UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie poniżej.

 

 

Lista aktów z danego roku: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer/2020

Tytuł

Data podpisania

 176

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego położonego w budynku internatu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1,  ul. Kamieńskiego 49 a  

2020-01-23 

175

w sprawie ogłoszenia konkursu „Kraków bez barier” 2019 i przyjęcia Regulaminu konkursu

2020-01-23

 174

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Soboniowickiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-01-23 

 173

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Andegaweńskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-01-23 

 172

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków

2020-01-23 

 171

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 187 im. „Pod Lipami” w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Piastów 48, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-23 

 170

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacjiw okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Całoroczna działalność chóru o międzynarodowej renomie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2020-01-23 

 168

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Na Kozłówce do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-23

 167

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Podatku VAT.

 2020-01-23

 166

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS: 0000779952)

 2020-01-22

165

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Zielonym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-01-21

164

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bunscha, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-01-21

 163

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego umów najmu części nieruchomości położonej na os. Złotej Jesieni 16, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-21

 162

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-21 

 161

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-21 

160

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2020-01-21

159

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 2 w Krakowie kolejnych umów najmu i dzierżawy części nieruchomości położonych przy ul. Grochowej 23 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-20

158

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5411/351496 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-01-20

157

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20

153

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Stowarzyszenia Elektryków Polskich

2020-01-21

152 

zmieniające zarządzenie Nr 2835/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców  

2020-01-20 

 151

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5527/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części.

2020-01-20 

 150

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6028/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-01-20

 149

 zmieniające zarządzenie Nr 2287/2019 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń.

 2020-01-20

148

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20 

147

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20 

 146 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w os. Na Stoku 27b, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-20 

145

w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2020

2020-01-20 

 144

w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. E. Jerzmanowskiego na rzecz Klubu Sportowego „Kolejarz Prokocim”

 2020-01-20

 143

zmieniające zarządzenie Nr 3396/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnionego do przeprowadzania wspólnych postępowań i udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz wskazanych Instytucji Kultury

2020-01-20 

142

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3759/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-01-17 

141

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Muzyczną I Stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pilotów 51 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

140

zmieniające zarządzenie Nr 1154/2009 w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.).

2020-01-17

139

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korcza ka z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 3 , pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17 

 138

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

2020-01-17 

 137

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, będącego w ewidencji inwentarzowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2020-01-17

 136

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-17 

 135

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kilińskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Hm. Stanisława Millana 16 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-01-17

 134

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Grochowej 23 pozostających w trwałym zarządzie jednostki oświatowej

 2020-01-17

 133

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2020-01-17

 132

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

2020-01-17 

131

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-01-17

130

w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów bezpośrednich projektu pn. „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”

2020-01-17

129

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE C 10” w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2020-01-17

128

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 53 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skośnej 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

127

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

126

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przebiegu Służby Przygotowawczej dla Kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej

2020-01-17

125

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla obcokrajowców” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonej w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2020-01-17

 124

w sprawie utraty mocy obowiązującego upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-01-17

 123

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 64 umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Sadzawki 1, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-17

 122

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-17

 121

 w sprawie upoważnienia do odbywania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o. o.

2020-01-17 

 120

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Dominikańskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-01-17 

 119

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17 

 118

w sprawie wyposażenia w mienie Muzeum Inżynierii Miejskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 15

 2020-01-17

117

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Muzeum Krakowa

2020-01-17

116

w sprawie obniżenia stawek czynszowych za najem trzech lokali użytkowych, mieszczących się w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, położonym przy ul. Stefana Batorego 2 w Krakowie.

2020-01-15

115

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. Piastów 34a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

114

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Komandosów 29 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

113

w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 05 grudnia 2019 r. nr GS16.7124.130.2018 dotyczącego zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 47 położonego przy ul. Stachiewicza w Krakowie.

2020-01-15

112

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na ul. Katowickiej 28, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15 

111

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-15

110

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy mieszkaniowej na rok 2019 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

2020-01-15

109 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Rydlówka 

2020-01-15 

108 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Babińskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

2020-01-15 

107 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Duchackiej 3.

2020-01-15 

106

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Monte Cassino 31, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

105

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXIV/552/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek

 

2020-01-15

104

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zakleśnie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-01-15

103

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Nad Drwiną.

2020-01-15

102

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pośmiertnie panu Adamowi Kieniewiczowi.

2020-01-16

101

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r. zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-01-15

 100

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r., w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie, zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2020-01-15

99

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z pielęgnacją drzew znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie

2020-01-15

98

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z przygotowaniem terenu pod zagospodarowanie zieleni na terenie Samorządowego Przedszkola nr 104

2020-01-15

 97

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Franciszka Hynka na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-15 

 96

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenia zakresu jej działania

2020-01-15

 95

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Korony Polskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-15

 94

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

2020-01-15 

  93 

w sprawie objęcia ewidencją księgową gruntów stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa

2020-01-15 

 92

zmieniające zarządzenie nr 1328/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umów użyczenia, najmu oraz dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej

2020-01-15 

 91

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-15 

 90

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części

 2020-01-15

 89

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w działce położonej przy ul. Dziewiarzy.

  2020-01-15

 88

zmieniające zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa, na lata 2018-2021, do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

  2020-01-15

 87

w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektów zabytkowych, które stały się własnością Skarbu Państwa na rzecz Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

2020-01-15 

 86

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wietora 7 i w os. Zielonym 28, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15 

 85

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Studenckiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-15

 84

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-15

 83

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Centralnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2020-01-15

 82

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-01-15 

 81

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7809/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-01-15 

 80

 w sprawie uregulowań opisujących zasady (politykę) rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Krakowa.

 2020-01-15

 79

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-01-15

 78

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3818/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-01-15

 77

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej garażem położonej przy ul. Siemaszki.

 2020-01-15

 76

 w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” oraz w terminie składania uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

 2020-01-15

 75

 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/28 obr. 38 Nowa Huta, położonej w rejonie ul. Igołomskiej, przeznaczonej w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa – Etap B” pod tereny zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem zalesienia.

2020-01-15 

74 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działów: 700 i 855).  

2020-01-15 

73 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852 i 855).

2020-01-15 

72 

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020

2020-01-15 

71

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Portowej.

2020-01-14

 70

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wietora 13-15 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-14

 69

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej oraz części nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ul. Chocimskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-14

 68

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 8 na os. Kazimierzowskim w Krakowie

2020-01-14 

 67

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-14 

 66

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 44 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2020-01-14

65

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. projektu GRAD wdrażającego narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich

2020-01-14

 64

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy Konfederackiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-14

 63

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik

  2020-01-14

 62

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” – druk nr 985

 2020-01-14

 61

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" – druk nr 986

2020-01-14 

60

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-01-13

59

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 31 im. dr Henryka Jordana umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Bolesława Prusa 18 pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-13

58

zmieniające zarządzenie Nr 3220/2019 w sprawie organizacji aukcji celowej na najem gminnego lokalu użytkowego (budynku) o powierzchni 1518,40 m2 usytuowanego przy ul. Andrzeja Potebni 7 w Krakowie

2020-01-10

57

w sprawie monitoringu realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2020-01-13

 56

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Benedykta Dybowskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-13

55 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2020-01-13 

 54

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kluzeka 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-01-13

53 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie, ul. Grochowa 23.  

2020-01-13 

52 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Józefa Mackiewicza 15.  

2020-01-13 

51 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, ul. Mirtowa 2.  

2020-01-13 

 50

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Budżetu Miasta

2020-01-13 

 49

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-13 

 48

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-13 

 47

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Miechowity do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-01-13 

 46

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Boruty-Spiechowicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-13 

 45

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-01-13

44

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 57 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-10

43

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XXV Liceum Ogólnokształcące umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Telimeny 9 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-10

42

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2020-01-13

 41

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz zmiany zarządzenia Nr 2559/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami

2020-01-10 

 40 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Powiatowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-10 

 39

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w okolicy ul. Kornela Makuszyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-10 

 38 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14.  

2020-01-10 

 37

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179.

2020-01-10 

 36

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2020-01-10

 35

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-10

 34

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2020-01-10 

 33

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-10

 32

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

  2020-01-10

 31

w sprawie powołania Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 2020-01-10

 30

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

 29

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Rydygiera 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

 28

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ludwisarzy 4

 2020-01-09

 27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 34 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

26

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z budżetem Miasta Krakowa oraz sporządzania, przekazywania i przesyłania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych

2020-01-09

25

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 28 kwietnia 2020 r. do 2 maja 2020 r.

2020-01-08

24

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020.

2020-01-08

23

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Michałowi Nowakowi

2020-01-08

 22

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Lentza w Krakowie.

2020-01-07 

 21

 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w postaci 400 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów czterech rodzajów stanowiących własność Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

 2020-01-07

 20

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Motyla

 2020-01-07

 19

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w okolicy ul. Kornela Makuszyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-07

 18

 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie budynków posadowionych we wschodniej części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu

2020-01-07

 17

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 140a w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

 2020-01-07

16

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 4 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

2020-01-07

 15

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Generała Bolesława Roi na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-07

 14

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Całoroczna działalność chóru o międzynarodowej renomie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 2020-01-07

 13

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 2020-01-07

 12

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 2020-01-07

 11

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Energetycznych z siedzibą w Krakowie, ul. Loretańska 16 umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Loretańskiej 16 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-07 

 10

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

2020-01-03

9

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-01-03

8

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2020-01-03

7

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7.

2020-01-03

 6

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w wysokości 2/3 części w lokalu mieszkalnym nr 13 usytuowanym w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 42% bonifikaty

 2020-01-03

 5

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Tomickiego na rzecz Orange Polska S.A.

 2020-01-03

4

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-02

3

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2020-01-02

 2

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy bp. Filipa Padniewskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-02

 1

 w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Promocji oraz powołania Komitetu Sterującego Promocją i Wizerunkiem Miasta Krakowa

 2020-01-02

 

 

Lista aktów z danego roku: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer/2019

Tytuł

Data podpisania

 3561

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu: 710, 750, 801, 851, 852 i 855)

2019-12-31 

 3560

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 851, 852, 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801)

 2019-12-31

 3559

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/595/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

2019-12-30 

 3558

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 854).

2019-12-31 

 3557

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 854).

2019-12-31 

 3556

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości składającej się  z działki nr 254/1 obręb 23 Śródmieście, położonej przy ul. Wileńskiej 9b i 9c  

2019-12-30 

3555

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-12-30

 3554

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Na Skarpie 8, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-30

 3553

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 37, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

 2019-12-30

 3552

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3551

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Czesława Janczarskiego umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Golikówka 52 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3550

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Teatralnym 33, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3549

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie przy ul. Siostrzanej Nr 8.

 2019-12-27

 3548

 w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

 2019-12-30

 3547

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 758).

 2019-12-30

 3546

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758).

 2019-12-30

 3545

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 754 i 854).

 2019-12-30

 3544

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710 i 854).

 2019-12-30

 3543

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801 i 855).

 2019-12-30

 3542

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801 i 855).

 2019-12-30

 3541

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852 i 855).

 2019-12-30

 3540

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 855).

2019-12-30 

3539

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Fatimskiej.

2019-12-27

3538

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 120,30 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy al. Słowackiego 48 w Krakowie do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Pana Jarosława Gowina – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na biuro poselskie.

2019-12-27

 3537

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-27 

 3536

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

 2019-12-27

 3535

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla obcokrajowców” realizowanego w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców

2019-12-27 

 3534

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/746/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe „LOW – CARB” na terenie Miasta Skawina.

 2019-12-27

 3533

 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

 2019-12-27

 3532

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-27

 3531

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Stanisława Kostki Potockiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 2019-12-27

 3530

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Grodzkiej 65

 2019-12-27

 3529

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2

 2019-12-27

 3528

 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków (GMK).

 2019-12-27

3527

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie w Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 w Krakowie.

2019-12-23 

3526 

w sprawie przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea  

2019-12-23 

3525

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Stachiewicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-23

3524

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

2019-12-23

3523

w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2019-12-23

3522

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy Konfederackiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-12-23

3521

zmieniające zarządzenie Nr 2993/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-12-27

3520

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

2019-12-27

 3519

 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Krakowa.

2019-12-27 

3518

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu

2019-12-23

3517

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2019-12-23

3516

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej

2019-12-23

3515

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.

2019-12-23

3514

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Karasiówka na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

2019-12-23

3513

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Balickiej

2019-12-23

3512

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki Pracownie Konserwacji Zabytków „WAWEL” sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

2019-12-23

3511

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 446/11227 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-12-23

3510

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa

2019-12-23

3509

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

 2019-12-23

 3508

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

2019-12-23 

 3507

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bezpieczne Czyżyny - warsztaty z samoobrony”

 2019-12-23

 3506

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

 2019-12-23

 3505

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-23

 3504

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Dauna

 2019-12-23

 3503

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości zabudowanej Wieżą Ratuszową przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą przy Rynku Głównym nr 35

 2019-12-23

 3502

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kurczaba w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 2019-12-23

 3501

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-23

 3500

 w sprawie odstąpienia od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach.

 2019-12-23

 3499

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 36 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-23 

 3498

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kamedulskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-12-23

 3497

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bieżanowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

 3496

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 76 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Emaus 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-23

 3495

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94/2 obr. 59 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Stefana Batorego w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 94/1 obr. 59 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej – celem uregulowania nieprawidłowego stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości.

 2019-12-23

 3494

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

3493 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Koszutki.

 2019-12-23

 3492

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jana Kazimierza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

3491

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni.

 

2019-12-23 

 3490

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w wymienionej części.

2019-12-23 

 3489

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-12-23 

3488 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-12-23

3487

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-23

 3486

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-20 

 3485

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854)

 2019-12-20

 3484

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 852 i 855).

 2019-12-20

 3483

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 852 i 855)

 2019-12-20

 3482

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu: 700, 852 i 855).

 2019-12-20

 3481

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 852 i 855).

 2019-12-20

 3480

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 853 i 900).

 2019-12-20

 3479

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 853).

 2019-12-20

 3478

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism niestanowiących uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

2019-12-20 

 3477

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-12-20 

 3476

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Longinusa Podbipięty w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2019-12-20

 3475

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Na Szaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-20

 3474

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Biskupa Albina Małysiaka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-20 

3473

w sprawie powołania Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa

2019-12-20

3472

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania koncepcji i wdrożenia jednolitych standardów opieki i zatrudnienia w krakowskich domach pomocy społecznej.

2019-12-20

3471

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4965/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-12-20

3470

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-20

3469

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ul. Na Chałupkach do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-20

3468

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Siewnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-20

3467

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru artykułów naukowych do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”

2019-12-20

3466

w sprawie rozliczenia czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich nr 69, nr 70 i nr 96 otrzymanych za rok 2019 pomiędzy gminy i nadleśnictwa

2019-12-20

3465

w sprawie Zakładowego Planu Kont

2019-12-20

 3464

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-12-19 

 3463

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 640/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-12-19

3462

w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Długiej 69D wraz ze znajdującym się na niej pawilonem handlowym przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył/-a: Joanna Adamczyk – starszy inspektor/Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności/Wydział Skarbu Miasta

2019-12-19

3461

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-19

3460

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-19

3459

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801, 852, 921 i 926)

2019-12-19

3458

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 852 i 921).

2019-12-19

3457

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 851 i 855).

2019-12-19

3456

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 851 i 855)

2019-12-19

3455

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 853 i 900 – zadania dzielnic).

2019-12-19

3454

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-12-19

3453

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Domagały

2019-12-19

 3452

 zmieniające zarządzenie nr 1341/2018 w sprawie powołania Rady Programowej i Zespołu wykonawczego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków"

 2019-12-19

 3451

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-12-19

 3450

 w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A oraz zasad wydawania oznakowań.

 2019-12-19

 3449

 zmieniające zarządzenie Nr 1436/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa

 2019-12-19

 3448

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3447

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3446

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3445

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 761/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu

 2019-12-19

3444

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Jerzemu Salamusze

2019-12-18

 3443

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie.

 2019-12-17

 3442

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1968/17 w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

 2019-12-17

3441 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021

 2019-12-17

3440

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-17

3439

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-17

3438

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-17

3437

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 855, 900 i 921).

