BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

                
 Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

Grafik w Dziale Imprez i Promocji

 

1a). Wymagania formalne:

 • wykształcenie minimum średnie

 

1 b). Wymagania niezbędne:

 • umiejętność projektowania materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, banery)
 • znajomość programów do edycji grafiki wektorowej i rastrowej, m.in. Corel
 • znajomość zasad przygotowywania materiałów do druku w zakładach poligraficznych

 2. Wymagania dodatkowe - mile widziane:

 • znajomość Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa
 • znajomość zasad przygotowania i optymalizacji materiałów graficznych do publikacji na stronach www
 • znajomość zasad przygotowania materiałów graficznych do publikacji w najpopularniejszych mediach społecznościowych
 • orientacja w najnowszych trendach dotyczących projektowania promocyjnych materiałów graficznych w Internecie
 • umiejętność tworzenia infografik
 • rozeznanie w internetowych bankach zdjęć i grafik
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • samodzielność
 • chęć do uczenia się nowych rzeczy
 • umiejętność pracy w zespole

 

3. Określenie zadań oraz czynności wykonywanych na danym stanowisku:

 • posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej
 • wykonywanie obróbki cyfrowej obrazów rastrowych
 • projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w materiałach promocyjnych i reklamowych oraz wydawnictwach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa
 • skanowanie przezroczy, zdjęć, negatywów, obsługiwanie aparatu cyfrowego
 • dobieranie kroju i stopnia czcionki, interlinii, stylów, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawienia tytułów i śródtytułów do składu komputerowego publikacji, materiałów promocyjnych i reklamowych Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
 • przygotowywanie projektu do korekty merytorycznej
 • prowadzenie korespondencji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, przy pomocy dedykowanych systemów teleinformatycznych, w celu uzyskania akceptacji projektów materiałów promocyjnych i reklamowych oraz wydawnictw, pod kątem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa
 • przygotowywanie i optymalizowanie grafiki do użycia w Internecie
 • projektowanie prezentacji graficznych i multimedialnych
 • organizowanie własnego stanowiska pracy
 • współpraca z pracownikami Działu oraz klubami w zakresie realizowanych projektów
 • uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wydarzeń, organizowanych przez Dział
 • przechowywanie, w sposób uzgodniony z bezpośrednim przełożonym, cyfrowych plików roboczych i prowadzenie archiwizacji wykonanych projektów w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej realizowanych zadań, obsługa dedykowanej skrzynki pocztowej grafik@krakownh.pl

 

4. Warunki pracy i płacy

 • płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

- list motywacyjny

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację

„Nabór na stanowisko –  Grafik w Dziale Imprez i Promocji” - lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  23.01.2019 r.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

- umowa o pracę

- wymiar etatu – 1

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne. Kandydaci zostaną poproszeni o zaprezentowanie podczas rozmowy portfolio z wykonanymi przez siebie projektami. 

 

 

 

Małgorzata Jezutek

data i podpis Dyrektora

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a

    RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie

    rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie

    zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10. szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

  

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (grafik Dział Imprez i Promocji)