BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

KA-1102.1- 11 /18                                                                                                                                               Kraków, 06.11.2018 rok

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

zastępca kierownika działu terapeutyczno - opiekuńczego

Wymiar czasu pracy: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

a) minimum 4-letni staż pracy i wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

b) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia

21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 902, Dz..U. 2017 poz 60, 1930)

c) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

d) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, pełna znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji

zadań stanowiska pracy, kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy socjalnej,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) sumienność, dokładność,

d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

e) znajomość obsługi internetu oraz programów komputerowych: Word, Excel, Cogisoft.

 

3. Zakres obowiązków:

a) udział w przygotowaniu diagnoz funkcjonalnych i indywidualnych planów opieki i terapii mieszkańców, wspólnie z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym

b) opracowywanie planów pracy Działu oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

c) koordynowanie działalności terapeutycznej opiekunów, w tym organizowania czasu wolnego mieszkańców,

d) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązujących procedur dotyczących opieki nad mieszkańcami oraz procedur higieniczno – sanitarnych,

e) nadzór nad prawidłowością rozliczeń w zakresie zakupów dokonywanych za środków finansowych mieszkańców i ich rodzin,

f) planowanie i koordynacja pracy personelu poprzez ustalanie grafików pracy.

 

4. Warunki płacy i pracy:

a) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2018 poz. 936.).

b) pierwsza umowa na czas określony;

 

5. Wymagane dokumenty:

a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

b) CV, list motywacyjny,

c) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

e) podpisana klauzula informacyjna stanowiąca złącznik do niniejszego ogłoszenia

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dot. kandydata, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.11.2018 roku w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 lub wysłać pocztą na adres :

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Łanowej 41.

 

7. Ilość etatów: 1

Nabór składa się z dwóch etapów :

selekcji wstępnej (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym),

selekcji merytorycznej (rozmowa kwalifikacyjna i część pisemna ).

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w sekretariacie DPS w Krakowie ul. Łanowa 41.

 

 

Załącznik - klauzula informacyjna

 

 

DYREKTOR

/-/ mgr Ryszard Jaworski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 ()