BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OS. SZKOLNE 28 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK DS. KADR


1. Wymagania formalne

1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

2. Stan zdrowia pozwalający wykonywać pracę na stanowisku;

3. Wykształcenie wyższe oraz posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowej (2 lata pracy) lub wykształcenie średnie oraz posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowej (4 lata pracy);

4. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ds. kadr.

5. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, Ustawy o pracownikach

samorządowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku   dochodowym od osób fizycznych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz  innych aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie
2. Wymagania dodatkowe

1. Bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych: pakiet MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), Płatnik, oprogramowanie kadrowo płacowe

    (pakiet Cogisoft).

2. Umiejętność korzystania z poczty elektronicznej i Internetu;

3. Rzetelność, dokładność, odporność na stres.
3. Zakres obowiązków

-Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

-Przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących szkoleń i podnoszenia kwalifikacji;

-Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);

-Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;

-Przygotowanie dokumentów związanych z rekrutacją pracowników;

-Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

-Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

-Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

-Przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników;

-Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych;

-Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;

-Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń bhp i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

-Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;

-Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami (ZUS, US, GUS, PFRON),

-Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych;

-Współpraca z Dyrektorem w zakresie prowadzenia polityki zatrudnieniowej jednostki.
4. Warunki pracy i płacy:

1.Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia po tym okresie umowy na czas nieokreślony,

2.Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne – od 3 700 zł brutto, plus inne elementy wynagrodzenia (dodatek stażowy, nagroda uznaniowa) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania  Pracowników Domu Pomocy Społecznej Szkolne 28,

3.Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, praca w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w komputer i urządzenia biurowe.

4.Możliwość awansu zawodowego zgodnie z art.20.1 ustawy o pracownikach samorządowych
5. Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV)

2.podanie o pracę/ list motywacyjny;

2.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

3.kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4.oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6.oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

7.klazula informacyjna
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28  31-977 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – pracownik ds. kadr w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie” w terminie do 25.09.2018r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu DPS.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie.

W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów.
7. Ilość etatów
1 etat

 

 

 

 

W miesiącu sierpniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągnął poziom 6%.

 Klauzula informacyjna

 Marta Chechelska
   Dyrektor


 

Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne:

Informuję , że oferty na zgłoszony nabór przesłało 11 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 7 aplikantów spełniło wymogi formalne. Do następnego etapu - rozmowy kwalfikacyjnej zgłosiło się 4 kandydatów.


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Pracownik ds. kadr