BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor w Dziale Głównego Księgowego – 1 etat

(Nr ref. 11 -19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie lub wyższe,

c) staż pracy:

- przy wykształceniu średnim co najmniej 3 lata, w tym min. 2 lata doświadczenia w służbach finansowo- księgowych,

- przy wykształceniu wyższym co najmniej 1 rok doświadczenia w służbach finansowo- księgowych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) praktyczna znajomość zasad prowadzenia i ewidencji majątku oraz rachunkowości budżetowej;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o finansach publicznych,

- Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- Ustawa o rachunkowości,

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

c) znajomość struktury oraz statutu ZTP w Krakowie,

d) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) dekretacja i ewidencja analityczna składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych,

b) ewidencja analityczna składników majątkowych niskocennych,

c) sporządzanie dokumentów księgowych OT, PT,LT i innych związanych z operacjami gospodarczymi dotyczącymi majątku,

d) naliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i WNiP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) przygotowywanie danych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych z zakresu majątku,

f) weryfikacja zapisów i uzgadnianie sald kont księgowych majątkowych nie rzadziej niż na koniec miesiąca,

g) wprowadzanie do systemu bankowego przelewów bankowych oraz dokonywanie wstępnej zgodności z dokumentami źródłowymi,

h) inne czynności zlecone przez Głównego Księgowego.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Głównego Księgowego, Kraków ul. Wielopole 1.

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie.

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 200 zł do 3 800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania ZTP;

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 , 31-072 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 11-19" - w terminie do dnia: 02.04.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZTP. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZTP.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-8605.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 11-19) – 1 etat

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 5 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

 

Dyrektor

Łukasz Franek

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ()