BIP MJO - Środowiskowy Dom Samopomocy Vita

 

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY,

OS. MŁODOŚCI 8 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA

 

1. Wymagania formalne:

 

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);

2) Wykształcenie:

• przy wykształceniu wyższym na kierunku studiów w zakresie np. pedagogiki, logopedii, psychologii – wymagane 5 lat stażu pracy;

• przy wykształceniu wyższym według odrębnych przepisów i posiadaniu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – wymagane 6 lat stażu pracy.

 

2. Wymagane umiejętności:

 

1) Samodzielność w działaniu, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres związany w pracy w ośrodku wsparcia dla osób z doświadczeniami kryzysu psychicznego;

2) Umiejętności analityczne;

3) Umiejętności organizacyjne związane z koordynowaniem współpracy Zespołu Wspierająco - Aktywizującego Domu z innymi podmiotami;

4) Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, rzetelność i terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę;

5) Obsługa komputera i urządzeń biurowych.

4. Zakres obowiązków:

1) Ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Domu i Głównym Księgowym w zakresie kontroli dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, w szczególności ustalanie czy wydatek jest zgodny z zatwierdzonym planem finansowym, czy zakup jest celowy i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz czy spełnia warunki rzetelności, legalności i gospodarności.

2) Organizowanie i przeprowadzanie w Domu postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o udzielenie zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Domu.

4) Opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi rozwiązań innowacyjnych w zakresie poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5) Inicjowanie i koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6) Organizowanie właściwego gospodarowania składnikami majątkowymi Domu,

w tym zapewnienia ochrony mienia.

7) Podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania Domu.

8) Współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie prawidłowego funkcjonowania Domu.

9) Koordynowanie współpracy Zespołu Wspierająco - Aktywizującego Domu z innymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz środowiskiem lokalnym w celu integracji społecznej uczestników.

10) Prowadzenie doradztwa merytorycznego.

11) Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

5. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

 

1) Predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;

2) Obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;

3) Osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy;

4) Znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

6. Warunki pracy i płacy:

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat;

2) Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę;

3) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy Vita, os. Młodości 8 w Krakowie, w uzgodnieniu z pracodawcą;

4) Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy, os. Młodości 8 w Krakowie;

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy, os. Młodości 8 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku).

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

2) List motywacyjny i CV;

3) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

4) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”;

6) Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Powyższe dokumenty można złożyć osobiście w zaklejonej kopercie w terminie do 21.12.2018 r. lub przesłać pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy os. Młodości 8 31-908 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Środowiskowym Domu Samopomocy Vita os. Młodości 8 w Krakowie” w terminie do 21.12.2018 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do ŚDS Vita. Oferty mogą być także przesyłane drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sdsvita@gmail.com.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w złożonej dokumentacji adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Klauzula informacyjna

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita”, os. Młodości 8, 31-908 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: os. Młodości 8, 31-908 Kraków, adres e-mail: iod.sdsvita@gmail.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita” w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5. Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 5 jest dobrowolne.

 

Dyrektor

Ewa Prochowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita (Główny Specjalista)