

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Lucynie Zaleskiej

2019-10-16

 2661

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

2019-10-14 

 2660

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 854, 900 i 921).

2019-10-14  

 2659

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 754, 757, 758, 801, 854, 900, 921, 925 i 926).

2019-10-14  

 2658

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. działu 900).

2019-10-14  

 2657

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-10-14 

 2656

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

  2019-10-14

 2655

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

  2019-10-14

 2654

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

2019-10-14 

2653 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 676.

2019-10-14 

2652 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.

 2019-10-15

2651 

w sprawie przyznania w 2019 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-10-15 

2650

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Obrońców Krzyża na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-11

 2649

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy Miasta z organizatorami wydarzeń w Krakowie

 2019-10-11

 2648

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023.

 2019-10-14

 2647

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 579/23235 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

  2019-10-14

 2646

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bujaka 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-14

 2645

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Tadeusza Ptaszyckiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-10-15

 2644

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2019-10-15

 2643

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 2019-10-14

 2642

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 2019-10-14

2641

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie honorowania biletów Parkuj i Jedź (P+R) w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie

2019-10-14

 2640

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców – lokali użytkowych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkami

2019-10-14 

2639 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pachońskiego 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-10-14

 2638

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 704/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zarządzenia Nr 1924/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 704/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego

 2019-10-14

 2637

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-11 

 2636

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 73 w Krakowie i Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych w Krakowie.  

2019-10-14 

 2635

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Kształtowania Środowiska nr 24, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.  

2019-10-14 

 2634

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Komunikacyjnego nr 25, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie.  

2019-10-14 

 2633

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXIII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie.  

2019-10-14 

 2632

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. 

2019-10-14 

 2631

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20, wchodzącego w skład Zespołu Szkół PoligraficznoMedialnych w Krakowie.  

2019-10-11 

 2630

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. 

2019-10-14 

 2629

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie.  

2019-10-14 

 2628

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.  

2019-10-14 

 2627

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.

2019-10-14 

 2626

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

2019-10-14 

 2625

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie.  

2019-10-14 

2624 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98. 

2019-10-14 

2623 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.  

2019-10-14 

2622 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie.  

2019-10-14 

2621 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie.

2019-10-14 

2620 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-10-14 

2619 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie.

2019-10-14 

2618 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół GeodezyjnoDrogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2019-10-14 

2617 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.  

2019-10-14 

2616 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2790/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.  

2019-10-14 

2615 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Budowlanego nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.

2019-10-11 

2614 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie.

2019-10-11 

2613 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-10-11 

 2612

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.  

2019-10-11 

 2611

 w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 2019-10-14

2610

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 76/2 obr. 43 Nowa Huta, przeznaczonej na realizację Parku Rzecznego Dłubni

2019-10-14

2609

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1441/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad obsługi mieszkańców i komórek organizacyjnych, obiegu korespondencji oraz postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-10-14

 2608

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Dorocie Pierzchale-Satole.

 2019-10-11

 2607

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Krakowski Szkolny  Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 6,  umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Powstania Warszawskiego  6   pozostającej   w  trwałym zarządzie samorządowej   jednostki oświatowo - wychowawczej.  

2019-10-11 

2606 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

2019-10-11 

2605

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz środków finansowych na ich realizację.

2019-10-11

2604

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-10-11

2603

w sprawie wyboru ofert i zatwierdzenia wyników uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

2019-10-11

2602 

zmieniające zarządzenie Nr 1745/2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości zabudowanych położonych w rejonie ul. Kopernika/Śniadeckich stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Szpital Uniwersytecki w Krakowie - składających się z działek ewidencyjnych nr: 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16 oraz 12/19 położonych w obrębie 52 jedn. ewidencyjna Śródmieście

 2019-10-11

 2601

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-10-11

2600 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wybickiego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników WSK „PZL-Kraków” oraz uchylenia zarządzenia Nr 1926/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wybickiego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników WSK „PZL-Kraków”.

