UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie poniżej.

 

 

Lista aktów z danego roku: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer/2020

Tytuł

Data podpisania

1586

w sprawie ustalenia wzoru listy i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”

2020-07-08

 1572

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia listy mieszkaniowej z tytułu zamiany lokali na rok 2020

2020-07-07 

 1550

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 853 i 900).

 2020-07-06

 1549

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 853 i 900).

2020-07-06

 1548

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2020-07-06

 1547

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu wydatków w działach: 750, 853, 855, 900 i 921).

 2020-07-06

 1546

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 751, 754, 758 i 855).

 2020-07-06

 1545

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 oraz przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 754).

 2020-07-06

1542 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Konkurs ofert na wydarzenie/ cykl wydarzeń: Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i integracji społeczności lokalnych, połączonej ze wzmocnieniem tożsamości lokalnej, polegającej np. na zorganizowaniu konkursów (np. literackich, historycznych, plastycznych, fotograficznych, sportowych), sporządzeniu wirtualnego albumu zawierającego lokalne wspomnienia, poprowadzeniu gry terenowej, zajęć poświęconych tradycji lub historii Krowodrzy lub działań z zakresu ekologii i bezpieczeństwa, bądź innych działań zaproponowanych przez NGO za wyjątkiem pikników; z uwzględnieniem elementu międzypokoleniowego i potrzeb osób niepełnosprawnych „w zakresie „działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-07-03 

 1536

 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.

2020-07-02 

 1530 

w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19

2020-07-02 

1521 

w sprawie procedury pozyskiwania danych do obliczania długu i zobowiązań Gminy Miejskiej Kraków, powstałych w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz informacji o wielkości udzielonych poręczeń i gwarancji  

2020-07-01 

1516 

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019” w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2020-07-01 

1515 

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania pn. „Fundusz wkładów własnych” realizowanego w trybie wsparcia w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 2020-07-01

1504 

 w sprawie powołania Komisji Nagród Miasta Krakowa

2020-07-01 

1503 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stojałowskiego 31 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-07-01 

1502 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Potebni 7 na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z udzieleniem 60 % bonifikaty od jej ceny

 2020-07-01

 1501

 w sprawie utraty mocy upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-06-30

1500 

 w sprawie utraty mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-06-30 

1499 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic.

 2020-06-30

1498 

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Retoryka 6 w Krakowie

2020-06-30 

 1497

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wrazz pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-06-30 

1496 

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Retoryka 6 w Krakowie

2020-06-30 

1495 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 754, 855 i 900).

2020-06-30 

1494 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

2020-06-30 

1493 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 600).

2020-06-30 

1492

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 16 do 23 lipca 2020 r.

2020-06-30

1491 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 1255

2020-06-30 

 1490

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi mianami.

2020-06-30 

 1489

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2020-06-30

1488 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 853, 855, 900 i 921).

2020-06-30 

1487 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 855, 900, 921 i 926) – druk Nr 1253.

2020-06-30 

 1486

 zmieniające zarządzenie Nr 1084/2019 w sprawie ustalenia podstawy i wysokości wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

2020-06-30 

 1485

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

2020-06-30 

 1484

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji w ramach programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie

2020-06-29 

1483 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98.

2020-06-29 

1482 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7.

 2020-06-26

 1481

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1.

 2020-06-26

 1480

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze”.

 2020-06-29

 1479

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica”.

2020-06-29 

 1478

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Retoryka 6A w Krakowie

 2020-06-29

 1477

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” i nadania statutu jednostce – druk nr 1129

 2020-06-29

 1476

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

 2020-06-29

 1475

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 20A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana 2/Rynek Główny 41 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty

 2020-06-29

 1474

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 2020-06-29

 1473

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2020-06-29 

 1472

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia medalu „Cracoviae Merenti” za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.)

2020-06-29 

1471 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. zadań publicznych dotyczących wsparcia krakowskich seniorów poprzez rozwój przyjaznych im usług transportowych oraz opiekuńczych i podologicznych w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naborów na członków komisji konkursowych

2020-06-29 

1470

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-06-29

1469 

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2023 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie”

 2020-06-29

1468 

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie wakacji 2020 roku zadania publicznego pn. „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2020-06-29 

1467 

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Retoryka 6 w Krakowie

2020-06-29 

1465 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2020-06-29 

 1464

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801, 851 i 854).

2020-06-29 

 1463

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2020-06-29 

 1462

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2020-06-29 

 1461

 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2020-06-29 

1460 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 854 – zadania dzielnic).

2020-06-29 

1459 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 754 i 854 – zadania dzielnic).

 2020-06-29

1458 

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 853).

2020-06-29 

 1457

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853).

2020-06-29 

 1456

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 754, 851, 852, 853, 854, 855 i 921).

2020-06-29 

 1455

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 851 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 754, 851, 852, 853, 854, 855 i 921).

2020-06-29 

 1453

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751)

2020-06-26 

 1452

 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Krakowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 2020-06-26

1451 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Wspieranie procesu rewitalizacji na obszarach zdegradowanych” w zakresie rewitalizacji oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2020-06-25 

 1450

 w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 52 w Krakowie

2020-06-25 

1448 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Szkolnym 37, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej w udziale 74/100 części

2020-06-25 

1447 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Centrum D Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2020-06-25

 1446

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kuklińskiego.

 2020-06-25

1445 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowąża Nr 22 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-06-25 

1444 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-06-25 

1443 

 w sprawie wyznaczenia Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Madame Laura nowego terminu na uzupełnienie kaucji za lokal użytkowy o powierzchni 80,56 m2, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, położony w budynku przy ul. Szewskiej 15 w Krakowie.

2020-06-25 

1442 

 zmieniające zarządzenie Nr 2760/2013 w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

2020-06-25 

1441 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Budziszyńskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-06-25 

1440 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 52 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Lucjana Rydla Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2020-06-25 

1439 

 w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarnowiejskiej 97a w Krakowie

2020-06-25 

1438 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Trakt Papieski.

2020-06-26 

1437 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

2020-06-24 

1436 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2020-06-24 

1435 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Profesorowi Janowi Ostrowskiemu

 2020-06-24

1433 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Mieczysławowi Kozłowskiemu

2020-06-24 

1432 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu

2020-06-24 

1431 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 259/11 obręb 95 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ulicy Orszańskiej (obecnie ul. Na Pokusie)

2020-06-24 

 1430

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-06-24 

 1429

 w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej na os. Krakowiaków 30 w Krakowie

2020-06-24 

1428 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonego Nr 55A położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Stalowym Nr 5 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

2020-06-24 

1427 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krasickiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-06-24 

 1426

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Macedońskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-06-24 

1425 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowąża Nr 22 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2020-06-24 

1424 

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. utworzenia Miejskiego Centrum Kontaktu w Krakowie

2020-06-24 

1423 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 19/471) położonej przy ulicy Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2020-06-24 

1422 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Wschód z siedzibą w Krakowie os. Zgody 13 a, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Szkolnym 39, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-06-24 

 1421

 w sprawie aktualizacji Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022

2020-06-24 

1420 

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-06-24 

1419 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Władysława Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-24 

1418 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia listy mieszkaniowej na rok 2020 z tytułu zamieszkiwania w lokalu niemieszkalnym, zamieszkiwania w lokalu o nadmiernym zaludnieniu, usamodzielnienia wychowanka placówek opiekuńczo wychowawczych lub rodzin zastępczych, względów społecznych, wypowiedzenia umowy najmu

2020-06-24 

1417 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 56 umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Fredry 65 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-06-23 

1416 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700, 801 i 853).

2020-06-24 

1415 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 801 i 853).

2020-06-24 

1414 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750 i 754).

2020-06-24 

 1413

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

2020-06-24 

1412 

 zmieniające zarządzenie Nr 2993/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

 2020-06-23

1411

w sprawie ustanowienia Koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

2020-06-23

1410 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2020/2021

2020-06-23 

 1409

 w sprawie uregulowania drugiej transzy składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

2020-06-23 

1408 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267

2020-06-23 

1407 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37

2020-06-23 

1406 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66

2020-06-23 

1405 

 w sprawie zatwierdzenia rocznego – za rok obrotowy 2019 – sprawozdania finansowego Krakowskiego Biura Festiwalowego, samorządowej instytucji kultury, dla której Gmina Miejska Kraków jest organizatorem.

2020-06-23 

 1404

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sądowego.

2020-06-23 

1403 

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory - Zachód”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2020-06-22 

1402 

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka.

2020-06-22 

1401 

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-06-22 

1400 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Działania wspierające przedsiębiorczość z elementami badania potencjału biznesowego miasta w latach 2021-2026” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2020-06-22 

1399 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Szyldy w Nowej Hucie” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2020-06-22 

1398 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych (działki nr 19/473 i 19/474) położonych przy ulicy Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2020-06-22

1397 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Nr 5 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Mackiewicza 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-06-19 

1396 

 w sprawie szczegółowych zasad wdrożenia mechanizmu rekompensaty oraz określenia wskaźników służących do obliczania, kontrolowania i przeglądu wysokości rekompensaty z tytułu wykonania przez Gminę Miejską Kraków usługi w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu zarządzania istniejącymi oraz wybudowanymi w ramach realizacji inwestycji parkingami Park&Ride stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków.

2020-06-19 

1395 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum”.

2020-06-19 

 1394

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750 i 751).

2020-06-22 

1393 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 751).

2020-06-22 

1392 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754, 853 i 855).

 2020-06-22

1391 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754, 853 i 855)

2020-06-22 

1390 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 754, 758, 852, 855, 900 i 921).

2020-06-22 

 1389

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 754, 852, 855, 900 i 921).

2020-06-22 

1388 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 758, 801, 851, 852, 854, 900 i 921).

2020-06-22 

1387 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 854, 900 i 921).

2020-06-22 

1386 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-06-19 

1385 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-06-19 

1384

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku zadania publicznego pn. „Pracownia Piastów 22” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

2020-06-19

1383 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Fałęckiej i ul. Skrzetuskiego

2020-06-19 

1382 

 w sprawie utraty mocy upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-06-18 

1381 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 119/1 obręb 84 Podgórze, wchodzącej w skład pasa drogowego ulicy Petrażyckiego w Krakowie.

2020-06-18 

1380

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Krakowie do przeprowadzenia na terenie Miasta Krakowa powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

2020-06-18

1379

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie wakacji 2020 r. zadania publicznego pn. „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2020-06-18

 1378

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/998/20 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku

 2020-06-18

1377 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 79/6438 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców

2020-06-18 

1376

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce nr 319 obr. 8 jednostka ewidencyjna Śródmieście usytuowanego w przejściu podziemnym pod ul. Rakowicką na czas oznaczony tj. na 5 lat z Pixel Plus Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie ul. Lubicz, nr 30, lok. LU17

2020-06-18 

1375

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Nowohuckiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-06-18 

1374 

w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych, usytuowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, położonym przy ul. Stefana Batorego 2 w Krakowie

2020-06-18 

1373 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Prusa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-18 

1372 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Brzeskiej.

2020-06-18 

1371 

 w sprawie dostarczenia lokali zamiennych, uprawnienia do najmu socjalnego lokali i przyznania tymczasowych pomieszczeń najemcom lub bezumownym użytkownikom lokali i tymczasowych pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Wąskiej 4 w Krakowie

2020-06-18 

1370

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Pod Wierzbami

2020-06-17

1369

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-06-17

1368

zmieniające zarządzenie Nr 1146/2020 w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce

2020-06-17

 1367

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Magdaleny Samozwaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-06-17

1366 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej na terenie parku miejskiego Zalew Nowohucki pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki budżetowej

2020-06-17 

1365 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dwornej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  

2020-06-17 

1364

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.  

2020-06-17 

1363 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego

2020-06-17 

1362 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w rejonie al. Pokoju / ul. Stefana Bobrowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-17 

1361 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/362/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2020-06-17 

1360 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Na Szaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-06-17 

1359 

 w sprawie włączenia lokali socjalnych do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

2020-06-17 

 1358

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Zaporębie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-06-17 

1357 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonych Nr B-1, B-2, B-3, B-4, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12 i B-13 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w budynku w os. Handlowym Nr 8 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

2020-06-17 

 1356

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Golikówka.

2020-06-17 

1355 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 754, 758, 801, 852, 900 i 926 – zadania dzielnic). 

2020-06-17 

1354 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 754, 801, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 852, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2020-06-17 

1353 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 852, 853 i 855).

2020-06-17 

1352 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 853 i 855).

2020-06-17 

1351 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801, 854 i 921).

2020-06-17 

1350 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr XXXIII/846/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 53 położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2020-06-15 

1349 

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-06-15 

1348 

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Bociana.

2020-06-15 

 1347

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Miodońskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-15 

 1346

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Radnickiego

 2020-06-15

 1345

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-06-15

 1344

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 343/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 26 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń

2020-06-15 

1343 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna”.

2020-06-15 

 1342

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 754, 851 i 921 – zadania dzielnic).

2020-06-15 

1341 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 851 i 921 – zadania dzielnic).

2020-06-15 

1340 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, i 926 – zadania dzielnic).

2020-06-15 

1339 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 921 – zadania dzielnic).

2020-06-15 

1338 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801 i 854).

2020-06-15 

 1337

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2020-06-15 

1336 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 853).

2020-06-15 

1335 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853).

2020-06-15 

1334 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 754, 801 i 853).

2020-06-15 

 1333

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 754 i 801)

2020-06-15 

 1332

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 751 i 900).

2020-06-15 

 1331

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 751 i 900).

2020-06-15 

1330

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Zakole do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-09

1329 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Włodzimierza Tetmajera na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-06-10 

 1328

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mydlniki”

 2020-06-10

 1327

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Niedużej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-06-10 

1326 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie umowy użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego 19A.

2020-06-10 

1325

w sprawie przyjęcia Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 w ramach Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022

2020-06-09

1324

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gazowej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-06-09

1323

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

2020-06-09

1322 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20, wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20.

2020-06-09 

1321 

w sprawie przyjęcia Programu #zwiedzajKrakow jako elementu polityki turystyki zrównoważonej Miasta uwzględniającej skutki stanu epidemii COVID-19  

2020-06-09 

1320

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-06-09

1319

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2020-06-09

1318

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 6 czerwca do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego pn. Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2020-06-09

1317

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Orlej.

2020-06-09

1316

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Pękowickiej

2020-06-09

 1315

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – A-B”.

2020-06-08 

1314

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Muzeum Ruchu Harcerskiego - oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

2020-06-05

 1313

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 852, 853, 900 i 921)

2020-06-08 

 1312

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 754 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 852, 900 i 921)

2020-06-08 

 1311

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 758, 801 i 921)

2020-06-08 

1310

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 801, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 921)

2020-06-08 

1309

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej Fortem nr 41a „Mydlniki” przy ul. Wieniawy-Długoszowskiego w Krakowie do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2020-06-05

1308

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 452 oraz udziałów w łącznej wysokości 2/3 części działki nr 451 obr. 106 Podgórze, w rejonie ul. Pod Wierzbami i ul. Wrobela

2020-06-05

1307

w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności

2020-06-05

1306 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania 

2020-06-05 

1305 

w sprawie zatwierdzenia Raportu o stanie Gminy 2019  

2020-06-05 

1304

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Gaik do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-05 

1303

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki PT Dystrybucja S.A.

2020-06-05 

 1302

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Konfederackiej 18 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-06-05

 1301

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Falistej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-06-05 

 1300

w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 6.12.2019 r. nr GS-02.7124.2.2019.AK dotyczącego zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny udziału 409/72979 części w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kościuszkowskim 9 w Krakowie

 2020-06-05

 1299

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-06-05

 1298

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XCII/1367/13 w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką

 2020-06-05

1297

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Macedońskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-06-04

 1296

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dożynkowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-06-04 

1295

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Morawiańskiego.

2020-06-04

 1294

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia księdzu Stanisławowi Raczkowi.

2020-06-04 

1293

w sprawie określenia wysokości nagród finansowych w Konkursie  „MÓJ PIERWSZY BIZNES” dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.

2020-06-04 

 1292

 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu.

2020-06-04 

1291

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2020-06-04

1290

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury - druk nr 1239.

2020-06-04

1289

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Na Skarpie 8, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-06-04

1288

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Willowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-04

1287

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Auto Centrum Golemo Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie w związku z planowaną inwestycją miejską pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa)”

2020-06-04

1286

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Zygmunta Starego do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

2020-06-04

1285

w sprawie przystąpienia do sporządzenia listy mieszkaniowej na rok 2020 z tytułu zamieszkiwania w lokalu niemieszkalnym, zamieszkiwania w lokalu o nadmiernym zaludnieniu, usamodzielnienia wychowanka placówek opiekuńczo wychowawczych lub rodzin zastępczych, względów społecznych, wypowiedzenia umowy najmu

2020-06-04

1284

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji z siedzibą w Krakowie umów najmu i użyczenia części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. Ułanów 9 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-06-04

1283

w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106 w Krakowie

2020-06-04

1282

w sprawie wyrażenia zgody Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Zgody 18 w Krakowie.

