Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie poniżej.

 

 

Lista aktów z danego roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

 

Numer

Tytuł

Data podpisania

 940

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-04-19

 939

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Majówny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-04-19

 938

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-19

 936

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Bulwarowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-23 

 935

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 187 im. „Pod Lipami” w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Piastów 48, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-23

 934

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Srebrnych Orłów

2019-04-23 

933

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 52 położonym przy ul. Dietla w Krakowie.

2019-04-23

932

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-04-23

930

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 6 maja 2019 roku do 31 października 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

2019-04-23

929

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Strąkowej 3a w Krakowie pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19

928

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Monte Cassino 31, pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19 

927

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19

920 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-19 

919

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania Srebrnego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa.

2019-04-23

918

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi.

2019-04-23

 917

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 r.

2019-04-23 

 916

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Grand przy ul. Sławkowskiej 5-7 w Krakowie

2019-04-23 

 915

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

2019-04-23 

 914

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej.

 2019-04-19

 913

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej.

  2019-04-19

 912

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Konwaliowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

  2019-04-19

 911

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 134 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kłuszyńskiej 46 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-04-19

910 

 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”

 

2019-04-23 

909 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”.

 2019-04-23

908 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5537/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-18 

907 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” - druk nr 299.

 2019-04-18 

 906

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

 2019-04-18

905

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa udzielonego Andrzejowi Majewskiemu

2019-04-18

904

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Włodarczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-18

903

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, niezabudowanych i zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w Krakowie przy ul. Tynieckiej Nr 90

2019-04-18

902

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-04-18

901 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3730/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Św. Benedykta 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców w odpowiednio 90/100 i 10/100 częściach.

 2019-04-18

900

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 162/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

201-04-18

899

w sprawie wyrażenia zgody na zarządzanie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie urządzeniami wodnymi i wodno - melioracyjnymi.

2019-04-18

898

w sprawie wyrażenia zgody dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie na zawarcie umowy użyczenia części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 3

2019-04-18

897

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 23 do 24 kwietnia 2019 r.

 

 2019-04-18

896

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Włodarczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-18

895

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki nr 254/44, 254/45, 254/50, 254/51, 303/4 oraz 303/6 obręb 21 jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście - poprzez zawarcie aktu notarialnego

2019-04-18

894

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-04-18

893

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic”

2019-04-18 

892

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4179/315661 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-17

891

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-04-16

890

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-16

889

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: działalność na rzecz integracji cudzoziemców, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz naboru na członków komisji konkursowych

2019-04-16

888

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaopiniowania wniosków o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych; lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie; XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XVIII Nowa Huta; lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w dzielnicach: IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, XI Podgórze Duchackie, XVII Wzgórza Krzesławickie, a użytkowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

2019-04-16

887

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022”.

2019-04-16

886

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bałtyckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-16

885

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6660/697942 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Aleksandry 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej

2019-04-16

884

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-04-16

883

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Centrum A do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-16

882

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2019-04-16

881

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic i skwerów

2019-04-16

880

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-16

879

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-04-16

878

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Majówny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16

877

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 600).

 

2019-04-16

876

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 

2019-04-16

875

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 

2019-04-16

874

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 

2019-04-16

873

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851 i 854).

 

2019-04-16

872

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 

2019-04-16

871

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 758, 851, 853, 855 i 921).

 

2019-04-16

870

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 710 i 921, z rezerwy celowej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 758, 851, 853 i 855).

 

2019-04-16

869

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 852, 854, 900 i 921).

 

2019-04-15

868

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 852, 900 i 921).

 

2019-04-15

867

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926).

 

2019-04-15

866

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

 

2019-04-15

865

 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 853, 854 i 900).

 

2019-04-15

864

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-16

863

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Piastów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16

862 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa  z późniejszymi zmianami

2019-04-16 

861 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-04-16 

860 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).  

2019-04-16 

859 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855).

2019-04-16 

858 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 854 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 854 i 855).

2019-04-16 

857

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu  zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 191/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców 

2019-04-16 

856 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym z siedzibą w Krakowie, ul. Wacława Popławskiego 17, w celu utworzenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Dziecięce Centrum Wsparcia Rozwoju” z siedzibą w Krakowie, os. Willowe 35.

2019-04-16 

 855

w sprawie trybu przygotowywania, realizacji i rozliczenia projektów ubiegających się o wsparcie oraz finansowanych  lub współfinansowanych z funduszy pomocowych.

2019-04-16 

854 

w sprawie zmiany umowy użytkowania dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Kaczeńcowej 7 w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przekazanej w użytkowanie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej nr 31 .

