BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą:

os. Szkolne 21 (tel. 12 644-51-66; 12 642-19-00)

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. ekonomicznych

(pełny wymiar czasu pracy tj. 1  etat)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne
 • nie wymagany staż pracy

 

2.  Wymagania  dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • Podstawowa znajomość przepisów finansowo-księgowych jednostek budżetowych
 • Podstawowa znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych
 • Podstawowa znajomość obsługi systemu  bankowości elektronicznej
 • Biegła znajomość programu: Microsoft, EXCEL, WORD oraz znajomość obsługi Internetu

 

3.  Zakres obowiązków referenta ds. ekonomicznych obejmuje w szczególności:

·       Wykonywanie poleceń Głównego Księgowego odnośnie dyspozycji środkami pieniężnymi

·       Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

·       Obsługa programu „Płatnik”.

·       Wykonywanie poleceń Głównego Księgowego z zakresu zadań komórki księgowej.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 • płaca zasadnicza: Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów
  w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych
 • miejsce pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki

31-977  Kraków, os. Szkolne 21

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (do 08.09.2019r.)
 • Godziny pracy: 2 zmiany: poniedziałek - niedziela od  8.00 do 16.00 (jeden tydzień)
  i  środa – piątek od 10.00 do 18.00 (drugi tydzień)

 

5. Wymagane dokumenty:

·       CV

·       List motywacyjny

·       Kopia dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i ewentualne świadectwa   pracy (oryginały dokumentów do wglądu)

·       Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·       Dowód osobisty (do wglądu)

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie, os. Szkolne 21  pok. 101 (od godz. 08.00 – 16.00)  do dnia 07.12.2018r.

 

O terminie postępowania w formie  rozmowy kwalifikacyjnej  mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta ds. ekonomicznych osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną telefonicznie lub e-mailem.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego () - referent -wyniki