2020-06-04

1281 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 852, 853, 921 i 926).

2020-06-03 

1280 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754 i 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 852, 853, 921 i 926).

2020-06-03 

1279 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 853).

2020-06-03 

 1278

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853).

2020-06-03 

1277 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

2020-06-03 

1276 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

2020-06-03 

1275 

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Jarosławskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-06-02 

 1274

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 73/3 obręb 40 j. ewid. Krowodrza, wchodzącej w zakres planowanego pasa drogowego ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego.

2020-06-02

1273 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-06-02 

1272 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zakleśnie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-06-02 

1271 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Odmogile, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2020-06-02 

1270

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”

2020-06-02

1269

zmieniające zarządzenie Nr 1125/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznych - za rok obrotowy 2019 - sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury,dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem

2020-06-02

1268 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków

2020-06-02 

1267

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia uprawnień do ulgowych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

2020-06-02 

1266 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu przychodów i planu wydatków w działach: 801 i 854 oraz zmian planu dochodów i wydatków w dziale 801). 

2020-06-01 

1265 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami  

2020-06-01 

1264 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).  

2020-06-01 

1263 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 855, 900, 921 i 926). 

2020-06-01 

1262 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 756, 758, 801, 854 i 921 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 921).  

2020-06-01 

 1261

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej powyżej części.

 2020-06-01

 1260

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Lilli Wenedy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-01 

1259 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Niebyłej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-06-01 

1258 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-06-01 

 1257

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Gnieźnieńskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-01 

 1256

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Śliwiaka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-06-01 

 1255

 w sprawie symboli literowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa

2020-06-01 

1254 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Żywieckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-29 

1253 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa”

2020-06-02 

1252

w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem we własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

2020-05-29

1251 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ul. Gen. Bolesława Roi do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-29 

1250

zmieniające zarządzenie nr 224/2020 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowych

2020-05-29

1249 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 330 obręb 33 Podgórze, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położnym przy ul. Ludwisarzy 22, stanowiącej własność osoby fizycznej – na cele statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

2020-05-29 

 1248

w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Dyrektora Magistratu

2020-06-01 

 1247

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy K. Homolacsa na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-05-28 

1246 

 w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu.

2020-06-01 

1245 

 w sprawie procedury repatriacji Polaków z Kazachstanu oraz innych terenów byłego Związku Radzieckiego.

2020-05-28 

1244

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Centrum Obsługi Informatycznej.

2020-06-01

1243 

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

 2020-06-01

1242

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2022 zadania publicznego pn. „Pracownia Piastów 22” w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” lub w zakresie „Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2020-05-28

 1241

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Wiedeńskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-27 

1240 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Podmiłów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-27 

1239 

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2020-05-27 

1238

zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

2020-05-27

1237

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków.

2020-05-27

1236

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa w roku 2020

2020-05-27

 1235

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego pn. Kultura w sieci w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

 2020-05-27

1234

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Lea do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-27

 1233

zmieniające zarządzenie Nr 1149/2020 w sprawie powołania w I półroczu 2020 r. Komisji ds. przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe

2020-05-27 

 1232

 zmieniające zarządzenie Nr 1382/2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 2020-05-27

 1231

 uchylające zarządzenie Nr 1054/2020 w sprawie zawieszenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków dokonywania okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz okresowych ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w czasie trwania stanu epidemii

 2020-05-27

1230 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 19/469) położonej przy ulicy Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2020-05-27

 1229

 w sprawie przywrócenia terminu do zawarcia ze Stowarzyszeniem – Szkoła przy Malborskiej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 98, umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 3216,76 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Malborskiej 98 w Krakowie oraz odroczenia obowiązku wpłaty kaucji przed zawarciem umowy najmu

2020-05-27 

 1228

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXXIV/941/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

 2020-05-27

1227 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXV/948/13 w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 27

2020-05-27 

1226 

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2020-05-27 

1225 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5

2020-05-27 

 1224

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020.

2020-05-26 

1223 

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 801, 854 i 926).

2020-05-27 

1222 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801 i 854)

2020-05-27 

 1221

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801, 854 i 926).

2020-05-27 

 1220

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926)

2020-05-27 

1219 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2020-05-27 

1218 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 900 i 926 – zadania dzielnic).

2020-05-27 

1217 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750 i 900).

2020-05-27 

1216 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900).

2020-05-27 

1215 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 754, 801 i 900).

2020-05-27 

 1214

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754 i 801 oraz zmian w planie wydatków w dziale 900).

2020-05-27 

1213 

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 853).

2020-05-27 

 1212

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853).

2020-05-27 

 1211

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 751, 754, 758, 852, 853, 855 i 900).

2020-05-27 

1210

zmieniające zarządzenie Nr 734/2020 w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców

2020-05-27

1209 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 852 i 855, przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 852 i 853) .

2020-05-27 

1208 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 754, 801, 851, 900 i 921 - dzielnice).

2020-05-27 

1207 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 801, 851, 853, 855, 900 i 921).

2020-05-27 

 1206

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

2020-05-27 

 1205

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/2 obr. 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Bobrowskiego w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 136/1 obr. 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej – celem uregulowania nieprawidłowego stanu geodezyjnoprawnego nieruchomości.

2020-05-22 

1204 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Miejski Bagry Wielkie, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku.

2020-05-26 

1203

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-05-26

1202 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2023 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowe

2020-05-25 

 1201

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

2020-05-25 

1200 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych na os. Szkolnym 27 w Krakowie

2020-05-25 

1199 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Fortecznej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-25 

1198 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/6 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 cz. nieruchomości gruntowej związanego  z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pigonia 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni  

2020-05-25 

1197 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej na terenie Parku im. dr. Henryka Jordana pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki budżetowej

2020-05-25 

1196 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 19/465) położonej przy ulicy Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2020-05-25 

 1195

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Wiązowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-25 

1194 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Łutnia

2020-05-25 

 1193

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

2020-05-25 

1192

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowalnych na nieruchomości położonej w Gołkowicach Górnych na terenie Centrum Wypoczynkowego JordaNova, której trwałym zarządcą jest Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana w Krakowie.

2020-05-22

 1191

 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Magdaleny Samozwaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 539/2017 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa podlegającej komunalizacji z mocy prawa położonej w Krakowie przy ul. Magdaleny Samozwaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

2020-05-22 

1190 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni.

2020-05-22 

 1189

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza.

2020-05-22 

1188 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 28A na os. Na Stoku w Krakowie.

2020-05-22 

 1187

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2495/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni.

2020-05-22

1186 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego.

2020-05-22 

1185 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Wrobela.

2020-05-22 

1184 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Praskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-22 

1183 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 19/467) położonej przy ulicy Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2020-05-22 

1182 

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa.

2020-05-22 

1181 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Wspólnotę Gruntową os. Wolica na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania na nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 31 utworzonej z niezabudowanej działki nr 77 oraz części niezabudowanej działki nr 76/4

2020-05-22 

1180 

 zmieniające zarządzenie Nr 309/2020 w sprawie wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków i tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków oraz zasad odstąpienia od procedury eksmisyjnej

2020-05-20 

 1179

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Dauna w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2020-05-20 

1178 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Jeżynowej

2020-05-20 

1177 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie oraz zmieniające zarządzenie nr 3045/2019

2020-05-20 

1176 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 40 umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pszczelnej 13 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-05-21 

 1175

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2020-05-21 

 1174

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Wiązowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-22 

1173 

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie

2020-05-21 

1172 

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Komunalnego Podgórze, pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

2020-05-21 

 1171

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali o przeznaczeniu mieszkalnym oraz lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wraz z przynależnościami usytuowanych w budynku położonym przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie położonym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

2020-05-21 

1170 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Sokolej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-21 

1169 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Snycerskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-21 

1168 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Drożyska do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-21 

1167 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów wynoszących łącznie 2/30 części działki położonej przy ul. Gromady Grudziąż.

2020-05-21 

1166 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 710, 801 i 853).

2020-05-21 

1165 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 801 i 853).

2020-05-21 

1164 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 758, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2020-05-21 

 1163

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 801, 853, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 854 i 926 – zadania dzielnic).

2020-05-21 

1162 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 020, 750, 801, 853, 854, 855 i 921).

2020-05-21 

 1161

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 020, 801 i 921).

2020-05-21 

1160 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 851 i 854).

2020-05-22 

1159 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851 i 854).

2020-05-21 

1158 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 710, 801 i 852).

2020-05-21 

1157 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801 i 852).

2020-05-21 

1156 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

2020-05-21 

1155 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754 – kwota 1.033.700 zł).

2020-05-21 

1154

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Wrobela i ul. Pod Wierzbami

2020-05-20

1153 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie wakacji 2020 r. zadania publicznego pn. „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2020-05-20 

1152 

 w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom

2020-05-20 

1151 

 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie w 2020 r. stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

2020-05-20 

1150 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

2020-05-20 

1149 

 w sprawie powołania w I półroczu 2020 r. Komisji ds. przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe

2020-05-20 

1147 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie w rejonie ul. Francesco Nullo do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-05-20 

1148 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy

2020-05-20 

1146 

 w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce

2020-05-19 

1145 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 umów najmu części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 49 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-05-19 

1144 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Suchy Jar na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-05-19 

 1143

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Monte Cassino do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-05-19 

1142 

 w sprawie powołania Rady Muzeum Fotografii w Krakowie

2020-05-19 

1141 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Waszyngtona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-05-19 

1140 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kruczek, Inspektor, Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych, Wydział Skarbu Miasta], położonego w budynku mieszkalnym nr 20 przy ul. Zielińskiej w Krakowie

2020-05-19 

 1139

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska” – druk nr 1206

2020-05-20 

 1138

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Żyznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-05-19 

1137 

 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

2020-05-19 

1136 

 w sprawie powołania członków Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D. 2019” i określenia regulaminu pracy Kapituły opiniującej kandydatury do honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D.2019”

2020-05-19 

1135 

 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2020-05-20 

1134 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Monte Cassino 31, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-05-20 

1133 

 zmieniające zarządzenie Nr 3368/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego usytuowanego w Parku Reduta z równoczesną funkcją Operatora Parku Reduta

 2020-05-19

 1132

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 601/239556 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Złotego Wieku 34 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2020-05-19 

1131 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu od obojga wnioskodawców po 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5787/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Na Kozłówce 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio ich własność we wskazanych częściach

2020-05-19 

1130 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kluzeka 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2020-05-19 

1129 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy al. Mickiewicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-05-19 

 1128

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Kantorowickiej

2020-05-19 

1127 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Korfantego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-05-19 

 1126

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Magdaleny Samozwaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-05-15 

 1125

 w sprawie zatwierdzenia rocznych – za rok obrotowy 2019 – sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem

  2020-05-15

1124 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Koszutki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-15 

1123 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Falistej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

2020-05-15 

1122 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zakrzowieckiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. 

2020-05-12 

1121 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Wandy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

2020-05-15 

1120 

w sprawie odwołania niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa  

2020-05-15 

1119 

zmieniające zarządzenie nr 307/2019 w sprawie przeznaczenia części budynku położonego przy ul. Kluczborskiej 3 w Krakowie do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na rzecz Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej 3 

2020-05-15 

1118 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków 

2020-05-15 

 1117

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-05-14

 1116

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dąbrowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-05-14

 1115

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Chęcińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-05-14

 1114

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie zagospodarowanej płytą pl. Wolnica na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-05-14

 1113

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Falistej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-05-14

 1112

 w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku

 2020-05-14

1111

 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przeciwdziałania skutkom epidemii Covid-19

 2020-05-14

1110 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie 

2020-05-13 

 1109

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Karmelickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-05-13

 1108

 w sprawie sprzedaży na rzecz Województwa Małopolskiego udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

 2020-05-13

 1107

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa.

2020-05-13 

 1106

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Facimiech w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2020-05-13

 1105

 w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na spadek obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym spadek przychodów z działalności statutowej

 2020-05-13

 1104

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 754 i 851).

 2020-05-13

 1103

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w dziale 754).

 2020-05-13

 1102

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 710, 750, 855, 900 i 921).

 2020-05-13

1101 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 855, 900 i 921).

2020-05-13 

1100 

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 852 i 926)

 2020-05-13

 1099

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 852 i 926)

 2020-05-13

 1098

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2020-05-13

 1097

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 851, 852, 855, 900 i 921).

 2020-05-13

 1096

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 010, 600, 710, 750, 754, 852 i 853).

 2020-05-13

 1095

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 010, 600, 710, 750, 754, 852 i 853).

 2020-05-13

 1094

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

2020-05-12 

 1093

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 851, 900 i 921 – zadania dzielnic).

2020-05-12 

1092 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 851, 853, 855, 900 i 921).

2020-05-12 

1091 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

2020-05-12 

1090 

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic

2020-05-12 

 1089

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Buszka na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od ich ceny.

2020-05-12 

1088 

zmieniające zarządzenie Nr 845/2020 w sprawie anulowania i ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej jako działka nr 26/6 obręb 11 jednostka ewidencyjna KrakówPodgórze.

2020-05-12 

1087 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Boruty-Spiechowicza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2020-05-12 

1086 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2020-05-12 

1085

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miasta Krakowa

2020-05-12

1084

w sprawie niedokonania wyboru ofert w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”

2020-05-11

1083

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020-05-11

1082 

 w sprawie niezatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 15 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Młodzież Działa Lokalnie” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

2020-05-11 

1081

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

2020-05-12

1080 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, ul. Popławskiego 17. 

2020-05-12 

1079 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów” 

2020-05-12 

1078 

w sprawie utraty mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa 

2020-05-11 

1077 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie poprzez zmianę siedziby z ul. Półkole 11 na os. Willowe 35.  

2020-05-11 

1076 

zmieniające zarządzenie Nr 469/2020 w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zasad funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A) 

2020-05-11 

1075

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 1019/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przedłużenia ważności opłat abonamentowych oraz wykupionych na zasadach wyłączności zastrzeżonych stanowisk postojowych w Obszarze Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem poboru opłat oraz przeprowadzania kontroli w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r.

2020-05-11

1074

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.)

2020-05-11

1073 

 w sprawie zwrotu kaucji wpłaconej przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego, którego najemcą była Mondiale de la Costa Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18 oraz odstąpienia od konieczności przekazania lokalu za protokołem zdawczo – odbiorczym.

 2020-05-05

 1072

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 2020-05-11

1071

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 3/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2020-05-08

 1070

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CIV/2683/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską Kraków w trybie art. 55 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2020-05-08 

1069 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750 i 852). 

2020-05-07 

1068 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 700 i 852 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750). 

2020-05-07 

1067 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600 i 801). 

2020-05-07 

1066 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 801). 

2020-05-07 

1065 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 852). 

2020-05-07 

1064 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852). 

2020-05-07 

1063 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754, 852, 854 i 900 – zadania dzielnic). 

2020-05-07 

1062 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 754, 852, 854 i 900 – zadania dzielnic). 

2020-05-07 

1061 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 851, 852, 855 i 900). 

2020-05-07 

1060 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 852). 

2020-05-07 

1059 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926). 

2020-05-05 

1058 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

2020-05-05 

 1057

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Sportowym 28, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-05-06

 1056

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/33 obręb 6, jednostka ewidencyjna Kraków–Krowodrza - poprzez zawarcie aktu notarialnego

 2020-05-06

 1055

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Wschód z siedzibą w Krakowie os. Zgody 13 a, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Szkolnym 39, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-05-06

1054 

 w sprawie zawieszenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków dokonywania okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz okresowych ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w czasie trwania stanu epidemii

 2020-05-06

 1053

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 417/10572 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]w budynku przy ul. Kolberga 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-05-05 

 1052

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Sokolej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-05-05

 1051

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 185 „Słoneczko” w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Dywizjonu 303 nr 49, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

2020-05-05 

1050 

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2020-05-05 

 1049

 w sprawie niedokonania wyboru ofert w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”.

2020-05-05 

1048 

 w sprawie utraty mocy obowiązującego upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-05-05 

1047 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-05-05 

1046 

 

w sprawie sprzedaży udziałów Gminy Miejskiej Kraków w nieruchomościach położonych w Woli Filipowskiej w drodze bezprzetargowej.

 

2020-05-05 

1045 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w os. Na Stoku 27b, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-05-05 

1044 

 zmieniające zarządzenie nr 1196/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2020-05-05 

1043 

 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Działkowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/1 obręb 56 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki LV DEVELOPMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

2020-05-05 

1042 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6022/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2020-05-05 

1041 

 zmieniające zarządzenie Nr 2993/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2020-05-05 

1040 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Nowohuckiej.

2020-04-30 

1039 

 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza - Północ”.

 

2020-05-05 

1038 

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

2020-05-04 

1037 

w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku położonym na os. Na Skarpie 61 w Krakowie

2020-04-30 

1036 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Księcia Józefa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04 -30

1035 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Pod Janem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-30 

 1034

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie umowy użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Sołtysowskiej 13 c i 13 d.

2020-04-30 

1033

w sprawie organizacji prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021 – 2030

2020-04-30

1032 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6587/261274 części nieruchomości gruntowej związanego  z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2020-04-30 

 1031 

zmieniające zarządzenie Nr 2666/2008 w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2020-04-29 

 1030

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Działania wspierające rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2020-04-29 

 1029

zmieniające zarządzenie nr 1330/2019 w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód, szacowania strat i ustalania skutków powstałych wskutek klęsk żywiołowych oraz powołania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych

2020-04-29 

 1028

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Goetla do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-29 

1027

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 010).

2020-04-30

1026

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 010).

2020-04-30

1025

w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie lokalu mieszkalnego nr 29 o powierzchni 57,19 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 27,11 m2,położonego w budynku przy ul. Stradomskiej nr 10, z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków

2020-04-29 

1024 

zmieniające zarządzenie Nr 896/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa

2020-04-29 

1023 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego  z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie  ul. Jaremy

2020-04-29 

1022 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów dzierżawy obejmujących część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zygmunta Starego.

2020-04-29 

1021

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „ Zdrowy Kraków 2019- 2021”

2020-04-30

1020

w sprawie wyboru ofert i zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2020-04-30

1019

w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przedłużenia ważności opłat abonamentowych oraz wykupionych na zasadach wyłączności zastrzeżonych stanowisk postojowych w Obszarze Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem poboru opłat oraz przeprowadzania kontroli w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r.

2020-04-30

 1018

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

2020-04-29 

1017 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Hamernia”.

2020-04-28 

 1016

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”.

2020-04-28 

 1015

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”.

 2020-04-28

 1014

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług”.

2020-04-28 

1013

 w sprawie nabycia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Tomasza 26 w Krakowie od Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości położonej w Krakowie, obr. 1, jedn. ewid. Śródmieście, stanowiącej działkę nr 83/5 o pow. 0,0009 ha

 2020-04-24

1012

 zmieniające zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa, na lata 2018-2021, do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa

  2020-04-24

1011

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Ujejskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-24 

1010

 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

  2020-04-24

1009

 uchylające zarządzenie nr 919/2018 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą części gruntu pod budynkiem

2020-04-24 

1008

 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.”

2020-04-24 

1007

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Kosynierów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

  2020-04-24

1006

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków zabudowanej Fortem nr 31 „Św. Benedykt”, położonej przy ul. Porucznika Antoniego Stawarza 29 w Krakowie, do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

  2020-04-24

1005

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ernesta Cieślewskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

  2020-04-24

1004

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 umowy najmu części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Strąkowej 3A pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-04-24

 1003

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4965/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

 2020-04-24

 1002

 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, będącego w ewidencji majątku Gminy Miejskiej Kraków

 2020-04-24

 1001

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-04-24 

 1000

 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „XXI Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 2020-04-24

 999

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Pod Janem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-04-24

 998

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych u ul. Zawodzie i ul. Siewnej

 2020-04-24

 997

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Rutkowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-04-24

 996

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jeżynowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-04-24

995 

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dwornej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-24 

 994

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2020-04-23 

 993

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie umów użyczenia i dzierżawy części nieruchomości położonej pomiędzy ulicami Tetmajera i Pod Strzechą pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki budżetowej

2020-04-22 

  992 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jarzębiny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-22 

991 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej powyżej części

2020-04-22 

990

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Na Wzgórzach 26 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 79% bonifikaty

2020-04-23

989

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zygmunta Starego

2020-04-23

988

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Malborskiej 98

2020-04-23

987

zmieniające zarządzenie Nr 2049/2019 w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych oraz wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy konsultacyjnych i uchylające zarządzenie Nr 2138/2011 w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji (ze zm.)

2020-04-23

986

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025

2020-04-23

985

w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2020-04-23

984

w sprawie obniżenia opłat netto z tytułu najmu lokali użytkowych oraz zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Urząd Miasta Krakowa

2020-04-23

983

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 11 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 73% bonifikaty.

2020-04-23

982

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Białoruskiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-04-23

 981

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 59/4 obr. 23 Krowodrza, pod powiększenie uroczyska Las Wolski

2020-04-20 

 980

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 1/24 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr; 546/30, 546/32, 546/8, 546/22, 546/23, 546/24, 546/25, 546/26, 546/27, 546/28, 546/29, 546/31, 114/84 obr. 10 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ul. Zielnej w Krakowie

2020-04-20 

 979

zmieniające zarządzenie Nr 411/2012 w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2020-04-20 

 978

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Izydora Stella Sawickiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-04-20 

  977 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zielińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-20 

 976

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z siedzibą w Krakowie, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 36 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-04-20 

 975

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Czasowe zastępstwo na stanowisku Kierownika Referatu Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 2 przy ul. Lentza w Krakowie

2020-04-20 

 974

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi 78 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-04-20 

 973

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Krakowskiego zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa, jako zarządcy dróg publicznych w granicach Miasta Krakowa, w zakresie zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację powierzonego zadania

2020-04-24 

 972

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19

 2020-04-23

 971

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 010).

2020-04-23 

 970

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010).

 2020-04-23

 969

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 758, 801, 852, 853, 854 i 926 – zadania dzielnic).

 2020-04-23

 968

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 801, 852, 853 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 600 – zadania dzielnic).

 2020-04-23

 967

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 851 i 921).

 2020-04-23

 966

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 851 oraz zmian w planie wydatków w dziale 921).

 2020-04-23

 965

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 852, 854 i 921).

 2020-04-23

 964

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754, 852, 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754 i 921).

 2020-04-23

 963

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-04-23

 962

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754 – kwota 1.100.000 zł)

2020-04-23 

961 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 7 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.  

2020-04-22 

960 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr XXII/459/19 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” 

2020-04-22 

 959

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Golikówka oraz ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami.

 2020-04-22

 958

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 umowy najmu części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Strąkowej 3A pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-04-22 

 957

 uchylające zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 28 kwietnia 2020 r. do 2 maja 2020 r.

2020-04-22

956

w sprawie lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-04-21

 955

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Czystej 15 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 57% bonifikaty

2020-04-21 

 954

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze

 2020-04-22

 953

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych

2020-04-22 

952 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. Wietora 13-15 w celu utworzenia w jej miejsce filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, ul. Sokolska 13. 

2020-04-21 

951 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18 w celu utworzenia w jej miejsce filii Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie, ul. Papiernicza 2. 

2020-04-21 

950 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie, os. Tysiąclecia 15 w celu utworzenia w jej miejsce filii Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana Pawła II 232. 

2020-04-21 

949 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18 w celu utworzenia w jej miejsce filii Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana Pawła II 232.

2020-04-21 

948 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, os. Na Stoku 27b w celu utworzenia w jej miejsce filii Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana Pawła II 232. 

2010-04-21 

947 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie, ul. Beskidzka 30 w celu utworzenia w jej miejsce filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, ul. Sokolska 13.

2020-04-21 

946 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie, ul. Lotnicza 1 w celu utworzenia w jej miejsce filii Krakowskiego Forum Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2.

2020-04-21 

945 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” w Krakowie, ul. Bujaka 15 w celu utworzenia w jej miejsce filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, ul. Sokolska 13. 

2020-04-21 

944 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5 w celu utworzenia w jej miejsce filii Krakowskiego Forum Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2.

2020-04-21 

943 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38 w celu utworzenia w jej miejsce filii Krakowskiego Forum Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2.

2020-04-21 

942 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa   w  sprawie zamiaru likwidacji jednostki budżetowej – Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, al. 29 Listopada 102 w celu utworzenia w jej miejsce filii Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie, ul. Papiernicza 2 

2020-04-21 

 941

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego”.

 2020-04-20

940

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych u zbiegu ul. Pasternik i ul. Starego Dębu

2020-04-21

939

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia poprzez likwidację placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Krakowski Ośrodek Sportu

2020-04-21

938

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

2020-04-21

937

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

2020-04-21

936

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/973/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

2020-04-21

935

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXIX/736/19 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020

2020-04-21

934 

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Krakowskiego Programu Wspierania Biznesu i Innowacji na lata 2021 – 2025 

2020-04-17 

933 

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz zmiany zarządzenia   Nr 1666/2019 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem  

2020-04-17 

932 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Skotnica do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

2020-04-17 

931 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa uchylającej uchwałę Nr VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody  na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe,  w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie  o finansowaniu zadań oświatowych  

2020-04-20 

930 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa uchylającej uchwałę Nr XXX/773/19 w sprawie wyrażenia zgody  na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie  o finansowaniu zadań oświatowych. 

2020-04-20 

929

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania.

2020-04-20

 928

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 2020-04-20

 927

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/977/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

2020-04-17 

926

w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Prądnik Czerwony” w Krakowie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 67/182 obręb 22 jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście, poprzez zawarcie aktu notarialnego

2020-04-17

925

w sprawie obniżenia opłat za dzierżawę i za najem gruntów, budynków i lokali oraz za udostępnianie urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, dzierżawionych, najmowanych lub udostępnianych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, z uwagi na czasowe zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorców

2020-04-17

924

w sprawie zmiany terminów uiszczenia opłat za dzierżawę i za najem gruntów, budynków i lokali oraz za udostępnianie urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, dzierżawionych, najmowanych lub udostępnianych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

2020-04-17

923

w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa”.

2020-04-16

922

w sprawie niezatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2020-04-16

921

w sprawie odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Lubomirskiego

2020-04-16

 920

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Społeczności Climate-KIC

 2020-04-16

 919

w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19

2020-04-16 

918

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonegow budynku przy ul. Okólnej 28 w Krakowie.

2020-04-16

917

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Kotlarskiej 16.

2020-04-16

916

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Szparagowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-04-16

915

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej 261,46 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Jana Kantego Przyzby 10 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Biblioteki Kraków.

2020-04-16

914

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2020-04-16

913 

w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych przedszkoli, szkół i zespołów szkół w Krakowie 

2020-04-16 

912 

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych samorządowych przedszkoli, zespołów szkół i placówek w Krakowie. 

2020-04-16 

911

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Kazimierzowi Hudemu.

2020-04-16

910 

w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

2020-04-16 

909

w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie stanu epidemii

2020-04-15

 908

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/2 obręb 38 Podgórze będącej własnością osób fizycznych położonej na terenie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego i na obszarze Natura 2000

2020-04-14 

907

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mistrzejowickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-14

906

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wysłouchów

2020-04-14

905

w sprawie unieważnienia konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2020 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie

2020-04-14

904

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ulicy Stanisława Lema do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-04-14

903

w sprawie zwrotu kaucji wpłaconych przed zawarciem umów najmu lokali użytkowych, których najemcą jest Pan Artur Szydłowski, prowadzący działalność pod nazwą Artur Szydłowski F.H.U. Hebra oraz odstąpienia od konieczności przekazania lokali za protokołem zdawczo - odbiorczym

2020-04-14

902

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758 – kwota 2.060.000 zł).

2020-04-15

901

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754 – kwota 2.060.000 zł).

2020-04-15

900

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 801, 852 i 900).

2020-04-15

899

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852 i 900).

2020-04-15

898

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801 i 854).

2020-04-15

897

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2020-04-15

896

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa Instrukcji Postępowania, dotyczącej koordynacji działań związanych z wdrożeniem aplikacji Elektroniczny System Zamawiania Towarów, w skrócie ESZT

2020-04-10

 895

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Na Błonie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-04-10

 894

 zmieniające zarządzenie Nr 309/2020 w sprawie wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków i tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków oraz zasad odstąpienia od procedury eksmisyjnej

 2020-04-10

 893

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Ks. Stoszki

 2020-04-10

 892

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Gminie Miejskiej Kraków

 2020-04-10

 891

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościachstanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Wolności na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-04-09 

 890

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej oraz części nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Buszka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-09 

 889

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Drożyska do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-09 

888

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie na osiedlu Hutniczym na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-04-09 

 887 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 4 z siedzibą w Krakowie, umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wietora 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-04-09 

 886

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 87 „Lajkonik” w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Spółdzielców 7 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-04-09

 885

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-09 

 884

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 64% bonifikaty

2020-04-09 

883

w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania aukcji, aukcji celowych oraz przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, do czasu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

2020-04-09

882 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Ewidencji Mienia

2020-04-09 

881

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

2020-04-08

880 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Willowym do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.  

2020-04-08 

879 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu  mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.  

2020-04-08 

878 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zdrowej do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym. 

2020-04-08 

877 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy Placu Serkowskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.  

2020-04-08 

876

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków zabudowanej Fortem nr 50a „Lasówka” przy ul. Golikówka w Krakowie do oddania  w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  

2020-04-08 

875 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 194, usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8.

2020-04-08 

874

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2020-04-09

873

zmieniające zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 2020-04-08

872

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 752, 852 i 853).

 2020-04-08

871

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 752, 852 i 853).

2020-04-08

870

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 710, 754 i 851).

2020-04-08

869

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710 i 851 oraz zmian w planie wydatków w dziale 754).

2020-04-08

868

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2020-04-08

867

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900 – zadania dzielnic).

2020-04-08

866

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 851, 852, 853, 854, 855, 921 i 926).

2020-04-08

865

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 852, 853, 854, 855 i 921).

2020-04-08

864

w sprawie niezatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego pn. „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży” w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”

2020-04-06

863

w sprawie uzupełnienia Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki

2020-04-06

862

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 15 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Młodzież Działa Lokalnie” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

2020-04-06

861

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5418/349216 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2020-04-06

860

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

2020-04-06

859

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Drewnianej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-04-06

858

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 72/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 41 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2020-04-06

857

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Cechowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-04-06

 856

w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów o charakterze wewnętrznym w Urzędzie Miasta Krakowa

2020-04-06 

855

w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2020 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym

2020-04-03

854

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.”

2020-04-03

853

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Szyszko-Bohusza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-04-03

852

zmieniające zarządzenie Nr 389/2020 w sprawie ustalenia szczegółowego Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

2020-04-03

851

zmieniające zarządzenie Nr 315/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela”im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

2020-04-03

850

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

2020-04-03

849

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Nad Baranówką do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-04-03

848

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

2020-04-03

847

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Widłakowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.2020-04-03

2020-04-03

846

w sprawie wyrażenia zgody na wyburzenie obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

2020-04-03

845 

w sprawie anulowania i ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego  z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej jako działka nr 26/6 obręb 11 jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze  

2020-04-01 

844 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida umów użyczenia części nieruchomości położonych przy  ul. Sokolskiej 17 i ul. Zamoyskiego 6 pozostających w trwałym zarządzie  ww. samorządowej jednostki oświatowej.  

2020-04-01 

843 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

2020-04-01 

842

 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zajęć wierzytelności oraz zgody na zawarcie umowy cesji.

2020-04-02

841

 zmieniające zarządzenie Nr 1998/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), przypadających Gminie Miejskiej Kraków.

2020-04-02

840

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Grębałowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-04-02

839

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2415/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni.

2020-04-02

838

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 21/6 obręb 29 Podgórze będącej własnością osób fizycznych położonej w strefie A – planowany Park Miejski – Park Płaszów Obóz u zbiegu ul. Kopiec Krakusa i ul. Maryewskiego.

2020-04-02

837

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Lilli Wenedy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-04-02

836

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Longinusa Podbipięty na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-04-02

835

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 210/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. 2 Pułku Lotniczego 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części.

2020-04-02

834

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3859/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni m.in. we wskazanej części.

2020-04-02

 833

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-04-02

832

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

2020-04-02

831

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych u zbiegu ul. Powstańców i ul. Piasta Kołodzieja.

2020-04-02

830

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

2020-04-01 

829

w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. części strychu budynku nr 13 przy ul. Romualda Traugutta w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – przebudowy i adaptacji na cele mieszkalne, przyłączenia zaadoptowanej powierzchni do lokalu mieszkalnego, ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży nowopowstałego lokalu oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

2020-04-01

 828

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5527/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części

 2020-04-01

827

w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy al. Gen. Władysława Andersa

2020-04-01

826 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4168/269576 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

 2020-04-01

 825

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2020-04-01 

824

zmieniające zarządzenie Nr 633/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2020-04-02

823 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Grochowej 23 na os. Szkolne 19 w Krakowie.

2020-04-01 

822

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług” w Krakowie.

2020-03-31

 821

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-04-02

 820

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2020-04-02

 819

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 801, 853 i 900)

 2020-04-02

 818

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853 i 900).

2020-04-02 

817

w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie stanu epidemii

2020-04-01

 816

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podgórki Tynieckie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2020-04-01

 815

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Dworcowej na rzecz Tauron Dystrybucja Sp. z o. o.

