BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 7 OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny księgowy

 

 

1. Wymagania formalne

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:

• posiadająca obywatelstwo polskie,

• posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,

• nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

• ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

• ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

• jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT co najmniej 6 miesięcy

• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 3 lata,

• biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

• biegłą znajomość obsługi programu Budżet JST Plus,

• biegłą znajomość obsługi programu Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem,

• biegłą znajomość obsługi programu Sovat,

• znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej,

• znajomość ustawy o finansach publicznych,

• znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,

• znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

• znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

• znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

• znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

• znajomość przepisów płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

• umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb.

 

3. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie pełnej rachunkowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne lub samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

5. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

6. Zatwierdzenie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty.

7. Sporządzanie wniosków o braki w budżecie.

8. Naliczanie i przekazanie na konto odpisu na ZFŚS.

9. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

10. Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług, oraz sporządzanie częściowej deklaracji Vat-7

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy : 1 etat, pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 3 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie (oraz dodatek funkcyjny, za wysługę lat i premia regulaminowa).

3. Godziny pracy : do uzgodnienia

4. Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

 

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy.

4. Oświadczenie o niekaralności.

5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135 z późn.zm.).

7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w ZSOI nr 7 w Krakowie” osobiście w sekretariacie ZSOI nr 7 lub drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 11 kwietnia 2019 r.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.

 

 

7. Ilość etatów

1 etat

 

 

Dyrektor

mgr Jolanta Kluz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (Główny Księgowy)