BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

POSZUKUJE OSOBY NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pielęgniarka/Pielęgniarz – ¾ etatu

 

Wymagania niezbędne:

a) dyplom w zawodzie i prawo wykonywania zawodu

b) obywatelstwo polskie

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

a) komunikatywność i uprzejmość,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) bardzo dobra organizacja pracy,

d) odporność na stres.

 

Zadania:

a) wykonywanie czynności pielęgniarsko - opiekuńczych na rzecz mieszkańców Domu.

b) bieżące informowanie lekarza o stanie zdrowia mieszkańców,

c) przygotowanie i podawanie leków, dbałość o ich prawidłowe zabezpieczanie.

d) realizacja recept.

e) bieżąca współpraca z lecznictwem otwartym i zamkniętym.

f) prowadzenie dokumentacji medycznej,

g) nadzór nad żywieniem mieszkańców.

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: ¾ etatu,

b) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2062,5 zł brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,

c) pierwsza umowa o pracę na czas określony na okres z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

Niezbędne dokumenty:

a) CV, list motywacyjny,

b) kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pielęgniarki mogą składać oferty pracy w formie:

• pisemnej (osobiście, listownie) pod adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1,w wersji elektronicznej na

e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

 

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.

3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

 

 

 


Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

Wyniki naboru - Pielęgniarka/Pielęgniarz