ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 1 – 29 marca 2019 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 -  1 marca 2019 r., natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
  4. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Terminarz rekrutacji:

· 1 – 29 marca 2019 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych.

 

· 8 maja 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.

 

· 9 – 17 maja 2019 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko.

 

· 20 maja 2019 r. godz. 12.00  – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły).

 

· 21 maja 2019 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

 

W Krakowie nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2012 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2013 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 29 marca b.r. – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Powyższe informacje nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.