 2020-04-01

 814

 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 2020-04-01

 813

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Drożyska do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-04-01

812

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mazowiecka”.

2020-03-25

 811

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-03-31

 810

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2020-03-31

 809

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 855).

 2020-03-31

 808

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian planu dochodów i wydatków w dziale 855).

 2020-03-31

 807

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-03-31

806 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2020-03-31

805

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 91/3072 części w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 438/1 obręb 46 j. ewid. Podgórze, wchodzącej w pas drogowy ul. Włodarskiej

2020-03-30

804

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Podlesie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 36/21, 36/26 i 39/3 obręb 59 Podgórze, objętej zakresem planowanego Parku Rzecznego Drwinka

2020-03-30

803

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 28 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Na Szaniec 21 w Krakowie.

2020-03-30

802

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przysługujących Gminie Miejskiej Kraków - prawa własności nieruchomości gruntowej oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Krakowie przy ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego

2020-03-30

801

zmieniające zarządzenie Nr 1985/2019 w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

2020-03-30

800

w sprawie niedokonania wyboru oferty w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

2020-03-30

799

w sprawie ustalenia nowego terminu wejścia w życie zarządzenia Nr 536/2020 zmieniającego zarządzenie nr 3498/2018 w sprawie trybu i zasad najmu lokali użytkowych oraz innych części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wł. Reymonta 20, zabudowanej stadionem sportowym pn. „Stadion Miejski im. H. Reymana” na okres od 1 miesiąca do 3 lat, na okres powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony

2020-03-30

 798 

zmieniające zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2020

2020-03-27 

797

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Hoyera

2020-03-27

796

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Krzewowej

2020-03-27

795

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Gumniska oraz ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami

2020-03-27

794

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Do Przystani do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-27

 793

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 2492/2019 z dnia 02 października 2019 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-03-27

 792

 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łutnia stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2020-03-27

 791

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Modrzewiowej 23 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-03-27

 790

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Andrzeja Waligórskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-03-27

 789

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 2/64 oraz udziału 1/3 części działki nr 2/65 obr. 73 Podgórze

 2020-03-27

 788

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 39 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Kantora 7 w Krakowie

2020-03-27 

 787

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3084/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2020-03-27

 786

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5915/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2020-03-27

 785

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6413/368829 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Heleny 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2020-03-27 

 784

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2019. 

2020-03-30 

783

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków dwóch lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 - wyodrębnionych w nieruchomości usytuowanej przy ul. Tokarskiej 16 w Krakowie na działce ewidencyjnej nr 345/4 obręb 33 Podgórze – na cele statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2020-03-27

782 

zmieniające zarządzenie Nr 2865/2019 w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu  dla lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa albo współwłasność Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków, względem których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego oraz ustalania odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotowych lokali  

2020-03-27

781

zmieniające zarządzenie Nr 2864/2019 w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz w tymczasowych pomieszczeniach wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków 

2020-03-27 

780 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Poznańskiej.

2020-03-26 

779 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-26 

778

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Pokoju do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-03-26

777

zmieniające zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie działań promocyjnych - „Ambasadorzy krakowskiego sportu” realizowanych przez krakowskie drużyny klubowe i krakowskich sportowców oraz powołania Komisji.

2020-03-26  

776

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Chocimskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-03-26

775

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Skotnickiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-03-26

774

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10A usytuowanego w budynku przy ul. Dietla 62 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty

2020-03-26

773

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 33 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty

2020-03-26

772

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje robót budowlanych na nieruchomościach położonych w Krakowie na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony, których trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2020-03-26

771

zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

2020-03-26

770

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 221/9 obr. 57 Podgórze, objętej zakresem planowanego Parku Aleksandry.

2020-03-26

769

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 5/4 obr. 23 Krowodrza, pod powiększenie uroczyska Las Wolski.

2020-03-26 

768

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Juliusza Słowackiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-26 

767

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Sodowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-03-26

766

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

2020-03-26

765

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2020-03-26

764

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym ½ części lokalu mieszkalnego nr 54 usytuowanego w budynku przy ul. Celarowskiej 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 39% bonifikaty.

2020-03-26

763

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-03-26

762

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5411/351496 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-03-26

761

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki Equal I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2020-03-26

 760

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2020 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801, 854 i 926)

 2020-03-26

 759

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2020-03-26

 758

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 751, 754, 758, 852, 853 i 921).

 2020-03-26

 757

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751, 754, 852 i 853, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754 i 921).

 2020-03-26

 756

 zmieniające zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 2020-03-26

 755

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 754, 758, 801, 853, 854, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic).

 2020-03-26

 754

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 750, 801, 853, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754, 801, 853 i 900 – zadania dzielnic).

 2020-03-26

 753

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. dział 600).

 2020-03-26

 752

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 2020-03-26

 751

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700 i 900).

 2020-03-26

 750

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700 i 900).

 2020-03-26

 749

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 853 i 921 - dzielnice).

 2020-03-26

 748

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700 i 855).

 2020-03-26

 747

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 801, 853, 854, 900 i 926).

 2020-03-26

 746

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 900 i 921 – zadania dzielnic).

 2020-03-26

 745

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 801, 851, 855, 900 i 926).

 2020-03-26

744

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie.

2020-03-25

743

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Kołobrzeskiej

2020-03-25

742 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 10/1000 cz. nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Białoprądnickiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-03-25 

741

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Saskiej i ul. Płk. Kuklińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-25

740

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Edwarda Warchałowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-03-25

739

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” pn. „Działania wspierające rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym”

2020-03-25

738

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020-03-25

737

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” pn. „XXI Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością”

2020-03-25

736

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żołnierskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-03-25

735

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie, zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

2020-03-25

734

w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców

2020-03-24

733

w sprawie przeznaczenia na potrzeby Wydziału Obsługi Urzędu części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum C 10 w Krakowie

2020-03-20

732

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-03-20

731

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Okólnej 3 w Krakowie

2020-03-20

730

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-20

729

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5796/261274 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2020-03-20

728

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki Piwnice Win Importowanych Vinfort sp. z o.o.

2020-03-20

727

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3970/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej powyżej części

2020-03-20

726

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Do Przystani do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-20

725

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Modrzewiowej 23 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-20

724

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Kosiarzy

2020-03-20

723

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków

2020-03-20

722

zmieniające zarządzenie Nr 633/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2020-03-24

721

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 397/30247 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-03-19

720

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 oraz likwidacji wchodzących w jego skład XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22 w Krakowie.

2020-03-17

719

zmieniające zarządzenie Nr 1898/2018 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. analizy roszczeń zgłoszonych w trybie art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku ze złożonymi przed sądami cywilnymi pozwami.

2020-03-17

718

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 57 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kutrzeby 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-03-17

717

w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego

2020-03-21

716

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stella Sawickiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2020-03-20

715

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-03-20

714

zmieniające zarządzenie Nr 224/2020 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowych

2020-03-20

713

uchylające zarządzenie Nr 303/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej przez Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych - MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na potrzeby organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) oraz grup nieformalnych działających w obszarze trzeciego sektora

 2020-03-20

712

w sprawie powołania Kapituły Wielokulturowości opiniującej kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019”

2020-03-20

711

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w latach 2020-2021 programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

2020-03-20

710

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie obiektów znajdujących się w Muzeum Fotografii w Krakowie do innych instytucji publicznych.

2020-03-20 

 709

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6028/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

  2020-03-20

708

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-03-20

707

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową.

2020-03-20

706

 zmieniające zarządzenie Nr 1471/2018 w sprawie zasad postępowania dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przypadających Gminie Miejskiej Kraków.

 2020-03-20

705

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Tynieckiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-03-20

704

w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wiedeńska”.

2020-03-19

703

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5136/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni.

2020-03-19

702

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 241/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-03-19

701

w sprawie odstąpienia przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie od przeprowadzenia aukcji oraz aukcji celowej na najem lokali użytkowych oraz aukcji na najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w częściach ułamkowych współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków oraz lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

2020-03-20

700

w sprawie zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

2020-03-20

699

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 852 i 900).

2020-03-20

698

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 852).

2020-03-20

697

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

2020-03-20

696

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2020-03-20

695

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5473/313251 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 67 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2020-03-19

694

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku

2020-03-20

693

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

2020-03-19

692

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków.

2020-03-19

691

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków położoną przy ul. Bociana 8

2020-03-18

690

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2020-03-18

689

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 853, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 801 – zadania dzielnic).

2020-03-18

688

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 801, 851, 852, 855 i 900).

2020-03-18

687

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900).

2020-03-18

 686

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji przez wygaszanie XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

 2020-03-18

 685

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji przez wygaszanie XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie.

2020-03-18

 684

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

 2020-03-18

 683

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 853 i 921 – zadania dzielnic).

 2020-03-18

 682

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 700 i 855).

 2020-03-18

 681

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 853, 854, 900 i 926).

 2020-03-18

680

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów

2020-03-17

 679

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Francesco Nullo do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-17

 678

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty reklamowej.

2020-03-17

 677

 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie za rok 2019.

 2020-03-17

 676

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bałtyckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-17

 675

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-03-17

 674

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-03-17 

 673

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia

  2020-03-17

 672

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia

 2020-03-17

 671

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

2020-03-17  

 670

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

 2020-03-17

669

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

2020-03-12

668

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

2020-03-12

 667

w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 532/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 18 marca 2020 r.

2020-03-16 

 666

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 853 i 855)

2020-03-16 

 665

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 853 i 855)

2020-03-16 

 664

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600 i 900)

2020-03-16 

 663

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750 i 900)

2020-03-16 

 662

sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2020-03-16 

661

w sprawie przebiegu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Krakowa

2020-03-12

660

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych” w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”

2020-03-12

659

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. „Audyt dostępności Urzędu Miasta Krakowa i żłobków samorządowych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

2020-03-12

658

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich)

2020-03-12

657

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Janowi Kocołowi

2020-03-12

656

w sprawie ustanowienia i przyznawania nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa dla osób pracujących lub działających na rzecz młodzieży w Krakowie

2020-03-12

 655

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43

2020-03-12 

 654

w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2

2020-03-12 

 653

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Piasta Kołodzieja na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-03-12 

 652

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Sienkiewicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-12 

 651

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-12

650 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Wandy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-03-12 

649 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie

 2020-03-12

648

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 851).

2020-03-13

647

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851).

2020-03-13

  646 

w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.  

2020-03-12 

645

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700, 750, 801, 851, 855 i 900).

2020-03-12

644

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851 i 855).

2020-03-12

643

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750 i 855).

2020-03-12

642

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków w działach: 600, 750 i 855).

2020-03-12

641

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 751).

2020-03-12

640

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751).

2020-03-12

639

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 801 i 851).

2020-03-12

638

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 801 oraz zmian w planie wydatków w dziale 851).

2020-03-12

 637

w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 488/2020 w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek w Krakowie.  

2020-03-12 

636

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-03-12

635 

w sprawie przeznaczenia części lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej       150,14 m2, w tym 24,90 m2 powierzchni stanowiącej część wspólnego używania, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum C 10 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Fundacji Instytut Polityk Publicznych, na czas oznaczony do 3 lat.

2020-03-12 

 634

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie.

  2020-03-12

 633

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

  2020-03-12

 632

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7.

 2020-03-12

 631

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej na przy ul. Lubomirskiego 21 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-12 

  630 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie

2020-03-12 

 629

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego Grębałów w Krakowie

2020-03-12 

628 

w sprawie uchylenia niezrealizowanych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa. 

2020-03-10 

627

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego  z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 946/2008 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkami.  

2020-03-10 

626 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Facimiech w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

2020-03-10 

625

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej na os. Szkolnym 16 w Krakowie

2020-03-10

 624

 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Francesco Nullo.

 2020-03-10

 623

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krupniczej 44, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

2020-03-10 

622

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Moniuszki 28 w Krakowie

2020-03-10

621

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” pn. „Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”

2020-03-10

620 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Alfreda Dauna na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2020-03-10

 619

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy al. 29 Listopada

  2020-03-10 

 618

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Francesco Nullo do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2020-03-10

 617

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, przynależnych do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku nr 75 położonym przy ul. Starowiślnej w Krakowie

  2020-03-10

 616

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 754 i 758).

 2020-03-10

 615

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

2020-03-10  

 614

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie

2020-03-10 

 613

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” i nadania statutu jednostce

2020-03-10 

612

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie. 

2020-03-10

611

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. 

2020-03-10

 

610

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie.  

2020-03-10

609

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.  

2020-03-10

608

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 6 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie.  

2020-03-10

 607

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 5 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie.

2020-03-10

606

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 88/6438 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2020-03-10

 605

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Lubomirskiego 21 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej 

2020-03-10 

 604

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania w udziałach po 1/8 części w stosunku do 3 osób zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 638/80556 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 51 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-03-10

 603

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20517 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]położonym przy ul. Widok 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-03-09 

 602

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z budżetem Miasta Krakowa oraz sporządzania, przekazywania i przesyłania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych

2020-03-06 

601

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2019 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

2020-03-09

 600

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kościelnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-03-06

 599

 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grzegórzeckiej

2020-03-06 

 598

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Longinusa Podbipięty w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

 2020-03-09

 597

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2020-03-09

 596

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4294/411105 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-03-09 

 595

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4233/128536 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-03-09

594

w sprawie powołania Bractwa Filantropii opiniującego kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2019”

2020-03-09

593

w sprawie ogłoszenia konkursu na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”

2020-03-09

 592

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Macedońskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  

2020-03-06 

 591

 w sprawie koordynacji działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta Krakowa, prowadzonych na platformie internetowej przez miejskie jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne UMK odpowiedzialne za realizację inwestycji i projektów miejskich

 2020-03-06

 590

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mosdorfa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2020-03-06

 589

 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 116/14 obręb 116, jednostka ewidencyjna Kraków-Śródmieście, położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie, objętej księgą wieczystą numer KR1P/00265248/0, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

 2020-03-06

 588

 zmieniające zarządzenie Nr 761/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu

 2020-03-06

 587

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Godebskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 2020-03-06

 586

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wyki na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2020-03-06

 585

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-06

 584

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2020-03-06 

 583

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-06

 582

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Przedszkole Samorządowe Nr 82 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. B. Głowackiego 2 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-03-06

 581

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Stradomskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-03-06 

580

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Skrzyneckiego 12 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-03-05 

579

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu wygaśnięcia z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 71/6 i nr 71/8 obr. 49 jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta.

2020-03-05

578

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2020-03-05

577 

w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej  

2020-03-05 

576 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

2020-03-05 

 575

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2020-03-05

 574

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2020-03-05 

 573

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-03-05

 572

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zygmunta Starego

 2020-03-05

 571

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 40 umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pszczelnej 13 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-03-05

 570

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Pod Janem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-03-05

 569

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6188/461467 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Heleny 24 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

  2020-03-05

 568

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

  2020-03-05

 567

w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej

  2020-03-05

 566

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 755, 852, 853 i 855).

 2020-03-05

 565

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 755, 852, 853 i 855).

 2020-03-05

 564

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 1067

 2020-03-05

563

w sprawie uregulowania drugiej części składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Małopolskiej Organizacji Turystycznej

2020-03-05

 562

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2020-03-04 

561

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2190/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokali użytkowych położonych na os. Centrum C bl. 10 w Krakowie oraz zarządzenia Nr 1364/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokalu użytkowego położonego na os. Centrum C-10 w Krakowie.

2020-03-04

560

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Jeżynowej

2020-03-04

 559

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Sabina Hrynkiewicz - referent Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Salwatorskiej 12 w Krakowie

 2020-03-04

 558

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Pod Janem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-03-04

 557

 w sprawie zwolnienia z uiszczania czynszów najmu netto oraz obniżenia stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych o metrażu 47,00 m2 oraz 28,00 m2 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszczących się w budynku położonym przy Rynku Głównym 29 w Krakowie.

 2020-03-04

 556

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy Al. Gen. Władysława Andersa na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-03-04 

 555

 w sprawie wyrażenia zgody dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie na zawarcie umowy najmu części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 3.

 2020-03-04

 554

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2020-03-04 

 553

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2020-03-04 

 552

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie jednostki budżetowej

 2020-03-04

 551

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 129/19 obr. 91 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2020-03-04

 550

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Gen. Bolesława Roi do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-03-04 

 549

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki GOBARTO S.A.

 2020-03-04

548

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów

2020-03-04

547

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020-03-04

 546

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie-Zachód” i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag.

2020-03-04 

545

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 8 do 15 marca 2020 r.

2020-03-04

 544

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice - Północ”.

 2020-03-04

 543

 w sprawie wyznaczenia audytorów jakości i bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Krakowa

 2020-03-03

542 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w działkach położonych w rejonie ul. Bułgarskiej.

