BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 2. wykształcenie wyższe.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość statutu ZBK i wynikających z niego zadań,
 2. znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków,
 4. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. znajomość przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,
 6. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 8. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 9. znajomość uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916),
 10. znajomość ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
 11. znajomość programów pakietu MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie windykacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie lokali mieszkalnych na wyznaczonym rejonie,
 2. analiza zaległości najemców i użytkowników zadłużonych lokali,
 3. wystawianie wezwań do zapłaty na zadłużonych lokalach oraz prowadzenie rejestru dokonywanych działań windykacyjnych,
 4. przygotowywanie wniosków o zapłatę za zaległy czynsz oraz bezumowne korzystanie z lokali w celu skierowania sprawy do sądu,
 5. przygotowywanie wniosków o wypowiedzenie umów najmu lokali mieszkalnych,
 6. kompletowanie i bieżące uzupełnianie w aktach lokalu wymaganej dokumentacji dłużnika niezbędnej na potrzeby działań Referatu Windykacji Lokali Mieszkalnych w szczególności w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych,
 7. bieżąca obsługa stron w stosunku do których prowadzone są działania windykacyjne,
 8. realizowanie procedur związanych z udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności,
 9. rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulgi,
 10. przygotowywanie projektów oświadczeń oraz porozumień w sprawie udzielenia ulg, w przypadkach określonych przepisami prawa miejscowego.

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. płaca zasadnicza: od 2 650 zł do 2 900 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 5. informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 15.10.2018 r. z dopiskiem na kopercie FM-39/18,
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

8. Ilość etatów:

1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-39/18)