2019-04-16 

853 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Bugaj do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16 

852 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu   kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6812/295317 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Stefana Grota Roweckiego nr 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-16 

 851

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-04-16

 850

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-04-16

 849

 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału ds. Jakości Powietrza

 

 2019-04-15

848

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-15

847

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-12

846

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części

2019-04-12 

845

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Albertyńskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-12

844

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Grzegorzowi Stecowi.

2019-04-12

843

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Kolorowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

 842

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krakowie przy ulicy Rozrywka  na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-12 

841

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

2019-04-12

840

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej u zbiegu ul. Dunin-Wąsowicza i al. Krasińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 10/2019 z dnia 04.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej u zbiegu ul. Dunin-Wąsowicza i al. Krasińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

839

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 227 o pow. 0,3371 ha obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”

2019-04-12

838

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-12

837

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Golikówka, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-04-12

836

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1341/2018 w sprawie powołania Rady Programowej i Zespołu wykonawczego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

2019-04-12

835

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Podedworze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-12

834

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jeziorany do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

 833

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Hamernia”.

2019-04-12 

832

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa”.

2019-04-12

831

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego”.

2019-04-12

830

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok”.

2019-04-12

829

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wiedeńska”.

2019-04-12

828

w sprawie prolongowania terminu obowiązywania umowy dzierżawy

2019-04-11

827

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3860/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-04-12

826

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1306/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2013r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw logotypów miejskich jednostek organizacyjnych

2019-04-11

825

 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mikołajczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3214/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mikołajczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-11

824

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie na os. Spółdzielczym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-11

823

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Albertyńskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-11

822 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2214/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

2019-04-11 

821 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2222/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie.

2019-04-11 

820 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2212/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.

2019-04-11 

819 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2199/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2019-04-11 

818

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Półłanki, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Płaszów-Rybitwy” m.in. pod obiekty usług oświaty.

2019-04-11

816

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 5399/361009 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 221/2, 221/3 i 221/4 obr. 34 Podgórze położonej w Krakowie przy ul. Grota – Roweckiego

2019-04-10

817

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 20/576 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 479/2 obr. 60 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ul. Łamanej w Krakowie.

2019-04-11

815

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2019-04-11

814

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: muzyka

 2019-04-11

813

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-11

812

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Krakowskiego Biura Festiwalowego.

2019-04-11

811

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Facimiech na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-10

810

w sprawie symboli literowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa

2019-04-10

809

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Rozrywka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-10

808 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki

2019-04-10 

 807

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

2019-04-10 

806

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Józefińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-10

805

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

804

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 3/4 obr. 32 Podgórze oraz nr 134/13 obr. 31 Podgórze wchodzących w zakres Parku Rzecznego Wilgi

2019-04-10

803

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 73 obr. 46 Krowodrza, położonej w rejonie ul. Racławickiej, objętej zakresem planowanego Parku Młynówka Królewska

2019-04-10

802

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym działaczom Galicyjskiej Izby Budownictwa.

2019-04-10

801 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2219/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

2019-04-10 

800

 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzywda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-10

799

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

2019-04-10

798

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019.

2019-04-10

797

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

 2019-04-10

796

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków

2019-04-09

795

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751 i 801).

2019-04-09

794

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-04-09

793

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 600).

2019-04-09

792

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 

2019-04-09

791

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-04-09

790

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 

2019-04-09

789

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

2019-04-09

788

w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

2019-04-10

787

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 

2019-04-09

786

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 852, 853 i 926).

2019-04-08

785

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 852, 853 i 926).

 

2019-04-08

784

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750 i 900).

2019-04-09

783

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

 

2019-04-09 

782

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 900 i 926).

2019-04-09

781

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 710, rezerwy celowej do działów: 852 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 900 i 926).

 

2019-04-09 

780 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2216/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-04-09 

779 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2201/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.

2019-04-09 

778 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Krakowie, ul. Półkole 11, w celu utworzenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Dziecięce Centrum Wsparcia Rozwoju” z siedzibą w Krakowie, os. Willowe 35.

2019-04-09 

777

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF”.

2019-04-09

776

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Podkamyk”.

2019-04-09

775

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bielany”.

2019-04-09

774

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze”.

2019-04-09

773

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mydlniki.

2019-04-09

772

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto.

2019-04-09

771

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica”.

2019-04-09

770

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 285

2019-04-09

769

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 278.

2019-04-09

768 

zmieniające zarządzenie Nr 896/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa

2019-04-09 

767

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4277/127604 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 46 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-08

766

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.

