Dokument archiwalny

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

2 GRUDNIA 2018 R.


 

 

KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

Wspólna dla wszystkich Dzielnic w składzie:

 

 

1) Przewodniczący Komisji - Przemysław Stępak

 

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Urszula Theodorikas

 

3) Sekretarz Komisji - Jadwiga Jaskiernia

 

4) Członek Komisji - Małgorzata Lenkiewicz

 

5) Członek Komisji - Małgorzata Zymańska

 

 

Do zadań Komisji Odwoławczej należy rozpatrywanie:

 

1) skarg dotyczących spisu wyborców,

 

2) skarg na postanowienia i Wytyczne Miejskiego Komisarza Wyborczego z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 91 ust. 1 pkt 2 Statutów Dzielnic,

 

3) protestów wniesionych przez wyborców przeciwko ważności wyborów,

 

4) skarg wniesionych w trybie §113 ust. 3 Statutów Dzielnic.

 

Komisja Odwoławcza działa kolegialnie rozstrzygając wszystkie sprawy należące do jej właściwości w formie uchwał.

 

Uchwały Komisji Odwoławczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

 

Członek Komisji Odwoławczej nie może kandydować na członka Rady Dzielnicy ani być mężem zaufania.