Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Infrastruktury


2019-11-18 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu uruchomienie krakowskiego biletu aglomeracyjnego według druku nr 712

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie uruchomienia pilotażowego Programu "Czerwone światło zamiast fotoradaru" według druku nr 790

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do Komisji Infrastruktury celem przeprowadzenia dyskusji nad projektem.

według druku nr 671

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

   Komendant Straży Miejskiej - Jerzy MĄdrzyk

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2019-11-18 PN 16:00 UMK, Sala Portretowa Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mistrzejowice-Północ".

2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła- rejon ulicy Kopernika".

3. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła-Zachód".

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły" (druk nr 851).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły" (druk nr 852).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2019-11-19 WT 13:30 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Spotkanie z prof. Ryszardem Krawczukiem (Akademia Muzyczna w Krakowie, lider zespołu Funk de Nite, współlider formacji Eastcom), dot Big Bandu Małopolski.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta (druk nr 825).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie podjęcia wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań w zakresie weryfikacji i oceny imprez oraz wydarzeń organizowanych na głównych placach Miasta Krakowa w celu systematycznego polepszania ich jakości (druk nr 854).

6. Sprawy bieżące - rozpatrzenie korespondencji.

7. Oświadczenia, komunikaty.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Budżetowa


2019-11-19 WT 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854) według druku nr 858.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) według druku nr 859.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) według druku nr 860.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami według druku nr 861.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020 według druku nr 856.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty według druku nr 789.

Zaproszeni goście:

   Przewodniczący Klubu Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - Łukasz Gibała

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020 według druku nr 801.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Elzbieta Kois-Żurek

8. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XCIII/2436/18 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków według druku nr 844.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według druku nr 846.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości bonifikaty oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CV/2713/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty według druku nr 796.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni według druku nr 800.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy według druku nr 847.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy według druku nr 848.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 19 położonego na os. Kazimierzowskim w Krakowie według druku nr 849.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 35% bonifikaty według druku nr 850.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

16. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki stanowiącej własność osoby prawnej, oznaczonej nr 112/1 obr. 28 Krowodrza, wchodzącej w zakres ulicy Felińskiego (GS-07.6822.132.2019.TS).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

17. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/2 obr. 38 Podgórze będącej własnością osób fizycznych położonej na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i na obszarze Natura 2000 (GS-07.6822.236.2018.AK).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

18. Opiniowanie wykazu zabudowanych nieruchomości składających się z działek nr: 108/5, 109/5 i 305/6 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Zakole obr. 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (GS-01.6840.4.34.2017.JP).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

19. Opiniowanie dziewięciu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

20. Sprawy bieżące.

21. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2019-11-19 WT 16:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Program Rozwoju Sportu na lata 2016 - 2019 - Informacja Wydziału Sportu i Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

   Dyrektor Wydziału Sportu - Barbara Mikołajczyk

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Edukacji


2019-11-19 WT 16:00 w siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty ul. Ułanów 9a w Krakowie

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z działalnością Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty - Beata Tracka-Samborska

4. Plany i wykonanie termomodernizacji placówek oświatowych.- informacja MCOO.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty - Beata Tracka-Samborska

5. Oświata krakowska w roku szkolnym 2018/2019 - informacja Wydziału Edukacji UMK.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

6. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat udziału przedstawicieli Rady Miasta Krakowa w komisjach do spraw konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - druk nr 826.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XCIII/2436/18 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków - druk nr 844.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

9. Sprawy bieżące.

10. Oświadczenia, komunikaty.

11. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa


2019-11-19 WT 16:15 sala Kupiecka UMK Plac Wszystkich Swiętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Przedstawienie informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej szpitali miejskich w Krakowie na tle analizy finansowej szpitali w Polsce.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 według druku nr 845

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2019-11-19 WT 17:00 sala Lea UMK Pl.Wszystkich Świętych 3/4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przystąpienie przez Gminę Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według druku nr 846

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

2. Opiniowanie wykazu zabudowanych nieruchomości składających się z działek nr 336/4, 255/3, 254/4 i 334/3 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ulicy Kuklińskiego obr.15 jednostka ewidencyjna Podgórze przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (GS.01.6840.3.82.2018).

3. Opiniowanie wykazu niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 209, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Longinusa Podbipięty obr.46 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (GS- 01.6840.4.11.2018 ML).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości bonifikaty oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CV/2713/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty według druku nr 796

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni według druku nr 800

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy według druku nr 847

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonego na os. Kazimierzowskim w Krakowie według druku nr 849

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy według druku nr 848

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 35% bonifikaty według druku nr 850

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym na os. Zgody w Krakowie według druku nr 855

11. Opiniowanie dziesięciu wnioskóww sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Sprawy bieżące.

13. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2019-11-19 WT 17:30 sala 303 UMK Pl.Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Wyrażenie opinii w sprawie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej: -Wigilijne spotkanie mieszkańców, -Koncert kolęd w nowohuckim Domu Pomocy Społecznej, -Zróbmy razem wspólny projekt? ? rolety dla klasy szkoły podstawowej nr 27 w Krakowie.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


2019-11-20 ŚR 08:45 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świetych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej - Monika Augustyniak

   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki - Dorota Zaucha - Rybka

   Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. - Łukasz Gryga

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2019-11-21 CZ 15:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Promocja przedsiębiorczości i innowacji wśród uczniów krakowskich szkół.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

   Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji - Katarzyna Wysocka

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa


2019-11-21 CZ 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Św.3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Polityki miejskie w obliczu zmian klimatycznych. Informacja na temat działań Miasta zmierzająca do mitygacji i adaptacji zmian klimatycznych. Prezentacja planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatycznych.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Promocji i Turystyki


2019-11-21 CZ 16:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie podjęcia wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań w zakresie weryfikacji i oceny imprez oraz wydarzeń organizowanych na głównych placach Miasta Krakowa w celu systematycznego polepszania ich jakości według druku nr 854

3. Badania wizerunkowe miasta (w kontekście realizowanego programu strategicznego promocji Miasta Krakowa). - napisane w strategii promocji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej - Monika Chylaszek

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2019-11-21 CZ 17:00 UMK, sala 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Opinia dotycząca projektu rezolucji wg druku nr 828-R, w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

4. Kraków miastem zieleni. Co zrobić żeby maksymalnie zwiększyć zieleń i zalesienie Krakowa. Informacja: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Wydziału Planowania Przestrzennego UMK oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2019-11-25 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Omówienie porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 4 grudnia 2019 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Przyjęcie harmonogramu sesji i posiedzeń Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa na rok 2020.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.