Karta usługi SA-27 Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie