BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi w F-6 MOPS

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 


1. Wymagania formalne

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Posiadanie minimum średniego wykształcenia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Posiadanie co najmniej 4 letniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

 

 2. Wymagania dodatkowe

1) Minimum 2 letni staż pracy w sektorze finansów publicznych.

2) Znajomość ustawy z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Fili.

3) Znajomość ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.).

4) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

5) Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną.

6) Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej, znajomość aplikacji POMOST, znajomość programu „Sekretariat” obsługa urządzeń biurowych.

7) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe.

 3. Zakres obowiązków

1) Udzielanie klientom informacji w sprawach świadczeń i formach pomocy, kierowanie ich do właściwego Zespołu Problemowego, wydawanie obowiązujących druków.

2) Przyjmowanie protokołów z ustnego zgłoszenia o udzielenie pomocy w godzinach pracy w terenie pracowników socjalnych.

3) Przyjmowanie klientów i przygotowanie dokumentacji dotyczącej pomocy w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4) Sporządzanie protokołów skarg, wniosków i interwencji.

5) Łączenie rozmów telefonicznych.

6) Sporządzanie protokołów z zebrań Kierownika Filii z pracownikami.

7) Składanie zapotrzebowania na sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, bilety komunikacji miejskiej, pieczątki służbowe – prowadzenie ich ewidencji.

8) Prowadzenie ewidencji składników majątkowych Filii.

9) Zgłaszanie usterek i awarii technicznych występujących w siedzibie filii.

10) Obsługa rejestru akt archiwalnych, występowanie do archiwum o wydanie akt.

11) Wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych biletów MPK, sporządzanie rozliczenia wykorzystanych biletów .

12) Sporządzanie sprawozdań dotyczących pracowników (m.in. stan zatrudnienia pracowników socjalnych , osoby uprawnione do dodatku z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej).

13) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i zmian godzin pracy, sporządzanie zestawień kwartalnych.

14) Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora realizacji świadczenia za pomocą „Kart przedpłaconych”, w szczególności wydawanie kart oraz ewidencja w systemie „ POMOST STD”

15) Sporządzanie i wydawanie wniosków i zaświadczeń oraz prowadzenie ewidencji w ramach realizacji programu FEAD

16) Obsługa urządzeń biurowych.

17) Prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

18) Organizowanie swojej pracy w sposób umożliwiający jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań.

19) Samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy.

20) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Filii, w ramach zajmowanego stanowiska.

21) Zastępowanie w czynnościach służbowych nieobecnego pracownika z powodu urlopu lub choroby zgodnie z ustaleniami Kierownika Zespołu i Kierownika Filii.

 

 4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 2700,00 złotych do 4400,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

 5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi - F6”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 24 stycznia 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi - F6”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 7. Ilość etatów
   1

Dyrektor

Witold Kramarz

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w ZI w Filii nr 6)