BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 – 1 etatwskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii,

2) Znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),

3) Znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

4) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

5) Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

6) Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

7) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

8) Umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw,

9) Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków,

10) Wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie),

11) Umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań,

12) Znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów,

13) Zarządzanie czasem, w tym umiejętności pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji o priorytetach w zespole.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy oraz przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Zespołu.

2) Dokonywanie oceny okresowej podległych pracowników.

3) Nadzór, organizacja i koordynacja wykonywanych przez pracowników Zespołu zadań, określonych w Regulaminie organizacyjnym MOPS.

4) Udzielanie podległym pracownikom wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólne z pracownikiem podejmowanie działań.

5) Zapewnienie realizacji zadań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku.

6) Zaznajamianie podległych pracowników z treścią aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Dyrektora MOPS.

7) Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, finansów.

8) Przedstawianie Kierownikowi Filii wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

9) Sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem formalnym i rachunkowym przekazywanych dokumentów księgowych.

10) Prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków oraz przedstawianie Kierownikowi Filii wniosków w zakresie realizacji limitów wydatków.

11) Nadzór nad prowadzeniem ewidencji przyznawanych i realizowanych świadczeń pomocy społecznej w Pomost Std.

12) Terminowe i rzetelne sporządzanie wymaganych sprawozdań z pracy Filii.

13) Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie posiadanych uprawnień dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3500,00 złotych do 4500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Kierownika Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 4 grudnia 2018 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 
7. Ilość etatów:
    1


Dyrektor
Witold Kramarz

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 )