2019-10-11 

 2599

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

 2019-10-10

 2598

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

 2019-10-10

 2597

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751, 852, 853, 855 i 900).

 2019-10-10

 2596

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852, 853, 855 i 900)

 2019-10-10

 2595

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 751, 852, 853, 854 i 855).

 2019-10-10

 2594

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 010, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 751).

2019-10-10 

 2593

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3497/2017 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. uzupełnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków informacji o podmiotach zarządzających bądź gospodarujących nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Miejskiej Kraków

 2019-10-10

 2592

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej u zbiegu ul. Kocmyrzowskiej i ul. Morcinka

2019-10-10 

 2591

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

 2019-10-10

2590 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2019-10-10 

2589 

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 214/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Wróblewskiego 8  w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-10 

 2588

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-10-10

 2587

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

 

 2019-10-10

 2586

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Krakowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-10-10

 2585

 w sprawie potrącenia wierzytelności wzajemnych oraz zwrotu przez Gminę Miejską Kraków części ceny sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączył Bartosz Podstolak Podinspektor w Referacie Zbywania Lokali] 

 2019-10-10

2584

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Barbarze Stępniak-Wilk.

2019-10-10

 2583

 zmieniające zarządzenie Nr 1673/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 1/138, nr 1/136, nr 1/99, nr 1/82, nr 1/95 obr. 44 Podgórze oraz nr 229/9 obr. 43 Podgórze, położonych w rejonie ulic; Żywieckiej i Zawiłej, wchodzących w zakres Lasu Borkowskiego.

 2019-10-08

 2582

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Kalinowym 18, pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki oświatowej

 2019-10-08

2581

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji EKONOMED

2019-10-09

2580 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.

2019-10-08 

2579

zmieniające zarządzenie Nr 1162/2019 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania

2019-10-08

2578

w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

2019-10-08

2577

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w okresie od 31 października do 31 grudnia 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-10-08

 2576

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 660/19631 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Adamczyk Referent, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-10-08

 2575

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Lea do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-10-08

  2574 

zmieniające zarządzenie Nr 421/2019 w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2019 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie

2019-10-08  

 2573

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bezpieczne Czyżyny - warsztaty z samoobrony”

2019-10-08 

 2572

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym”

2019-10-08 

 2571

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Dziecko świadome – dziecko bezpieczne”

2019-10-08 

 2570

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP”.

 2019-10-07

2569 

w sprawie ustalenia sposobu realizacji uchwały Nr XIX/392/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego

 2019-10-08

 2568

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasta Kołodzieja”.

 2019-10-07

 2567

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie”.

 2019-10-07

2566 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – A-B”.

 2019-10-07

 2565

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki-Północ”.

2019-10-08 

 2564

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki-Północ”.

 2019-10-08

 2563

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”

 2019-10-07

 2562

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OLSZA”.

2019-10-07 

2561 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy  ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCVII/2502/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału  w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

2019-10-07 

2560

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tadeusza Kantora Nr 2 wraz z  udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-10-07 

2559 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części.

2019-10-07 

2558 

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego  wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.

2019-10-07 

 2557

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”

 2019-10-07

 2556

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”.

2019-10-07 

 2555

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Krupniczej 42a i ul. Wesele 41 w Krakowie pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-07 

 2554

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Sielskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-10-07 

 2553

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”

2019-10-07 

 2552

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”.

2019-10-07 

 2551

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług”

2019-10-07 

 2550

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług”.

 2019-10-07

 2549

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rzepakowej.

 2019-10-07

2548

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-07

2547

zmieniające zarządzenie Nr 2095/2017 w sprawie realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.

