BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

 

Specjalista ds. imprez i promocji w Dziale Imprez i Promocji


 

 

1a). Wymagania formalne

·        wykształcenie wyższe (minimum licencjat)

 

1 b). Wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera, co najmniej podstawowa znajomość programów biurowych i graficznych oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym
 • doświadczenie (potwierdzone dokumentami, np.: umową, referencjami) przy organizacji imprez, eventów, wydarzeń

 

 1. Wymagania dodatkowe - mile widziane:

·        doświadczenie w pracy z osobami starszymi

 • co najmniej podstawowa znajomość obsługi stron internetowych, opartych na CMS
 • doświadczenie w obsłudze profili i kanałów społecznościowych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń,

·        samodzielność

 • dobra organizacja pracy
 • gotowość uczenia się nowych rzeczy
 • zdolności interpersonalne i organizacyjne

·        umiejętność pracy w zespole

 • doświadczenie we współpracy z NGO
 • znajomość działalności instytucji upowszechniających kulturę
 • łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji
 • otwartość, komunikatywność
 • umiejętność postępowania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

 

 1. Określenie zadań oraz czynności wykonywanych na danym stanowisku:
 • koordynacja działalności Nowohuckiej Akademii Seniora (NAS)
 • pozyskiwanie wykładowców i prowadzących zajęcia Nowohuckiej Akademii Seniora
 • współpraca z pracownikami Działu oraz klubami w zakresie realizowanych projektów
 • uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wydarzeń, organizowanych przez Dział
 • przechowywanie, w sposób uzgodniony z bezpośrednim przełożonym, cyfrowych plików roboczych i prowadzenie archiwizacji wykonanych projektów w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi

·        proponowanie nowych form działalności odpowiadających potrzebom środowiska lokalnego

·        opracowywanie i dystrybucja pakietów sponsorskich na wydarzenia 

·        monitorowanie skuteczności pakietów sponsorskich

·        szukanie nowych sponsorów i opracowywanie dla nich pakietów sponsorskich

·        poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania 

·        promocja i reklama wydarzeń, projektów Ośrodka Kultury

·        administracja stronami internetowymi i mediami społecznościowymi

·        redagowanie tekstów promocyjnych

 • organizowanie własnego stanowiska pracy

 

4. Warunki pracy i płacy

 • płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów

na pracowników OKNH zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

- list motywacyjny

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację

„Nabór na stanowisko –  Specjalista ds. organizacji imprez i promocji w Dziale Imprez i Promocji” - lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019 r.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

- umowa o pracę

- wymiar etatu – ¼ w okresie próbnym z możliwością zwiększenia do ¾ etatu po okresie próbnym

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne.

 

 

Małgorzata Jezutek

podpis Dyrektora

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1.           jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2.           kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3.           dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4.           odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5.           dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8.           podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9.           zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10.         szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

  

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) lub (RODO)

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (Specjalista ds. imprez i promocji w Dziale Imprez i Promocji)