BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

przy ul. Łanowej 39 w Krakowie

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR – DS. KANCELARYJNYCH

 

 

1. Wymagania formalne:

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) wykształcenie minimum średnie,

3) znajomość podstaw kodeksu postępowania administracyjnego,

4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

6) biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna)

7) co najmniej 3 letni staż na podobnym stanowisku w jednostkach samorządowych,

 

 2. Wymagania dodatkoweŁ

1) odpowiedzialność za realizowanie zadania, rzetelność, sumienność, dokładność, samodzielność,

2) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność i otwartość, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, odporność na stres,

3) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

4) znajomość zasad funkcjonowania sekretariatu.

 

 3. Zakres obowiązków:

1) prowadzenie sekretariatu Dyrektora Domu - dekretacja wstępna korespondencji,

2) załatwianie bieżącej korespondencji: ewidencja pism przychodzących i wychodzących, adresowanie i wysyłanie pism, korespondencja mailowa,

3) ewidencja znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji miejskiej,

4) wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb (np. przepisywanie pism, przyjmowanie telefonów, faksów oraz ich nadawanie),

5) przyjmowanie i rejestrowanie zwolnień lekarskich wszystkich pracowników Domu i bieżące przekazywanie zestawień zwolnień do Działu Personalnego,

6) redagowanie pism na zlecenie Dyrektora Domu,

7) uczestniczenie w planowaniu prac Dyrektora, wraz z prowadzeniem kontroli terminów,

8) prowadzenie rejestru zarządzeń, poleceń oraz zawieranych umów,

9) zastępowanie administratora Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 4. Warunki pracy i płacy:

1) Wymiar czasu pracy 1 etat, obsługa komputera powyżej 4 godzin,

2) pierwsza umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

3) miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie,

4) wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej,

5) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia zgłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %

 

 5.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Inspektor”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w DPS”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków w terminie do 17 września 2018 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Inspektor”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39.Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych będą powiadomieni telefonicznie.

 

7. Ilość etatów:

1 etat.

 

D Y R E K T O R

DPS w Krakowie, ul. Łanowa 39

mgr Renata Gałka

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 INFORMACJA O KANDYDATACH

 

 Informacja o wyniku naboru

Dokument główny: Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Inspektor ds. kancelaryjnych