BIP MJO - Żłobek Nr 13

Dyrektor  Żłobka Samorządowego Nr 13 

Ogłasza nabór

Na wolne stanowisko pracy

Referent ds. płac

1. Wymagania niezbędne ( formalne):

Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia21 listopada2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r r., poz.902 z późn.  zm, tekst jednolity) oraz określonych w  art.54ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz.U.z 2017r ., poz.2077 z późn. zm) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

- ukończona średnia policealna , pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej rocznej praktyki w księgowości lub:

- ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne studia wyższe zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej sześciomiesięcznej praktyki w księgowości

Uwaga: osoby , które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach budżetowych,

b) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych , ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dot. podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy

c)znajomość  programów finansowo – księgowych( Vulcan  Optivum)

d) znajomość   programu Płatnik

e) znajomość  obsługi systemu bankowości elektronicznej PKO BP

f)znajomość  zagadnień płacowych oraz ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych

g) znajomość   programu  Microsoft  Office( Excel, Word)

3 Zakres  obowiązków:

a)      sprządzanie  list wynagrodzeń  pracowników

b)      sporządzanie przelewów bankowych, deklaracji ZUS< US, GUS

c)       c) wykonywanie przekazów elektronicznych w systemie Płatnik

d)      d) prowadzenie i rozliczanie umów cywilno-prawnych

e)      e) sporządzanie list wypłat dla pracowników ZFŚS

f) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dt. operacji gospodarczych i finansowych

h) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw

4. Warunki Pracy i płacy:

a) wymiar zatrudnienia 0,25 etatu

b) wynagrodzenie zg. z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r oraz regulaminem wynagradzania pracowników

c) miejsce pracy : Żłobek Samorządowy Nr 13 w Krakowie os. Centrum A bl. 12

d)dla osób podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie w zawarta na czas określony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

b) list motywacyjny i CV

c) dokumenty potwierdzające posiane kwalifikacje zawodowe i odpowiedni staz pracy,

d) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zg. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie  danych osobowych ( Dz.U.2016r poz.922 z poźn. zm. tekst jednolity) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) informacja z Krajowego rejestru karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby , którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

6. Termin składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać poczta na adres:

Żłobek Samorządowy Nr 13 31-925 Kraków os. Centrum A bl. 12w terminie do dnia 10.01.2019r do godziny  13:00

Komplet dokumentów winien być w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór – Referent ds. płac”

Decyduje data wpływu.

Oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

7. Osoby , które spełnią wymagania niezbędne ( formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie lub droga elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Kraków oraz na tablicy informacyjnej Żłobka Samorządowego Nr 13 os. Centrum A bl. 12

9. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż2%.

Ilość etatów:

0,25

Teresa Kot- dyrektor

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13