BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO. KD.1110.26.2018

 

 

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent lub starszy referent lub samodzielny referent ds. wynagrodzeń w MCOO w Krakowie 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008

o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne,

3.doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń i pochodnych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) umiejętność pracy w programach:

• Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Płace,

• Program bankowości elektronicznej,

2) znajomość PŁATNIKA

3) znajomość Internetu, MS WORD, MS EXCE,

4) znajomość karty nauczyciela, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego oraz ustawy o podatku od osób fizycznych

5)umiejętność logicznego myślenia, analizy, przewidywania, rozwiązywania problemów i współpracy,

6)komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych

i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy 2800 do 3500 + dodatek za wieloletnią pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Opracowywanie i przygotowywanie list płac z umów o pracę, umów zleceń i umów

o dzieło dla pracowników zatrudnionych w obsługiwanych placówkach na podstawie dokumentów dostarczonych do MCOO,

2.Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dla poszczególnych ubezpieczonych.

3.Sporządzanie przelewów poborów na konta pracownicze, przelewów potrąceń dla poszczególnych kontrahentów oraz przygotowanie specyfikacji do wypłat gotówkowych

w kasie.

4Sporządzanie comiesięcznej deklaracji ZUS DRA (wysyłka drogą elektroniczną)

i przekazywanie należnych składek z tego tytułu do ZUS.

5Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie przelewów do US.

6.Sporządzanie zestawień dla księgowości i planowania.

7. Wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagradzania i zatrudnienia na wniosek pracownika.

8.Sporzadzanie druków RP7 dla pracowników zatrudnionych i byłych pracowników.

9.Sporządzanie i wydawanie pracownikom PIT 11 lub PIT 40 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.Sporządzanie rocznej deklaracje PIT-4 oraz IWA.

11.Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych.

12.Sporządzanie i wydawanie druków RMUA dla pracowników zgodnie z wytycznymi.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze do Działu Wynagrodzeń w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 27 listopada 2018 r liczy się data wpływu do MCOO.

9. Aplikacje, które wpłyną do MCOO niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej MCOO w Krakowie.

11. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

Lista Kandydatów

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (dział wynagrodzeń)