2019-12-17

3436

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 755, 852, 855 i 921).

 

2019-12-17

3435

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852, 855 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 755, 852 i 855).

2019-12-17

3434

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-16

3433

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16

3432

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16 

3431

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16

 3430

 w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków oraz będącym we władaniu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

 2019-12-16

 3429

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-12-16

 3428

 zmieniające zarządzenie Nr 1791/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

 2019-12-16

 3427

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-12-16 

 3426

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-12-16

 3425

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy al. Słowackiego 33 w Krakowie.

2019-12-16 

 3424

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu - druk nr 912.

 2019-12-17

 3423

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - druk nr 941.

 2019-12-17

 3422

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-12-16

 3421

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krzywickiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-16

 3420

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Skarbińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-16

 3419

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Skotnickiej

 2019-12-16

 3418

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1919/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 2019-12-16

 3417

 w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 68 wyodrębnionego z budynku na os. Zielonym 20 w Krakowie

 2019-12-16

3416

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w użytkowaniu wieczystym spółki Krowodrza Park Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

 2019-12-16

3415 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji przez wygaszanie XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie.  

2019-12-16 

3414 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji przez wygaszanie XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.  

2019-12-16 

3413 

zmieniające zarządzenie nr 526/2011 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie (z późn. zm.).  

2019-12-16 

3412

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym wieloletnim członkom Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski w Krakowie

2019-12-16

3411

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801 i 854)

2019-12-16

3410

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-16

3409

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

2019-12-16

3408

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach 801 i 854).

2019-12-16

3407

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-16

3406

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów w dziale 801).

2019-12-16

3405

w sprawie zmian zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 926).

2019-12-16

3404

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 926)

2019-12-16

3403

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 900 i 926).

2019-12-16

3402

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 926).

2019-12-16

 3401

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 52, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-19

3400 

zmieniające zarządzenie nr 3316/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 

2019-12-16 

3399

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa – druk nr 863

2019-12-16

3398

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 – druk Nr 862.

2019-12-16

3397

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery „Aria”.

2019-12-16

 3396

 w sprawie wyznaczenia zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnionego do przeprowadzania wspólnych postępowań i udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz wskazanych Instytucji Kultury

 2019-12-13

3395

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.

2019-12-13

3394

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-12-13

 3393

w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na rok bieżący oraz lata przyszłe w Gminie Miejskiej Kraków.

2019-12-13 

 3392

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-13

 3391

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółek Gminy Miejskiej Kraków

 2019-12-13

 3390

w sprawie dokonania zapisu na akcje zwykłe imienne serii C spółki pod firmą Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

2019-12-13 

 3389

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2318/2019 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 13 grudnia 2019 r.

2019-12-12 

3388

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

2019-12-11

 3387

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 758 i 801).

 2019-12-12

 3386

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801 – zadania dzielnic).

 2019-12-12

 3385

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 851, 855, 900 i 921).

 2019-12-12

 3384

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 851, 855, 900 i 921)

 2019-12-12

 3383

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 801, 852, 854 i 855).

 2019-12-12

3382 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 801, 852, 854 i 855).

 2019-12-12

 3381

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na rok 2020 dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-12-11

3380 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki 

2019-12-09 

3379 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krzywy Zaułek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  

2019-12-09 

3378 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

2019-12-09 

3377

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Cementowej.

2019-12-09

 3376

 zmieniające zarządzenie Nr 539/2019 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia i realizacji „Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie”

 2019-12-10

 3375

 w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-09

 3374

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

  2019-12-10

 3373

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926 - druk Nr 909.

  2019-12-10

 3372

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 900 – zadania dzielnic) – druk Nr 911.

 

 2019-12-10

 3371

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

 2019-12-10

 3370

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ludwika Pasteura.

 2019-12-09

 3369

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry” – druk nr 893.

2019-12-09 

 3368

w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego usytuowanego w Parku Reduta z równoczesną funkcją Operatora Parku Reduta.

2019-12-09

3367

zmieniające zarządzenie nr 2111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Rzymskokatolicką Parafią Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

2019-12-10 

3366

zmieniające zarządzenie Nr 3135/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków niezabudowanej  nieruchomości położonej przy ul. Zagumnie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/10  obr. 82 Podgórze

2019-12-10 

3365

zmieniające zarządzenie Nr 2824/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 22/16 obr. 58 Podgórze, przeznaczonej pod planowaną inwestycję w rejonie ul. Słona Woda.

 2019-12-09

3364

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/2 obręb 29 j. ewid. Podgórze położonej przy ulicy Franciszka Maryewskiego.

2019-12-09

3363

w sprawie wprowadzenia wykazów imprez stałych na terenach: Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły, plac Wielkiej Armii Napoleona, Aleja Róż, Rynek Podgórski, plac przy Nowohuckim Centrum Kultury

2019-12-09

3362

w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie

2019-12-09

 3361

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 132 im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Benedyktyńskiej 4 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-09

 3360

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-09 

 3359

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odwołania Iwony Chamielec z pełnienia funkcji ławnika

2019-12-09 

 3358

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Doktora Judyma na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-12-09 

 3357

 w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie

 2019-12-09

3356

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”, lokalu nr 177 przy ul. Wizjonerów 4 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3355

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie”, lokalu nr 48 przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

201-12-09

3354

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”, lokalu nr 1 przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3353

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie”, lokalu nr 12U2 przy ul. Bunscha 12 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3352

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”, budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

 3351

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Św. Marka.

 2019-12-09

 3350

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 105/2019 w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy” w Krakowie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/18 obręb 65 jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, poprzez zawarcie aktu notarialnego

 2019-12-09

 3349

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 1806/100000 części nieruchomości gruntowej związanegoz lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Lipskiej 57 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-12-09 

 3348

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2019-12-09 

 3347

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LIII/722/12 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 2019-12-09

 3346

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik” – druk nr 895.

2019-12-09 

 3345

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 56 im. Tadeusza Rejtana z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Fredry 65-71, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-09 

3344

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie.

2019-12-06

 3343 

w sprawie ustalenia zasad ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym 976 „wzajemne rozliczenia między jednostkami”

2019-12-05 

3342

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/10 obręb 40 Krowodrza pod poszerzenie ul. Truszkowskiego.

2019-12-09

 3341

 zmieniające zarządzenie Nr 2112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

2019-12-09 

 3340

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 112/1 obr. 28 Krowodrza, wchodzącej w zakres ulicy Felińskiego.

 2019-12-09

 3339

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr: 74/25 o pow. 0,0243 ha położonej w obrębie 41 j. ewid. Krowodrza stanowiącej własność osoby prawnej.

 2019-12-09

3338 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 921). 

2019-12-09 

3337 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 921).

2019-12-09 

3336 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 900).

2019-12-05 

 3335

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801 i 900).

2019-12-05 

3334

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Łepkowskiego

2019-12-06

3333 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Pachońskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

2019-12-06 

 3332

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie.

 2019-12-06

3331

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-06 

 3330

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 851, 854 i 900 – zadania dzielnic)

2019-12-05 

 3329

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 851, 854 i 900 – zadania dzielnic)

2019-12-05 

 3328

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 754, 801, 852 i 900)

2019-12-05

 3327

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 754, 801, 852 i 900)

2019-12-05 

 3326

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 921)

2019-12-05 

 3325

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 752, 754, 755, 756, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2019-12-05

  3324 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2019-12-05 

 3323

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 801, 853 i 900)

2019-12-05 

 3322

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 853 i 900)

2019-12-05 

 3321

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 165 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Danka 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-05

 3320

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 82 w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Kalinowym 17, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-05

 3319

 zmieniające zarządzenie Nr 1111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 374/10 obr. 29 Krowodrza, celem realizacji budowy parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.

 2019-12-05

 3318

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w os. Sportowym 28 i os. Górali 18, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-05

 3317

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Szopkarzy 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-05

3316 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

2019-12-05 

3315

w sprawie przyjęcia Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w ramach Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022

2019-12-05

3314

zmieniające zarządzenie Nr 2287/2019 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń

2019-12-05

 3313

zmieniające zarządzenie Nr 3022/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 obr. 40 Krowodrza wchodzącej w zakres planowanego pasa drogowego ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego

2019-12-05 

3312 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stępice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

2019-12-04 

3311 

w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 69 wyodrębnionego  z budynku na os. Zielonym 20 w Krakowie. 

2019-12-04 

3310

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Kolnej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

2019-12-04 

 3309

 sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła - Zachód”

 2019-12-04

 3308

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”

 2019-12-04

3307

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – Centrum C 10” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowych

2019-12-04

3306

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonego w art. 4 ust. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-12-04

3305

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 41/1 obr. 43 Nowa Huta, wchodzącej w pas drogowy ul. Giedroycia

2019-12-04

 3304

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Cystersów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-12-04

 3303

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. płk. pil. Stefana Łaszkiewicza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-04 

 3302

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na os. Złotego Wieku 4, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-04

 3301

 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni wynoszącej 3216,76 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Malborskiej 98 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Stowarzyszenia – Szkoła przy Malborskiej

 2019-12-04

 3300

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie

2019-12-04 

 3299

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kmiecej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-12-04 

 3298

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Łempickiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-12-04

 3297

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-04

 3296

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 2019-12-02

3295

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Philip Morris Polska SA

2019-12-04

3294

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia Orkiestrze Wojskowej w Krakowie oraz dwóm jej zasłużonym członkom: mjr. Dariuszowi Bylinie oraz st. chor. sztab. Czesławowi Górnisiewiczowi.

2019-12-04

 3293

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu położonej w Krakowie przy ul. Długiej 69D wraz ze znajdującym się na niej pawilonem handlowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-12-02  

3292

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru

2019-12-03

 3291

 w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, trybu i zakresu jego działania.

 2019-12-04

 3290

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr St. 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Augustiańskiej Nr 18 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

2019-12-02 

3289 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-02 

3288

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-12-03

3287

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801, 854 i 926)

2019-12-03

3286

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926)

2019-12-03

3285

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 854 i 926)

2019-12-03

3284

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 926).

2019-12-03

3283

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-12-03

3282

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801)

2019-12-03

3281

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-03

3280

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-03

3279

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 900).

2019-12-03

3278

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900).

2019-12-03

3277

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 854, 900 i 921).

2019-12-03

3276

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 921)

2019-12-03

3275

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 801, 854 i 900).

2019-12-03

3274

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 801, 854 i 900).

2019-12-03

3273

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 851, 852, 853, 854 i 855).

2019-12-03

3272

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 851, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852, 853, 854 i 855)

2019-12-03

3271

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53 % bonifikaty

2019-12-03

3270

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

2019-12-03

3269

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy Pl. Na Groblach 17 w Krakowie

2019-12-03

3268 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 3/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.  

2019-12-03 

3267

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

2019-12-03

3266

zmieniające zarządzenie Nr 2376/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie

2019-12-02

 3265

 w sprawie zasad naliczania wspólnotom mieszkaniowym wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zagospodarowanych podwórkami.

 2019-12-02

 3264

 w sprawie wyrażenia zgody dla Aresztu Śledczego w Krakowie na zawarcie umowy najmu części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Montelupich 7.

 2019-12-02

 3263

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonych przy ulicy Wąwozowej oraz zmiany zarządzenia nr 1333/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Wąwozowej.

 2019-12-02 

3262 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76% bonifikaty

2019-11-29 

 3261

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pszczelnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

2019-11-29 

 3260

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-29 

 3259

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Rusieckiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 2019-11-29

 3258

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej

 2019-11-29

 3257

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Starowiślnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-29

 3256

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Jagiellońskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3255

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Korony Polskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-11-29 

 3254

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-29

 3253

 w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Ruczaj- Zaborze" w Krakowie umowy użytkowania wieczystego nieruchomosci oznaczonej jako działka nr 311/33 obręb 31 jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze, poprzez zawarcie aktu notarialnego

2019-11-29

3252

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy mieszkaniowej na rok 2019 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

 2019-11-29

3251

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Starowiślnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-29

3250

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 81.

2019-11-29

3249

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków przez Zwierzyniecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Krakowie, własności lokalu nr 7 położonego w budynku przy ul. Węgierskiej 9 w stosunku, do którego Gminie Miejskiej Kraków przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

2019-11-29

3248

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 6A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-29

3247

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-11-29

 3246

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry” - druk nr 893.

 2019-11-29

 3245

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Czarnogórskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3244

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej Nr 18

 2019-11-29

 3243

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zdrowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3242

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Martinowi Hančarowi.

 2019-11-29

 3241

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 

 2019-11-29

 3240

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Duża Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

 2019-11-29

3239

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 700).

2019-11-29

3238

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700).

2019-11-29

3237 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Obrońców Krzyża na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

2019-11-29 

3236 

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem 

2019-11-29 

3235 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7303/1050820 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-11-29 

3234 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3973/503359  części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]położonym  przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.  

2019-11-29 

3233 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. 

2019-11-29 

3232

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-11-29

3231

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Marii Santurze

2019-11-29

3230

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-11-29

3229

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Muzeum Krakowa

2019-11-29

3228

zmieniające zarządzenie Nr 2993/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-11-29

3227

w sprawie niezatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 28 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2019-11-29

3226

w sprawie zatwierdzenia wyników uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

2019-11-29

3225

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-11-28

 3224

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 861

2019-11-28 

 3223

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 156 im. ks. kard. A.S. Sapiehy z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Centralnej 39, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-27 

3222

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 6 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-11-27

 3221

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 27 położonym przy ul. Ks. Siemaszki w Krakowie

2019-11-27 

3220

w sprawie organizacji aukcji celowej na najem gminnego lokalu użytkowego (budynku) o powierzchni 1518,40 m2 usytuowanego przy ul. Andrzeja Potebni 7 w Krakowie

2019-11-27

3219

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 671/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Stowarzyszeniu „B 1”, z siedzibą w Krakowie na os. Centrum B 7, najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 732,95 m² stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum B 7 w Krakowie, na podnajem i krótkotrwałe udostępnianie części powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu.

2019-11-27 

3218

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2243/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokali położonych w Krakowie w pawilonach na os. Dywizjonu 303 nr 34, os. Na Stoku 50 oraz w budynku przy ul. Kurczaba 3 (z późn. zm.)

2019-11-27

3217

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 819/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokali położonych w Krakowie w budynkach przy: Rynku Kleparskim 4, ul. Daszyńskiego 22, ul. Dobrego Pasterza 6, ul. Kazimierza Wielkiego 112A, ul. Praskiej 52, ul. Kurczaba 3 oraz na os. Dywizjonu 303/34, os. Kalinowym 4, os. Na Stoku 15 i os. Centrum B 6 (z późn. zm.)

2019-11-27

3216

w sprawie użyczenia dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Parkowej 12 lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 7 położonego w budynku przy ul. Św. Benedykta 11 w Krakowie

2019-11-27

3215

w sprawie użyczenia dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Parkowej 12 lokali mieszkalnych oznaczonych nr 21 i 22 położonych w budynku przy ul. Działkowej 24 w Krakowie

2019-11-27

3214

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-27

 3213

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-11-27

 3212

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Wawelskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-27

 3211

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-11-27 

 3210

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-11-27 

3209

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z realizacją wycinki fitosanitarnej na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

2019-11-27

3208

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „ Zdrowy Kraków 2019- 2021”

2019-11-27

 3207

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-27

 3206

 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej parkingiem przy Stadionie Miejskim im. H. Reymana.

 2019-11-27

 3205

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 900 – zadania dzielnic)

2019-11-26 

 3204

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 921)

2019-11-26 

 3203

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926)

2019-11-26 

3202 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) – druk Nr 859

 2019-11-26

3201 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2019-11-25 

 3200

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-25

 3199

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2020 roku

2019-11-25 

 3198

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych

2019-11-25 

 3197

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy drogi w zakresie utrzymania węzła autostradowego Kraków Łagiewniki

 2019-11-25

 3196

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 31  w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D; założenia Szkoły Podstawowej nr 13  w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D. 

