dr Lesław Fijał

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Prognoz i Analiz Finansowych

 

pl. Wszystkich Świętych 3-4

pokój 53

31-004 Kraków

telefon: 12-616-1214

e-mail: Leslaw.Fijal@um.krakow.pl

 

Zadania Pełnomocnika określa Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Prognoz i Analiz Finansowych.

 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1. Prowadzenie działań analitycznych celem wypracowywania optymalnych sposobów kształtowania procesów, zdarzeń i zamierzeń jakie zachodzą i jakie są planowane w Gminie Miejskiej Kraków w zakresie funkcjonowania bieżącej polityki

budżetowej i długoterminowej polityki finansowej Miasta.

2. Prowadzenia działań analitycznych celem wypracowywania optymalnych sposobów kształtowania procesów, zdarzeń i zamierzeń jakie zachodzą i jakie są planowane w Gminie Miejskiej Kraków w zakresie funkcjonowania bieżącej polityki

budżetowej i długoterminowej polityki finansowej Miasta

 

Biogram

Urodzony 11 stycznia 1952 r., w Miechowicach Wielkich. Tytuł nauk ekonomicznych uzyskał na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe skupiały się na problemach ekonomicznej struktury budżetu, w szczególności ekonomicznych uwarunkowaniach skali redystrybucji budżetowej oraz wynikających stąd ograniczeniach zarówno dla polityki budżetowej państwa, jak i zdeterminowanej przez nią gospodarki finansowej samorządu terytorialnego.

 

W latach 1981-2001 pracował jako adiunkt w Katedrze Polityki Finansowej i Bankowości AE w Krakowie oraz w Katedrze Finansów Publicznych. Jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie przebywającym na urlopie bezpłatnym. Prowadzi wykłady z zakresu Bankowości oraz Seminarium Dyplomowe z zakresu Finansów Publicznych oraz Bankowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W 1993 r. został powołany przez Radę Miasta Krakowa na Skarbnika Miasta Krakowa, funkcję tę pełnił do 2018 r. włącznie. W latach 1996–1997 był konsultantem w Biurze „Agencji Rozwoju Komunalnego” w Krakowie, a w latach 1995-1999 był członkiem Rady Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie jako przedstawiciel samorządu krakowskiego.

 

Pełniąc funkcję Skarbnika Miasta osiągnął wiele sukcesów. Jest uznanym autorytetem w skali krajowej w zakresie finansów publicznych. Reprezentował Miasto Kraków w UMP oraz na forum Skarbników Miast Polskich. Brał udział w pracach zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiS oraz Komisji Finansów ZMP. Jego uwagi stanowiły cenny wkład w tworzenie aktów prawnych m.in. kolejnych ustaw o finansach publicznych. Wysoką wiedzą specjalistyczną dzieli się publikując swoje stanowiska (np. Wspólnota, Gazeta Bankowa). Wielokrotnie prowadził seminaria organizowane dla pracowników sfery publicznej z różnych krajów Europy. Aktywnie uczestniczył w pionierskich próbach wprowadzania do polskiego systemu finansów publicznych idei „budżetu zadaniowego”. Dzięki skutecznie prowadzonej polityce finansowej Miasto Kraków od lat posiada wysoką ocenę ratingową przyznawaną przez agencję Standard & Poor”s. W 2018 r. podtrzymany został długoterminowy międzynarodowy rating Krakowa na poziomie BBB+/perspektywa stabilna. Warto zacytować jedno ze sformułowań zawartych w uzasadnieniu jednej z ostatnich ocen ratingowych: „Jednocześnie dostrzegamy, że zespół zarządzający Krakowa jest doświadczony i prowadzi ostrożne wieloletnie długoterminowe planowanie finansowe”.

 

Pan dr Lesław Fijał podejmuje różnorodne działania, ścisłe związane z problematyką finansów publicznych. Bierze udział, jako panelista, w wielu spotkaniach, seminariach i konferencjach, w tym w cyklicznych konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z tematyką finansów publicznych. Przykładowo: w Konferencji Finansów Komunalnych (corocznym wydarzeniu organizowanym przez Wolters Kluwer Polska, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych "Finanse Komunalne"); w Samorządowy Forum Kapitału  i Finansów (coroczne spotkania Katowicach, od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń samorządów  z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu), w Forum Nowoczesnego Samorządu (coroczne spotkania samorządowców i bankowców, organizowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji), Europejskim Kongresie Samorządowym w Krakowie. Podkreślenia wymaga jedno z wielu w ostatnich latach wystąpień Pana Lesława Fijała, a mianowicie w 2014 r., w panelu dyskusyjnym poświęconym problematyce finansów samorządowych (w WSZiB w Krakowie) między innymi stwierdził: „samorządy są niczym Odys między Scyllą i Charybdą gdzie Scylla pożre 6 żeglarzy a Charybda pożera cały statek”, co oznacza, iż samorządy są zmuszone ryzykować i wybierać między mniejszym złem: cięciem wydatków na które nie znajdują środków albo pogorszeniem swojej sytuacji finansowej.

 

Kompetencje i działalność w skali państwa dr. Lesława Fijała została zauważona i doceniona. W 2005 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2010 r. Krzyżem Komandorskim, a Wysoka Kapituła Ligi Krajowej za Jego długoletnią aktywność na niwie finansów samorządowych w 2016 r. przyznała Mu nagrodę im. Grzegorza Pałki w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym „za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu finansów do praktyki samorządowej”. Otrzymał też Srebrny Numizmat Kazimierza Wielkiego. Ostatnia zdobyta przez dr. Lesława Fijała nagroda jako Skarbnika Miasta Krakowa to II miejsce w prowadzonym przez „Dziennik Gazetę Prawną” rankingu „Skarbnik Samorządu 2018”, w którym najlepsi i najskuteczniejsi skarbnicy z całego kraju zostali nagrodzeni w kategoriach podzielonych ze względu na charakter i liczebność ich gmin.