2019-10-07

2546

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2019-10-07

2545

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody Cechowi Rzemiosł Różnych z siedzibą ul. Berka Joselewicza 14, 31-051 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na medalu pamiątkowym

2019-10-07

 2544 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854)

2019-10-07

  2543 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854)

2019-10-07  

 2542

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

2019-10-07 

  2541 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801)

2019-10-07  

 2540

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 757, 758, 851, 852, 900 i 926)

2019-10-07 

  2539 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 852 i 926)

  2019-10-07

 2538

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 662

 2019-10-07

 2537

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stawowej 179 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-07

2536 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-07  

2535 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Wrocławskiej

2019-10-07 

2534 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

2019-10-07  

 2533

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ułanów 21a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-07 

 2532

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Przybyszewskiego.

 2019-10-07

 2531

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2019-10-07

 2530

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika (dyrektora) Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

 2019-10-07

 2529

 w sprawie funkcjonowania i obsługi aplikacji informatycznej PARK KULTUROWY

 2019-10-07

2528

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 12 do 14 października 2019 r.

2019-10-07

2527

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-10-07

2526

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-10-07

2525

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Danucie Giergun

2019-10-07

 2524

 w sprawie użyczenia dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łanowej 41 lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Ks. Kazimierza Siemaszki 23 w Krakowie

2019-10-03 

2523

 

w sprawie zawarcia umowy na odpłatne udostępnienie na okres do dnia 14.06.2022 r. na rzecz Pana Grzegorza Judziało prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Judziało Krak – Audit Usługi Rachunkowe, Szkoleniowe i inne, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w celu budowy i eksploatacji kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, instalacji wodociągowej oraz rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty

2019-10-03

2522

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

2019-10-03

2521

w sprawie wyrażenia zgody na wyburzenie obiektu budowlanego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-10-03

 2520

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

 2019-10-03

 2519

 w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”.

2019-10-03 

2518

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 182 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Źródełku z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w os. Dywizjonu 303 bl. 12, pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki oświatowej

2019-10-03

 2517

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 122 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03  

2516 

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-10-03 

2515 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801 i 854)  

2019-10-03 

2514 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów 801 i 854).

2019-10-03 

2513 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 852 i 900).  

2019-10-03 

2512 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852)

2019-10-03 

2511 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 854).  

2019-10-03 

2510 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854). 

2019-10-03 

2509 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 750, 801, 852, 855 i 900).

2019-10-03 

2508 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 855 i 900).  

2019-10-03 

2507 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 921).

2019-10-03 

2506 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 921).

2019-10-03 

2505 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu  801).

2019-09-30 

2504 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30 

2503 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-09-30 

2502 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30 

2501

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 33 im. Stefana Batorego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego 2 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03

2500 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 296/1, 296/2, 296/3 i 296/4 obręb 60 Podgórze, wchodzących w zakres planowanego parku w rejonie ul. Słona Woda. 

2019-10-03 

2499 

w sprawie przyznania w 2019 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-10-03 

 2498

  w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie”

2019-10-03  

 2497

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Myślenickiej nr 112 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03  

 2496

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ceglarskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-10-02

 2495

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. F. Szlachtowskiego 31 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-02

 2494

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie kolejnych umów najmu części powierzchni nieruchomości położonych przy ul. Konfederackiej 18 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-02

2493 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. St. A. Poniatowskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-10-02 

2492 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.  

2019-10-02 

2491

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki- Północ”, w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu

2019-10-03 

2490

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym i aktywnym studentkom oraz studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

2019-10-02

2489

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

2019-10-02

2488

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Zbigniewowi Preisnerowi.

2019-10-02

2487

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

2019-10-02

2486

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 18 października 2019 r.

 

2019-10-02

 2485

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wrony 115 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-10-02 

2484

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-01

2483

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” w okresie od 15 października 2019r. do 31 grudnia 2020r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-10-01

2482

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-09-30

 2481

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 436 obręb 33 Krowodrza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Łąki” pod tereny zieleni urządzonej – ZP.5.

2019-10-01 

 2480

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-10-01

2479 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części.