 2020-03-03

 541

 w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-03-03

540

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr CVIII/2810/18 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

2020-03-03

 539

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-03-03

 538

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

 2020-03-03

 537

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Fortecznej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

2020-03-03 

 536

zmieniające zarządzenie nr 3498/2018 w sprawie trybu i zasad najmu lokali użytkowych oraz innych części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wł. Reymonta 20, zabudowanej stadionem sportowym pn. „Stadion Miejski im. H. Reymana” na okres od 1 miesiąca do 3 lat, na okres powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony

 

2020-03-03

535

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 900 i 921 – zadania dzielnic).

2020-03-02

534

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 851, 855, 900 i 926).

2020-03-02

533

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900).

2020-03-02

532

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 18 marca 2020 r.

2020-03-03

531 

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/6 obr. 44 jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta – w zakresie udziału w wysokości 2/10 części ww. nieruchomości.

2020-03-02 

 530

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonego Nr 55A położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Stalowym Nr 5 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

2020-03-02 

 

 529

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2868/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek

2020-03-02 

528 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 27 położonym przy ul. Ks. Siemaszki w Krakowie

  2020-03-02

527

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty

2020-03-02 

 526

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-03-02

 525

 uchylające zarządzenie Nr 203/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką i określenia wysokości wynagrodzenia egzaminatorów 

2020-03-02 

524

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 129/17 obr. 91 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

2020-03-02

523

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CII/2646/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

2020-03-02

  522 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działania jednostki budżetowej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2020-03-02 

 521

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 700)

2020-03-02 

 520

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 700)

2020-03-02 

519

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków – druk nr 1025

2020-03-02

 518

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice - Południe”.

2020-02-28 

 517 

w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019.

2020-02-27 

 516

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kobierzyńskej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

2020-02-27 

 515

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 801, 851 i 854).

 2020-02-28

 514

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 2020-02-28

 513

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 758, 852, 900 i 921 – zadania dzielnic).

 2020-02-28

 512

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 900 – zadania dzielnic).

 2020-02-28

 511

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 750, 754 i 855).

 2020-02-28

 510

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 855).

 2020-02-28

 509

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 851, 852, 900, 921 i 926).

 2020-02-28

 508

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 900, 921 i 926).

 2020-02-28

 507

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 754, 855 i 921).

 2020-02-28

 506

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 855 i 921).

 2020-02-28

 505

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700, 750, 801, 852, 855, 900 i 926).

 2020-02-28

 504

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852, 855, 900 i 926).

 2020-02-28

503

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 44,46,48 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-02-27

502

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 97 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na os. Kalinowym 11, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-27

501

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-27

 500

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Finansowego

 2020-02-27

 499

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Smolki Nr 12A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2020-02-27

 498

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Bohaterów Wietnamu do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-02-27

 497

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Magdaleny Samozwaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-27 

 496

 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2020 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 2020-02-27

 495

 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2020 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 2020-02-27

 494

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Zygmunta Starego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-27 

  493 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Spółdzielczym 6, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-27 

 492

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kronikarza Galla do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-27 

 491

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-27

 490

 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul.Olszańskiej.

2020-02-27 

489

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 5 marca 2020 r.

2020-02-27

488 

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych przedszkoli, szkół, zespołów szkół  i placówek w Krakowie.  

2020-02-26 

487

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 232/10 obr. 43 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

2020-02-26

486

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego oraz Konrada Wallenroda, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2020-02-26

485

w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

2020-02-26

484

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-02-26

483

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z wycinką 9 sztuk drzew oraz docięciem 3 konarów drzew na terenie Szkoły Podstawowej Nr 49 w Krakowie

2020-02-26

482

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”

2020-02-26

 481

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6307/999599 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-02-26

480 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie na Bulwarze Wołyńskim

 2020-02-26

479

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2020-02-26

478

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Mariana Domagały na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-02-26

 477

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Ugorek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-02-26

 476

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Magdaleny Samozwaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-26 

 475

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzywda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-02-26 

 474

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Powstańców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-02-26

 473

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Brodowicza 11 w Krakowie

  2020-02-26

 472

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 307/6 obr. 36 jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta.

  2020-02-26

 471

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 45/6 i nr 45/9 obr. 25 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2020-02-26

 470

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020 - 2023.

  2020-02-26

469 

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zasad funkcjonowania Klastra Innowacji SpołecznoGospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

2020-02-25 

468

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 40 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pszczelnej 13 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

2020-02-25

467

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Seniorów Lotnictwa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-25

466

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Daniłowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-25

 465

 w sprawie dopuszczenia do eksploatacji w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji informatycznych w zakresie obsługi finansowej.

 2020-02-25

 464

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Murowanej na rzecz PKP Energetyka S.A.

 2020-02-25

 463 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki  do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 110 im. Marii Kownackiej w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy al. Jana Pawła II 80 – druk nr 1068.

2020-02-26 

462

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Igołomskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-25

 461

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-25 

460 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku na os. Na Lotnisku 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 74% bonifikaty.  

 2020-02-24

459 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/201/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie.  

2020-02-24 

 458

w sprawie utraty mocy upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa  

2020-02-24 

457

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Na Stoku 34, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

2020-02-24

 456

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 9/20 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 205/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części

2020-02-24 

 455

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-24 

454

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 483/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

2020-02-24

453

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2020-02-24

 452

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

2020-02-24 

 451

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6027/410226 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Strzelców 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2020-02-24

450

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46/4 obr. 25 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

2020-02-21

449

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Monte Cassino do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-21

448

w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

2020-02-21

 447 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.  

2020-02-21 

 446

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-02-21 

 445

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6577/1106371 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Snycerskiej 34 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2020-02-21 

 444

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Przedszkole Samorządowe nr 123 w Krakowie umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej przy ul. Miechowity 4,pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-21

 443

w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2021

2020-02-21 

442

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2020-02-20

441

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostających w użytkowaniu wieczystym Złocień Atut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

2020-02-20 

440

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3255/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Korony Polskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-02-20

 439

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP”

 2020-02-20

 438

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie placówki oświatowej.

 2020-02-20

437 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Grzegórzeckiej 24 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-02-20

 436

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Batalionu Skała AK 12 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-20

435

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 11B w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 57 % bonifikaty

2020-02-20

434 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 758, 853, 855 i 926 – zadania dzielnic).

2020-02-20 

433 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 853, 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 853 – zadania dzielnic).

2020-02-20 

432 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 758, 852, 853, 855 i 921).

2020-02-20 

431 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 853 i 855). 

2020-02-20 

430 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 700 i 852).

2020-02-20 

429 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 852). 

2020-02-20 

 428

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej na ul. Katowickiej 28, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-20

 427

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 31 grudnia 2093r. w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy Placu Szczepańskim, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dysponowaniu ww. nieruchomością na cele związane ze złożeniem kompletnego wniosku do Funduszy Norweskich EOG, dotyczącego zapewnienia finansowania zadania inwestycyjnego: Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

 2020-02-20

 426

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odwołania Barbary Trybus z pełnienia funkcji ławnika

2020-02-19 

 425

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28A położonego na os. Na Stoku w Krakowie

 2020-02-19

 424

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od obojga wnioskodawców po 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5787/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Na Kozłówce 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio ich własność we wskazanych częściach.

2020-02-19 

423 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 601/239556 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Złotego Wieku 34 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

  2020-02-19

 422

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia „Nagrody Krakowa - Miasta Literatury UNESCO”

 2020-02-19

 421

w sprawie utraty mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa  

2020-02-18 

420 

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień i pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa  

2020-02-18 

 417

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

 2020-02-18

 416

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

 2020-02-18

 415

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 2020-02-18

414

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 750).

2020-02-18

413

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

2020-02-18

412

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 852, 855 i 921).

2020-02-18

411

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 855 i 921).

2020-02-18

410

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

2020-02-18

409

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 900 – zadania dzielnic).

2020-02-18

408

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 851, 852, 853, 854, 855, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900).

2020-02-18

407

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Żeromskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-17

406

zmieniające zarządzenie Nr 1858/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Miasta Krakowa z miejskimi jednostkami organizacyjnymi objętymi projektem pn. „Gmina Miejska Kraków zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych”

2020-02-17

405

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

2020-02-17

404

w sprawie powołania Jury konkursu „Kraków bez barier” 2019.

2020-02-17

403

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2020

2020-02-17

402

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

2020-02-17

401

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020-02-17

400 

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska 

2020-02-17 

 399

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia. 

2020-02-17 

398 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 110 im. Marii Kownackiej w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy al. Jana Pawła II 80.  

2020-02-17 

 397

w sprawie zmiany zarządzenia nr 663/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

2020-02-17 

 396

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”– druk nr 1026

2020-02-17 

 395

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 – druk nr 1004

 2020-02-17

 394

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXX/489/15 w sprawie opłaty targowej.

 2020-02-17

 393

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Normandzkiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-02-17

 392

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Portowej.

2020-02-17 

 391

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w wymienionej części.

 2020-02-17

 390

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Tomasza, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  2020-02-17

 389

w sprawie ustalenia szczegółowego Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego.

 2020-02-17

388

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-02-14

387

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych” w okresie od 15 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

2020-02-14

386 

w sprawie wskazania szkoły do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  do nowo utworzonych Samorządowego Przedszkola nr 31 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D oraz do Szkoły Podstawowej nr 13 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D. 

2020-02-14 

385 

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

2020-02-14 

384

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Jadwigi Majówny na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  

2020-02-14 

383 

w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów, na rok szkolny 2020/2021.  

2020-02-14 

382

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Okólnej 3 w Krakowie.

2020-02-14

 381

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Michała Siedleckiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-14 

 380

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-02-14 

 379

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód” z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy Pl. Na Groblach 23, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-14

 378

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 11 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Dygasińskiego 25 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

2020-02-14 

 377

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Korczaka w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zamoyskiego 100 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-14 

 376 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. Gen. Augusta Fieldorfa „Nila” w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Podbrzezie 10 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-14 

 375

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Basztowej 8, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-14 

 374

zmieniające zarządzenie Nr 688/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Krakowa

2020-02-14 

 373

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stawowej 179 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-14 

 372

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XC/581/93 w sprawie ustanowienia nagrody im. Mikołaja Kopernika.

 2020-02-14

 371

zmieniające zarządzenie Nr 241/2019 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego.

2020-02-14 

370 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.  

2020-02-13 

369 

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 2001/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji prac nad aktualizacją i realizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty rewitalizacyjne  

2020-02-13 

368

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

2020-02-13

367

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie „działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-02-13

366

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

2020-02-13

 365

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Warszauera do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-13 

 364

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bielańskiej

 2020-02-13

 363

 w sprawie udzielenia dotacji dla Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie na realizację w roku 2020 projektu pn. „Zielony Kraków”

2020-02-13 

 362

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Radwańskiego w Krakowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

  2020-02-13

 361

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 119 im. Janiny Porazińskiej z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Czerwieńskiego 1 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-13

360 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej Nr 18

2020-02-13 

359

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stępice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2020-02-13 

 358

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2020-02-13

 357

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu celem dostępu do drogi publicznej

2020-02-13 

356

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działu 921).

2020-02-12

355

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 921).

2020-02-12

 354

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

2020-02-11 

353

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy ronda

2020-02-11

352

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic i ronda

2020-02-11

351

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy skweru

2020-02-11

350

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic

2020-02-11

 349

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe

 2020-02-11

 348

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

 2020-02-11

 347

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CII/2657/18 w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. 

 2020-02-11

 346

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody

 2020-02-11

 345

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

 2020-02-11

 344

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Marycjusza w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2020-02-10 

 343

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mikołajczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-10 

 342

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kormoranów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-02-10 

  341 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czeczotta w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

2020-02-10 

 340

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej środkom finansowym przeznaczonym na remont lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 14 przy ulicy Wybickiego w Krakowie, co stanowi 24,72% udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie

2020-02-10 

 339

sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Buszka na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od ich ceny

2020-02-10 

 338

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3084/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2020-02-10

 337

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 210/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. 2 Pułku Lotniczego 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części

2020-02-10 

336

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Związku Gmin Jurajskich

2020-02-10

 335

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych

2020-02-10 

 334

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku na os. Górali 14 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 26% bonifikaty

  2020-02-10

333 

w sprawie przyznania w 2020 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

2020-02-07 

332 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy  ulicy Franciszka Bohomolca na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.  

2020-02-07 

331 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.  

2020-02-07 

 330

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 (dot. działów: 600, 750, 851, 853, 900 i 926).

 2020-02-10

 329

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 853).

2020-02-10 

328

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie

2020-02-07 

327 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2020-02-07

326

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-02-07 

325

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 4 położonym przy ul. Lentza w Krakowie

 2020-02-07

 324

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Górka Narodowa.

 2020-02-07

 323

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Pysońce.

2020-02-07 

322 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap C.

2020-02-07 

321

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Związku Miast Polskich

2020-02-07

320

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Unii Metropolii Polskich

2020-02-07

319

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Niedużej

2020-02-07

318

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku zadania publicznego pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10” w zakresie „działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz „działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

2020-02-07

 317

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7303/1050820 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

 2020-02-07

 316

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Batalionów Chłopskich do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2020-02-07

 315

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego.

 2020-02-07

 314

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” – druk nr 985

2020-02-07 

 313

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5418/349216  części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-02-06 

 312

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1.  

2020-02-06 

 311

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1.

2020-02-06 

310

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, a także zasad regulacji czynszów w tych lokalach

2020-02-06

309

w sprawie wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków i tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków oraz zasad odstąpienia od procedury eksmisyjnej

2020-02-06

  308 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskiej 4 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 55% bonifikaty

2020-02-06 

 307

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6413/368829 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Heleny 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-02-06

 306

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6587/261274 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-02-06 

 305

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2020-02-06

 304

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Św. Gertrudy 2.

 2020-02-06

 303

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2020-02-06

 302

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Groblach 9 umów najmu i użyczenia części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy Placu na Groblach 9 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie placówki oświatowej

2020-02-06 

 301

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Pod Kopcem 26 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

 2020-02-06

 300

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Dunikowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-06 

 299

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

  2020-02-06

 298

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 cz. nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pigonia 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

  2020-02-06

297 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 446/11227 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2020-02-06

 296

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Truskawkowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-02-06 

 295

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

 2020-02-06

 294

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działu 750).

2020-02-06 

293

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej raty z tytułu nabycia rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 1/138, nr 1/136, nr 1/99, nr 1/82, nr 1/95 obr. 44 Podgórze oraz nr 229/9 obr. 43 Podgórze, wchodzących w zakres Lasu Borkowskiego

2020-02-05 

292 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Dobry Początek.

2020-02-05 

 291

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-02-05

 290

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców – części nieruchomości budynkowej oznaczonej jako pomieszczenie nr 11 usytuowanej w budynku przy ul. Żółkiewskiego 18 w Krakowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-02-05

 289

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym na os. Zgody w Krakowie

 2020-02-05

 288

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu celem dostępu do drogi publicznej

 2020-02-05

 287

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Praskiej.

 2020-02-05

286

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Górka Narodowa na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-02-05 

285

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-02-05

 

284

w sprawie ustalenia w 2020 r. przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu żłobków prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

2020-02-05

 283

 w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z późniejszymi zmianami oraz w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020.

2020-02-06 

 282

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Wyżynnej.

2020-02-05 

 281

w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.  

2020-02-05 

 280

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie umów użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Sołtysowskiej 13 c

 2020-02-05

 279

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stefana Kisielewskiego

 2020-02-05

 278

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gaik na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-02-05

 277

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

 2020-02-05

 276

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

 2020-02-05

 275

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-02-05

 274

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grzegórzeckiej 31 w Krakowie 

2020-02-05 

273 

uchylające zarządzenie Nr 1932/2008 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego Nr U001 położonego przy ul. Zabłocie 11 w Krakowie na potrzeby Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa

2020-02-05 

272 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Terapii” z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 23A w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-02-05

 271

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Mirtowej 2 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-05 

 270

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-02-05 

 269

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 19 na os. Kazimierzowskim w Krakowie

2020-02-05 

268

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-02-05

 267

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ulic Jana Kantego Przyzby i Zalesie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-02-05 

 266

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  2020-02-05

 265

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

  2020-02-05

 264

 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 19. Cracovia Maraton oraz Dyrektora 19. Cracovia Maraton

  2020-02-05

 263

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Sabina Hrynkiewicz - referent Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3A położonego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie.

 2020-02-05

 262

 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Żłobka Samorządowego nr 33 części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Powstania Warszawskiego.

2020-02-05 

261

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia pani dr hab. Barbarze Bętkowskiej-Korpale oraz panu Krzysztofowi Brzózce.

2020-02-05

260

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Ewie Polańskiej.

2020-02-05

 259

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania statutu Teatrowi „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego.

 2020-02-04

 258

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

2020-02-03 

 257 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-31 

256 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 72/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 41 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.  

2020-02-03 

255 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Grochowej 23 na os. Szkolne 19 w Krakowie. 

2020-02-03 

254

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

2020-02-03

253

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

2020-02-03

 252

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/540/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 79 % bonifikaty

 2020-02-03

 251

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2495/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni

 2020-02-03

 250

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”.

2020-02-03 

 249

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

2020-02-03 

248 

w sprawie ustalenia podziału środków na realizację programu „Nowa Huta dziś!” w 2020 roku

2020-01-31 

 247

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej 361,01 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Malborskiej 98 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Centrum Kultury Podgórza.

 2020-01-31

 246

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Bułgarskiej.

 2020-01-31

245

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków

2020-01-31

 244

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Ostroroga

 2020-01-31

 243

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r. zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2020-01-31

 242

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Danka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-01-31

 241

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Nowohuckiej i ul. Galicyjskiej

2020-01-31 

 240

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Na Szaniec 21 w Krakowie.

 2020-01-31

 239

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa.

 2020-01-31

 238

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wróblewskiego 8 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-31 

 237

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5915/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.  

2020-01-31 

236 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 76 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Miechowity 10 w Krakowie.  

2020-01-31 

235 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Rybitwy, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

2020-01-31 

234 

zmieniające zarządzenie Nr 2233/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji prac nad realizacją i wdrożeniem projektu Klaster Innowacji SpołecznoGospodarczych Zabłocie 20.22.  

2020-01-31 

 233

w sprawie przywrócenia terminu do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w Krakowie o powierzchni 128,37 m2 (w tym 10,00 m2 powierzchni komunikacyjnej), stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską, z siedzibą 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31.

 2020-01-31

 232

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie w/w jednostki budżetowej.

 2020-01-31

 231

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r. zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2020-01-31 

  230 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działu 852)

2020-01-30 

 229

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852)

2020-01-30 

 228

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działów: 700, 710, 750, 755, 801, 852, 853 i 855)

2020-01-30 

 227

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 755, 852 i 853)

2020-01-30 

 226

 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

 2020-01-29

 225

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy al. Jana Pawła II

 2020-01-29

 224

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowych

 2020-01-29

 223

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2020 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Małopolskiej Organizacji Turystycznej

2020-01-29 

 222

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1331/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Zespołu ds. oceny przydatności rzeczy znalezionych przejętych na własność Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu i określenia zakresu jego działania.

 2020-01-29

  221 

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

 2020-01-29

 220

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Pachońskiego

2020-01-29 

 219

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2020-01-29 

 218

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Basztowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-29 

 217

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Praskiej 64 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-28 

 216

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMiejskiej Kraków położonej przy ul. Opolskiej do oddania w dzierżawę w trybiebezprzetargowym

2020-01-28 

215 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok”.

 2020-01-28

 214

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w rejonie ul. Marii Dąbrowskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2020-01-28 

 213

 w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków

 2020-01-28

 212

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-28

 211

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-01-28 

210

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-28

209

w sprawie obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, położonym przy ul. Bobrzeckiej 8 w Krakowie.

2020-01-28

208

w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. strychu budynku nr 15 przy ul. Felicjanek w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – nadbudowy budynku, przebudowy i adaptacji strychu na lokale mieszkalne, ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży tych lokali oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

2020-01-28

 207

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Orlińskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2020-01-28

 206

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Radwańskiego

 2020-01-28

 205

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czackiego 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-01-28

 204

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Olszańskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-28

 203

 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 2020-01-28

 202

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Koszykarskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-28

201 

 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2124/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym.

 2020-01-28

 200

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr CXV/3055/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa.

2020-01-28 

 199

w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Kraków do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci 400 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

  2020-01-28

 198

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Rumiankowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-28 

 197

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Zakarnie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

  2020-01-28

 196

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Obozowa – Skośna”.

 2020-01-28

195

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2697/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa”.

2020-01-28

 194

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pasternik”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

 2020-01-24

 193

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działu 700).

 2020-01-27

 192

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700).

 2020-01-27

191

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Tadeusza Kantora na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-23

190

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa

2020-01-24

189

w sprawie przystąpienia do sporządzenia listy mieszkaniowej z tytułu zamiany lokali na rok 2020

2020-01-24

188

w sprawie zatwierdzenia wyników oraz ustalenia wysokości czynszu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia w ramach XVIII edycji Programu Pomocy Lokatorom

2020-01-24

187

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2019

2020-01-24

186

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-24

 185

w sprawie upoważnienia do odbywania Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kraków.

  2020-01-24

 184

w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

 2020-01-24

183

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

2020-01-24

 182

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Mirowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2020-01-23

 181

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Muzyczną I Stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pilotów 51 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-23

 180

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1919/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 2020-01-23

 179

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Podgórskiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-23

 178

 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3121/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanego do Krajowego Zasobu Nieruchomości

 2020-01-23

177 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy.

 2020-01-23

 176

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego położonego w budynku internatu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1,  ul. Kamieńskiego 49 a  

2020-01-23 

175

w sprawie ogłoszenia konkursu „Kraków bez barier” 2019 i przyjęcia Regulaminu konkursu

2020-01-23

 174

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Soboniowickiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-01-23 

 173

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Andegaweńskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-01-23 

 172

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków

2020-01-23 

 171

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 187 im. „Pod Lipami” w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Piastów 48, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-23 

 170

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacjiw okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Całoroczna działalność chóru o międzynarodowej renomie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2020-01-23 

 169

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7459/569525 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]w budynku przy ul. Szafera 1 w Krakowie.

2020-01-23 

 168

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Na Kozłówce do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-23

 167

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Podatku VAT.

 2020-01-23

 166

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS: 0000779952)

 2020-01-22

165

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Zielonym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-01-21

164

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bunscha, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-01-21

 163

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego umów najmu części nieruchomości położonej na os. Złotej Jesieni 16, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-21

 162

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-21 

 161

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-21 

160

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2020-01-21

159

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 2 w Krakowie kolejnych umów najmu i dzierżawy części nieruchomości położonych przy ul. Grochowej 23 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-20

158

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5411/351496 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-01-20

157

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20

156

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6022/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-01-20

155

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3859/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni m.in. we wskazanej części.

2020-01-20

154

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia pani Bożenie Kaczmarskiej-Michniak oraz pani Henryce Kiszce

2020-01-21

153

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Stowarzyszenia Elektryków Polskich

2020-01-21

152 

zmieniające zarządzenie Nr 2835/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców  

2020-01-20 

 151

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5527/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części.

2020-01-20 

 150

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6028/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-01-20

 149

 zmieniające zarządzenie Nr 2287/2019 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń.

 2020-01-20

148

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20 

147

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-20 

 146 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w os. Na Stoku 27b, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-20 

145

w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2020

2020-01-20 

 144

w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. E. Jerzmanowskiego na rzecz Klubu Sportowego „Kolejarz Prokocim”

 2020-01-20

 143

zmieniające zarządzenie Nr 3396/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnionego do przeprowadzania wspólnych postępowań i udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz wskazanych Instytucji Kultury

2020-01-20 

142

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3759/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-01-17 

141

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Muzyczną I Stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pilotów 51 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

140

zmieniające zarządzenie Nr 1154/2009 w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.).

2020-01-17

139

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korcza ka z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 3 , pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17 

 138

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

2020-01-17 

 137

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, będącego w ewidencji inwentarzowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2020-01-17

 136

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-17 

 135

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kilińskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Hm. Stanisława Millana 16 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-01-17

 134

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Grochowej 23 pozostających w trwałym zarządzie jednostki oświatowej

 2020-01-17

 133

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2020-01-17

 132

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

2020-01-17 

131

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-01-17

130

w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów bezpośrednich projektu pn. „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”

2020-01-17

129

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE C 10” w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2020-01-17

128

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 53 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skośnej 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

127

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17

126

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przebiegu Służby Przygotowawczej dla Kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej

2020-01-17

125

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla obcokrajowców” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonej w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2020-01-17

 124

w sprawie utraty mocy obowiązującego upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2020-01-17

 123

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 64 umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Sadzawki 1, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-17

 122

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-17

 121

 w sprawie upoważnienia do odbywania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o. o.

2020-01-17 

 120

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Dominikańskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2020-01-17 

 119

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-17 

 118

w sprawie wyposażenia w mienie Muzeum Inżynierii Miejskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 15

 2020-01-17

117

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Muzeum Krakowa

2020-01-17

116

w sprawie obniżenia stawek czynszowych za najem trzech lokali użytkowych, mieszczących się w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, położonym przy ul. Stefana Batorego 2 w Krakowie.

2020-01-15

115

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. Piastów 34a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

114

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Komandosów 29 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

113

w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 05 grudnia 2019 r. nr GS16.7124.130.2018 dotyczącego zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 47 położonego przy ul. Stachiewicza w Krakowie.

2020-01-15

112

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na ul. Katowickiej 28, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15 

111

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-15

110

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy mieszkaniowej na rok 2019 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

2020-01-15

109 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Rydlówka 

2020-01-15 

108 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Babińskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

2020-01-15 

107 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Duchackiej 3.

2020-01-15 

106

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Monte Cassino 31, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15

105

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXIV/552/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek

 

2020-01-15

104

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zakleśnie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2020-01-15

103

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Nad Drwiną.

2020-01-15

102

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pośmiertnie panu Adamowi Kieniewiczowi.

2020-01-16

101

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r. zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

2020-01-15

 100

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r., w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie, zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2020-01-15

99

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z pielęgnacją drzew znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie

2020-01-15

98

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z przygotowaniem terenu pod zagospodarowanie zieleni na terenie Samorządowego Przedszkola nr 104

2020-01-15

 97

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Franciszka Hynka na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2020-01-15 

 96

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenia zakresu jej działania

2020-01-15

 95

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Korony Polskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-15

 94

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

2020-01-15 

  93 

w sprawie objęcia ewidencją księgową gruntów stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa

2020-01-15 

 92

zmieniające zarządzenie nr 1328/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umów użyczenia, najmu oraz dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej

2020-01-15 

 91

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-15 

 90

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części

 2020-01-15

 89

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w działce położonej przy ul. Dziewiarzy.

  2020-01-15

 88

zmieniające zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa, na lata 2018-2021, do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

  2020-01-15

 87

w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektów zabytkowych, które stały się własnością Skarbu Państwa na rzecz Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

2020-01-15 

 86

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wietora 7 i w os. Zielonym 28, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-15 

 85

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Studenckiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-15

 84

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-15

 83

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Centralnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2020-01-15

 82

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2020-01-15 

 81

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7809/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2020-01-15 

 80

 w sprawie uregulowań opisujących zasady (politykę) rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Krakowa.

 2020-01-15

 79

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2020-01-15

 78

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3818/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-01-15

 77

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej garażem położonej przy ul. Siemaszki.

 2020-01-15

 76

 w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” oraz w terminie składania uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

 2020-01-15

 75

 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/28 obr. 38 Nowa Huta, położonej w rejonie ul. Igołomskiej, przeznaczonej w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa – Etap B” pod tereny zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem zalesienia.

2020-01-15 

74 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. działów: 700 i 855).  

2020-01-15 

73 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852 i 855).

2020-01-15 

72 

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Krakowa na rok 2020

2020-01-15 

71

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Portowej.

2020-01-14

 70

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wietora 13-15 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-14

 69

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej oraz części nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ul. Chocimskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-14

 68

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 8 na os. Kazimierzowskim w Krakowie

2020-01-14 

 67

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-14 

 66

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 44 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2020-01-14

65

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. projektu GRAD wdrażającego narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich

2020-01-14

 64

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy Konfederackiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-14

 63

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik

  2020-01-14

 62

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” – druk nr 985

 2020-01-14

 61

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" – druk nr 986

2020-01-14 

60

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2020-01-13

59

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 31 im. dr Henryka Jordana umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Bolesława Prusa 18 pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-13

58

zmieniające zarządzenie Nr 3220/2019 w sprawie organizacji aukcji celowej na najem gminnego lokalu użytkowego (budynku) o powierzchni 1518,40 m2 usytuowanego przy ul. Andrzeja Potebni 7 w Krakowie

2020-01-10

57

w sprawie monitoringu realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2020-01-13

 56

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Benedykta Dybowskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-13

55 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2020-01-13 

 54

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kluzeka 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2020-01-13

53 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie, ul. Grochowa 23.  

2020-01-13 

52 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Józefa Mackiewicza 15.  

2020-01-13 

51 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, ul. Mirtowa 2.  

2020-01-13 

 50

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Budżetu Miasta

2020-01-13 

 49

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-13 

 48

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2020-01-13 

 47

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Miechowity do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2020-01-13 

 46

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Boruty-Spiechowicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-13 

 45

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2020-01-13

44

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 57 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2020-01-10

43

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XXV Liceum Ogólnokształcące umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Telimeny 9 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-10

42

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2020-01-13

 41

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz zmiany zarządzenia Nr 2559/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami

2020-01-10 

 40 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Powiatowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-10 

 39

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w okolicy ul. Kornela Makuszyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2020-01-10 

 38 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14.  

2020-01-10 

 37

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179.

2020-01-10 

 36

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2020-01-10

 35

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2020-01-10

 34

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2020-01-10 

 33

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2020-01-10

 32

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

  2020-01-10

 31

w sprawie powołania Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 2020-01-10

 30

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

 29

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Rydygiera 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

 28

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ludwisarzy 4

 2020-01-09

 27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 34 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2020-01-09

26

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z budżetem Miasta Krakowa oraz sporządzania, przekazywania i przesyłania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych

2020-01-09

25

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 28 kwietnia 2020 r. do 2 maja 2020 r.

2020-01-08

24

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020.

2020-01-08

23

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Michałowi Nowakowi

2020-01-08

 22

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Lentza w Krakowie.

2020-01-07 

 21

 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w postaci 400 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów czterech rodzajów stanowiących własność Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

 2020-01-07

 20

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Motyla

 2020-01-07

 19

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w okolicy ul. Kornela Makuszyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2020-01-07

 18

 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie budynków posadowionych we wschodniej części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu

2020-01-07

 17

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 140a w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

 2020-01-07

16

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 4 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

2020-01-07

 15

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Generała Bolesława Roi na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-07

 14

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Całoroczna działalność chóru o międzynarodowej renomie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 2020-01-07

 13

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 2020-01-07

 12

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

 2020-01-07

 11

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Energetycznych z siedzibą w Krakowie, ul. Loretańska 16 umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Loretańskiej 16 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

2020-01-07 

 10

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

2020-01-03

9

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2020-01-03

8

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2020-01-03

7

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7.

2020-01-03

 6

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w wysokości 2/3 części w lokalu mieszkalnym nr 13 usytuowanym w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 42% bonifikaty

 2020-01-03

 5

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Tomickiego na rzecz Orange Polska S.A.

 2020-01-03

4

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2020-01-02

3

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2020-01-02

 2

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy bp. Filipa Padniewskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2020-01-02

 1

 w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Promocji oraz powołania Komitetu Sterującego Promocją i Wizerunkiem Miasta Krakowa

 2020-01-02

 

 

Lista aktów z danego roku: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer/2019

Tytuł

Data podpisania

 3561

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu: 710, 750, 801, 851, 852 i 855)

2019-12-31 

 3560

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 851, 852, 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801)

 2019-12-31

 3559

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/595/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

2019-12-30 

 3558

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 854).

2019-12-31 

 3557

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 854).

2019-12-31 

 3556

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości składającej się  z działki nr 254/1 obręb 23 Śródmieście, położonej przy ul. Wileńskiej 9b i 9c  

2019-12-30 

3555

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-12-30

 3554

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Na Skarpie 8, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-30

 3553

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 37, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

 2019-12-30

 3552

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3551

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Czesława Janczarskiego umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Golikówka 52 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3550

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Teatralnym 33, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-27

 3549

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie przy ul. Siostrzanej Nr 8.

 2019-12-27

 3548

 w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

 2019-12-30

 3547

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 758).

 2019-12-30

 3546

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758).

 2019-12-30

 3545

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 754 i 854).

 2019-12-30

 3544

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710 i 854).

 2019-12-30

 3543

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801 i 855).

 2019-12-30

 3542

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801 i 855).

 2019-12-30

 3541

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852 i 855).

 2019-12-30

 3540

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 855).

2019-12-30 

3539

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Fatimskiej.

2019-12-27

3538

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 120,30 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy al. Słowackiego 48 w Krakowie do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Pana Jarosława Gowina – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na biuro poselskie.

2019-12-27

 3537

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-27 

 3536

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

 2019-12-27

 3535

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla obcokrajowców” realizowanego w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców

2019-12-27 

 3534

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/746/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe „LOW – CARB” na terenie Miasta Skawina.

 2019-12-27

 3533

 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

 2019-12-27

 3532

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-27

 3531

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Stanisława Kostki Potockiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 2019-12-27

 3530

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Grodzkiej 65

 2019-12-27

 3529

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2

 2019-12-27

 3528

 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków (GMK).

 2019-12-27

3527

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie w Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 w Krakowie.

