BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
SPECJALISTA DS. EDUKACJIMUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. EDUKACJI

 

I. Nazwa i adres organizatora

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków

 

Adres do korespondencji:

plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

+ 48/012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed Muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

 

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• współpracę z prężnym zespołem.

 

 

 

 

II. Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. edukacji będzie należało m.in.:

1. tworzenie oferty edukacyjnej dla różnych grup wiekowych do prezentowanych wystaw stałych i czasowych oraz do innych przedsięwzięć instytucji przy uwzględnieniu założeń misji Muzeum;

2. opracowywanie scenariuszy lekcji muzealnych, warsztatów i oprowadzań;

3. zarządzanie kalendarzem zajęć edukacyjnych;

4. rekrutacja i koordynacja pracy edukatorów realizujących zajęcia edukacyjne tj. lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzania w ramach współpracy z Muzeum;

5. samodzielne prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatów;

6. przygotowywanie wniosków o dofinansowania, budżetowanie, rozliczanie, ewaluacja realizowanych programów edukacyjnych;

7. współpraca z placówkami edukacyjnymi, organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze kultury przy realizacji projektów,

8. przygotowywanie, zawieranie, nadzór nad terminowym wykonaniem i rozliczeniem umów edukatorów i osób współpracujących przy programach edukacyjnych;

9. przygotowywanie materiałów i publikacji edukacyjnych oraz treści druków promujących działania edukacyjne;

10. współpraca w ramach tworzenia bazy kontaktów osób i instytucji korzystających z oferty edukacyjnej Muzeum.

 

III. Wymagania.

Wymagania podstawowe:

1. wykształcenie wyższe (magisterskie) - humanistyczne;

2. doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych lub doświadczenie w pracy edukatora lub animatora w instytucji kultury – minimum 2 lata; preferowane będzie doświadczenie w działaniach edukacyjnych związanych z fotografią i szeroko pojmowaną wizualnością;

3. umiejętność budżetowania działań edukacyjnych;

4. umiejętność pracy w zespole;

5. umiejętność budowania pozytywnych relacji;

6. wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność;

7. znajomość języka angielskiego;

8. wysoka kultura osobista, komunikatywność.

 

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy związanej z edukacją w instytucjach kultury takich jak państwowe lub samorządowe muzea;

2. znajomość dodatkowego języka obcego.

 

IV. Przedmiot naboru:

1. specjalista ds. edukacji;

2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

3. umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

 

V. Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

 

VI. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 12 kwietnia 2019r.;

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. Edukacji w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl;

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Obowiązek informacyjny:

 

Muzeum spełniając obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2016 r. poz. 922), dalej zwanej Ustawą oraz Art 13 Rozporządzenia PE i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

Administratorem Pana(i) danych - jest Muzeum Fotografii w Krakowie.

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez Muzeum danych osobowych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mhf.krakow.pl

Muzeum przetwarza pozyskane od Pana(i) dane w celu uwzględnienia ich właściciela podczas prowadzonych rekrutacji przez Muzeum. Przesłanką prawną przetwarzania ww. danych jest Pana(i) zgoda (tj. zgoda właściciela danych). Pana(i) dane nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom danych).

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat; Dane mogą być z bazy usunięte wcześniej, jeżeli Muzeum uzna, iż ustał cel ich gromadzenia (np. powołano i obsadzono powstały wakat konsumując zapotrzebowanie na oferowane we wniosku doświadczenie zawodowe).

Ma Pan(i) prawo do żądania od Muzeum dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak też do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.

Cofnięcie ww. zgody i zastosowanie się do tej decyzji przez Muzeum nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi na Muzeum do organu nadzorczego z tytułu naruszenia Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 (W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: http://www.giodo.gov.pl/493/ )

Podanie danych osobowych nie jest wymagane - Konsekwencją (ewentualną) niepodania danych jest wyłączenie z uczestnictwa z grupy osób wakujących na stanowiska w prowadzonych przez Muzeum rekrutacjach.

 

 

 

 


Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii - Specjalista ds edukacji