Audyty w miejskich instytucjach kultury1. Na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zostały przeprowadzone audyty w krakowskich miejskich teatrach, dla których organizatorem jest Miasto: Teatrze Bagatela, Teatrze Ludowym, Teatrze Groteska, Teatrze „Łaźnia Nowa”, Krakowskim Teatrze Variete i Teatrze KTO. Kryteria, w oparciu, o które przeprowadzono audyty zostały określone w podręczniku pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie” opracowanym na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 r. przez p. dr. hab. Romana Batko.

 

Audyty obejmowały studia dokumentacji wewnętrznej, wywiady z pracownikami, obserwację działania instytucji, uczestnictwo w realizowanych przez instytucję spektaklach, badanie mediów społecznościowych, wywiady z interesariuszami.

Ocenie audytora podlegało 18 obszarów zarządzania: zarządzanie strategiczne i systemowe, przywództwo, kultura organizacyjna, zarządzanie wiedzą, zarządzanie ludźmi, planowanie programu i nowych usług, zarządzanie relacjami z mieszkańcami i innymi odbiorcami oferty kulturalnej, zarządzanie z interesariuszami, zarządzanie finansami i zamówienia publiczne, zarządzanie operacyjne, zarządzanie innowacjami i kreatywnością, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi, zarządzanie reklamą, marketingiem i promocją, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym RODO, procesy kontrolne, monitoring, ewaluacja, audyty, badania.

 

Wyniki audytów przeprowadzonych w miejskich teatrach są zadowalające, wyraźnie wskazują, że najlepiej prowadzonymi teatrami są: Teatr Bagatela i Teatr Łaźnia Nowa. Najsłabsze wyniki otrzymały Krakowski Teatr Variete oraz Teatr KTO.

Teatry uzyskały następujące wyniki:

  • Teatr Bagatela: 1183/1344 pkt. (uzyskane/możliwe do uzyskania)
  • Teatr Ludowy: 1055/1344 pkt.
  • Teatr Groteska: 1012/1344 pkt.
  • Teatr Łaźnia Nowa: 1170/1344 pkt.
  • Teatr Variete: 909/1344 pkt.
  • Teatr KTO: 919/1344 pkt.

 

Raporty końcowe z poszczególnych audytów teatrów są dostępne: tutaj

 

Podręcznik pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie” jest dostępny: tutaj

 2. Na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK w 2019 r. zostały przeprowadzone audyty w muzeach, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Kraków, w zakresie ochrony zbiorów muzealnych, zgodnie z instrukcją przyjętą zarządzeniem nr 2939/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2018 r.

 

Audyty dotyczyły w szczególności: gromadzenia, ewidencjonowania i opracowywania zabytków, udostępniania zbiorów muzealnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom.

 

Wyniki audytów są zadawalające; wszystkie miejskie muzea w sposób właściwy dbają o zgromadzone zbiory i stosują odpowiednie przepisy ustawowe.

 

Raporty końcowe z audytów w poszczególnych muzeach: