BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego Nr 1

 

1. Wymagania niezbędne:

a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260),

b. wykształcenie wyższe,

c. udokumentowany staż pracy - minimum 5 lat, zdobyte przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.) lub przy realizacji usług medycznych,

d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość następujących aktów prawnych:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 994),

• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878),

• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734),

• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć z rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 250),

b. umiejętności organizowania pracy i kierowania zespołem,

c. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność.


3. Zakres obowiązków:

1. planowanie i nadzór nad pracą podległego personelu, opracowywanie harmonogramów pracy personelu, kierowanie podległego personelu na szkolenia,

2. opracowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3. inicjowanie, planowanie i organizowanie czasu wolnego mieszkańcom,

4. pomoc mieszkańcom w dbaniu o codzienną higienę,

5. pomoc mieszkańcom w rozwiazywaniu problemów osobistych,

6. zapewnienie mieszkańcom Zespołu bezpieczeństwa,

7. współpraca z lekarzem w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiednich usług medycznych,

8. współpraca z rodzinami mieszkańców,

9. prowadzenie działań związanych z zapatrzeniem mieszkańców w odzież, bieliznę osobistą i pościelową stosownie do potrzeb,

10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu Pomocy Społecznej w zakresie działań ukierunkowanych na mieszkańca,

11. kształtowanie właściwej atmosfery w Zespole,

12. dbałość o właściwy poziom higieniczno- sanitarny pomieszczeń Zespołu,

13. dbałość o sprzęt i wyposażenie Zespołu oraz zgłaszanie wszelkich usterek, awarii i potrzeb gospodarczych odpowiednim służbom Domu Pomocy Społecznej,

14. sporządzanie planu zadań oraz sprawozdań z pracy Zespołu ,

15. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczna odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.000 zł - 3.500 zł brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek funkcyjny w przedziale 500-600 zł brutto, premia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej).

 

5. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. dokumenty poświadczające staż pracy,

4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie o niekaralności,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego),

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku niniejszego naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej”.

 

 

6. Termin i miejsce skład dokumentów:

Wskazane w pkt 5 dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 05 grudnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: KIEROWNIK ZESPOŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO Nr 1”.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

1

 

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,03% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej .

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Marzena Samek

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 55, 31-066 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków lub iodo@dpskrakowska.krakow.pl

 

 

Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego Nr 1 w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55