BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIKA DZIAŁU UPOWSZECHNIANIA
 
 

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DZIAŁU UPOWSZECHNIANIA

 

 

I. Nazwa i adres organizatora

 

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków

adres do korespondencji plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

 

+ 48 /012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

 

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• współpracę z prężnym zespole,

 

II. Do zakresu obowiązków Kierownika Działu Upowszechniania będzie należało m.in.:

 

1. zarządzanie projektami kulturalnymi organizowanymi przez Muzeum;

2. kreowanie i prowadzenie inicjatyw upowszechniających zagadnienia fotografii;

3. podejmowanie czynności związanych z budowaniem marki instytucji;

4. opracowywanie i wdrażanie procedur związanych z organizacją wystaw, polityką wydawniczą, edukacją, promocją;

5. organizowanie i koordynowanie pracy osób odpowiedzialnych w Dziale za: promocję, edukację, organizację wystaw, działalność wydawniczą;

6. opracowywanie i nadzór nad budżetami projektów/wystaw/wydarzeń;

7. przygotowywanie planu działalności Działu Upowszechniania oraz opracowywanie sprawozdań z jego realizacji;

8. nadzór nad działalnością wydawniczą Muzeum, współpraca przy tworzeniu planów wydawniczych;

9. współpraca z instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie organizacji wystaw, produkcji wydawnictw, promocji Muzeum;

10. pozyskiwanie środków na realizację projektów/wystaw/wydarzeń dotyczących działalności Działu Upowszechniania.

 

III. Wymagania.

 

Wymagania podstawowe:

 

1. wykształcenie wyższe (magisterskie) - humanistyczne. Mile widziane kursy lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą;

2. minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym/zarządzania zespołem;

3. doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów/wydarzeń o charakterze kulturalnym. Preferowane projekty/wydarzenia związane z fotografią;

4. umiejętność pracy w zespole;

5. umiejętność budowania pozytywnych relacji;

6. znajomość przepisów ustaw o muzeach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamówień publicznych, finansów publicznych;

7. wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność;

8. znajomość języka obcego;

9. wysoka kultura osobista, komunikatywność.

 

 

IV. Przedmiot naboru

 

1. Kierownik Działu Upowszechniania w Muzeum Fotografii w Krakowie.

2. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.

3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

 

 

V. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP –rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami.

 

 

VI. Wymagane dokumenty

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: do dnia 10.10.2018 r.

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Kierownika Działu Upowszechniania w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Obowiązek informacyjny:

 

Muzeum spełniając obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2016 r. poz. 922), dalej zwanej Ustawą oraz Art 13 Rozporządzenia PE i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

Administratorem Pana(i) danych - jest Muzeum Fotografii w Krakowie.

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez Muzeum danych osobowych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mhf.krakow.pl

Muzeum przetwarza pozyskane od Pana(i) dane w celu uwzględnienia ich właściciela podczas prowadzonych rekrutacji przez Muzeum. Przesłanką prawną przetwarzania ww. danych jest Pana(i) zgoda (tj. zgoda właściciela danych). Pana(i) dane nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom danych).

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat; Dane mogą być z bazy usunięte wcześniej, jeżeli Muzeum uzna, iż ustał cel ich gromadzenia (np. powołano i obsadzono powstały wakat konsumując zapotrzebowanie na oferowane we wniosku doświadczenie zawodowe).

Ma Pan(i) prawo do żądania od Muzeum dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak też do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.

Cofnięcie ww. zgody i zastosowanie się do tej decyzji przez Muzeum nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi na Muzeum do organu nadzorczego z tytułu naruszenia Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 (W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: http://www.giodo.gov.pl/493/ )

Podanie danych osobowych nie jest wymagane - Konsekwencją (ewentualną) niepodania danych jest wyłączenie z uczestnictwa z grupy osób wakujących na stanowiska w prowadzonych przez Muzeum rekrutacjach.

 

 

 

 
 


Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii