Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Praworządności


2019-02-25 PN 12:30 UMK, Sala Portretowa Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Wybór kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/714/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia nagrody "Bezpieczny Kraków" - druk nr 152.

5. Rozwój Monitoringu Miejskiego ? informacja Wydziału Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego UMK.

6. Informacja na temat projektu "Monitoring Dzielnicowy" - referuje Radny Łukasz Wantuch.

7. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

8. Oświadczenia, komunikaty.

9. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2019-02-25 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Św.3-4

1. Informacja Prezydenta Miasta na temat przebiegu trasy wolbromskiej.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2019-02-25 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Św.3-4

1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka-Rejon Koncetracji Usług".

2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka".

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowy Świat" (druk nr 149).

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

   Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2019-02-25 PN 17:30 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja na temat poziomu życia rodzin w Gminie Miejskiej Kraków, w tym problemów społecznych wpływających na życie rodzinne, przyczyn kryzysu, problemów rodziny jako środowiska wychowawczego, demograficznego i ekonomicznego.

4. Informacja w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, plany remontów na rok 2019 oraz sprawozdanie z realizacji planów remontów zasobu mieszkaniowego Gminy za 2018 r.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej


2019-02-26 WT 12:00 Szpital im Stefana Żeromskiego - wyjazdowe posiedzenie os.Na Skarpie 66

1. Omówienie sytuacji Szpitala im Stefana Zeromskiego.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Elzbieta Kois-Żurek

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2019-02-26 WT 13:30 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków według druku nr 142

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

3. Informacja KDO dotycząca udziału podmiotów nieinstytucjonalnych w obchodach 70 ? lecia Nowej Huty.

4. .Przedstawienie informacji jakie podmioty i na jakich zasadach organizowały imprezy na Rynku Głównym , Małym Rynku i Placu Szczepańskim w okresie ostatnich 5 lat.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych - Tomasz Popiołek

5. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Budżetowa


2019-02-26 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750) według druku nr 166

Zaproszeni goście:

   p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury według druku nr 167

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności według druku nr 135

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie wykazu (GS-07.6822.182.2016.MM) nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 16 obr. 23 Krowodrza, położonej w rejonie Lasu Wolskiego.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Opiniowanie wykazu (GS-04.7125.8.3.2018) obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem (os. Kazimierzowskie).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Opiniowanie trzech wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o przepisy uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 7759).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie dziesięciu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Sprawy bieżące.

9. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2019-02-26 WT 16:00 UMK, Sala Portretowa Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie - druk nr 150.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacjii - Ewa Całus

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 151.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacjii - Ewa Całus

5. Oświata krakowska w roku szkolnym 2018/2019 - informacja Wydziału Edukacji UMK.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacjii - Ewa Całus

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2019-02-26 WT 16:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ocena promocyjnego programu Ambasadorowie krakowskiego sportu oraz promocji przez kluby piłkarskie.

Zaproszeni goście:

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds.Rozwoju Kultury Fizycznej. - Janusz Kozioł

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2019-02-26 WT 17:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności według druku nr 135

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

2. Opiniowanie sprawy nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39/1 obr. 74 Podgórze, sąsiadującej z realizowaną w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) inwestycją pn.: ?Rozbudowa ul. Kolnej jako drogi gminnej (?)?(GS-07.6822.1.129.2012.MŻ).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Opiniowanie sprawy nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 1/24 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr; 546/30, 546/32, 546/8, 546/22, 546/23, 546/24, 546/25, 546/26, 546/27, 546/28, 546/29, 546/31, 114/84 obr. 10 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ul. Zielnej w Krakowie(GS-07.MŻ.7220-20/10).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Opiniowanie siedmiu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa.

8. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

9. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2019-02-26 WT 17:30 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja dotycząca przebiegu konsultacji nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

2. Wybór kandydata na Wiceprzewodniczacego Komisji.

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dyscyplinarna


2019-02-27 ŚR 00:00 sala Lea Pl.Wszystkich Świętych 3/4

1. Rozpatrzenie skargi.

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


2019-02-27 ŚR 09:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

   Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

   po. Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej - Monika Augustyniak

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2019-02-27 ŚR 09:30 UMK, Sala Kupiecka Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna" - druk nr 160.

Zaproszeni goście:

   Radny Miasta Krakowa - Łukasz Wantuch

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XCVIII/2556/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny - druk nr 174.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2019-02-28 CZ 15:00 UMK sala Portretowa Pl Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr CXVI/1830/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji - Katarzyna Wysocka

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie projektów ?Kraków Miastem Innowacji Jest?.

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2019-02-28 CZ 16:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

2. Podsumowanie imprez biegowych zorganizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w 2018 roku. Przedstawienie kalendarza imprez sportowych w 2019 r. w kontekście promocji Miasta Krakowa. Przedstawienie kalendarza imprez na rok 2019 oraz omówienie promocji 18. Cracovia Maraton ? luty 2019 ? Zarząd Infrastruktury Sportowej.

3. Sytuacja branży pojazdów wolnobieżnych z silnikiem elektrycznym (meleksów) w kontekście uchwały o Parku Kulturowym i wynikającym z niej konkursem na świadczenia usług przewozu na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2019-03-04 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad IX sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 13 marca 2019 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą ul. Studencka 19, 31-116 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze (druk nr 164).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Kancelarii Prezydenta - Anna Frankiewicz

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Lions Club Kraków Stare Miasto z siedzibą ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na proporczyku klubowym (druk nr 165).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Kancelarii Prezydenta - Anna Frankiewicz

5. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie powołania Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników.

6. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2019.

7. Sprawy bieżące.

8. Oświadczenia, komunikaty.

9. Zamknięcie posiedzenia.