2019-11-26 

3195

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-11-26

 3194

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Zakole, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2019-11-25

 3193

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

 2019-11-25

 3192

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

  2019-11-25

 3191

w sprawie wyposażenia w mienie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie przy Rynku Głównym 35

  2019-11-25

 3190

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Pachońskiego

 2019-11-22

 3189

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 77 w Krakowie, umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkoły położonego przy os. Złotego Wieku 36, pozostającego w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-22

3188

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2019

2019-11-22

3187

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława Syrokomli 15 w Krakowie

2019-11-22

3186

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokali mieszkalnych nr 32 i nr 33 położonych w budynku przy ul. Borkowskiej 29 w Krakowie

2019-11-22

3185

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatorów usług merytorycznych projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego

2019-11-22

3184 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy al. 29 Listopada 39F z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe  

2019-11-22 

3183

w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w II półroczu 2019 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

2019-11-22 

3182 

w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie.  

2019-11-22 

3181 

w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie.

2019-11-22 

 3180

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zygmunta Starego.

2019-11-22 

 3179

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Szlak 5 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-22

 3178

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu.

 2019-11-22

 3177

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-22 

 3176

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-22

3175

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie jednostki budżetowej

2019-11-21

3174

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 86 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Jagiellońskie 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-21

 3173

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1504/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki Lea Residence sp. z ograniczoną odpowiedzialnością II S.K.A.

 2019-11-22

 3172

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-11-22

 3171

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 550/3 obr. 2 Krowodrza, objętej zakresem planowanego Parku Młynówka Królewska.

 2019-11-22

 3170

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Gen. Andersa na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 2019-11-22

 3169

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Imielnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 2019-11-22

 3168

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2019-11-22

 3167

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-11-22

 3166

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).

 2019-11-22

 3165

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925).

 2019-11-22

 3164

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750 i 853).

 2019-11-22

 3163

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750 i 853)

 2019-11-22

 3162

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 851, 854 i 855).

 2019-11-22

 3161

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 855)

 2019-11-22

 3160

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 926).

 2019-11-22

 3159

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w dziale 926).

 2019-11-22

 3158

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 855 i 900).

 2019-11-22

 3157

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 855 i 900).

 2019-11-22

 3156

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801 i 921).

 2019-11-22

 3155

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801 i 921).

 2019-11-22

 3154

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 758, 851, 900 i 921).

 2019-11-22

 3153

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 851 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921).

 2019-11-22

 3152

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

 2019-11-22

 3151

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

 2019-11-22

 3150

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855 i 921).

 2019-11-22

 3149

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855 i 921).

 2019-11-22

 3148

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 751, 754, 852 i 855).

 2019-11-22

 3147

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 751, 754, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852 i 855).

 2019-11-22

 3146

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-11-21 

 3145

 w sprawie anulowania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną.

2019-11-21 

3144

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-11-21

 3143

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Fortecznej

 2019-11-21

 3142

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

 2019-11-21

 3141

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 10 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-21

 3140

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-21

 3139

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-11-21

 3138

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Kuklińskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 2019-11-21

3137

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 10 grudnia 2019 r.

2019-11-21

3136

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-20

3135

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zagumnie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/10 obręb 82 jedn. ewid. Podgórze.

2019-11-20

3134

w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Krakowskich Seniorów III kadencji

2019-11-20

 3133

 w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym sportowcom Klubu Sportowego „Korona”.

 2019-11-21

 3132

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ojcowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-20 

 3131

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-20

 3130

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-20 

 3129

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-11-20 

 3128

w sprawie zmiany zarządzenia nr 362/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umów użyczenia oraz dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej

 2019-11-20

3127

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-11-19

3126

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19

3125

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-19

3124

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 41 położonego w budynku przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie

2019-11-19

3123

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-19

3122

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Chopina do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-19

3121

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Prusa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-19

 3120

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły” – druk nr 851

2019-11-20 

 3119

zmieniające zarządzenie Nr 2500/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 296/1, 296/2, 296/3 i 296/4 obręb 60 Podgórze, wchodzących w zakres planowanego parku w rejonie ul. Słona Woda.

2019-11-19 

 3118

 w sprawie wyrażenia zgody na modernizację ogrodzenia na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony, której trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 2019-11-19

 3117

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowalnych na nieruchomościach położonych w Krakowie na terenie Cmentarza Rakowickiego, których trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2019-11-19 

 3116

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Szablowskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19 

3115 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Piastów 34a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-19

 3114

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w rejonie ul. Kantorowickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-19

 3113

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Szujskiego 2 i ul. Barskiej 45 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19  

 3112

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Trynitarskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Województwa Małopolskiego

 2019-11-19

 3111

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2019-11-19 

 3110

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-11-19

 3109

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - AWF”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2019-11-19 

 3108

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku położonym na os. Willowym 36 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 44 % bonifikaty

2019-11-19 

 3107

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Malachitowej i ul. Czeczów

2019-11-18 

 3106

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik”.

2019-11-19 

 3105

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”.

 2019-11-19

 3104

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”.

2019-11-18 

 3103

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”.

2019-11-18 

 3102

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki”.

2019-11-18 

 3101

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 2019-11-18

3100

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”

2019-11-18

3099

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie”

2019-11-18

3098

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-11-18

 3097

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7809/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-11-18

 3096

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”.

 2019-11-18

3095 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

2019-11-18 

3094 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 854 i 926). 

2019-11-18 

3093 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

2019-11-18 

3092 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926). 

2019-11-18 

3091

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 801, 853, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-18 

3090 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 900 i 921 – zadania dzielnic).

2019-11-18 

3089

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3759/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-11-15

 3088

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie”.

2019-11-18 

3087

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 71/1000 części nieruchomości wspólnej

2019-11-15

3086 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic ) – druk Nr 822.

2019-11-18 

3085

w sprawie przywrócenia terminu do zawarcia z Samodzielnym Kołem Terenowym Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 68,72 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego na II pietrze w budynku położonym przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie.

2019-11-15

3084

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Radzikowskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej użytkownikowi wieczystemu.

2019-11-15

 3083

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-11-15

 3082

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 44 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-11-15

 3081

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.”

 2019-11-15

 3080

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku na os. Wandy 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 61% bonifikaty.

2019-11-15 

 3079

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3818/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-11-15 

3078

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków,  położonej w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik.

2019-11-15 

3077 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Ujastek i ul. Mrozowej.

 2019-11-15

3076 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami w zakresie wydawania przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

 2019-11-15

3075

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 4 położonym przy ul. Lentza w Krakowie

2019-11-15

3074

w sprawie zatwierdzenia wyników III etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w trybie wsparcia w roku 2019 zadania publicznego pn. „Fundusz wkładów własnych” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-11-15

3073

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Lasówka

2019-11-15

3072

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe „LOW – CARB” na terenie Miasta Skawina

2019-11-15

 3071

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części.

 2019-11-15

 3070

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta – druk nr 825.

  2019-11-15

 3069

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza” za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej.

  2019-11-15

 3068

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonej przy ulicy Drożyska

  2019-11-14 

3067 

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy  ul. Fredry, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej użytkownikom wieczystym oraz rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości.  

2019-11-14 

3066 

 w sprawie zmiany treści prawa użytkowania wieczystego oraz przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy    ul. Dekerta, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

2019-11-14 

3065 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 134  z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy  ul. Kłuszyńskiej 46 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.  

2019-11-14 

 3064

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-14

 3063

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-14

 3062

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-14

 3061

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-14

 3060

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 57/2 obr. 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Bogusławskiego w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 57/1 obr. 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej

 2019-11-14

 3059

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy al. Focha 39 pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-14

 3058

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie umów użyczenia nieruchomości położonej na os. Krakowiaków 46

2019-11-14 

3057 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Korepty do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  

2019-11-14 

 3056

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 45 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-14 

 3055

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej parkingiem przy Stadionie Miejskim im. H. Reymana do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

 2019-11-14

3054

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754 i 758).

2019-11-14

3053

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 754)

2019-11-14

3052

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 801, 921 i 926).

2019-11-14

3051

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 921 i 926)

2019-11-14

3050

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

2019-11-14

3049

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020.

2019-11-14

3048

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym sportowcom, trenerom i działaczom Kolejowego Klubu Wodnego 1929.

2019-11-14

 3047

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 7 na os. Uroczym w Krakowie.

 2019-11-13

 3046

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 34 przy ul. Rydlówka w Krakowie.

2019-11-13 

 3045

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie.

 2019-11-13

 3044

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Dekerta Nr 17, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą  pomieszczenia przynależnego i udziału wynoszącego 46/1000 części nieruchomości wspólnej

 2019-11-13

 3043

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-11-13

 3042

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-11-13

 3041

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2569/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji uchwały Nr XIX/392/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego

2019-11-13 

3040

w sprawie anulowania i ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Lema

2019-11-13

3039

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

2019-11-13

3038

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, od Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Katowicka 41, prawa odrębnej własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, oznaczonego numerem 177 w budynku nr 4 przy ul. Wizjonerów w Krakowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej działki nr 607/3, 607/4, 607/5, obręb 40, jedn. ewid. Krowodrza, z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka oraz powołania komisji odbioru.

 2019-11-13

 3037

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 2019-11-13

 3036

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-13 

 3035

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 17 przy ul. Rydygiera w Krakowie

2019-11-13  

 3034

zmieniające zarządzenie Nr 3495/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stosowanych w Urzędzie Miasta Krakowa.

 2019-11-12

3033

w sprawie wyboru Laureatów Plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi" w roku 2019

2019-11-13

3032

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Pana Tadeusza

2019-11-12

3031

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia Twórczego POLART

2019-11-12

3030

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 142/26 obr. 60 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap III

2019-11-12

3029 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 885/36780 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 69 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-12

 3028

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 444/6 i nr 444/17 obr. 87 jedn. ewid. Kraków – Podgórze

2019-11-12 

 3027

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Sportowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-12

 3026

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zarzyckiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-12 

 3025

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mistrzejowickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-12 

 3024

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Wieliczce przy ul. Sadowej.

 2019-11-12

 3023

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Jana Pawła II do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Jana Pawła II.

 2019-11-12

 3022

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 obręb 40 Krowodrza wchodzącej w zakres planowanego pasa drogowego ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego.

  2019-11-12

 3021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Spadochroniarzy 1 pozostającej w trwałym zarządzie wyżej wymienionej samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-12

 3020

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 91/2 obr. 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Brzozowej w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 91/1 obr. 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej.

2019-11-12  

3019

zmieniające Zarządzenie Nr 699/2019 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-12

3018

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w budynku przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie

2019-11-12

3017

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

2019-11-12

3016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 900).

2019-11-12 

3015

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-12

3014

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

2019-11-12 

3013

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

 2019-11-12

3012

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-11-12

3011

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-11-12

3010

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-11-12 

 3009

w sprawie odwołania [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: kierownik Iwona Żurkowska - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa] ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie

 2019-11-12

 3008

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 33 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 84 % bonifikaty

2019-11-08 

3007

zmieniające zarządzenie Nr 2874/2019 w sprawie powołania Kapituły konkursowej wybierającej partnerów roku 2019 Krakowskiej Karty Rodzinnej

2019-11-08

3006

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”.

2019-11-08

 3005

w sprawie dokonania zapisu na akcje zwykłe imienne serii H spółki pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

2019-11-08 

 3004

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Droga Rokadowa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

 2019-11-08

3003

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, od Zielona Polana APUS Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 18, prawa odrębnej własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - usługowego, oznaczonego numerem 12U2 w budynku nr 12 przy ul. Karola Bunscha w Krakowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej objętej Księgą Wieczystą Nr KR1P/00051963/5 z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka oraz powołania komisji odbioru

2019-11-08

3002 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ostrów służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-11-08

3001

w sprawie odwołania niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-11-08

3000

zmieniające zarządzenie Nr 226/2019 w sprawie powołania Rady Programowej ds. Zieleni, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa

2019-11-08

2999

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 142/24 obr. 60 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap III

2019-11-08

2998

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 432/2 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Grodzkiej w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 432/1 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej

2019-11-08

 2997

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Nad Baranówką

2019-11-07 

 2996

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki LV Development sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

 2019-11-07

 2995

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-07 

2994

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Wielickiej 44B do oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-11-08

 2993

 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-11-08

 2992

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 854)

2019-11-08 

 2991

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach 801 i 854).

 2019-11-08

 2990

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 852 i 900).

2019-11-08 

 2989

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 852 i 900).

 2019-11-08

 2988

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-11-08

 2987

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 754 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-08 

 2986

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 751, 855 i 900).

2019-11-08 

 2985

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 751, 855 i 900)

 2019-11-08

 2984

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 853 i 855).

 2019-11-08

 2983

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

 2019-11-08

2982

w sprawie uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-11-08

 2981

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 710, 750, 752, 852, 853, 854 i 855).

 2019-11-08

 2980

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 752, 852, 853, 854 i 855).

 2019-11-08

 2979

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020.

2019-11-08 

 2978

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat.

 2019-11-07

 2977

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy Ułanów 3 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-11-07

 2976

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w Krakowie w rejonie ul. Podmokłej.

 2019-11-07

 2975

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-11-07

 2974

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Dworcowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-11-07

 2973

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-07

 2972

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-07 

 2971

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z siedzibą w Krakowie, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 36 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-11-07

 2970

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych u zbiegu ulic Płaszowskiej i Kuklińskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 2019-11-07

2969

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Senatorskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-11-06

2968

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-06

2967

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Gen. Roi do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-06

2966

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Kolorowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-06

2965

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

2019-11-06

2964

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-11-06

 2963

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-11-06

 2962

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Włodkowica w Krakowie.

 2019-11-06

 2961

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

  2019-11-06

2960 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ul. Igołomskiej

 2019-11-06

 2959

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Rzepichy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-06 

 2958

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Edwarda Heila na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-11-06

 2957

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Architektów na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-11-06 

 2956

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-06 

2955

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym na os. Zgody w Krakowie.

2019-11-05 

2954

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Żmujdzkiej

2019-11-05

2953

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-05

 2952

 zmieniające zarządzenie Nr 1084/2019 w sprawie ustalenia podstawy i wysokości wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną

 2019-11-05

 2951

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. J. Montwiłła – Mireckiego 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-11-05

 2950

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Lubomirskiego 21 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-11-05

2949

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-05

2948

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Pychowickiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-11-05

 2947

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 380/2 i 380/4 obr. 10 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Skwerowej w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 380/3 obr. 10 jednostka ewidencyjna Podgórze spełniać będzie wymogi działki budowlanej

2019-11-05 

 2946

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 34 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-05 

 2945

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. wprowadzenia zmian w funkcjonującym na terenie Gminy Miejskiej Kraków Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

2019-11-05 

 2944

w sprawie zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Krakowa dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miejska Kraków

  2019-11-05

 2943

 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

 2019-11-05

2942 

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzywda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-11-05 

 2941

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły II”.

2019-11-05 

 2940

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”

2019-11-05 

 2939

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 2019-11-05

 2938

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”.

 2019-11-05

2937

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 35% bonifikaty

2019-11-05

2936 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa uchylającej uchwałę Nr XCIII/2436/18 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków  

2019-11-05 

 2935

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czerwieńskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-05 

 2934

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-05 

2933 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym”

2019-11-05 

2932 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia na rok 2019 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo -konserwatorskie muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego, na konserwację nagrobków na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim oraz na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 2019-11-05

2931

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

2019-11-05

2930

w sprawie powołania Kapituły dokonującej wyboru laureata Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

2019-10-31 

 2929

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2019-10-31 

 2928

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Dziecko świadome – dziecko bezpieczne”

2019-10-31 

2927 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2019-10-31

2926

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 261 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”.

2019-10-31

2925

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 61 położonego w budynku na os. Kolorowym 12 w Krakowie

2019-10-31

2924

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokali mieszkalnych nr 3 i nr 4 położonych w budynku przy ul. Ernesta Cieślewskiego 11 w Krakowie

2019-10-31

2923

w sprawie użyczenia dla Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie z siedzibą przy ul. Juliana Dunajewskiego 5 lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5 położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9 w Krakowie

2019-10-31

2922

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku na os. Stalowym 9 w Krakowie

2019-10-31 

2921

w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 65,13 m2 oraz 31,78 m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanych w budynku położonym przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14.

2019-10-31

2920

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 52, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-31

2919

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Rżąckiej 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-10-31

2918

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 5 Słoneczna Kraina Smoka Wawelskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 6A pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-10-31

 2917

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonego na os. Kazimierzowskim w Krakowie.

2019-10-31 

 2916

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-10-31

 2915

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 801, 855 i 900).

 2019-11-04

 2914

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801 i 900).

 2019-11-04

 2913

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta Krakowa.

 

2019-10-31

2912

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki.

2019-10-31

2911

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w drugim półroczu 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Zakup opasek lokalizacyjnych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2019-10-31

 2910

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Skwerowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-30 

2909

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z udziału 43703/47087 części nieruchomości położonej w Krakowie u zbiegu ul. Na Załęczu i ul. Siwka przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

2019-10-30 

2908

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zabłockiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-30

2907

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Rżąckiej 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-30

2906

zmieniające zarządzenie Nr 2048/2019 w sprawie procedury przyjmowania rocznych sprawozdań i planów spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą

2019-10-30  

 2905

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Myślenickiej nr 112 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-30 

2904

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

2019-10-30

2903

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 854 i 926).

2019-10-30

2902

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 852, 855 i 900).

2019-10-30

2901

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 852, 855 i 900).

2019-10-30

2900

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 852, 853 i 855).

2019-10-30

2899

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754, 852, 853 i 855).

2019-10-30

2898

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Strąkowej 3a w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-10-30

2897

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”.

2019-10-30

2896

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie”.

2019-10-30

2895

zmieniające zarządzenie Nr 2749/2019 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów

2019-10-30

2894

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 14 listopada 2019 r.

2019-10-30

2893

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 801, 854, 900 i 921).

2019-10-29

2892

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 801, 854, 900 i 921).

2019-10-29

2891

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 852, 854, 855, 921 i 926).

2019-10-29

2890

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 852, 854, 855, 921 i 926).

2019-10-29

2889

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 720

 2019-10-29

2888

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa.

2019-10-29

2887

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic).

2019-10-29

2886

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925

2019-10-29

2885

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).

2019-10-29

2884

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801 i 900).

2019-10-29  

2883 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-29 

2882 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ujejskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-10-29

 2881

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-29 

 2880

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-29 

 2879

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 519/21 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

2019-10-29 

2878

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Złotego Wieku 4, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-29

2877

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Pawła II

2019-10-29

2876

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 w formie powierzenia zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pn. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-10-29

2875

w sprawie powołania Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

2019-10-29

2874

w sprawie powołania Kapituły konkursowej wybierającej partnerów roku 2019 Krakowskiej Karty Rodzinnej

2019-10-29

2873

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta

2019-10-29

 2872

 zmieniające zarządzenie nr 2431/2017 w sprawie powołania Rady ds. Sportu

 2019-10-29

 2871

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podstawie.

2019-10-29 

 2870

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego.

2019-10-28 

2869

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany siedziby, nadania nazwy oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5.

2019-10-29

2868

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XII/203/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.

2019-10-29

2867 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.  

2019-10-29 

2866 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Płk. Pilota Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie.  

2019-10-29 

2865

w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa albo współwłasność Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków, względem których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego oraz ustalania odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotowych lokali.

 2019-10-30

2864

w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz w tymczasowych pomieszczeniach wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków.

2019-10-30

 2863 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa uchylającej uchwałę Nr VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody  na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe,  w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie  o finansowaniu zadań oświatowych

2019-10-28 

 2862

w sprawie przyznania nagród ,,Ósmoklasista 100%”

2019-10-28 

 2861

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki-Północ” – druk nr 710.

 2019-10-28

 2860

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz” – druk nr 705.

2019-10-28 

2859

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Adamowi Młotowi

2019-10-29

2858

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020

2019-10-28

 2857

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 2019-10-28

 2856

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 758, 855, 900 i 921).

 2019-10-28

 2855

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 855 i 921).

 2019-10-28

 2854

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-10-28

 2853

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2109-10-28

 2852

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

 2019-10-28

 2851

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 750).

 2019-10-28

 2850

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

 2019-10-28

2849

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.).

2019-10-25

2848

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-25 

2847

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kasztelańskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-25

2846 

w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji.  

2019-10-25 

2845 

w sprawie powołania w II półroczu 2019 r. Komisji ds. przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe.  

2019-10-25 

2844

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza-Witkacego w Krakowie.

2019-10-25 

 

2843

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Dr. Henryka Jordana w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie.

2019-10-25 

2842 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 

2019-10-25 

2841 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. 

2019-10-25 

2840 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

2019-10-25 

2839 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 

2019-10-25 

2838 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

 2019-10-25

2837 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie. 

2019-10-25 

2836 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie. 

2019-10-25 

2835 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie.  

2019-10-25 

2834 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

2019-10-25 

2833 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 

2019-10-25 

2832 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa w Krakowie.

2019-10-25 

2831

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 29 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pigonia 2a pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25

2830

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25

2829

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 401/2 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

2019-10-25

2828

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25

2827

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-10-25

2826

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-25

2825

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji od 31 października do 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-10-25

2824 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 22/16 obr. 58 Podgórze, przeznaczonej pod planowaną inwestycję w rejonie ul. Słona Woda

2019-10-25 

 2823

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 410/72979 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kościuszkowskim 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-10-25 

 2822

w sprawie powołania zespołu Koordynatorów dziedzin zarządzania

2019-10-25 

 2821

w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Korepty, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-10-25 

 2820

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25 

 2819

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy Al. Mickiewicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-25 

2818 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 5 Słoneczna Kraina Smoka Wawelskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 6A pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-25

 2817

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego umowy najmu części powierzchni dachu budynku internatu położonego w os. Szkolnym 17, na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

2019-10-25 

 2816

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy Placu Szczepańskim oraz Rynku Głównym na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-10-25

 2815

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ujejskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-10-25

 2814

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 508, 498/2 i 498/4 obręb 61 Podgórze, na cele planowanego Parku Rzecznego Drwinka.

 2019-10-25

2813

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym nauczycielom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

2019-10-25

 2812

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 855)

2019-10-24 

 2811

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w dziale 855)

 2019-10-24

2810

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Ignacego Daszyńskiego 11 w Krakowie

2019-10-22

2809

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rogalskiego w Krakowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

2019-10-22

2808

w sprawie użyczenia dla Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Władysława Syrokomli 20 w Krakowie

2019-10-22

2807

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława Syrokomli 15 w Krakowie

2019-10-22

2806

w sprawie obniżenia stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o metrażu 205,03 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszczącego się w budynku położonym przy Rynku Głównym 29 w Krakowie.

2019-10-22

 2805

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza” – druk nr 707

2019-10-23 

 2804

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług” – druk nr 701

 2019-10-23

 2803

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” – druk nr 703.

 2019-10-23

2802

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 

2019-10-22

2801

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Malborskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-22

2800

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Bosaków 9 w Krakowie

2019-10-22

2799

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 520/5 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

2019-10-22

2798

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do Rady Krakowskich Seniorów III kadencji

2019-10-22

2797

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Krzysztofowi Hubickiemu

2019-10-22

2796

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym sportowcom i działaczom Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”.

2019-10-22

 2795

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - lokalu użytkowego Nr G-101 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Śliskiej Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i utraty mocy obowiązującej zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-22 

 2794

w sprawie ustalenia warunków na zawarcie aneksów do umów dzierżaw części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Karmelickiej

 2019-10-22

2793 

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowejdla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2019-10-22 

 2792

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie

2019-10-22 

 2791

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

2019-10-22 

 2790

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2019-10-22 

2789

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek  pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

2019-10-22 

2788 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7. 

2019-10-22 

2787 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie.  

2019-10-22 

2786 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 801, 921 i 926). 

2019-10-22 

2785 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 921 i 926) 

2019-10-22 

2784 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 755, 851, 855, 900, 921 i 926). 

2019-10-22 

2783 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 755, 851, 855, 900, 921 i 926).

2019-10-22 

2782 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 801, 852, 854 i 900).

2019-10-22 

2781 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854 i 900). 

2019-10-22 

2780 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 851, 854, 855 i 900).

2019-10-22 

2779 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 754 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 854 i 900). 

2019-10-22 

 2778

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości bonifikaty oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CV/2713/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty.

 2019-10-22

 2777

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2019-10-22

 2776

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Zawiłej i ul. Borkowskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-10-22

 2775

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku Ośrodka położonego na nieruchomości przy ul. Makuszyńskiego 19 a, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej, celem dalszej eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej.

 2019-10-22

 2774

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-10-22

 2773

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Nad Baranówką do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-22 

2772

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-10-22

2771

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Henryka Wieniawskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-22

2770

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Batki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-22

2769 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Zbigniewa Herberta na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-10-22 

2768

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 400/3 i nr 409/3 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-22

2767

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kasztelańskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-22

2766

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023 – druk nr 713

2019-10-22

2765

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2519/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokalu użytkowego położonego na os. Centrum C-10 w Krakowie.

2019-10-21

2764

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

2019-10-21

2763

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.

2019-10-21

2762 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie.

2019-10-21 

2761 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Niewidomych i Słabowidzących nr 26, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  i Słabowidzących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół  i Placówek  pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

2019-10-21

2760 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Niesłyszących nr 27, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie. 

 2019-10-21

2759 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 16, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie. 

 2019-10-21 

2758 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 80 w Krakowie.

 2019-10-21 

2757 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie.

 2019-10-21 

2756 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie.

 2019-10-21 

 2755

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Odzieżowego nr 18, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.

 2019-10-21

 

 2754

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-10-21

2753

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

2019-10-21

2752

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Romana Ingardena w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie

2019-10-21

2751

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

2019-10-21

2750

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”.

2019-10-21

2749

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów

2019-10-21

 2748

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wita Stwosza”

2019-10-21 

 2747

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Czeczotta do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-10-21 

 2746

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

 2019-10-21

 2745

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Krakowie.

 2019-10-21

 2744

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie.

 2019-10-21

2743 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie.

 2019-10-21

 2742

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”.

2019-10-21 

 2741 

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 522/11 i nr 522/12 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

2019-10-18 

 2740

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 524/12 i nr 524/13 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza

 2019-10-18

 2739

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 608/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji w zakresie docelowych planów zagospodarowania budynków komunalnych pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

2019-10-18 

2738 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3910/1004185 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-10-17 

2737 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 100 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Albertyńskim 36, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-17 

2736

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w drugim półroczu 2019 roku, zadania publicznego pn. „Zakup opasek lokalizacyjnych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2019-10-18

2735

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 900 i 921 – zadania dzielnic).

2019-10-21

2734

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 754, 801, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754 i 900 – zadania dzielnic).

2019-10-21

2733

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 801, 851 i 855).

2019-10-21

2732

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 801, 851 i 855).

2019-10-21

2731

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-10-18  

2730

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-10-17 

2729

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Rzepakowej do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Przylasek Rusiecki.

2019-10-17

2728

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-17

2727 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Inżynierii Środowiska nr 13, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.  

2019-10-18 

2726 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie.

2019-10-18 

2725 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXVI Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.  

2019-10-18 

2724 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXIX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.  

2019-10-18 

2723 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XL Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie. 

2019-10-18 

2722 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie.

2019-10-18 

2721 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie.

2019-10-18 

2720 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 30, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.

2019-10-18 

2719 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Elektrycznego nr 8, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie.

2019-10-17 

2718 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Łączności nr 14, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

2019-10-17 

2717

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Gastronomicznego nr 11, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.  

2019-10-17 

2716 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum ElektrycznoElektronicznego nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie.

2019-10-17 

2715

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-18

2714

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-10-18

2713

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 339/4 i nr 339/6 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-18

2712

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2019-10-18

2711

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Profesora Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie

2019-10-18

2710

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dajwór do oddania w użyczenie

2019-10-17

2709

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części budynku szkoły położonego na nieruchomości przy ul. Topolowej 22 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-17

2708

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jemiołowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-10-17

2707

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-17

2706

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Andrzejowi Balcerzakowi

2019-10-21

 2705

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 37, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej w udziale 74/100 części

2019-10-17 

 2704

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XXVIII Liceum Ogólnokształcąceim. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czackiego 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-17 

2703 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Kaczorówka 4 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-17 

 2702

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie na osiedlu Oświecenia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-17 

 2701

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 588/1 obr. 46 Nowa Huta, przeznaczonej na realizację Parku Rzecznego Dłubni.

2019-10-17 

 2700

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach.

 2019-10-17

 2699

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu od dwójki wnioskodawców po 24/96 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 412/197009 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 22 stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców w ww. częściach.

 2019-10-18

 2698

 w sprawie zmiany czasokresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00365647/8, obejmującej działki ewidencyjne nr 681/65, 681/58, 681/67, 681/60, 681/69 i 681/62, położone w obrębie 22 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Strzelców.

 2019-10-18

 2697

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 158/10 obręb 55 Podgórze, z przeznaczeniem na poszerzenie Parku Lilli Wenedy.

 2019-10-18

 2696

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Zbigniewa Herberta na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-10-18  

 2695

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie.

2019-10-18  

 2694

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

2019-10-18  

 2693

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

 2019-10-18

 2692

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”, w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2019-10-18 

 2691

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-10-17

 2690

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-17 

2689 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Dekerta. 

2019-10-17 

2688

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10  w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Rydygiera 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-10-17 

2687 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Nr 5 umów najmu pomieszczeń w budynku szkolnym położonym przy ul. Mackiewicza 15, na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej  

2019-10-17 

2686

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-17

2685

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-17

2684

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6, 6a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-10-17

2683

w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Krakowa Komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej pn. „Budżet Obywatelski 2019"

2019-10-17

2682

w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do weryfikacji wniosków i oceny zgłoszonych miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi w ramach przeprowadzanego w 2019 r. plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi"

2019-10-17

2681

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Powstańców i ul. Batowickiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-10-17

 2680

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wrocławskiej

 2019-10-17

 2679

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-17

 2678

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z siedzibą w Krakowie, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 36 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-17

 2677

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-17

 2676

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 130 im. Stanisława Pagaczewskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krowoderskich Zuchów 28 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-10-17

 2675

 w sprawie ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z siedzibą przy Rynku Głównym nr 35, na nieruchomości zabudowanej Wieżą Ratuszową celem prowadzenia działalności statutowej

  2019-10-17

 2674

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 525/15, nr 525/16 i nr 525/17 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-17 

 2673

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 526/16, nr 526/17 i nr 526/18 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-17 

 2672

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 523/12 i nr 523/13 obr. 29 jedn. ewid. Kraków – Krowodrza.

2019-10-17 

 2671

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20458 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-10-17

 2670

w sprawie oddania w użyczenie lokalu niemieszkalnego nr 4 w budynku na os. Szkolnym 27 w Krakowie wraz z związanym z nim udziałem 2335/10000 części nieruchomości gruntowej na rzecz jednostki budżetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

2019-10-17 

 2669

zmieniające zarządzenie Nr 2112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

  2019-10-17

2668

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 801, 851, 854 i 926)

2019-10-17

2667

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801 i 854).

2019-10-17

2666

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 852 i 855).

2019-10-17

2665

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 852 i 855).

2019-10-17

2664

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia Zespołowi „Prasłowianki”

2019-10-16

2663

w sprawie wyłączenia z części wspólnych budynku nr 13b przy ul. Mogilskiej w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – części strychu zaadaptowanej na cele mieszkalne i przyłączonej do lokalu nr 12A, zmiany umowy ustanowienia odrębnej własności tegoż lokalu oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

2019-10-14 

2662

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Lucynie Zaleskiej

2019-10-16

 2661

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

2019-10-14 

 2660

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 854, 900 i 921).

2019-10-14  

 2659

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 754, 757, 758, 801, 854, 900, 921, 925 i 926).

2019-10-14  

 2658

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. działu 900).

2019-10-14  

 2657

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-10-14 

 2656

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

  2019-10-14

 2655

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

  2019-10-14

 2654

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

2019-10-14 

2653 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 676.

2019-10-14 

2652 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.

 2019-10-15

2651 

w sprawie przyznania w 2019 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-10-15 

2650

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Obrońców Krzyża na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-11

 2649

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy Miasta z organizatorami wydarzeń w Krakowie

 2019-10-11

 2648

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023.

 2019-10-14

 2647

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 579/23235 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

  2019-10-14

 2646

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bujaka 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-14

 2645

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Tadeusza Ptaszyckiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-10-15

 2644

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2019-10-15

 2643

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 2019-10-14

 2642

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 2019-10-14

2641

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie honorowania biletów Parkuj i Jedź (P+R) w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie

2019-10-14

 2640

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców – lokali użytkowych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkami

2019-10-14 

2639 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pachońskiego 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-10-14

 2638

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 704/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zarządzenia Nr 1924/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 704/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego

 2019-10-14

 2637

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-11 

 2636

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 73 w Krakowie i Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych w Krakowie.  

2019-10-14 

 2635

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Kształtowania Środowiska nr 24, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.  

2019-10-14 

 2634

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Komunikacyjnego nr 25, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie.  

2019-10-14 

 2633

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXIII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie.  

2019-10-14 

 2632

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. 

2019-10-14 

 2631

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20, wchodzącego w skład Zespołu Szkół PoligraficznoMedialnych w Krakowie.  

2019-10-11 

 2630

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. 

2019-10-14 

 2629

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie.  

2019-10-14 

 2628

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.  

2019-10-14 

 2627

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.

2019-10-14 

 2626

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

2019-10-14 

 2625

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie.  

2019-10-14 

2624 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98. 

2019-10-14 

2623 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.  

2019-10-14 

2622 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie.  

2019-10-14 

2621 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie.

2019-10-14 

2620 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-10-14 

2619 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie.

2019-10-14 

2618 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół GeodezyjnoDrogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2019-10-14 

2617 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.  

2019-10-14 

2616 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2790/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.  

2019-10-14 

2615 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Budowlanego nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.

2019-10-11 

2614 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie.

2019-10-11 

2613 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-10-11 

 2612

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.  

2019-10-11 

 2611

 w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 2019-10-14

2610

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 76/2 obr. 43 Nowa Huta, przeznaczonej na realizację Parku Rzecznego Dłubni

2019-10-14

2609

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1441/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad obsługi mieszkańców i komórek organizacyjnych, obiegu korespondencji oraz postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-10-14

 2608

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Dorocie Pierzchale-Satole.

 2019-10-11

 2607

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Krakowski Szkolny  Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 6,  umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Powstania Warszawskiego  6   pozostającej   w  trwałym zarządzie samorządowej   jednostki oświatowo - wychowawczej.  

2019-10-11 

2606 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

2019-10-11 

2605

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz środków finansowych na ich realizację.

2019-10-11

2604

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-10-11

2603

w sprawie wyboru ofert i zatwierdzenia wyników uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

2019-10-11

2602 

zmieniające zarządzenie Nr 1745/2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości zabudowanych położonych w rejonie ul. Kopernika/Śniadeckich stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Szpital Uniwersytecki w Krakowie - składających się z działek ewidencyjnych nr: 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16 oraz 12/19 położonych w obrębie 52 jedn. ewidencyjna Śródmieście

 2019-10-11

 2601

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-10-11

2600 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wybickiego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników WSK „PZL-Kraków” oraz uchylenia zarządzenia Nr 1926/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wybickiego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników WSK „PZL-Kraków”.

2019-10-11 

 2599

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

 2019-10-10

 2598

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

 2019-10-10

 2597

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751, 852, 853, 855 i 900).

 2019-10-10

 2596

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852, 853, 855 i 900)

 2019-10-10

 2595

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 751, 852, 853, 854 i 855).

 2019-10-10

 2594

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 010, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 751).

2019-10-10 

 2593

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3497/2017 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. uzupełnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków informacji o podmiotach zarządzających bądź gospodarujących nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Miejskiej Kraków

 2019-10-10

 2592

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej u zbiegu ul. Kocmyrzowskiej i ul. Morcinka

2019-10-10 

 2591

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

 2019-10-10

2590 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2019-10-10 

2589 

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 214/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Wróblewskiego 8  w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-10 

 2588

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-10-10

 2587

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

 

 2019-10-10

 2586

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Krakowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-10-10

 2585

 w sprawie potrącenia wierzytelności wzajemnych oraz zwrotu przez Gminę Miejską Kraków części ceny sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączył Bartosz Podstolak Podinspektor w Referacie Zbywania Lokali] 

 2019-10-10

2584

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Barbarze Stępniak-Wilk.

2019-10-10

 2583

 zmieniające zarządzenie Nr 1673/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 1/138, nr 1/136, nr 1/99, nr 1/82, nr 1/95 obr. 44 Podgórze oraz nr 229/9 obr. 43 Podgórze, położonych w rejonie ulic; Żywieckiej i Zawiłej, wchodzących w zakres Lasu Borkowskiego.

 2019-10-08

 2582

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Kalinowym 18, pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki oświatowej

 2019-10-08

2581

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji EKONOMED

2019-10-09

2580 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.

2019-10-08 

2579

zmieniające zarządzenie Nr 1162/2019 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania

2019-10-08

2578

w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

2019-10-08

2577

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w okresie od 31 października do 31 grudnia 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-10-08

 2576

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 660/19631 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Adamczyk Referent, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-10-08

 2575

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Lea do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-10-08

  2574 

zmieniające zarządzenie Nr 421/2019 w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2019 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie

2019-10-08  

 2573

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bezpieczne Czyżyny - warsztaty z samoobrony”

2019-10-08 

 2572

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym”

2019-10-08 

 2571

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Dziecko świadome – dziecko bezpieczne”

2019-10-08 

 2570

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP”.

 2019-10-07

2569 

w sprawie ustalenia sposobu realizacji uchwały Nr XIX/392/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego

 2019-10-08

 2568

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasta Kołodzieja”.

 2019-10-07

 2567

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie”.

 2019-10-07

2566 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – A-B”.

 2019-10-07

 2565

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki-Północ”.

2019-10-08 

 2564

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki-Północ”.

 2019-10-08

 2563

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”

 2019-10-07

 2562

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OLSZA”.

2019-10-07 

2561 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy  ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCVII/2502/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału  w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

2019-10-07 

2560

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tadeusza Kantora Nr 2 wraz z  udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-10-07 

2559 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części.

2019-10-07 

2558 

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego  wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.

2019-10-07 

 2557

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”

 2019-10-07

 2556

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”.

2019-10-07 

 2555

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Krupniczej 42a i ul. Wesele 41 w Krakowie pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-07 

 2554

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Sielskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-10-07 

 2553

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”

2019-10-07 

 2552

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”.

2019-10-07 

 2551

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług”

2019-10-07 

 2550

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług”.

 2019-10-07

 2549

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rzepakowej.

 2019-10-07

2548

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-07

2547

zmieniające zarządzenie Nr 2095/2017 w sprawie realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.

2019-10-07

2546

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2019-10-07

2545

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody Cechowi Rzemiosł Różnych z siedzibą ul. Berka Joselewicza 14, 31-051 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na medalu pamiątkowym

2019-10-07

 2544 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854)

2019-10-07

  2543 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854)

2019-10-07  

 2542

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

2019-10-07 

  2541 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801)

2019-10-07  

 2540

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 757, 758, 851, 852, 900 i 926)

2019-10-07 

  2539 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 852 i 926)

  2019-10-07

 2538

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 662

 2019-10-07

 2537

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stawowej 179 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-07

2536 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-07  

2535 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Wrocławskiej

2019-10-07 

2534 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

2019-10-07  

 2533

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ułanów 21a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-07 

 2532

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Przybyszewskiego.

 2019-10-07

 2531

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2019-10-07

 2530

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika (dyrektora) Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

 2019-10-07

 2529

 w sprawie funkcjonowania i obsługi aplikacji informatycznej PARK KULTUROWY

 2019-10-07

2528

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 12 do 14 października 2019 r.

2019-10-07

2527

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-10-07

2526

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-10-07

2525

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Danucie Giergun

2019-10-07

 2524

 w sprawie użyczenia dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łanowej 41 lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Ks. Kazimierza Siemaszki 23 w Krakowie

2019-10-03 

2523

 

w sprawie zawarcia umowy na odpłatne udostępnienie na okres do dnia 14.06.2022 r. na rzecz Pana Grzegorza Judziało prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Judziało Krak – Audit Usługi Rachunkowe, Szkoleniowe i inne, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w celu budowy i eksploatacji kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, instalacji wodociągowej oraz rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty

2019-10-03

2522

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

2019-10-03

2521

w sprawie wyrażenia zgody na wyburzenie obiektu budowlanego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-10-03

 2520

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

 2019-10-03

 2519

 w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”.

2019-10-03 

2518

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 182 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Źródełku z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w os. Dywizjonu 303 bl. 12, pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki oświatowej

2019-10-03

 2517

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 122 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03  

2516 

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-10-03 

2515 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801 i 854)  

2019-10-03 

2514 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów 801 i 854).

2019-10-03 

2513 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 852 i 900).  

2019-10-03 

2512 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852)

2019-10-03 

2511 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 854).  

2019-10-03 

2510 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854). 

2019-10-03 

2509 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 750, 801, 852, 855 i 900).

2019-10-03 

2508 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 855 i 900).  

2019-10-03 

2507 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 921).

2019-10-03 

2506 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 921).

2019-10-03 

2505 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu  801).

2019-09-30 

2504 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30 

2503 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-09-30 

2502 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30 

2501

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 33 im. Stefana Batorego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego 2 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03

2500 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 296/1, 296/2, 296/3 i 296/4 obręb 60 Podgórze, wchodzących w zakres planowanego parku w rejonie ul. Słona Woda. 

2019-10-03 

2499 

w sprawie przyznania w 2019 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-10-03 

 2498

  w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie”

2019-10-03  

 2497

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Myślenickiej nr 112 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03  

 2496

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ceglarskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-10-02

 2495

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. F. Szlachtowskiego 31 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-02

 2494

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie kolejnych umów najmu części powierzchni nieruchomości położonych przy ul. Konfederackiej 18 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-02

2493 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. St. A. Poniatowskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-10-02 

2492 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.  

2019-10-02 

2491

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki- Północ”, w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu

2019-10-03 

2490

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym i aktywnym studentkom oraz studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

2019-10-02

2489

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

2019-10-02

2488

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Zbigniewowi Preisnerowi.

2019-10-02

2487

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

2019-10-02

2486

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 18 października 2019 r.

 

2019-10-02

 2485

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wrony 115 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-10-02 

2484

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-01

2483

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” w okresie od 15 października 2019r. do 31 grudnia 2020r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-10-01

2482

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-09-30

 2481

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 436 obręb 33 Krowodrza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Łąki” pod tereny zieleni urządzonej – ZP.5.

2019-10-01 

 2480

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-10-01

2479 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części.

 2019-10-01

 2478

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pszczelnej nr 13 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-01 

2477

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie przy ul. Siostrzanej Nr 8.

2019-10-01

2476

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Lnianej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-09-30

2475

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Podkamyk

2019-09-30

2474

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2473

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2472

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926) – druk Nr 660.

2019-09-30

2471

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-10-01

2470

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2983/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2019-10-01

 2469

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2865/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek

 2019-10-01

2468 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 6A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-10-01 

 2467

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCIII/2424/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

 2019-10-01

2466 

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr St. 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Augustiańskiej Nr 18 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

2019-10-01 

2465 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków – druk nr 648.  

2019-10-01 

2464 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Pszczelnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-09-30 

2463 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Leona Petrażyckiego

2019-09-30

2462 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Twardowskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-09-30 

 2461

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-09-30 

 2460

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części.

 2019-09-30

2459

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-09-30

2458

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

2019-09-30

2457

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 854 i 926).

2019-09-30

2456

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 853).

2019-09-30

2455

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30

2454

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 855)

2019-09-30

2453

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855).

2019-09-30

2452

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 758, 801, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2451

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600 i 854 oraz zmian w planie wydatków w dziale 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2450

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 754, 758, 852, 855, 900 i 921).

2019-09-30

2449

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754, 852, 855, 900 i 921).

2019-09-30

2448

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2447

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2446

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 751, 754, 801, 853 i 855).

2019-09-30

2445

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 710, 750, 751, 754, 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30

2444

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853 i 921 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2443

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 855 i 900).

2019-09-30

2442

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie.

2019-09-30

2441

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie sp. z o.o.

2019-09-30

2440

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Akademii Muzycznej w Krakowie.

2019-09-30

2439

w sprawie powołania Komisji do wyłączania materiałów zasobu z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2019-09-27

2438

w sprawie dostarczenia lokali zamiennych najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Floriana Straszewskiego 11 w Krakowie.

2019-09-27

2437

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Albertyńskim 22 w Krakowie.

 2019-09-27

2436

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 191,34 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Chełmońskiego 35 w Krakowie.

2019-09-27

 2435

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-26

 2434

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-26

 2433

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73a.

 2019-09-26

 2432

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Kolistej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-26

2431 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych na nieruchomości  położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Komunalnego Kobierzyn - Lubostroń,  pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 

2019-09-26 

2430

sprawie określenia wysokości nagród finansowych w Konkursie  „MÓJ PIERWSZY BIZNES” dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.

2019-09-26 

 2429

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99/2 obr. 60 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-09-26

 2428

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-09-26

 2427

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-09-26

 2426

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4962/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Nowosądeckiej 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-09-26

 2425

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5011/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2019-09-26

 2424

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2929/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-09-26

 2423

 w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2019/2020 („Akcja Zima”) na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 2019-09-26

 2422

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego

 2019-09-26

 2421

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 307 obr. 40 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2019-09-26

 2420

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Ogrodowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-09-26 

 2419

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Działkowej na rzecz Orange Polska S.A.

  2019-09-26

2418

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy Bulwarze Podolskim na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-09-26

2417

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Reduta na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-09-25

2416

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1353/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie

2019-09-25

2415 

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik” i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag

2019-09-25 

 2414

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-25

 2413

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 10 umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-25

 2412

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Franciszka Wężyka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-25

 2411

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-25 

 2410

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/18 obr. 93 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-09-25

 2409

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-09-25

 2408

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu

 2019-09-25

 2407

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy notarialnej – celem uregulowania stanu faktycznego władania ze stanem prawnym nieruchomości zabudowanej garażem nr 19 położonym w Zespole Garażowym nr IV w Krakowie-Łęgu – mocą której nastąpi zmiana zawartej w dniu 27 listopada 1991 roku do Repertorium A II Nr 13283/91 umowy sprzedaży garażu.

2019-09-25 

 2406 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 103 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Kolorowym 29, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-24 

 2405

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Spacerowej i ul. Aleksandra Humboldta na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-24

 2404

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Zdrowej 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-24 

 2403

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie umów użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15 d pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-24

 2402 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa  

2019-09-24 

 2401

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Tatarakowej.

 2019-09-24

 2400

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Makuszyńskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-09-24

 2399

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-09-24

 2398

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Metalowców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-09-24 

 2397

 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 2019-09-24

 2396

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Orzechowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-09-24

 2395

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty.

 2019-09-23

 2394

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kantorowickiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-09-23 

 2393

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korczaka umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 3, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-23

 2392

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3995/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-09-23

 2391

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kurczaba 15 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-23

 2390

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 18 im. św. Anny w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Półkole 11 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-23

2389

w sprawie zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewa Krawczyk Podinspektor w Referacie Przetargów i Zamian]

2019-09-23 

2388

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

2019-09-20

2387

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-20

2386

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2385

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

 2384

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Komunalnego Podgórze, pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 2019-09-23

 2383

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-23 

2382 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-09-20

2381

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 801, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2380

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2379

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

2019-09-20

2378

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

2019-09-20

2377 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 2019-09-20

 2376

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie.

 2019-09-20

2374

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej  

2019-09-20 

2373 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy al. Dembowskiego 12 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-20 

 2372

 w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Mogilskiej

2019-09-20 

2371

zmieniające zarządzenie Nr 1642/2019 w sprawie ogłoszenia naboru projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa oraz przyjęcia Regulaminu naboru.

2019-09-18

 2370

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-09-18

 2369

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-18

2368

w sprawie ustalenia wzoru list i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

2019-09-18

 2367

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 91 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Handlowym 4, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-18

 2366

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  2019-09-18

2365

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w drugim półroczu 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Zakup opasek lokalizacyjnych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2019-09-17

2364

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-09-17

2363

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900 – zadania dzielnic).

2019-09-17

2362

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900).

 

2019-09-17

2361

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926).

2019-09-17

2360

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900).

2019-09-17

2359

zmieniające zarządzenie Nr 2289/2019 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 16 do 18 września 2019 r.

2019-09-18

2358 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 95 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-09-17 

2357

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Duża Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

2019-09-17 

2356

w sprawie zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości przy ul. Kluczborskiej 3 administrowanej przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

2019-09-17

2355

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2019-09-17

2354

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów usług merytorycznych projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów.

2019-09-17

2353

w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”.

2019-09-17

2352

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Pigonia 2 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-17 

 2351

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Krakowie.

2019-09-17  

 2350

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

 2019-09-17

 2349

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2019-09-17 

2348 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruszwickiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-09-16 

2347 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Droga Rokadowa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-09-16 

 2345

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-09-16

 2344

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  2019-09-16

2343

w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

2019-09-13

 2342

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

 2019-09-13

 2341

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-09-13

 2340

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853 i 900 – zadania dzielnic).

 2019-09-13

 2339

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750 i 754 oraz zmian w planie wydatków w dziale 900 – zadania dzielnic)

 2019-09-13

 2338

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2337

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2336

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2019-09-13

 2335

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-09-13

 2334

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

 2019-09-13

 2333

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2332

 w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Lucjana Rydla stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-09-13

 2331

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Profesora Walerego Goetla z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Brzozowej 5, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-11

 2330

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Szopkarzy 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-11

 2329

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej 5A.

 2019-09-11

2328

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 51/2020 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Starowiślnej 30 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-09-11

2327

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Annie Lipowskiej-Teutsch.

2019-09-16

2326

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-16

2325

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Wrobela

2019-09-16

2324

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Nałęczowskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-09-16

2323

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wzoru karty głosowania na rok 2019.

2019-09-16

2322 

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-09-13 

2321 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zakątek 2  pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej 

2019-09-13 

 2320

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-09-13

2319

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2019-09-13

2318

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 13 grudnia 2019 r.

2019-09-13

2317

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 15 listopada 2019 r.

2019-09-13

2316

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-09-13

2315

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” w zakresie: działalność na rzecz integracji cudzoziemców

2019-09-13

 2314

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 852, 853 i 855)

2019-09-12  

  2313 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 710, 852, 853 i 855)

2019-09-12  

 2312

w sprawie wstępnego określenia środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży na rok 2020

2019-09-10  

 2311

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej oraz wyłączenia go z użytkowania

2019-09-12 

2310

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia księdzu Janowi Mrowcy

2019-09-13

 2309

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie umów najmu części budynku szkoły znajdującego się na nieruchomości położonej przyul. Grochowskiej 20 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-12

 2308

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Krakowie umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Św. Marka 34, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-12 

 2307

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 124 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Weigla 2 i ul. Sucharskiego 38 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-12

 2306

 w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Infrastruktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 2019-09-12

2305 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 39  im.  Bartosza Głowackiego z siedzibą w Krakowie, umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Jachowicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie  samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-11 

2304 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez III Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Wysokim 6, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-11 

2303 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Chemicznych  w Krakowie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy  ul. Krupniczej 44, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-11 

 2302

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-09-11  

 2301

zmieniające zarządzenie nr 2349/2010 w sprawie powierzenia zarządu nad częścią przestrzeni podziemnej znajdującej się pod działką nr 580/4 obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętą księgą wieczystą nr KR1P/00450630/9 wraz z – trasą turystyczną po podziemiach Rynku Głównego przygotowanej w ramach projektu „Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego.”

2019-09-11  

 2300

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół OgólnokształcącychNr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-11

 2299

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Urzędniczej 65 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-11 

 2298

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stadionowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-09-11 

2297

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE C 10” od 15 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-09-12

2296

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy skweru i ulicy.

2019-09-10 

 2295

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2019-09-10

 2294

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Bezpieczne Czyżyny - warsztaty z samoobrony” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2019-09-10

 2293

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2019-09-10

2292

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Dziecko świadome – dziecko bezpieczne” w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2019-09-10

2291 

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Kraków – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6.

2019-09-10 

2290

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Festiwal Wielokulturowy” w zakresie: działalność na rzecz integracji cudzoziemców

2019-09-10

2289

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 16 do 18 września 2019 r.

2019-09-10

 2288

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 18 im. św. Anny w Krakowie umowy najmu części nieruchomości, położonej przy ul. Półkole 11 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-10  

 2287

 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń.

2019-09-10 

2286

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 853, 855, 900 i 921).

 2019-09-09

2285

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853, 855 i 921).

2019-09-09

2284

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 851, 852, 853 i 855).

2019-09-09 

2283

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 852, 853 i 855).

2019-09-09

2282

w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 – 2030

2019-09-09 

2281 

w sprawie przyznania Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich.

2019-09-09 

2280 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Miasto Młodych” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2019-09-09 

2279 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, położonej w Krakowie przy ul. Bulwarowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-09-09 

2278 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-09-09 

2277

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków

2019-09-09 

2276

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 758, 801, 851, 852 i 900).

2019-09-09

 2275

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3046/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-09

 2274

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 2019-09-09

 2273

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 im. Bohaterów Września 1939 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na os. Bohaterów Września 13, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-09

 2272

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości położonych w Krakowie – Podgórzu obręb 33 przy ulicy Pszczelnej, składających się z działki nr 187/1 oraz z działki nr 189/3.

 2019-09-09

 2271

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka z siedzibą w Krakowie umów użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Kalinowe 18 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-09

2270

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 851 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 852 i 900).

2019-09-09

 2269 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-09-09 

2268

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kosynierów

2019-09-09 

2267

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 106 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Litewskiej 34 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-09 

2266

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Praskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-09-09 

2265

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 88 im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Szklane Domy 2, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-09 

2264

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-09-09 

2263

zmieniające zarządzenie Nr 354/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych

2019-09-09

2262

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym artystom kabaretu Piwnica Pod Baranami

2019-09-09

2261

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”

2019-09-09

2260

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie”

2019-09-09

2259

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

2019-09-09

 2257

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Olegowi Mandiukowi, Konsulowi Generalnemu Ukrainy w Krakowie

 2019-09-09

 2258

zmieniające zarządzenie Nr 3257/2017 w sprawie powołania, na lata 2017-2021, Komisji ds. Galerii Sztuki

2019-09-09

 2256

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

  2019-09-09  

 2255

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Górka Narodowa

2019-09-09 

2254

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Mała Góra.

2019-09-06

 2253

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. J. Lea 235 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-06 

 2252

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie - Bieżanowie

2019-09-06 

 2251

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-06

 2250

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu.

2019-09-06 

 2249

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza” w Krakowie oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu

2019-09-06 

 2248

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Morcinka.

2019-09-06  

2247

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne” w okresie pomiędzy 2 września a 13 grudnia 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-09-06

2246

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-09-05

2245

w sprawie obniżenia stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o metrażu 324,50 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszczącego się w budynku położonym przy Rynku Głównym 29 w Krakowie.

2019-09-05  

2244 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2019-09-05 

2243 

w sprawie ubioru służbowego kierowców i portierów Urzędu Miasta Krakowa.

2019-09-05 

 2242

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

   2019-09-05 

 2241

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Rzepakowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

  2019-09-05

 2240

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Na Błonie.

2019-09-05 

 2239

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Spółdzielców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

  2019-09-05

 2238

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Spółdzielczym 6, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-04

 2237

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Miechowity 6 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-04

 2236

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”.

2019-09-04 

2235

w sprawie powołania Krakowskiej Rady Zdrowia na lata 2019-2021

2019-09-04 

2234

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2019-09-04 

2233

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji prac nad realizacją i wdrożeniem projektu Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

2019-09-04 

 2232

 zmieniające zarządzenie nr 134/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 63/2 obr. 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza położonej przy ul. Prusa w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 63/1 obr. 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza spełniać będzie wymogi działki budowlanej

2019-09-04 

 2231

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-09-04 

 2230

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Telimeny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-09-04 

 2229

 w sprawie powołania komisji Bractwo Mecenatu Kultury Krakowa, na lata 2019-2022, do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Krakowa”

2019-09-04 

 2228

 w sprawie organizacji i realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów – do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

 2019-09-04

2227

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Piotrowi Juszczykowi

2019-09-04

2226

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia prof. Bogumile Gizbert-Studnickiej

2019-09-04

2225

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Złotego Wieku 36, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-03

 2224

 w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie

 2019-09-02

 2223

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Młodzież Działa Lokalnie” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2019-09-02 

2222 

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego  z pielęgnacją drzew znajdujących się na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 80  w Krakowie.

2019-09-03 

2221 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

2019-09-03 

2220 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-09-03 

2219

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853 i 921 – zadania dzielnic).

2019-09-02

2218

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

2019-09-02

2217

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

2019-09-02

2216

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 612

2019-09-02

2215

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 900).

2019-09-02

2214

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 900).

2019-09-02

2213

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 700).

2019-09-02

2212

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 700).

2019-09-02

 2211 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 27b, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-03 

 2210 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-09-03 

2209

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strażackiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-09-03 

2208

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Trawiastej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-09-03 

2207

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852 i 855).

2019-09-02

2206

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-09-02

2205

w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na os. Dywizjonu 303 w Krakowie.

2019-09-02

2204

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie na osiedlu Na Skarpie.

2019-09-02

 2203

 zmieniające zarządzenie Nr 2835/2018 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców.

 2019-09-02

 2202

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

 2019-08-30

 2201

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 92 im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych na os. Strusia 19, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-30 

 2200

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Wybickiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-08-30 

 2199

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa  

2019-08-30 

 2198

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-08-29

 2197

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bronisława Włodarczyka.

 2019-08-29

 2196

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 302/2019 w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej.

2019-08-29 

 2195

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Radnickiego.

 2019-08-29

 2194

w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektów zabytkowych, które stały się własnością Skarbu Państwa na rzecz Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 2019-08-29

 2193

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Batalionu Skała AK 12 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-29  

 2192

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Tadeusza Śliwiaka

2019-08-29  

 2191

w sprawie oddania w najem na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Reymonta 20, zabudowanej Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana, na rzecz spółki BikeU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie bezprzetargowym

 2019-08-29

 2190

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-08-29 

 2189

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 853 – zadania dzielnic)

 2019-08-29

 2188

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w dziale 801 – zadania dzielnic).

 2019-08-29

 2187

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 854)

 2019-08-29

 2186

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

 2019-08-29

 2185

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926).

 2019-08-29

 2184

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-08-29

 2183

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

2019-08-29  

 2182

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-08-29

 2181

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 758, 852, 854, 855 i 900 – zadania dzielnic).

 2019-08-29

 2180

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 854 i 900 – zadania dzielnic).

2019-08-29  

 2179

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754, 801 i 926).

 

2019-08-29  

 2178

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 754, 801 i 926).

 2019-08-29

 2177

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

2019-08-29  

 2176

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

2019-08-29  

 2175

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 758, 801, 900 i 921).

 2019-08-29

 2174

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 754, 801 i 921).

2019-08-29  

 2173

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751, 852 i 855).

2019-08-29  

 2172

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751, 852 i 855).

2019-08-29 

 2171

 w sprawie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa za I półrocze 2019 r.

 2019-08-29

 2170

 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2019 roku.

 2019-08-29

 2169

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 750, 852 i 900).

 2019-08-28

 2168

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852 i 900)

 2019-08-28

 2167

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 852, 853 i 855).

 2019-08-28

2166 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 853 i 855).

 2019-08-28

 2165

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Finansowego

 2019-08-26

 2164

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska”

2019-08-27 

 2163

 w sprawie zatwierdzenia wyników II etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w trybie wsparcia w roku 2019 zadania publicznego pn. „Fundusz wkładów własnych” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-08-26 

 2162

 w sprawie uregulowania II raty składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

 2019-08-27

 2161

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1598/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 995/2019 w sprawie ustanowienia na okres 30 lat na udziale 43703/49267 części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 188, celem prowadzenia działalności statutowej oraz zrealizowania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego

 2019-08-27

 2160

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów” – druk nr 590

 2019-08-27

2159

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach na kadencję 2020–2023 - druk nr 614.

2019-08-26

2158 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa  

2019-08-26 

2157

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

2019-08-23

 2156

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-08-23 

2155

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-08-23 

 2154 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Górka Narodowa na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-08-23 

2153

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-23

 2152 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Mirtowej 2 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-23 

2151

w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali o powierzchni 391,02 m2 i 1994,18 m2 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanych w budynku położonym przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w Krakowie, z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie, po umowach zawartych na czas oznaczony.

 2019-08-23

2150

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-08-23

2149

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-08-23 

 2148

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 74/2, nr 75/4, nr 81/6, nr 82/2, nr 83/2, nr 84/2, nr 85/2, nr 86/2, nr 87/2, nr 90/2, nr 91/2, nr 92/2, nr 93/6, nr 166/4, nr 170/2, nr 171/4, nr 171/7 i nr 172/3 obr. 38 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-08-23

 2147

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 2 września 2019 roku do 31 października 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 2019-08-23

 2146

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Ogrodowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-08-23

 2145

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym na os. Kazimierzowskim w Krakowie.

2019-08-23 

 2144

 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Działania wspierające integrację sektora pozarządowego” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2019-08-23

 2143

 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.

 2019-08-23

 2142

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-08-23

 2141

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz zmiany zarządzenia Nr 1857/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami

 2019-08-23

 2140

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze”

 2019-08-23

 2139

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 132 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Bolesława Śmiałego 6 i ul. Benedyktyńskiej 4 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-23

 2138

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 umowy najmu części powierzchni dachu i poddasza budynku szkoły położonego przy ul. Prawocheńskiego 7, na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

 2019-08-23

 2137

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za posiadanie bez tytułu prawnego nieruchomości położonej w rejonie ulicy Łowińskiego i ulicy Ujastek

 2019-08-23

 2136

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie na os. Na Wzgórzach 13a i os. Na Stoku 34, pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-23

2135 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Wandy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-08-23

2134 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Rzepichy na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-08-23

 2133

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skarbińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-23

 2132

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 92/3 i nr 93/7 obr. 38 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

2019-08-23 

 2131

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-08-21

2130 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Seweryna Udzieli na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-08-21 

 2129

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 105 w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Słonecznym 12, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-22

 2128

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 umów najmu i dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Porzeczkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-08-22

 2127

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Reymonta 18 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-22 

 2126

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-22 

 2125

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Włodkowica w Krakowie.

2019-08-22  

  2124 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 86 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Jagiellońskie 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-22

 2123 

w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich w Krakowie realizacji zadania związanego z wykonaniem robót obejmujących dostosowanie obiektu Centrum Kongresowego ICE w Krakowie do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

2019-08-21 

 2122

w sprawie zapewnienia porządku na sesjach Rady Miasta Krakowa

 2019-08-21 

 2121 

w sprawie funkcjonowania Komitetu Sterującego do prowadzenia działań w ramach umowy o współpracy Nr W/VI/57/GK/3/2019, zawartej w dniu 18 czerwca 2019 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków Urzędem Miasta Krakowa, a PGE Energia Ciepła S.A.

 2019-08-21

 2120

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 106 im. Artura Grottgera Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Litewskiej 34 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-21

 2119

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Rafałowi Hojnorowi.

 2019-08-21

 2118

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-08-21

 2117

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-21 

 2116

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-08-21 

 2115

 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz miejskich jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

 2019-08-21

2114 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 167/57 obręb 2 j. ewid. Krowodrza położonej przy ulicy Lucjana Rydla.

2019-08-20 

 2113

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od dwójki wnioskodawców po 24/96 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 412/197009 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 22 stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców w ww. częściach.

