BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 8


 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii.

2) Znajomość ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.), ustawy z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.), ustawy z dn. 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.).

3) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.).

4) Podstawowa znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej.

5) Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną.

6) Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.

7) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe.

8) Umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw.

9) Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków.

10) Wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie).

11) Umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań.

12) Znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów.

13) Zarządzanie czasem, w tym umiejętności pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji o priorytetach pracy w zespole.

14) Test wiedzy ze znajomości zagadnień z zakresu administracji publicznej oraz przepisów prawa.

15) Przygotowanie prezentacji Power Point pt. „Rola Kierownika w Zespole ds. Usług i Świadczeń – zadania i oczekiwania” w oparciu o materiały udostępniane przez Dział Personalny MOPS w Krakowie (ul. Józefińska 14, I piętro, pok. 106, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku). MOPS udostępnia sprzęt do odtworzenia prezentacji. Czas trwania prezentacji: do 10 minut.

 

Uwaga: Prezentacja nastąpi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy uzyskają co najmniej 70% wynik z testu wiedzy.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Organizowanie pracy i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez zastępcę kierownika i pracowników Zespołu.

2) Stała analiza sposobu wykonywania zadań Zespołu oraz podejmowanie na jej podstawie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości i skuteczności pracy Zespołu.

3) Kontrola merytoryczno - formalna:

a) Wywiadów środowiskowych oraz dokumentów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,

b) Zakresu i prawidłowości udzielanej pomocy, w tym stosowania przepisów prawa i procedur wewnętrznych,

c) Przygotowanych projektów decyzji administracyjnych.

4) Wydawanie decyzji administracyjnych w celu wykonania zadań pomocy społecznej określonych w statucie MOPS w zakresie objętym działaniami Filii.

5) Kontrola i analiza poziomu i okresu pomocy przyznawanej osobom i rodzinom w odniesieniu do planu wydatków, ustalonych limitów usług i świadczeń oraz sytuacji materialno-bytowej osób i rodzin. Przedstawianie wniosków Kierownikowi Filii.

6) Analiza działań pracowników Zespołu:

a) Mających na celu wykorzystanie przez osoby i rodziny własnych uprawnień, zasobów i możliwości,

b) W zakresie udzielania informacji, w tym o prawach i uprawnieniach, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

c) W zakresie informowanie o możliwości skorzystania z pracy socjalnej,

a w sytuacjach tego wymagających wnioskowanie o objęcie pracą socjalną.

7) Analiza i kontrola prawidłowości prowadzonych przez pracowników postępowań w sytuacji złożenia skargi, wniosku, odwołania, kontrola prowadzonej dokumentacji oraz przygotowanych przez pracownika wyjaśnień, informacji.

8) Koordynacja realizacji świadczeń w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:

9) Planowania zapotrzebowania w oparciu o analizę potrzeb i stanu realizacji oraz przedstawianie wniosków Kierownikowi Filii,

a) Analiza wyników przeprowadzanych ocen realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz przedstawianie wniosków i rekomendacji Kierownikowi Filii.

b) Udzielanie pracownikom Zespołu wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólne z pracownikiem podejmowanie działań w takich sytuacjach.

10) Stwarzanie warunków do systematycznego wsparcia i rozwoju zawodowego pracowników, w tym również ustalanie i wspieranie w realizacji indywidualnych planów rozwoju zawodowego pracowników Zespołu, analiza osiągania zamierzonych celów.

11) Podejmowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w zespole.

12) Bieżące zapoznawanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi procedurami w oparciu, o które funkcjonuje MOPS i system pomocy społecznej.

13) Współpraca z innymi zespołami w Filii i komórkami organizacyjnymi MOPS.

14) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizowanych zadań oraz koordynacja zadań pracowników Zespołu w tym zakresie.

15) Przedstawianie Kierownikowi Filii wniosków i ocen w sprawach zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

 

 
4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3700,00 złotych do 4500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 8”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 11 marca 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 8”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów:
    1


Dyrektor

Witold Kramarz

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 8)