Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2020-01-20 PN 16:00 UMK, Sala Portretowa Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat zanieczyszczenia zapachami i odorami z Oczyszczalni Ścieków Płaszów oraz z sąsiadujących zakładów przetwarzania odpadów w rejonie Rybitw, Przewozu i Płaszowa.

Zaproszeni goście:

   Komendant Straży Miejskiej - Jerzy MĄdrzyk

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Małgorzata Mrugała

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza - Paweł Ścigalski

   Dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza - Jan Urbańczyk

   Prezes Zarządu MPWIK - Piotr Ziętara

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków - druk nr 954..

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

   Radny Miasta Krakowa - Artur Buszek

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do ochrony układu urbanistycznego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny - druk nr 972.

Zaproszeni goście:

   - Jakub Łoginow

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" - druk nr 985.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" - druk nr 986.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

6. Omówienie propozycji do planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK na 2020 rok.

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa


2020-01-21 WT 16:15 sala Kupiecka UMK pl. Wszystkich Św. 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2020

4. Uzgodnienie planu pracy Komisji na 2020 ro.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2020-01-21 WT 17:00 sala Lea UMK Pl.Wszystkich Świetych 3/4

1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Rzeźniczej w Krakowie.

2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedazy w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokalu mieszkalnego polozonym w budynku przy yl. Okółnej w Krakowie.

3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokalu mieszkalnego położonym w budynku przy ul. Czystej w Krakowie.

4. Zaopiniowanie wykazu nieruchomości w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków zabudowanej budynkiem działki ewidencyjnej nr 345/4 położonym przy ul. Tokarskiej

5. Zaopiniowanie wykazu niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 53/2, stanowiącej własność Gminy Kraków, położonej przy ul. Radwańskiego.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4965/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnymna podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części według druku nr 970

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w wysokości 2/3 części w lokalu mieszkalnym nr 13 usytuowanym w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 42% bonifikaty według druku nr 980

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7 według druku nr 981

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części według druku nr 982

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni. według druku nr 983

11. Opiniowanie dziesięciu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Propozycje do planu pracy Komisji na 2020 rok.

13. Sprawy bieżące.

14. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2020-01-21 WT 17:30 sala 303 UMK pl. Wszustkich Swietych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja dot. konsultacji społecznych projektu uchwały w spr. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Elzbieta Kois-Żurek

4. Uzgodnienie planu prqacy Komisji Dialogu obywatelskiego na 2020 r.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


2020-01-22 ŚR 08:45 sala Dietla UMK Plac Wszystkich świetych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

   Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej - Monika Augustyniak

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa


2020-01-22 ŚR 09:30 pokoj nr 338 Plac Wszystkich Swiętych 3-4

1. Sprawy organizacyjne Komisji.

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Zespół opiniujący ds. wyboru ławników


2020-01-22 ŚR 09:45 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie odwołania ławnika.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2020-01-23 CZ 15:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Przygotowanie programu wspierania rozwiązań innowacyjnych w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jednostkach miejskich.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Promocji i Turystyki


2020-01-23 CZ 16:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. "Pojazdy wolnobieżne w Parku Kulturowym-podsumowanie sezonu 2019, oraz perspektywy roku 2020".

Zaproszeni goście:

   Komendant Straży Miejskiej - Jerzy MĄdrzyk

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. - Łukasz Gryga

   Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Klimek

3. Ustalenie Planu Pracy Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa na 2020 rok.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2020-01-23 CZ 17:00 UMK, sala 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja na temat wpływu smogu na chorobowość i śmiertelność mieszkańców Polski.

Zaproszeni goście:

   Radna Miasta Krakowa - Anna Prokop-Staszecka

4. Omówienie projektu uchwały komisji w sprawie, utworzenia nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za działania proekologiczne.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2020-02-03 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Omówienie porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 12 lutego 2020r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.