2019-04-09

765

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-09

764

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Potrzask na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-09

 763

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3964/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-09 

762

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie na rzecz [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Izabela Sokołowska Inspektor Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną oraz Wykonywania Uprawnień Właścicielskich/Wydział Skarbu Miasta] nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie

2019-04-09

761

w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu

2019-04-09

760

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 20/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Na Stoku 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-09

759

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem.

2019-04-09

758

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: edukacja kulturowa

2019-04-09 

757

w sprawie wyznaczenia dla Spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pachońskiego

2019-04-09

756

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

2019-04-09

755

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Krystyna z Ostrowa do oddaniaw dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-09 

754

w sprawie zawarcia umowy związanej z wyrażeniem zgody Lions Club Kraków Stare Miasto z siedzibą ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na proporczyku klubowym

2019-04-09

753

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przedwstępnej umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego części działki nr 11 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze - położonej przy ul. Działkowej, zawartej w formie aktu notarialnego Rep A nr 663/2015 z dnia 10.03.2015 r.

2019-04-09

752

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa”

2019-04-09

751

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Korepty, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-08

750

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: kultura cyfrowa

2019-04-08

749

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń

2019-04-08

748

w sprawie zwrotu świadczenia pieniężnego spełnionego z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działek nr 791/1, 790/14 i 163/7, obręb 4, jedn. ewid. Krowodrza za okres od 12.06.2000 r. do dnia 11.06.2010 r.

2019-04-08

747

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, przynależnych do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku nr 4A położonym przy ul. Wenecja w Krakowie

2019-04-08

 746

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Ostrów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-08 

745

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

744

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 193/10000 części w nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-04-08

743

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Ujastek

2019-04-08

742

w sprawie przygotowania projektu dotyczącego ,,Standardów infrastruktury pieszej w Krakowie”

2019-04-08

741

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

740

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie usta-lenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamen-towej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat”

2019-04-08

739

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Truskawkowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-08 

738

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: film

2019-04-08

737

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: sztuki plastyczne

2019-04-08

736

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: intermedia, projekty interdyscyplinarne

2019-04-08 

735

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo – wschodniej części Krakowa

 2019-04-08

734

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu.

2019-04-08

732

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2019-04-08

731

w sprawie unieważnienia identyfikatora oraz zmiany zarządzenia Nr 1246/2018 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”.

2019-04-08

730

uchylające zarządzenie Nr 430/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2019-04-08

729 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przedwstępnej umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego części działki nr 11 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze - położonej przy ul. Działkowej, zawartej w formie aktu notarialnego Rep A nr 663/2015 z dnia 10.03.2015 r.

2019-04-01 

728 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2019-04-01 

727

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Na Błonie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-02

726

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Grochowej Nr 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2019-04-02

725

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 751, 852)

2019-03-29

724

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751 i 852 oraz zmian w planie wydatków w dziale 600)

2019-03-29

723

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 855)

2019-03-29

722

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855, zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 750 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801)

2019-03-29

721

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic)

2019-03-29

720

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900 – zadania dzielnic)

2019-03-29

719

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 851, 852, 855 i 926)

2019-03-29

718

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 926)

2019-03-29

717

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758)

2019-03-29

716

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754)

 2019-03-29

715

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 855 i 900)

2019-03-29

714

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 855 i 900)

2019-03-29

713

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801, 852 i 900)

2019-03-29

712

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801 i 900)

2019-03-29

711

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic)

2019-03-29

710

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855 i 900).

2019-03-29

709

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pronaszków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-04-02

708

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-04-02

707

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa.

2019-04-02

706

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 – zadania dzielnic).

2019-04-02

705

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 853, 854, 900, 921 i 926).

2019-04-02

704

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 854 i 900).

2019-04-01

703

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

702

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grębałowskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-01

701

w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Strzelców.

2019-04-01

700

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sokolej (działka nr 550/4), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-04-01

699

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

698

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

697

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

696

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

695

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

694

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 54/45 i 54/47 obręb 59 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap II.

2019-03-29

693

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”, w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2019-03-29

692

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

691

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Mackiewicza na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-01

690

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód sp. z o. o.

2019-04-01

 689

 w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków w Radzie Nadzorczej Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

2019-04-01

688

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

2019-04-02

664 

w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

2018-03-28 

 

 

 

 

Lista aktów z danego roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

 

Numer

Tytuł

Data podpisania

3376

w sprawie wprowadzenia standardów usług teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Krakowa.

2016-12-09