BIP MJO - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

DYREKTOR

Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie ul. Ułanów 9

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. FINANSOWO-PŁACOWYCH (1etat)

 

1. WYMAGANIA FORMALNE:


a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 2077)

w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z poniższych warunków:

b) wykształcenie średnie

c) minimum roczna praktyka na podobnym stanowisku.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:


• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

• znajomość Ustawy o rachunkowości,

• znajomość Ustawy o finansach publicznych,

• znajomość aktów normatywnych regulujących zagadnienia stanowiska pracy

• znajomość obsługi programu ZSZO, Płatnik, SIO.

• znajomość: Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych

• sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:


1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości oraz innymi regulacjami prawnymi, z wykorzystaniem programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą ( moduł płace)

a) terminowe i prawidłowe naliczanie wynagrodzeń i zasiłków,

b) monitorowanie zaświadczeń L4 na platformie PUE.

c) rozliczanie deklaracji podatkowych PiT-11, PiT- 4, ZUS DRA i inne.

2) rozliczanie inwentaryzacji okresowej i rocznej.

3) segregacja, kompletowanie i opisywanie, w celu archiwizacji otrzymanej korespondencji oraz

przygotowywanie stosownych projektów pism w zakresie prowadzonych spraw.

4)przygotowywanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń do: GUS, SIO i inne.

5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:


• CV i list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy,

• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

• oświadczenie o niekaralności,

• oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych.

• kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego

niepełnosprawność,

• kwestionariusz osobowy,

Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku oraz informacja z Krajowego Rejestru Karnego o

niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia – warunek konieczny).

 

Dokumenty: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r.poz.1000).

 

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 r.poz.1260 z późn. zm.).

 

5. WARUNKI PRACY I PŁACY:

 

• zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz.917) oraz regulaminem pracowników samorządowych Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, premia regulaminowa -20%.

• miejsce pracy Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9,

• rozpoczęcie pracy: najpóźniej 5 listopada 2018 r.

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSIŚiM w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie szkoły do dnia 02.10.2018r. w godzinach od 8.00 do 12.00. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację:

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. finansowo-księgowych”.

Oferty, które wpłyną po 02.10.2018r. nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2018 r. po godz.12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska

i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, Dział Kadr, pokój nr 47.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.

 

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 012 411-76-11

 

 

 

DYREKTOR ZSIŚiM

mgr inż. Barbara Lesińska

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 08 października 2018 r. o godz. 9.00 – 10.00 w pokoju nr 32 Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, 31-450 Kraków,ul. Ułanów 9.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji - SPECJALISTA DS. FINANSOWO - PŁACOWYCH