 2019-08-20

 2112

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

 2019-08-20

 2111

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Rzymskokatolicką Parafią Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie

 2019-08-20

 2110

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czapińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-20

 2109

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-20

 2108

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-20

 2107

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-20

 2106

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu i umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Komandosów 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-20 

2105 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Przegon na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-08-20 

2104

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 22 do 25 sierpnia 2019 r.

2019-08-20  

2103

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020–2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.

2019-08-20  

2102 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach na kadencję 2020 – 2023.

2019-08-20 

 2101

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

2019-08-19 

 2100

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)

2019-08-19

 2099

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2019-08-19 

 2098

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 855)

2019-08-19 

2097

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie

2019-08-14

2096

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie

2019-08-14

 2095

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. dziale 801).

 2019-08-19

 2094

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

 2019-08-19

 2093

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754, 801, 852 i 900).

 2019-08-19

 2092

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 754, 801, 852 i 900).

 2019-08-19

 2091

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 855 i 900).

 2019-08-19

 2090

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 855 i 900, przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

 2019-08-19

 2089

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

 2019-08-19

 2088

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2019-08-19

 2087

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 852 i 921).

 2019-08-19

 2086

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 852).

 2019-08-19

2085 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

2019-08-14 

2084 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

2019-08-14 

 2083

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6, 6a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-08-14 

 2082

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonego na os. Uroczym w Krakowie.

 201-08-14

2081 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kazimierza Moszyńskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-08-14 

2080 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację  w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.

2019-08-14 

2079 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-08-14 

2078 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-08-14 

2077 

w sprawie zainicjowania procesu wdrożenia Strategii Usług w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-08-13 

2076 

w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” w okresie pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 roku oraz zadania publicznego pn. „Festiwal wielokulturowy” w okresie pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2019 roku w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. 

2019-08-13 

2075 

w sprawie anulowania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kosocickiej.

2019-08-13 

 2074

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 52 w Krakowie

2019-08-13 

 2073

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 78 im. Piotra Michałowskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Jaskrowej 5 i ul. Łuczanowickiej 2, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-13 

 2072

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-08-13 

 2071

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie - druk nr 565

 2019-08-13

 2070

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 2019-08-13

2069

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

 

2019-08-13

2068 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego położonego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 64,  ul. Sadzawki 1 i przeznaczenia go na cele związane ze statutową działalnością Szkoły.  

2019-08-13 

 2067

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Henryka Niewodniczańskiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-08-13

 2066

 w sprawie ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego na nieruchomości położonej przy ul. Na Zjeździe 8 zabudowanej m.in. budynkiem dawnego „Składu Solnego” celem zrealizowania zadania inwestycyjnego Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” oraz docelowego przejęcia zarządzania tym obiektem

 2019-08-13

 2065

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2020 r.

 2019-08-13

 2064

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

 2019-08-13

2063 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonego przy ul. Rydygiera w Krakowie.

 2019-08-13

2062

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/4 obr. 44 Nowa Huta, położonej w sąsiedztwie planowanego Parku Rzecznego Dłubni w Krakowie i stanowiącej obszar wskazany do zalesienia

2019-08-13

 2061

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacjiw okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2019-08-13 

 2060

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-13

 2059

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-13

 2058

 w sprawie powołania Rady Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

2019-08-13 

 2057 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-08-12 

 2056

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Bożena Marchewka-Snopkowska Podinspektor w Referacie Nabywania Nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Kraków].

 2019-08-09

 2055

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Reduta

 2019-08-09

 2054

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Reduta

 2019-08-09

 2053

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Imbramowskiej w Krakowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-08-09 

2052

w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów pośrednich przez jednostki realizujące projekt Gminy Miejskiej Kraków „Daj szansę!”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2019-08-09

2051

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. zagospodarowania Parku Miejskiego Bagry Wielkie.

2019-08-09

2050

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym funkcjonariuszom Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

2019-08-12

2049 

w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych oraz wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy konsultacyjnych

2019-08-09 

 2048

w sprawie procedury przyjmowania rocznych sprawozdań i planów spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą

2019-08-09 

2047

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 851, 852, 853, 855 i 900).

2019-08-09

2046

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852, 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 852).

2019-08-09

2045

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 754, 851, 852 i 855).

2019-08-09

2044

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 852 i 855).

2019-08-09

2043

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-08-09

2042

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-08-09

2041

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700 i 900).

2019-08-09

2040

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700 i 900).

2019-08-09

 2039

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXIII/2965/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66 % bonifikaty

 2019-08-08

 2038

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18B usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty

 2019-08-08

2037 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy al. Ignacego Daszyńskiego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-08-08 

2036 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Monte Cassino 31, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-08 

2035 

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych samorządowych szkół i placówek w Krakowie.

2019-08-08 

2034 

w sprawie anulowania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Klasztornej.

2019-08-08 

2033 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu  uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

2019-08-08 

 2032 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-08-08 

 2031

w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej

 2019-08-08

 2030

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-08

 2029

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-08

2028

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 23 listopada do 2 grudnia 2019 r.

2019-08-08

2027

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 21 do 29 września 2019 r.

 

2019-08-08

2026

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 16 do 18 sierpnia 2019 r.

2019-08-08

 2025

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług” w Krakowie.

 2019-08-02

 2024

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sokolskiej 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-07 

 2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Batalionu Skała AK 12 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-08-07

 2022

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 52 położonym przy ul. Dietla w Krakowie

 2019-08-07

 2021 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-08-06 

 2020

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 2 września 2019 roku do 31 października 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 2019-08-06

 2019

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Młodzież działa lokalnie”.

2019-08-06 

 2018

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Miasto Młodych”.

 2019-08-06

 2017

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” w Krakowie.

2019-08-02 

 2016

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-08-06

2015

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-08-05

2014

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 457,46 m2, w tym pomieszczenia usytuowane w poziomie piwnicy o metrażu 309,35 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Szewskiej 4 w Krakowie.

2019-08-05

2013 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-08-06 

2012 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-08-06 

2011 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 758, 855, 900 i 921).

2019-08-06 

2010 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 855 i 921).

2019-08-06 

2009

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 750).

2019-08-06 

2008 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

2019-08-06 

2007

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 68,72 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w na II piętrze budynku położonego przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 2019-08-05

2006

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stachiewicza 33 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-05

 2005

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr VI/97/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku położonym na os. Na Stoku 23 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 34 % bonifikaty

 2019-08-05

 2004

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Kraków zadania publicznego Powiatu Krakowskiego z zakresu pomocy społecznej

 2019-08-05

 2003

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Andegaweńskiej na rzecz Orange Polska S.A.

 2019-08-05

 2002

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa udzielonego Pani Anecie Dudek.

 2019-08-05

 2001

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Dietla 15.

 2019-08-05

 2000

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy al. Bora-Komorowskiego.

 2019-08-05

 1999

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 3, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-05

 1998

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), przypadających Gminie Miejskiej Kraków

 2019-08-05

 1997

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 10 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-05 

 1996

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-08-02

 1995

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2983/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-08-02

 1994

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zakopiańskiej Nr 99, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą  udziału wynoszącego 102/1000 części nieruchomości wspólnej

 2019-08-02

 1993

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-02

 1992

 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1437/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części budynku oraz terenu szkolnego znajdującego się na nieruchomości położonej przy Al. Mickiewicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-02

 1991

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-02

 1990

 w sprawie wyrażenia zgody na budowę kolumbariów wraz z ogrodzeniem na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Rakowickiego, której trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2019-08-02 

 1989

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Wschód z siedzibą w Krakowie os. Zgody 13 a, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Szkolnym 39, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowe jednostki oświatowej

 2019-08-05

 1988

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XIII/228/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

 2019-08-05

 1987

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-08-05 

1986 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach  i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-08-05 

1985 

w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

2019-08-05 

1984

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2757/18 z dnia 5 lipca 2018r.

2019-08-05

1983

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pszczelnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-08-05

 1982

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa – os. Gotyk”

 2019-08-02

1981

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skotnickiej 86, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-08-02

1980 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy  ul. Aleksandry 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-02 

1979 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 53 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skośnej 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-08-02 

1978 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

2019-08-02 

 1977 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13  w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-02 

 1976

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Łutnia

 2019-08-02

 1975

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

 2019-08-02

 1974

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-08-02

 1973 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

2019-08-02 

 1972

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Na Kozłówce do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-08-02

 1971

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Limanowskiego 60-62 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-02

 1970

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Strąkowej 3A pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

  2019-08-02

 1969

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Dobczyckiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-02

 1968

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 27 im. Marii Konopnickiej umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Podedworze 16 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-02

 1967

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Wrony 115 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-02

 1966

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750 i 921).

 2019-08-01

 1965

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 921)

 2019-08-01

 1964

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

 2019-08-01

 1963

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2019-08-01

 1962

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2019-08-01

 1961

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 921)

 2019-08-01

 1960

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-08-01

 1959

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 754, 801, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-08-01

 1958

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

 2019-08-01

 1957

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-08-01

1956

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz środków finansowych na ich realizację.

2019-07-31

 1955

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 21 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty.

 2019-07-31

 1954

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr VI/98/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 70 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 7 % bonifikaty

 2019-07-31

 1953

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Polonijnej

 2019-07-31

 1952

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Żabiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-31

 1951

 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2019-07-31 

1950

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Telimeny 9 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-31

1949

zmieniające zarządzenie Nr 1608/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Krzewowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-31 

 1948 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-31 

 1947

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Dobczyckiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-31 

1946

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania nowelizacji uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących spraw mieszkaniowych.

2019-07-31

 1945

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXI/2900/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 174 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty

 2019-07-31

 1944

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Skalnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-31 

 1943

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-31 

 1942

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Studenckiej 13 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-07-31

1941

w sprawie czasowego nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, pod działalność handlowo – gastronomiczną oraz lokalizację elementów wyposażenia przestrzeni i nośników reklamowych sponsorów miejskich imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

2019-07-31 

1940 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXV/3061/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 87 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 82% bonifikaty

2019-07-31 

1939 

w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

2019-07-30 

1938 

w sprawie składników aktywów i pasywów oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych samorządowych szkół w związku z reformą systemu oświaty.

2019-07-30 

1937 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Skalnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-30

  1936 

w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym przy [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączył Bartosz Podstolak Podinspektor w Referacie Zbywania Lokali] w Krakowie

2019-07-30 

 1935

w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych

2019-07-30 

 1934

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-30 

 1933

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-30 

 1932

 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 2019-07-30

 1931

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-07-30

 1930

 sprawie wyrażenia zgody na budowę kolumbariów na nieruchomościach położonych w Krakowie na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony, których trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 2019-07-30

1929

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-29

 1928

 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa oraz zakresu i trybu przeprowadzenia kontroli przez Zespół

 2019-07-29

 1927

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Spadochroniarzy 1 pozostającej w trwałym zarządzie wyżej wymienionej samorządowej jednostki oświatowej.

  2019-07-29

 1926

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-29 

 1925

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-07-29

 1924

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-07-29 

 1923

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.

 2019-07-29

1922

w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. strychu budynku nr 3 przy ul. Węgierskiej w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – nadbudowy, przebudowy i adaptacji na cele mieszkalne, ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży nowopowstałych lokali oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

2019-07-29

1921

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 

  2019-07-29

 1920

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-07-29

 1919

 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 2019-07-29

 1918

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kruszwickiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-29 

 1917

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

2019-07-29 

 1916

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-07-29

 1915

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Opolskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-29

 1914

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Bujaka 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-29

 1913 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-29 

 1912

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-29 

 1911

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia ulicy Leona Henryka Sternbacha do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29

  1910 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29 

  1909 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29 

 1908

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29 

 1907

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia ulicy Tadeusza Kantora do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29 

 1906

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie pozbawienia ulicy Kobierzyńskiej na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Rydlówka kategorii drogi publicznej powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

2019-07-29 

 1905

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia ulicy prof. Jana Studniarskiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

 2019-07-29

1904

w sprawie powołania członka Zarządu Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”

2019-07-29

1903

w sprawie odwołania członka Zarządu Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”

2019-07-29

1902

w sprawie uznania za niezasadną skargę złożoną przez uczestnika przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Grochowej Nr 36.

2019-07-29

1901

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-07-26

1900

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 14, kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku ośrodka położonego na nieruchomości przy ul. Makuszyńskiego 19 a, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej

2019-07-26

1899 

w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka”

2019-07-29 

1898

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 852, 853 i 855).

 

2019-07-29

1897

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 852).

2019-07-29

  1896 

w sprawie zatwierdzenia dwudziestego pierwszego wydania Księgi Jakości Urzędu Miasta Krakowa

2019-07-26 

 1895

 zmieniające Zarządzenie Nr 643/2019 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie na os. Na Skarpie zabudowanej garażem

 2019-07-26

 1894

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-07-26

 1893

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-07-26

 1892

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-07-26

 1891

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań podejmowanych w obszarze  dróg publicznych celem zapewnienia płynności ruchu drogowego.

 2019-07-26

 1890

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Centrum C do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-26

1889 

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa.

 2019-07-26

1888 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3974/503359 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-07-26 

1887 

w sprawie zasad udostępniania urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz zasad rezerwacji takich urządzeń a także rezerwacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych dla jednostek pływających.  

2019-07-24 

 1886

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 79 % bonifikaty

2019-07-24 

1885

w sprawie dostarczenia lokalu zamiennego najemcom lokalu mieszkalnego nr 1-4 położonego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 87 w Krakowie.

2019-07-24

1884

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. J. Montwiłła – Mireckiego 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-24

1883

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Tadeuszowi Poniszowi.

2019-07-24

1882 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej środkom finansowym przeznaczonym na nabycie lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]położonego w budynku nr 14 przy ulicy Wybickiego w Krakowie, co stanowi 43,81% udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie.

2019-07-24 

 1881

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”

 2019-07-24

 1880

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

 2019-07-24

 1879

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-07-24 

 1878

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr: 515/3 o pow. 0,1329 ha położonej w obrębie 3 j. ewid. Krowodrza stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego

 2019-07-24

 1877

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 762 oraz nr 763 obręb 92 Podgórze.

 2019-07-24

1876 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umów użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-24 

1875

w sprawie ogłoszenia konkursu na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”

2019-07-24

1874

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców.

2019-07-24

 1873

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 29/672 części w działce ewidencyjnej nr 137/1 obr. 7 Krowodrza, położonej przy ul. Królowej Jadwigi, wchodzącej w zakres zrealizowanej inwestycji

2019-07-24 

 1872

w sprawie przekazania składników majątkowych samorządowej instytucji kultury - Krakowski Teatr Scena STU.

2019-07-25 

1871

w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.

2019-07-25

 1870

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy Placu Świętego Ducha

2019-07-25 

 1869

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-07-25 

 1868

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/5 obr. 23 jedn. ewid. Kraków – Podgórze

 2019-07-25

 1867

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Tysiąclecia 57, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-25

 1866

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Aleksandry 17-19 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-25 

1865 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 110 im. Ks. Jana Twardowskiego w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3  pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-25 

1864 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Rumiankowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-25 

1863 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Suchy Jar na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-25 

1862

w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Węgrzeckiej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

2019-07-25 

1861 

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Ludwisarzy 4 w Krakowie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2019-07-24 

1860 

zmieniające zarządzenie nr 248/2016 w sprawie powołania Zespołu Sterującego Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-07-24 

1859 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za zajęcie bez tytułu prawnego nieruchomości położonej w Krakowie przy Al. 3 Maja 7

2019-07-24 

1858

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.

2019-07-25

1857

w sprawie ustalenia procedury nawiązania współpracy z inwestorem realizującym inwestycję mieszkaniową, w której znajdować się będą lokale, do których mogą być stosowane dopłaty do czynszu w programie „Mieszkanie na Start”.

2019-07-25

1856

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Szlachtowskiego.

2019-07-25

1855

w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 66 położonym przy ul. Dietla w Krakowie.