2019-12-23 

3526 

w sprawie przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea  

2019-12-23 

3525

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Stachiewicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-23

3524

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

2019-12-23

3523

w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2019-12-23

3522

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy Konfederackiej 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-12-23

3521

zmieniające zarządzenie Nr 2993/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-12-27

3520

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

2019-12-27

 3519

 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Krakowa.

2019-12-27 

3518

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu

2019-12-23

3517

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2019-12-23

3516

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej

2019-12-23

3515

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.

2019-12-23

3514

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Karasiówka na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

2019-12-23

3513

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Balickiej

2019-12-23

3512

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki Pracownie Konserwacji Zabytków „WAWEL” sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

2019-12-23

3511

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 446/11227 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-12-23

3510

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa

2019-12-23

3509

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

 2019-12-23

 3508

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

2019-12-23 

 3507

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bezpieczne Czyżyny - warsztaty z samoobrony”

 2019-12-23

 3506

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

 2019-12-23

 3505

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-23

 3504

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Dauna

 2019-12-23

 3503

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości zabudowanej Wieżą Ratuszową przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą przy Rynku Głównym nr 35

 2019-12-23

 3502

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kurczaba w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 2019-12-23

 3501

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-23

 3500

 w sprawie odstąpienia od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach.

 2019-12-23

 3499

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 36 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-23 

 3498

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kamedulskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-12-23

 3497

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bieżanowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

 3496

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 76 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Emaus 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-23

 3495

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94/2 obr. 59 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Stefana Batorego w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 94/1 obr. 59 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej – celem uregulowania nieprawidłowego stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości.

 2019-12-23

 3494

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

3493 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Koszutki.

 2019-12-23

 3492

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jana Kazimierza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-23

3491

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni.

 

2019-12-23 

 3490

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w wymienionej części.

2019-12-23 

 3489

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-12-23 

3488 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-12-23

3487

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-23

 3486

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-20 

 3485

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854)

 2019-12-20

 3484

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 852 i 855).

 2019-12-20

 3483

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 852 i 855)

 2019-12-20

 3482

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu: 700, 852 i 855).

 2019-12-20

 3481

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 852 i 855).

 2019-12-20

 3480

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 853 i 900).

 2019-12-20

 3479

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 853).

 2019-12-20

 3478

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism niestanowiących uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

2019-12-20 

 3477

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-12-20 

 3476

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Longinusa Podbipięty w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2019-12-20

 3475

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Na Szaniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-20

 3474

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Biskupa Albina Małysiaka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-20 

3473

w sprawie powołania Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa

2019-12-20

3472

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania koncepcji i wdrożenia jednolitych standardów opieki i zatrudnienia w krakowskich domach pomocy społecznej.

2019-12-20

3471

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4965/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-12-20

3470

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-20

3469

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ul. Na Chałupkach do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-20

3468

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Siewnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-20

3467

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru artykułów naukowych do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”

2019-12-20

3466

w sprawie rozliczenia czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich nr 69, nr 70 i nr 96 otrzymanych za rok 2019 pomiędzy gminy i nadleśnictwa

2019-12-20

3465

w sprawie Zakładowego Planu Kont

2019-12-20

 3464

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-12-19 

 3463

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 640/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-12-19

3462

w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Długiej 69D wraz ze znajdującym się na niej pawilonem handlowym przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył/-a: Joanna Adamczyk – starszy inspektor/Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności/Wydział Skarbu Miasta

2019-12-19

3461

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-19

3460

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-19

3459

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801, 852, 921 i 926)

2019-12-19

3458

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 852 i 921).

2019-12-19

3457

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 851 i 855).

2019-12-19

3456

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 851 i 855)

2019-12-19

3455

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 853 i 900 – zadania dzielnic).

2019-12-19

3454

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 752, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-12-19

3453

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Domagały

2019-12-19

 3452

 zmieniające zarządzenie nr 1341/2018 w sprawie powołania Rady Programowej i Zespołu wykonawczego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków"

 2019-12-19

 3451

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-12-19

 3450

 w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A oraz zasad wydawania oznakowań.

 2019-12-19

 3449

 zmieniające zarządzenie Nr 1436/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa

 2019-12-19

 3448

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3447

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3446

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-12-19

 3445

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 761/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu

 2019-12-19

3444

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Jerzemu Salamusze

2019-12-18

 3443

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie.

 2019-12-17

 3442

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1968/17 w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

 2019-12-17

3441 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021

 2019-12-17

3440

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-17

3439

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-17

3438

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-17

3437

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 855, 900 i 921).

2019-12-17

3436

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 755, 852, 855 i 921).

 

2019-12-17

3435

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852, 855 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 755, 852 i 855).

2019-12-17

3434

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-16

3433

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16

3432

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16 

3431

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki F.R.B. INTER-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

2019-12-16

 3430

 w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków oraz będącym we władaniu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

 2019-12-16

 3429

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-12-16

 3428

 zmieniające zarządzenie Nr 1791/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

 2019-12-16

 3427

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-12-16 

 3426

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-12-16

 3425

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy al. Słowackiego 33 w Krakowie.

2019-12-16 

 3424

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu - druk nr 912.

 2019-12-17

 3423

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - druk nr 941.

 2019-12-17

 3422

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-12-16

 3421

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krzywickiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-12-16

 3420

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Skarbińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-16

 3419

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Skotnickiej

 2019-12-16

 3418

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1919/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 2019-12-16

 3417

 w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 68 wyodrębnionego z budynku na os. Zielonym 20 w Krakowie

 2019-12-16

3416

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w użytkowaniu wieczystym spółki Krowodrza Park Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

 2019-12-16

3415 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji przez wygaszanie XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie.  

2019-12-16 

3414 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji przez wygaszanie XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.  

2019-12-16 

3413 

zmieniające zarządzenie nr 526/2011 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie (z późn. zm.).  

2019-12-16 

3412

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym wieloletnim członkom Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski w Krakowie

2019-12-16

3411

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801 i 854)

2019-12-16

3410

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-12-16

3409

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

2019-12-16

3408

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach 801 i 854).

2019-12-16

3407

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-12-16

3406

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów w dziale 801).

2019-12-16

3405

w sprawie zmian zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 926).

2019-12-16

3404

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 926)

2019-12-16

3403

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 900 i 926).

2019-12-16

3402

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 926).

2019-12-16

 3401

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 52, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-19

3400 

zmieniające zarządzenie nr 3316/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 

2019-12-16 

3399

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa – druk nr 863

2019-12-16

3398

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 – druk Nr 862.

2019-12-16

3397

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery „Aria”.

2019-12-16

 3396

 w sprawie wyznaczenia zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnionego do przeprowadzania wspólnych postępowań i udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz wskazanych Instytucji Kultury

 2019-12-13

3395

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.

2019-12-13

3394

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-12-13

 3393

w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na rok bieżący oraz lata przyszłe w Gminie Miejskiej Kraków.

2019-12-13 

 3392

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-13

 3391

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółek Gminy Miejskiej Kraków

 2019-12-13

 3390

w sprawie dokonania zapisu na akcje zwykłe imienne serii C spółki pod firmą Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

2019-12-13 

 3389

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2318/2019 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 13 grudnia 2019 r.

2019-12-12 

3388

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

2019-12-11

 3387

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 758 i 801).

 2019-12-12

 3386

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801 – zadania dzielnic).

 2019-12-12

 3385

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 851, 855, 900 i 921).

 2019-12-12

 3384

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 851, 855, 900 i 921)

 2019-12-12

 3383

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 801, 852, 854 i 855).

 2019-12-12

3382 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 801, 852, 854 i 855).

 2019-12-12

 3381

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na rok 2020 dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-12-11

3380 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki 

2019-12-09 

3379 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krzywy Zaułek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  

2019-12-09 

3378 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

2019-12-09 

3377

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Cementowej.

2019-12-09

 3376

 zmieniające zarządzenie Nr 539/2019 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia i realizacji „Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie”

 2019-12-10

 3375

 w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-09

 3374

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

  2019-12-10

 3373

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926 - druk Nr 909.

  2019-12-10

 3372

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 900 – zadania dzielnic) – druk Nr 911.

 

 2019-12-10

 3371

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

 2019-12-10

 3370

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ludwika Pasteura.

 2019-12-09

 3369

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry” – druk nr 893.

2019-12-09 

 3368

w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego usytuowanego w Parku Reduta z równoczesną funkcją Operatora Parku Reduta.

2019-12-09

3367

zmieniające zarządzenie nr 2111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Rzymskokatolicką Parafią Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

2019-12-10 

3366

zmieniające zarządzenie Nr 3135/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków niezabudowanej  nieruchomości położonej przy ul. Zagumnie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/10  obr. 82 Podgórze

2019-12-10 

3365

zmieniające zarządzenie Nr 2824/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 22/16 obr. 58 Podgórze, przeznaczonej pod planowaną inwestycję w rejonie ul. Słona Woda.

 2019-12-09

3364

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/2 obręb 29 j. ewid. Podgórze położonej przy ulicy Franciszka Maryewskiego.

2019-12-09

3363

w sprawie wprowadzenia wykazów imprez stałych na terenach: Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły, plac Wielkiej Armii Napoleona, Aleja Róż, Rynek Podgórski, plac przy Nowohuckim Centrum Kultury

2019-12-09

3362

w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie

2019-12-09

 3361

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 132 im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Benedyktyńskiej 4 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-09

 3360

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-09 

 3359

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odwołania Iwony Chamielec z pełnienia funkcji ławnika

2019-12-09 

 3358

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Doktora Judyma na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-12-09 

 3357

 w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie

 2019-12-09

3356

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”, lokalu nr 177 przy ul. Wizjonerów 4 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3355

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie”, lokalu nr 48 przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

201-12-09

3354

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”, lokalu nr 1 przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3353

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie”, lokalu nr 12U2 przy ul. Bunscha 12 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

3352

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”, budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-12-09

 3351

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Św. Marka.

 2019-12-09

 3350

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 105/2019 w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy” w Krakowie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/18 obręb 65 jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, poprzez zawarcie aktu notarialnego

 2019-12-09

 3349

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 1806/100000 części nieruchomości gruntowej związanegoz lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Lipskiej 57 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-12-09 

 3348

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2019-12-09 

 3347

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LIII/722/12 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 2019-12-09

 3346

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik” – druk nr 895.

2019-12-09 

 3345

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 56 im. Tadeusza Rejtana z siedzibą w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Fredry 65-71, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-09 

3344

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie.

2019-12-06

 3343 

w sprawie ustalenia zasad ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym 976 „wzajemne rozliczenia między jednostkami”

2019-12-05 

3342

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/10 obręb 40 Krowodrza pod poszerzenie ul. Truszkowskiego.

2019-12-09

 3341

 zmieniające zarządzenie Nr 2112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

2019-12-09 

 3340

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 112/1 obr. 28 Krowodrza, wchodzącej w zakres ulicy Felińskiego.

 2019-12-09

 3339

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr: 74/25 o pow. 0,0243 ha położonej w obrębie 41 j. ewid. Krowodrza stanowiącej własność osoby prawnej.

 2019-12-09

3338 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 921). 

2019-12-09 

3337 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 921).

2019-12-09 

3336 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 900).

2019-12-05 

 3335

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801 i 900).

2019-12-05 

3334

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Łepkowskiego

2019-12-06

3333 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Pachońskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

2019-12-06 

 3332

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie.

 2019-12-06

3331

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-12-06 

 3330

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 851, 854 i 900 – zadania dzielnic)

2019-12-05 

 3329

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 851, 854 i 900 – zadania dzielnic)

2019-12-05 

 3328

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 754, 801, 852 i 900)

2019-12-05

 3327

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 754, 801, 852 i 900)

2019-12-05 

 3326

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 921)

2019-12-05 

 3325

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 752, 754, 755, 756, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2019-12-05

  3324 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2019-12-05 

 3323

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 801, 853 i 900)

2019-12-05 

 3322

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 853 i 900)

2019-12-05 

 3321

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 165 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Danka 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-05

 3320

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 82 w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Kalinowym 17, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-05

 3319

 zmieniające zarządzenie Nr 1111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 374/10 obr. 29 Krowodrza, celem realizacji budowy parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.

 2019-12-05

 3318

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w os. Sportowym 28 i os. Górali 18, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-05

 3317

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Szopkarzy 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-12-05

3316 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

2019-12-05 

3315

w sprawie przyjęcia Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w ramach Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022

2019-12-05

3314

zmieniające zarządzenie Nr 2287/2019 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń

2019-12-05

 3313

zmieniające zarządzenie Nr 3022/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 obr. 40 Krowodrza wchodzącej w zakres planowanego pasa drogowego ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego

2019-12-05 

3312 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stępice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

2019-12-04 

3311 

w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 69 wyodrębnionego  z budynku na os. Zielonym 20 w Krakowie. 

2019-12-04 

3310

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Kolnej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

2019-12-04 

 3309

 sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła - Zachód”

 2019-12-04

 3308

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”

 2019-12-04

3307

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – Centrum C 10” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowych

2019-12-04

3306

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonego w art. 4 ust. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-12-04

3305

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 41/1 obr. 43 Nowa Huta, wchodzącej w pas drogowy ul. Giedroycia

2019-12-04

 3304

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Cystersów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-12-04

 3303

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. płk. pil. Stefana Łaszkiewicza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-12-04 

 3302

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na os. Złotego Wieku 4, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-12-04

 3301

 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni wynoszącej 3216,76 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Malborskiej 98 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Stowarzyszenia – Szkoła przy Malborskiej

 2019-12-04

 3300

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Zielonym 24 w Krakowie

2019-12-04 

 3299

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kmiecej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-12-04 

 3298

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Łempickiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-12-04

 3297

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-12-04

 3296

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 2019-12-02

3295

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Philip Morris Polska SA

2019-12-04

3294

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia Orkiestrze Wojskowej w Krakowie oraz dwóm jej zasłużonym członkom: mjr. Dariuszowi Bylinie oraz st. chor. sztab. Czesławowi Górnisiewiczowi.

2019-12-04

 3293

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu położonej w Krakowie przy ul. Długiej 69D wraz ze znajdującym się na niej pawilonem handlowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-12-02  

3292

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru

2019-12-03

 3291

 w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, trybu i zakresu jego działania.

 2019-12-04

 3290

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr St. 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Augustiańskiej Nr 18 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

2019-12-02 

3289 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-12-02 

3288

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-12-03

3287

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801, 854 i 926)

2019-12-03

3286

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926)

2019-12-03

3285

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 854 i 926)

2019-12-03

3284

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 926).

2019-12-03

3283

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-12-03

3282

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801)

2019-12-03

3281

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-03

3280

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 855, 900 i 921).

2019-12-03

3279

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 900).

2019-12-03

3278

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900).

2019-12-03

3277

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 854, 900 i 921).

2019-12-03

3276

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 921)

2019-12-03

3275

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 801, 854 i 900).

2019-12-03

3274

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 801, 854 i 900).

2019-12-03

3273

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 851, 852, 853, 854 i 855).

2019-12-03

3272

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 851, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852, 853, 854 i 855)

2019-12-03

3271

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53 % bonifikaty

2019-12-03

3270

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

2019-12-03

3269

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy Pl. Na Groblach 17 w Krakowie

2019-12-03

3268 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 3/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.  

2019-12-03 

3267

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

2019-12-03

3266

zmieniające zarządzenie Nr 2376/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie

2019-12-02

 3265

 w sprawie zasad naliczania wspólnotom mieszkaniowym wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zagospodarowanych podwórkami.

 2019-12-02

 3264

 w sprawie wyrażenia zgody dla Aresztu Śledczego w Krakowie na zawarcie umowy najmu części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Montelupich 7.

 2019-12-02

 3263

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonych przy ulicy Wąwozowej oraz zmiany zarządzenia nr 1333/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Wąwozowej.

 2019-12-02 

3262 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76% bonifikaty

2019-11-29 

 3261

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pszczelnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

2019-11-29 

 3260

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-29 

 3259

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Rusieckiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 2019-11-29

 3258

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej

 2019-11-29

 3257

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Starowiślnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-29

 3256

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Jagiellońskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3255

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Korony Polskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-11-29 

 3254

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-29

 3253

 w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Ruczaj- Zaborze" w Krakowie umowy użytkowania wieczystego nieruchomosci oznaczonej jako działka nr 311/33 obręb 31 jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze, poprzez zawarcie aktu notarialnego

2019-11-29

3252

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy mieszkaniowej na rok 2019 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

 2019-11-29

3251

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Starowiślnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-29

3250

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 81.

2019-11-29

3249

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków przez Zwierzyniecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Krakowie, własności lokalu nr 7 położonego w budynku przy ul. Węgierskiej 9 w stosunku, do którego Gminie Miejskiej Kraków przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

2019-11-29

3248

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 6A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-29

3247

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-11-29

 3246

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry” - druk nr 893.

 2019-11-29

 3245

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Czarnogórskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3244

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej Nr 18

 2019-11-29

 3243

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zdrowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-29

 3242

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Martinowi Hančarowi.

 2019-11-29

 3241

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 

 2019-11-29

 3240

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Duża Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

 2019-11-29

3239

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 700).

2019-11-29

3238

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700).

2019-11-29

3237 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Obrońców Krzyża na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

2019-11-29 

3236 

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem 

2019-11-29 

3235 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7303/1050820 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-11-29 

3234 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3973/503359  części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]położonym  przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.  

2019-11-29 

3233 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. 

2019-11-29 

3232

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-11-29

3231

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Marii Santurze

2019-11-29

3230

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-11-29

3229

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Muzeum Krakowa

2019-11-29

3228

zmieniające zarządzenie Nr 2993/2019 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-11-29

3227

w sprawie niezatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 28 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2019-11-29

3226

w sprawie zatwierdzenia wyników uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

2019-11-29

3225

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-11-28

 3224

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 861

2019-11-28 

 3223

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 156 im. ks. kard. A.S. Sapiehy z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Centralnej 39, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-27 

3222

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 6 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-11-27

 3221

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 27 położonym przy ul. Ks. Siemaszki w Krakowie

2019-11-27 

3220

w sprawie organizacji aukcji celowej na najem gminnego lokalu użytkowego (budynku) o powierzchni 1518,40 m2 usytuowanego przy ul. Andrzeja Potebni 7 w Krakowie

2019-11-27

3219

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 671/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Stowarzyszeniu „B 1”, z siedzibą w Krakowie na os. Centrum B 7, najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 732,95 m² stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum B 7 w Krakowie, na podnajem i krótkotrwałe udostępnianie części powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu.

2019-11-27 

3218

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2243/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokali położonych w Krakowie w pawilonach na os. Dywizjonu 303 nr 34, os. Na Stoku 50 oraz w budynku przy ul. Kurczaba 3 (z późn. zm.)

2019-11-27

3217

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 819/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokali położonych w Krakowie w budynkach przy: Rynku Kleparskim 4, ul. Daszyńskiego 22, ul. Dobrego Pasterza 6, ul. Kazimierza Wielkiego 112A, ul. Praskiej 52, ul. Kurczaba 3 oraz na os. Dywizjonu 303/34, os. Kalinowym 4, os. Na Stoku 15 i os. Centrum B 6 (z późn. zm.)

2019-11-27

3216

w sprawie użyczenia dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Parkowej 12 lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 7 położonego w budynku przy ul. Św. Benedykta 11 w Krakowie

2019-11-27

3215

w sprawie użyczenia dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Parkowej 12 lokali mieszkalnych oznaczonych nr 21 i 22 położonych w budynku przy ul. Działkowej 24 w Krakowie

2019-11-27

3214

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-27

 3213

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-11-27

 3212

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Wawelskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-11-27

 3211

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-11-27 

 3210

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-11-27 

3209

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z realizacją wycinki fitosanitarnej na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

2019-11-27

3208

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „ Zdrowy Kraków 2019- 2021”

2019-11-27

 3207

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-27

 3206

 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej parkingiem przy Stadionie Miejskim im. H. Reymana.

 2019-11-27

 3205

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 900 – zadania dzielnic)

2019-11-26 

 3204

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 921)

2019-11-26 

 3203

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926)

2019-11-26 

3202 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) – druk Nr 859

 2019-11-26

3201 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2019-11-25 

 3200

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-25

 3199

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2020 roku

2019-11-25 

 3198

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych

2019-11-25 

 3197

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy drogi w zakresie utrzymania węzła autostradowego Kraków Łagiewniki

 2019-11-25

 3196

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 31  w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D; założenia Szkoły Podstawowej nr 13  w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D. 

2019-11-26 

3195

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-11-26

 3194

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Zakole, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2019-11-25

 3193

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

 2019-11-25

 3192

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

  2019-11-25

 3191

w sprawie wyposażenia w mienie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie przy Rynku Głównym 35

  2019-11-25

 3190

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Pachońskiego

 2019-11-22

 3189

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 77 w Krakowie, umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkoły położonego przy os. Złotego Wieku 36, pozostającego w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-22

3188

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2019

2019-11-22

3187

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława Syrokomli 15 w Krakowie

2019-11-22

3186

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokali mieszkalnych nr 32 i nr 33 położonych w budynku przy ul. Borkowskiej 29 w Krakowie

2019-11-22

3185

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatorów usług merytorycznych projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego

2019-11-22

3184 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy al. 29 Listopada 39F z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe  

2019-11-22 

3183

w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w II półroczu 2019 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

2019-11-22 

3182 

w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie.  

2019-11-22 

3181 

w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie.

2019-11-22 

 3180

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zygmunta Starego.

2019-11-22 

 3179

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Szlak 5 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-22

 3178

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu.

 2019-11-22

 3177

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-22 

 3176

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-22

3175

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie jednostki budżetowej

2019-11-21

3174

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 86 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Jagiellońskie 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-21

 3173

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1504/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki Lea Residence sp. z ograniczoną odpowiedzialnością II S.K.A.

 2019-11-22

 3172

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-11-22

 3171

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 550/3 obr. 2 Krowodrza, objętej zakresem planowanego Parku Młynówka Królewska.

 2019-11-22

 3170

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Gen. Andersa na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 2019-11-22

 3169

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Imielnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 2019-11-22

 3168

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2019-11-22

 3167

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-11-22

 3166

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).

 2019-11-22

 3165

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925).

 2019-11-22

 3164

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750 i 853).

 2019-11-22

 3163

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750 i 853)

 2019-11-22

 3162

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 851, 854 i 855).

 2019-11-22

 3161

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 i 855)

 2019-11-22

 3160

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 926).

 2019-11-22

 3159

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w dziale 926).

 2019-11-22

 3158

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 855 i 900).

 2019-11-22

 3157

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 855 i 900).

 2019-11-22

 3156

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801 i 921).

 2019-11-22

 3155

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801 i 921).

 2019-11-22

 3154

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 758, 851, 900 i 921).

 2019-11-22

 3153

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 851 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921).

 2019-11-22

 3152

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

 2019-11-22

 3151

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 851, 852, 854, 855, 900 i 926).

 2019-11-22

 3150

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855 i 921).

 2019-11-22

 3149

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855 i 921).

 2019-11-22

 3148

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 751, 754, 852 i 855).

 2019-11-22

 3147

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 751, 754, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852 i 855).

 2019-11-22

 3146

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-11-21 

 3145

 w sprawie anulowania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną.

2019-11-21 

3144

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-11-21

 3143

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Fortecznej

 2019-11-21

 3142

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

 2019-11-21

 3141

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 10 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-21

 3140

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-21

 3139

w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-11-21

 3138

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Kuklińskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 2019-11-21

3137

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 10 grudnia 2019 r.

2019-11-21

3136

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-20

3135

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zagumnie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242/10 obręb 82 jedn. ewid. Podgórze.

2019-11-20

3134

w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Krakowskich Seniorów III kadencji

2019-11-20

 3133

 w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym sportowcom Klubu Sportowego „Korona”.

 2019-11-21

 3132

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ojcowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-20 

 3131

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-20

 3130

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-20 

 3129

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-11-20 

 3128

w sprawie zmiany zarządzenia nr 362/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów umów użyczenia oraz dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej

 2019-11-20

3127

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-11-19

3126

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19

3125

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-11-19

3124

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 41 położonego w budynku przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie

2019-11-19

3123

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-19

3122

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Chopina do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-19

3121

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Prusa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-19

 3120

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły” – druk nr 851

2019-11-20 

 3119

zmieniające zarządzenie Nr 2500/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 296/1, 296/2, 296/3 i 296/4 obręb 60 Podgórze, wchodzących w zakres planowanego parku w rejonie ul. Słona Woda.

2019-11-19 

 3118

 w sprawie wyrażenia zgody na modernizację ogrodzenia na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony, której trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 2019-11-19

 3117

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowalnych na nieruchomościach położonych w Krakowie na terenie Cmentarza Rakowickiego, których trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2019-11-19 

 3116

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Szablowskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19 

3115 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Piastów 34a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-19

 3114

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w rejonie ul. Kantorowickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-19

 3113

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Szujskiego 2 i ul. Barskiej 45 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-19  

 3112

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Trynitarskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Województwa Małopolskiego

 2019-11-19

 3111

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

2019-11-19 

 3110

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-11-19

 3109

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - AWF”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2019-11-19 

 3108

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku położonym na os. Willowym 36 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 44 % bonifikaty

2019-11-19 

 3107

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Malachitowej i ul. Czeczów

2019-11-18 

 3106

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik”.

2019-11-19 

 3105

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”.

 2019-11-19

 3104

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”.

2019-11-18 

 3103

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”.

2019-11-18 

 3102

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki”.

2019-11-18 

 3101

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 2019-11-18

3100

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”

2019-11-18

3099

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie”

2019-11-18

3098

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-11-18

 3097

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7809/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-11-18

 3096

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”.

 2019-11-18

3095 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

2019-11-18 

3094 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 854 i 926). 

2019-11-18 

3093 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

2019-11-18 

3092 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926). 

2019-11-18 

3091

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 801, 853, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-18 

3090 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 900 i 921 – zadania dzielnic).

2019-11-18 

3089

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3759/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-11-15

 3088

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie”.

2019-11-18 

3087

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 71/1000 części nieruchomości wspólnej

2019-11-15

3086 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic ) – druk Nr 822.

2019-11-18 

3085

w sprawie przywrócenia terminu do zawarcia z Samodzielnym Kołem Terenowym Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 68,72 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego na II pietrze w budynku położonym przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie.

2019-11-15

3084

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Radzikowskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej użytkownikowi wieczystemu.

2019-11-15

 3083

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-11-15

 3082

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 44 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-11-15

 3081

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.”

 2019-11-15

 3080

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku na os. Wandy 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 61% bonifikaty.

2019-11-15 

 3079

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3818/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-11-15 

3078

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków,  położonej w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik.

2019-11-15 

3077 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w rejonie ul. Ujastek i ul. Mrozowej.

 2019-11-15

3076 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami w zakresie wydawania przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

 2019-11-15

3075

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 4 położonym przy ul. Lentza w Krakowie

2019-11-15

3074

w sprawie zatwierdzenia wyników III etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w trybie wsparcia w roku 2019 zadania publicznego pn. „Fundusz wkładów własnych” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-11-15

3073

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Lasówka

2019-11-15

3072

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe „LOW – CARB” na terenie Miasta Skawina

2019-11-15

 3071

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części.

 2019-11-15

 3070

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta – druk nr 825.

  2019-11-15

 3069

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza” za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej.

  2019-11-15

 3068

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonej przy ulicy Drożyska

  2019-11-14 

3067 

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy  ul. Fredry, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej użytkownikom wieczystym oraz rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości.  

2019-11-14 

3066 

 w sprawie zmiany treści prawa użytkowania wieczystego oraz przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy    ul. Dekerta, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

2019-11-14 

3065 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 134  z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy  ul. Kłuszyńskiej 46 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.  

2019-11-14 

 3064

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-14

 3063

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-14

 3062

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-11-14

 3061

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-14

 3060

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 57/2 obr. 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Bogusławskiego w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 57/1 obr. 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej

 2019-11-14

 3059

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy al. Focha 39 pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-14

 3058

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie umów użyczenia nieruchomości położonej na os. Krakowiaków 46

2019-11-14 

3057 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Korepty do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  

2019-11-14 

 3056

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 45 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-11-14 

 3055

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej parkingiem przy Stadionie Miejskim im. H. Reymana do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

 2019-11-14

3054

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754 i 758).

2019-11-14

3053

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 754)

2019-11-14

3052

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 801, 921 i 926).

2019-11-14

3051

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 921 i 926)

2019-11-14

3050

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

2019-11-14

3049

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020.

2019-11-14

3048

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym sportowcom, trenerom i działaczom Kolejowego Klubu Wodnego 1929.

2019-11-14

 3047

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 7 na os. Uroczym w Krakowie.

 2019-11-13

 3046

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 34 przy ul. Rydlówka w Krakowie.

2019-11-13 

 3045

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie.

 2019-11-13

 3044

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Dekerta Nr 17, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą  pomieszczenia przynależnego i udziału wynoszącego 46/1000 części nieruchomości wspólnej

 2019-11-13

 3043

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-11-13

 3042

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-11-13

 3041

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2569/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji uchwały Nr XIX/392/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego

2019-11-13 

3040

w sprawie anulowania i ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Lema

2019-11-13

3039

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

2019-11-13

3038

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, od Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Katowicka 41, prawa odrębnej własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, oznaczonego numerem 177 w budynku nr 4 przy ul. Wizjonerów w Krakowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej działki nr 607/3, 607/4, 607/5, obręb 40, jedn. ewid. Krowodrza, z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka oraz powołania komisji odbioru.

 2019-11-13

 3037

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 2019-11-13

 3036

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-11-13 

 3035

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 17 przy ul. Rydygiera w Krakowie

2019-11-13  

 3034

zmieniające zarządzenie Nr 3495/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stosowanych w Urzędzie Miasta Krakowa.

 2019-11-12

3033

w sprawie wyboru Laureatów Plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi" w roku 2019

2019-11-13

3032

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Pana Tadeusza

2019-11-12

3031

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia Twórczego POLART

2019-11-12

3030

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 142/26 obr. 60 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap III

2019-11-12

3029 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 885/36780 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 69 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-11-12

 3028

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 444/6 i nr 444/17 obr. 87 jedn. ewid. Kraków – Podgórze

2019-11-12 

 3027

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Sportowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-11-12

 3026

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Zarzyckiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-12 

 3025

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mistrzejowickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-11-12 

 3024

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Wieliczce przy ul. Sadowej.

 2019-11-12

 3023

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Jana Pawła II do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Jana Pawła II.

 2019-11-12

 3022

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 obręb 40 Krowodrza wchodzącej w zakres planowanego pasa drogowego ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego.

  2019-11-12

 3021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Spadochroniarzy 1 pozostającej w trwałym zarządzie wyżej wymienionej samorządowej jednostki oświatowej

 2019-11-12

 3020

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 91/2 obr. 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Brzozowej w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 91/1 obr. 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej.

2019-11-12  

3019

zmieniające Zarządzenie Nr 699/2019 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-11-12

3018

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w budynku przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie

2019-11-12

3017

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

2019-11-12

3016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 900).

2019-11-12 

3015

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-12

3014

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

2019-11-12 

3013

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

 2019-11-12

3012

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-11-12

3011

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-11-12

3010

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-11-12 

 3009

w sprawie odwołania [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: kierownik Iwona Żurkowska - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa] ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie

 2019-11-12

 3008

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 33 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 84 % bonifikaty

2019-11-08 

3007

zmieniające zarządzenie Nr 2874/2019 w sprawie powołania Kapituły konkursowej wybierającej partnerów roku 2019 Krakowskiej Karty Rodzinnej

2019-11-08

3006

w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”.

2019-11-08

 3005

w sprawie dokonania zapisu na akcje zwykłe imienne serii H spółki pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

2019-11-08 

 3004

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Droga Rokadowa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości

 2019-11-08

3003

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, od Zielona Polana APUS Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 18, prawa odrębnej własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - usługowego, oznaczonego numerem 12U2 w budynku nr 12 przy ul. Karola Bunscha w Krakowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej objętej Księgą Wieczystą Nr KR1P/00051963/5 z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka oraz powołania komisji odbioru

2019-11-08

3002 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ostrów służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-11-08

3001

w sprawie odwołania niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-11-08

3000

zmieniające zarządzenie Nr 226/2019 w sprawie powołania Rady Programowej ds. Zieleni, działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa

2019-11-08

2999

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 142/24 obr. 60 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap III

2019-11-08

2998

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 432/2 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Grodzkiej w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 432/1 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej

2019-11-08

 2997

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Nad Baranówką

2019-11-07 

 2996

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółki LV Development sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa

 2019-11-07

 2995

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-11-07 

2994

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Wielickiej 44B do oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-11-08

 2993

 w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-11-08

 2992

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 854)

2019-11-08 

 2991

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach 801 i 854).

 2019-11-08

 2990

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 852 i 900).

2019-11-08 

 2989

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 852 i 900).

 2019-11-08

 2988

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-11-08

 2987

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 754 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2019-11-08 

 2986

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 751, 855 i 900).

2019-11-08 

 2985

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 751, 855 i 900)

 2019-11-08

 2984

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 853 i 855).

 2019-11-08

 2983

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

 2019-11-08

2982

w sprawie uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-11-08

 2981

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 710, 750, 752, 852, 853, 854 i 855).

 2019-11-08

 2980

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 752, 852, 853, 854 i 855).

 2019-11-08

 2979

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020.

2019-11-08 

 2978

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat.

 2019-11-07