BIP Archiwalny - A_ZSO5 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)

Kraków, dnia 24.10.2018 r.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5

w Krakowie

 

 ogłasza nabór na stanowisko: sekretarz szkoły

 

wymiar zatrudnienia: 1 etat – na zastępstwo

 

1. Wymagania formalne:

spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 223 poz.1458; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1786):

a. posiada obywatelstwo polskie,

b. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

d. posiada wykształcenie średnie i 5 letnią praktykę,

e. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku sekretarza,

f. znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999r. ( Dz. U. z 1999r.,nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), w szczególności; przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism,

g. znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość prawa oświatowego, przepisów - Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela;
 • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (min. Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 • biegła znajomość ZSZO;
 • swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych zgodnych z JRWA;
 • znajomość programów: SIO „stary” oraz modernizowany, Archiwo, Universo, Veryfico, Logico, Maestro, Corso, Omikron;
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
 • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3. Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela związanych z funkcjonowaniem szkoły;
 • sprawna bieżąca obsługa klientów placówki oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
 • prowadzenie Ksiąg Sekretariatu pism wychodzących i przychodzących, rejestracja faktur;
 • sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, OKE, itp.;
 • prowadzenie dokumentacji ZSO nr 5 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora placówki i władz nadrzędnych;
 • prowadzenie rekrutacji do Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącego w systemie Omnikron;
 • prowadzenie dokumentacji spraw uczniowskich, wydawanie zaświadczeń uczniom, prowadzenie księgi uczniów, bieżąca sprawozdawczość dotycząca uczniów, przechowywanie bieżących arkuszy ocen i dokumentacji uczniów, wypisywanie legitymacji szkolnych lub ich prolongata, wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i dyplomów, prowadzenie ewidencji świadectw;
 • rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 • archiwizowanie arkuszy ocen i dokumentacji przebiegu nauczania;
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 •  

4. Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie i referencje z pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność organizacji czasu pracy swojej i zespołu pracowników,
 • umiejętność organizacji miejsca pracy,
 • znajomość języków obcych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz. 883).
 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sekretarza,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, szczególnie zaświadczeń lub certyfikaty dotyczące ZSZO.
 •  

Zgłoszenia

 

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 31-322 Kraków ul. Chełmońskiego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 do dnia 30 października 2018 r. do godz. 13:00

 

 

Warunki pracy i płacy:

 Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku 

(Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami). 

 

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 31-322 Kraków ul. Chełmońskiego 24

Rodzaj umowy: zatrudnienie na zastępstwo, podległość służbowa Dyrektorowi ZSO nr 5

 

Wypełniając zapis art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku informujemy, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Rozpoczęcie zatrudnienia: 05 listopada 2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Krakowie, ul. Chełmońskiego 24, 31-322 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17, 33-332 Kraków, adres e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

Dyrektor mgr Mariola Reguła

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()