BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

OFERTA PRACY

 

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

 

instruktor – animator

Klub Zakole

(Kraków, os. Kantorowice, ul. Zakole 31)

 

 

1. Wymagania formalne/niezbędne

- Wykształcenie wyższe (min. licencjat: pedagogika, praca socjalna oraz pokrewne, animacja artystyczna)

- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 

 

2. Wymagania dodatkowe

- umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym diagnozowania potrzeb

- umiejętność prowadzenia działań animacyjnych

- umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym

- dyspozycyjność, dobra organizacja pracy

- staranność i sumienność

- wysoka kultura osobista

- samodzielność w wykonywanych działaniach

- umiejętność pracy w zespole

- doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

- kurs wychowawcy kolonijnego mile widziany

 

3. Zakres obowiązków

- organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych

- współpraca ze środowiskiem lokalnym odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

- inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodów.

- pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej działalności klubowej

- przygotowywanie sal na zajęcia

 

4. Warunki pracy i płacy

- płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta

- praca w równoważnym systemie czasu pracy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie os. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.

- list motywacyjny

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – instruktor – animator – Klub Zakole”.

- lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2018r. godz.15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę – ¾ etatu

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

 

 

 

12.09.2018r.

Z upoważnienia Dyrektora – Teresa Czembrowska

data i podpis Dyrektora

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10. szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych:http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

 

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Zakole 3/4 etatu)