Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Praworządności


2019-09-23 PN 12:30 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Rozrywka 1

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie ?Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2019-09-23 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja Prezydenta Miasta na temat rozbudowy układu drogowego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

   Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. - Łukasz Gryga

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

   p.o.Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskiej - Łukasz Szewczyk

2. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji uchwały kierunkowej Nr XXIII/400/15 z 9 września 2015r. w sprawie odwodnienia osiedli na terenie Dzielnicy XVII.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2019-09-23 PN 15:30 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świetyych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja zespołu kontrolnego ds. kontroli realizacji zadań wybranych we wszystkich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2019-09-23 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja na temat realizacji programu eliminacji azbestowych pokryć dachowych (łącznie z rurami).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Małgorzata Mrugała

2. Parki miejskie - ocena stanu zieleni oraz infrastruktury, potrzeby finansowe i możliwości wykonawcze odnosnie prac modernizacyjnych.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2019-09-23 PN 17:00 UMK, Sala Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Przedstawienie propozycji zespołu, do zaakceptowania przez Komisję, dwóch rodzin polskiego pochodzenia do zaproszenia celem osiedlenia na terenie miasta Krakowa w ramach repatriacji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Krakowskiego Centrum Świadczeń - Jan Żądło

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Zespół opiniujący ds. wyboru ławników


2019-09-24 WT 13:15 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Pismo dotycz. rezygnacji z kandydowania na ławnika.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2019-09-24 WT 13:30 Sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Kraków miastem kultury gastronomicznej. Spotkanie z Panem Bartoszem Kaczmarczykiem - Izba Gospodarcza "RH plus".

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nazwy skweru i ulicy według druku nr 649

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Geodezji - Maria Kolińska

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury według druku nr 654

Zaproszeni goście:

   Czasowe Zastępstwo Na Stanowisku Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Magdalena Doksa-Tverberg

5. Oiniowanie projektu uchwały w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury według druku nr 655

Zaproszeni goście:

   Czasowe Zastępstwo Na Stanowisku Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Magdalena Doksa-Tverberg

6. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

7. Oświadczenia, komunikaty.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Budżetowa


2019-09-24 WT 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900) według druku nr 658

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900) według druku nr 659

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926) według druku nr 660

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900 - zadania dzielnic) według druku nr 661

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami według druku nr 662

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych według druku nr 635

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków według druku nr 648

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury według druku nr 654

Zaproszeni goście:

   Czasowe Zastępstwo Na Stanowisku Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Magdalena Doksa-Tverberg

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury według druku nr 655

Zaproszeni goście:

   Czasowe Zastępstwo Na Stanowisku Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Magdalena Doksa-Tverberg

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie według druku nr 657

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego - Michał Marszałek

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła według druku nr 663

Zaproszeni goście:

   Przewodniczący Klubu Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - Łukasz Gibała

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 647

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni według druku nr 653

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

14. Opiniowanie trzech wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o przepisy uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 7759).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

15. Opiniowanie pięciu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

16. Sprawy bieżące.

17. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2019-09-24 WT 16:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Prawocheńskiego 7

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków - druk nr 648.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 664.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych - druk nr 635.

6. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz warunkami lokalowymi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 przy ul. Prawocheńskiego 7 w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty - Beata Tracka-Samborska

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 - Ewelina Sitarz

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

7. Sprawy bieżące.

8. Oświadczenia, komunikaty.

9. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2019-09-24 WT 16:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Program rewitalizacji przyszkolnej bazy sportowej (boiska) ? edycja VI ? sprawozdanie z realizacji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie "Kraków Miastem Sportu" według druku nr 638

4. Prezentacja Klubu Sportowego Hutnik w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sukcesu juniorów.

5. Prezentacja programu Szkoły Bezpiecznego Upadania oraz judo dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

6. Przedstawienie Klubu Sportowego ?Tonianka? w kontekście planów rozwojowych dotyczących zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na którym są zlokalizowane obiekty klubu.

7. Sprawy bieżące.

8. Oświadczenia, komunikaty.

9. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa


2019-09-24 WT 16:15 Sala Kupiecka UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia programu profilaktyki raka piersi skierowanego do kobiet w wieku 20-49 lat według druku nr 651

Zaproszeni goście:

   Radna Miasta Krakowa - Nina Gabryś

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie według druku nr 657

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego - Michał Marszałek

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2019-09-24 WT 17:00 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Informacja w sprawie postępu prac mających na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków na obszarze ? Wesołej? prawa własności działek w rejonie ulic Kopernika/Śniadeckich, stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

2. Opiniowanie w drodze bezprzetargowej umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 65,13 m2 oraz 31,78 m2 usytuowanych w budynku wspólnotowym położonym przy ulicy Limanowskiego 13 w Krakowie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ulicy Józefińskiej 14(ZBK.NU.13.441 -20/14).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

3. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr: 508, 498/2 i 498/4 obręb 61 Podgórze, na cele planowanego Parku Rzecznego Drwinka(GS-07.6822.223.2017.SS).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją wyprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 261 o pow. 0,1382 ha obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska ?Las Witkowicki" (GS-07.6822.142.2018.MM).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 647

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Opiniowanie dziesięciu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

7. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

8. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2019-09-24 WT 17:30 sala 303 UMK Pl.Wszystkich Świętych 3-4

1. Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi - informacja bieżąca.

2. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku w ramach inicjatywy lokalnej pt. "Sąsiedzkie Miejsce Wspólne".

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - ElŻbieta Kois-Żurek

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania (druk nr 546).

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


2019-09-25 ŚR 08:45 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej - Monika Augustyniak

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

   Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. - Łukasz Gryga

   Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa - Andrzej Poznański

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2019-09-25 ŚR 09:30 UMK, Sala Kupiecka Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa - druk nr 637.

Zaproszeni goście:

   Radny Miasta Krakowa - Łukasz Maślona

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2019-09-26 CZ 15:00 sala 303 UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Tzw. Super Bilet - Druk nr 562 - Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2019-09-26 CZ 16:00 sala 303 UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wydarzenia sportowe jako element promocji Krakowa na przykładzie Cavaliady, Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, Tour de Pologne- Informacja Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2019-09-30 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świetych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Omówienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 9 października 2019 r.

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.