BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 27
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 27
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
głównego księgowego


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z poniższych warunków:

1. ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości.

 
2. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych,

2. Posiada biegłą znajomość obsługi programów finansowo – księgowych (ZSZO, Budżet JST Plus, SOVAT) i obsługi systemu bankowości elektronicznej;

3. Posiada biegłą znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, Outlook);

4. Posiada doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controlingiem, procedurą kontroli zarządczej;

5. Odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;

6. Zdolność analitycznego myślenia;

7. Umiejętność dobrej organizacji pracy;

8. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

9. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

 
3. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie z obowiązującymi przepisami (w tym prowadzenie rozliczeń VAT)

2. Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami.

3. Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz.

4. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pochodzących ze środków pozabudżetowych.

5. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.

6. Opracowywanie przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 
4. Warunki pracy i płacy:

1. Zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu (30 godzin),

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie ,
3. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie, ul. Podedworze 16.


5. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,

2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

3. Dokumenty potwierdzające staż pracy ( mile widzialne opinie z poprzednich miejsc pracy)

4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego ,

5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a także o przyjęciu do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumentu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie szkoły do dnia 7.12.2018 r. w godzinach od 8.30 do 15.00. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: Nabór - Główny Księgowy.

2. Oferty, które wpłyną po 7.12.2018 r. nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.

 


7. Ilość etatów
3/4 etatuDyrektor Alicja Kostrz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 27 ()