 2019-10-01

 2478

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pszczelnej nr 13 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-01 

2477

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie przy ul. Siostrzanej Nr 8.

2019-10-01

2476

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Lnianej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-09-30

2475

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Podkamyk

2019-09-30

2474

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2473

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2472

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926) – druk Nr 660.

2019-09-30

2471

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-10-01

2470

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2983/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2019-10-01

 2469

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2865/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek

 2019-10-01

2468 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 6A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-10-01 

 2467

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCIII/2424/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

 2019-10-01

2466 

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr St. 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Augustiańskiej Nr 18 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

2019-10-01 

2465 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków – druk nr 648.  

2019-10-01 

2464 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Pszczelnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-09-30 

2463 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Leona Petrażyckiego

2019-09-30

2462 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Twardowskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-09-30 

 2461

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-09-30 

 2460

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części.

 2019-09-30

2459

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-09-30

2458

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

2019-09-30

2457

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 854 i 926).

2019-09-30

2456

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 853).

2019-09-30

2455

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30

2454

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 855)

2019-09-30

2453

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855).

2019-09-30

2452

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 758, 801, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2451

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600 i 854 oraz zmian w planie wydatków w dziale 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2450

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 754, 758, 852, 855, 900 i 921).

2019-09-30

2449

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754, 852, 855, 900 i 921).

2019-09-30

2448

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2447

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2446

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 751, 754, 801, 853 i 855).

2019-09-30

2445

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 710, 750, 751, 754, 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30

2444

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853 i 921 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2443

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 855 i 900).

2019-09-30

2442

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie.

2019-09-30

2441

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie sp. z o.o.

2019-09-30

2440

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Akademii Muzycznej w Krakowie.

2019-09-30

2439

w sprawie powołania Komisji do wyłączania materiałów zasobu z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2019-09-27

2438

w sprawie dostarczenia lokali zamiennych najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Floriana Straszewskiego 11 w Krakowie.

2019-09-27

2437

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Albertyńskim 22 w Krakowie.

 2019-09-27

2436

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 191,34 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Chełmońskiego 35 w Krakowie.

2019-09-27

 2435

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-26

 2434

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-26

 2433

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73a.

 2019-09-26

 2432

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Kolistej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-26

2431 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych na nieruchomości  położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Komunalnego Kobierzyn - Lubostroń,  pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 

2019-09-26 

2430

sprawie określenia wysokości nagród finansowych w Konkursie  „MÓJ PIERWSZY BIZNES” dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.

2019-09-26 

 2429

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99/2 obr. 60 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-09-26

 2428

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-09-26

 2427

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-09-26

 2426

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4962/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Nowosądeckiej 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-09-26

 2425

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5011/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2019-09-26

 2424

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2929/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-09-26

 2423

 w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2019/2020 („Akcja Zima”) na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 2019-09-26

 2422

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego

 2019-09-26

 2421

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 307 obr. 40 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2019-09-26

 2420

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Ogrodowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-09-26 

 2419

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Działkowej na rzecz Orange Polska S.A.

  2019-09-26

2418

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy Bulwarze Podolskim na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-09-26

2417

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Reduta na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-09-25

2416

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1353/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie

2019-09-25

2415 

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik” i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag

2019-09-25 

 2414

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-25

 2413

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 10 umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-25

 2412

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Franciszka Wężyka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-25

 2411

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-25 

 2410

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/18 obr. 93 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-09-25

 2409

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-09-25

 2408

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu

 2019-09-25

 2407

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy notarialnej – celem uregulowania stanu faktycznego władania ze stanem prawnym nieruchomości zabudowanej garażem nr 19 położonym w Zespole Garażowym nr IV w Krakowie-Łęgu – mocą której nastąpi zmiana zawartej w dniu 27 listopada 1991 roku do Repertorium A II Nr 13283/91 umowy sprzedaży garażu.

