BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Dyrektor Krakowskiego Forum Kultury ogłasza nabór na stanowisko: Sekretarka


 Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta).

 

1. Podstawowy zakres obowiązków:

1) Prowadzenie administracyjnej obsługi biura.

2) Prowadzenie sekretariatu i dziennika podawczego.

3) Obsługa korespondencji i poczty, w tym prowadzenie jej ewidencji, redagowanie pism, opracowywanie dokumentów.

4) Rejestrowanie dokumentów w programie elektronicznego obiegu dokumentów. Prowadzenie rejestru zarządzeń.

5) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, w tym drukowanie, kopiowanie i kompletowanie dokumentów.

6) Obsługa telefoniczna biura.

7) Umawianie spotkań i prowadzenie ich terminarza.

8) Nadzorowanie ewidencji czasu pracy.

9) Nadzorowanie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych.

10) Przygotowywanie i obsługa spotkań oraz zebrań.

11) Przygotowywanie i organizowanie wyjazdów służbowych.

12) Sporządzanie raportów, sprawozdań i protokołów.

13) Dbałość o porządek w sekretariacie i gabinecie dyrektora.

 

2. Wymagania:

1) Wykształcenie: wyższe.

2) Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (minimum 1 rok).

3) Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

4) Umiejętności zawodowe: dobre planowanie i organizacja pracy; umiejętność redagowania pism i szybkiego pisania na klawiaturze, umiejętność obsługi programów biurowych (w tym arkuszy kalkulacyjnych) oraz urządzeń biurowych (ksero, skaner).

5) Wysoka kultura osobista.

6) Zdolności perswazyjne i negocjacyjne.

7) Kreatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu.

8) Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów.

9) Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania, sumienność, terminowość.

10) Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań, odporność na stres.

11) Dyspozycyjność i punktualność.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) Rodzaj umowy: umowa o pracę (3.miesięczny okres próbny).

2) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3) Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK).

4) Wynagrodzenie zasadnicze: 3.000 zł brutto.

 

4. Wymagane dokumenty (zgodnie z Art. 221 §1 i §3 Kodeksu pracy):

1) Życiorys (CV).

2) List motywacyjny.

3) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarki” lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl .

2) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

3) KFK nie zwraca przesłanych dokumentów.

 

6.Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą:31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl , mail: kfk@krakowskieforum.pl ; tel. +48 12 422 08 14.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.

3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

4) Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

5) Dokumenty z danymi osobowymi otrzymane od kandydata będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu ich złożenia i będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

6) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

Kraków, dnia 7 grudnia 2018 roku.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - Sekretarka