2019-07-25

1854

w sprawie uregulowania drugiej części składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

 

2019-07-25

 1853

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Ćwikłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-25

 1852

 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa na nieruchomościach stanowiących własność spółki F.R.B. INTER-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie

2019-07-25 

 1851

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-25 

 1850

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-07-24 

 1849

 w sprawie wyrażenia zgody Nowohuckiemu Centrum Kultury na przebudowę części budynku NCK

2019-07-24 

1848 

w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 26 kwietnia 2019 r. nr GS-02.7124.97.2017.ŻS dotyczącego zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny udziału 2243/210536 części w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nefrytowej 1 w Krakowie

 2019-07-24

 1847

 w sprawie zmiany czasookresu użytkowania wieczystego dla nieruchomości objętych księgami wieczystymi KR1P/00292385/0, KR1P/00292386/7, KR1P/00292388/1

 2019-07-24

1846

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Edwarda Heila 22 w Krakowie

2019-07-24

 1845

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zarzyckiego (Węzeł Bieżanów) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa.

 2019-07-24

 1844

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie

 2019-07-24

 1843

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie

 2019-07-24

 1842

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie

2019-07-24  

 1841

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Benedykta Dybowskiego

 2019-07-24

 1840

 w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr GS-02.7124.258.2018.ŻS/EB dotyczącego zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3642/1050820 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem nr 177 położonym przy ul. Aleksandry nr 23 w Krakowie

2019-07-24 

1839 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Nad Baranówką do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz uchylenia Zarządzenia Nr 2213/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Nad Baranówką do oddania z dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-24 

1838 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu i prawa zwrotu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Św. Anny 5 w Krakowie

2019-07-23 

 1837

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 11 umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Dobczyckiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej

2019-07-23 

1836

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Krakowie przy ul. Tynieckiej

2019-07-23 

 1835

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Chmielnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-07-23 

 1834

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-23

 1833

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

 2019-07-23

1832

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 91 z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. Handlowym 4, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-23

1831

w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Gen. Władysława Andersa

2019-07-23

1830 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Focha 39 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji stacji bazowych telefonii komórkowej

2019-07-23 

 1829

 w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłacenia kaucji z tytułu oddania w najem na czas oznaczony lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Reymonta 20

 

2019-07-23 

 1828

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stępice, ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami oraz utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

 2019-07-23

 1827

 w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 26 kwietnia 2019 r. nr GS-02.7124.97.2017.ŻS dotyczącego zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny udziału 2243/210536 części w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ulicy Nefrytowej 1 w Krakowie

  2019-07-23

1826

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w okresie pomiędzy 2 września a 13 grudnia 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-07-22

 1825

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Reymonta 18 pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki

2019-07-22 

 1824

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/137 obr. 44 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-07-22

 1823

 w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 26 kwietnia 2019 r.nr GS-02.7124.97.2017.ŻS dotyczącego zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny udziału 2243/210536 części w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w Krakowie przy ul. Nefrytowej 1.

2019-07-22 

 1822

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 385/6 oraz udziałów w łącznej wysokości 1/3 części działki nr 385/7 obr. 81 Podgórze, przy ul. Wrony.

 2019-07-22

 1821

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy Al. Gen. Władysława Andersa na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-07-22

 1820

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-07-22

 1819

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-07-22

 1818

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Bieżanowskiej

 2019-07-22

 1817

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Obrońców Modlina

2019-07-22 

 1816

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Storczykowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-07-22 

 1815

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A.

2019-07-22 

1814

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 154,06 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Brackiej 1a w Krakowie.

 2019-07-19

1813

zmieniające zarządzenie Nr 1162/2019 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania.

2019-07-19

1812

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Działania wspierające integrację sektora pozarządowego” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-07-19

1811

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 1/3 części w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 166 obręb 7 Śródmieście, zajętej pod chodnik przy ul. Langiewicza w Krakowie.

2019-07-19

1810

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kobierzyńskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-19

 1809

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Krakowie przy ul. Krowoderskiej Nr 47

2019-07-19 

 1808

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-19 

 1807

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta Nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-07-19 

 1806

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Jana Zamoyskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-19 

  1805 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części

2019-07-19 

 1804

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Weissa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-19 

 1803

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Brzeskiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-19 

 1802

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grodzkiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 2531/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grodzkiej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oraz Zarządzenia Nr 2666/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grodzkiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-19 

 1801

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części

2019-07-19 

1800 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 73/1 obręb 64 Podgórze, wchodzącej w części w skład pasa drogowego ulicy Podgórki w Krakowie.

2019-07-19 

 1799

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Żaglowej, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-07-19

 1798

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5011/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-07-19

 1797

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-19 

 1796

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

 2019-07-19

 1795

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 256/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Imbramowskiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-07-19

 1794

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Powstańców na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-07-19

 1793

w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zmianę umowy użyczenia z dnia 27 grudnia 2016 r. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Mogilskiej

 2019-07-19

 1792

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-07-19

 1791

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

 2019-07-19

 1790

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 54/3 i nr 54/8 obr. 25 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2019-07-19

 1789

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Narcyza Wiatra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-07-17 

1788

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr VI/99/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 108 usytuowanego w budynku na os. Handlowym 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 41 % bonifikaty

2019-07-17

1787

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”.

2019-07-17

 1786

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 29/1 obr. 57 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Aleksandry

 2019-07-17

 1785

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

 2019-07-17

 1784

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 34 położonego przy ul. Rydlówka w Krakowie

2019-07-17 

 1783

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Potoczek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-17 

1782

w sprawie odstąpienia od żądania w udziałach odpowiednio po 1/6 części w stosunku do 3 osób oraz w udziale 1/4 części w stosunku do 1 osoby, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/301518 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-07-17

 1781

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Łuczanowickiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-17 

 1780

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3730/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Św. Benedykta 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców w odpowiednio 90/100 i 10/100 częściach.

 2019-07-17

 1779

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 162/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-07-17

1778

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Nawojowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-17 

 1777

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ceglarskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 2019-07-17

 1776

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Prusa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-07-17

 1775

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Chrzanowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-16 

 1774

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 248/10 obręb 50 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap II.

2019-07-16 

 1773

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-07-16

 1772

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu

 2019-07-16

 1771

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Zespołu ds. realizacji projektu pn. Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2019-07-16 

1770 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 92 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”

2019-07-16 

1769 

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół w Krakowie

2019-07-16 

 1768

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego Nr 7, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z pomieszczeniem przynależnym i ze sprzedażą udziału wynoszącego 47/759 części nieruchomości wspólnej.

2019-07-16 

1767

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części

 

 2019-07-12

 1766

 w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-07-16 

 1765

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 4/1 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. św. Marka w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 4/3 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej

 2019-07-16

1764

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 3/12 części w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 526 obręb 92 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ulicy Leczniczej.

2019-07-12

 1763

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Złotej Jesieni 16, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-16 

 1762

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu od trójki wnioskodawców po 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5204/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio w części własność wnioskodawców.

 2019-07-16

 1761

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków - druk nr 508

2019-07-16  

1760

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Przebindowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-12 

1759

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy Rynku Głównym na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-12

1758

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Zielonym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-12

 1757 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat – druk nr 430

2019-07-15 

1756

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bałtyckiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-12  

1755

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 149,41 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego na parterze budynku położonego na os. Słonecznym 16 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.

2019-07-12  

1754

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie „Klimat-Energia-Odwodnienie” – druk nr 531.

2019-07-15 

1753

w sprawie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim

2019-07-12

1752 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie  przy ul. Ptaszyckiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-07-12 

1751 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2019-07-12 

1750

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) – druk nr 528

2019-07-15

 1749 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.) – druk nr 527

2019-07-15 

 1748

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pachońskiego 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-07-12

1747 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

 2019-07-12

 1746

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Ptaszyckiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-07-12

 1745

 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości zabudowanych położonych w rejonie ul. Kopernika/Śniadeckich stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Szpital Uniwersytecki w Krakowie - składających się z działek ewidencyjnych nr: 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16 oraz 12/19 położonych w obrębie 52 jedn. ewidencyjna Śródmieście

 2019-07-12

 1744

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Stary Gościniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-12

1743

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-07-12 

1742

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 854)

2019-07-12

1741

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach 801 i 854).

2019-07-12

1740

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-07-12  

1739

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-07-12  

1738

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926).

2019-07-12 

1737

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758 i 801).

2019-07-12

 1736 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Nad Potokiem, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-12 

 1735 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Rusieckiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 2019-07-12 

 1734

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bieżanowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-07-12

 1733

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-07-12

 1732

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tadeusza Kantora Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-07-12 

 1731

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3973/503359 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-07-12

 1730

 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady rozliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Krakowa.

 2019-07-12

 1729

 w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 26,14 m2 oraz 185,51 m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanych w budynku wspólnotowym położonym na os. Willowym 30 w Krakowie, ze Spółką Akcyjną Kraków Nowa Huta Przyszłości, z siedzibą w Krakowie na os. Willowym 30.

 2019-07-12

1728

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kornela Ujejskiego Nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-07-12

1727

w sprawie oddania w użyczenie zabudowanej częścią budynku przy pl. Szczepańskim 3A w Krakowie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą przy pl. Szczepańskim 3A w Krakowie.

2019-07-12

1726

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 758, 852 i 855).

2019-07-12

1725

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754 i 855, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 852 oraz zmian w planie wydatków w dziale 855).

2019-07-12

1724

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 852, 853, 855 i 921).

2019-07-12

1723

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853, 855 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 855).

2019-07-12

1722

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921).

2019-07-12 

1721

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921).

2019-07-12

1720

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 w oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 758, 801, 851, 854 i 926 – zadania dzielnic).

2019-07-12 

1719

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801 i 851 – zadania dzielnic).

2019-07-12

1718

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

2019-07-12

1717

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

2019-07-12

1716

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 900, 921 i 926).

2019-07-12

1715

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 900, 921 i 926).

2019-07-12

1714

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 851, 900 i 921).

2019-07-12 

1713

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 750 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 900 i 921).

2019-07-12

1712

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-07-12 

1711

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-07-12

1710

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-07-12

1709

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801).

2019-07-12

1708

w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

2019-07-12

1707

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

2019-07-11

1706

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ulicy Kępnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-11

 1705

 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Depozytowej Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa.

 2019-07-11

 1704

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej Nr 18

 2019-07-11

 1703

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/Basztowa Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-07-11

 1702

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U001 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej Nr 16 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-07-11

 1701

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz zmiany zarządzenia Nr 166/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami

 2019-07-11

 1700

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 99/6 obr. 28 Krowodrza, częściowo wchodzącej w zakres ulicy Felińskiego

 2019-07-11

 1699

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 274/34 obr. 28 Krowodrza, wchodzącej w zakres ulicy Felińskiego

 2019-07-11

 1698

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Skarbu Miasta.

2019-07-12  

 1697

w sprawie upoważnienia do odbywania Walnych Zgromadzeń Agencji Rozwoju Miasta S.A.

2019-07-12 

1696

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-07-10

1695

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-10

1694

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kiejstuta Żemaitisa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-07-10

 1693

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-10

 1692

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-10

1691 

 w sprawie ustalenia odszkodowania za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy Al. 3 Maja 7

 2019-07-10

 1690

 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 457/2017 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku oznaczonym nr 10 przy ul. Węgierskiej w Krakowie z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

2019-07-10

 1689

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Rumiankowej

2019-07-10 

1688

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wańkowicza, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-07-10

1687

w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie roli wynajmującego oraz zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków lub w stosunku do których Gminie Miejskiej Kraków przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, własnymi siłami przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

2019-07-10

1686

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-10 

1685

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”.

2019-07-10

 1684

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-10

 1683

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Stanisława ze Skalbmierza do oddania w użyczenie

 2019-07-10

 

 1682

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Korepty, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-07-10 

1681

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz podziału środków na ich realizację.

2019-07-10

  1680 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 2 września 2019 r. do 31 października 2020 r. zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-07-10 

 1679

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040” – druk nr 514.

 2019-07-09

1678

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 60,87 m2 (powierzchnia do oczynszowienia 65,12 m2), stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Św. Krzyża 7 w Krakowie.

 

2019-07-08

 1677

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Stachiewicza 27 w Krakowie.

2019-07-09 

 1676

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 921 i 926 – zadania dzielnic) – druk Nr 525.

2019-07-09 

1675 

w sprawie powołania Rady ds. Bezdomności.

2019-07-09 

 1674 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa  z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) – druk nr 528

2019-07-09 

 1673

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 1/138, nr 1/136, nr 1/99, nr 1/82, nr 1/95 obr. 44 Podgórze oraz nr 229/9 obr. 43 Podgórze, położonych w rejonie ulic Żywieckiej i Zawiłej, wchodzących w zakres Lasu Borkowskiego

 2019-07-08

 1672

 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Długiej przez Przedsiębiorstwo Handlowe „PTAK” s.c. Elżbieta Ptak, Aldona Żak

 2019-07-08

1671 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

 2019-07-08

 1670

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-08 

  1669 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Gen. Władysława Andersa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-08 

 1668

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Szlachtowskiego

 2019-07-08

 1667

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Wyżynnej

2019-07-08 

 

 1666

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 

2019-07-08 

 1665

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 640/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2019-07-08 

 

 1664

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-08 

 

 1663

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia – druk nr 519.

 

2019-07-08 

 1662

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-07-08

 1661

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dąbie”

2019-07-08 

1660 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 477

2019-07-08 

 1659

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. roszczeń z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska

2019-07-08 

1658

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie pomiędzy 19 sierpnia a 15 listopada 2019 roku zadania publicznego pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-07-08

 1657

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu udziału Gminy Miejskiej Kraków we współwłasności nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim położonej przy ul. Skrzatów

2019-07-08 

1656 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dokonywania wyboru zadań publicznych/projektów proponowanych przez Rady Dzielnic Miasta Krakowa w ramach celów szczegółowych Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

2019-07-08 

 1655

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat – druk nr 430

 2019-07-08

1654 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Rady Miasta Krakowa  Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

2019-07-08 

1653

w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych.

2019-07-08 

1652 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Seniorów Lotnictwa 5 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

 2019-07-08

 1651

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ulicy Lanckorońskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-08

 1650

 w sprawie zmiany umowy użytkowania Repertorium A nr 1224/2018 z dnia 27.02.2018 r. ustanowionego na udziale 334/28967 cz. nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej w Krakowie ograniczonego do wykonywania do części zabudowanej budynkiem dawnej muszli koncertowej.

 2019-07-04

 1649

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podstawie.

2019-07-04 

1648 

w sprawie ustalenia warunków na zawarcie aneksów do umów dzierżaw części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Karmelickiej.

2019-07-05 

1647

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Sasanek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-05 

1646 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-05 

1645

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 30 listopada 2019 roku zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-07-05

 1644

 w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie roli wynajmującego dla lokalu mieszkalnego oraz zarządzanie nieruchomościami, które stanowią własność Skarbu Państwa, własnymi siłami przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. 

 2019-07-05

 1643

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w rejonie ulic Godebskiego i Pankiewicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-07-05

 1642 

w sprawie ogłoszenia naboru projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa oraz przyjęcia Regulaminu naboru.

2019-07-04 

 1641

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-07-04 

 1640

zmieniające zarządzenie nr 3368/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie Alei Kijowskiej.

 2019-07-04

1639

zmieniające zarządzenie Nr 2906/2018 w sprawie realizacji programu pn. Karta Krakowska

2019-07-04

 1638

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 700).

 2019-07-04

 1637

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700).

 2019-07-04

1636

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-07-03

1635 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Staffa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-03 

 1634

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grodzkiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-03 

1633 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-03 

1632

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3A położonego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie.

2019-07-03

 1631

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej 64 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-03

 1630

 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 2019-07-03

 1629

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Uroczym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-03

 1628

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Wielickiej i Jerzmanowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-07-03

1627

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach 5 lipca 2019 r. oraz od 7 do 8 lipca 2019 r.

 

2019-07-03

1626 

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

2019-07-03 

1625 

w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Skarbnika Miasta Krakowa  

2019-07-03 

1624

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

2019-07-03

1623 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3160/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 14 położonym w budynku przy ul. Krakusa nr 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-07-03

1622 

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Szafera do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-03 

1621

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jaremy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-07-03

 1620

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Batalionu Skała AK 2 do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-07-03