2019-09-25 

 2406 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 103 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Kolorowym 29, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-24 

 2405

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Spacerowej i ul. Aleksandra Humboldta na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-24

 2404

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Zdrowej 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-24 

 2403

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie umów użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15 d pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-24

 2402 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa  

2019-09-24 

 2401

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Tatarakowej.

 2019-09-24

 2400

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Makuszyńskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-09-24

 2399

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-09-24

 2398

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Metalowców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-09-24 

 2397

 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 2019-09-24

 2396

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Orzechowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-09-24

 2395

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty.

 2019-09-23

 2394

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kantorowickiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-09-23 

 2393

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korczaka umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 3, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-23

 2392

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3995/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-09-23

 2391

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kurczaba 15 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-23

 2390

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 18 im. św. Anny w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Półkole 11 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-23

2389

w sprawie zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewa Krawczyk Podinspektor w Referacie Przetargów i Zamian]

2019-09-23 

2388

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

2019-09-20

2387

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-20

2386

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2385

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

 2384

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Komunalnego Podgórze, pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 2019-09-23

 2383

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-23 

2382 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-09-20

2381

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 801, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2380

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2379

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

2019-09-20

2378

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

2019-09-20

2377 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 2019-09-20

 2376

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie.

 2019-09-20

2374

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej  

2019-09-20 

2373 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy al. Dembowskiego 12 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-20 

 2372

 w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Mogilskiej

2019-09-20 

2371

zmieniające zarządzenie Nr 1642/2019 w sprawie ogłoszenia naboru projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa oraz przyjęcia Regulaminu naboru.

2019-09-18

 2370

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-09-18

 2369

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-18

2368

w sprawie ustalenia wzoru list i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

2019-09-18

 2367

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 91 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Handlowym 4, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-18

 2366

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  2019-09-18

2365

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w drugim półroczu 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Zakup opasek lokalizacyjnych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2019-09-17

2364

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-09-17

2363

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900 – zadania dzielnic).

2019-09-17

2362

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900).

 

2019-09-17

2361

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926).

2019-09-17

2360

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900).

2019-09-17

2359

zmieniające zarządzenie Nr 2289/2019 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 16 do 18 września 2019 r.

2019-09-18

2358 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 95 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-09-17 

2357

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Duża Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

2019-09-17 

2356

w sprawie zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości przy ul. Kluczborskiej 3 administrowanej przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

2019-09-17

2355

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2019-09-17

2354

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów usług merytorycznych projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów.

2019-09-17

2353

w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”.

2019-09-17

2352

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Pigonia 2 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-17 

 2351

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Krakowie.

2019-09-17  

 2350

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

 2019-09-17

 2349

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2019-09-17 

2348 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruszwickiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-09-16 

2347 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Droga Rokadowa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-09-16 

 2345

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-09-16

 2344

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  2019-09-16

2343

w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

2019-09-13

 2342

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

 2019-09-13

 2341

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-09-13

 2340

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853 i 900 – zadania dzielnic).

 2019-09-13

 2339

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750 i 754 oraz zmian w planie wydatków w dziale 900 – zadania dzielnic)

 2019-09-13

 2338

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2337

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2336

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2019-09-13

 2335

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-09-13

 2334

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

 2019-09-13

 2333

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2332

 w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Lucjana Rydla stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-09-13

 2331

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Profesora Walerego Goetla z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Brzozowej 5, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-11

 2330

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Szopkarzy 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-11

 2329

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej 5A.

 2019-09-11

2328

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 51/2020 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Starowiślnej 30 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-09-11

2327

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Annie Lipowskiej-Teutsch.

2019-09-16

2326

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-16

2325

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Wrobela

2019-09-16

2324

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Nałęczowskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-09-16

2323

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wzoru karty głosowania na rok 2019.

2019-09-16

2322 

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-09-13 

2321 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zakątek 2  pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej 

2019-09-13 

 2320

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.