BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 4 W KRAKOWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy sekretarza szkoły

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie- wymiar 1 etat

 


1. Wymagania formalne

Sekretarzem może być osoba, która zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4) posiada wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,

5) posiada co najmniej roczną praktykę zawodowa w administracji,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły,

7) cechuje ją kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi,

Ponadto posiada: biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych, łatwość w redagowaniu pism urzędowych, dobrą znajomość zagadnień prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość zagadnień kadrowych i nowoczesnych metod naboru pracowników oraz narzędzi polityki personalnej, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.

 
2. Zakres obowiązków

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

1) wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list, ich aktualizacja, a także ich archiwizacja, śledzenie przebiegu spełniania obowiązku szkolnego uczniów) .

2) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich , a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli (przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, np. ZUS, zakładów pracy rodziców, wyrabianie legitymacji uczniowskich, ich prolongata

3) Prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i innych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz prowadzenie dokumentacji personalnej, jak:

a) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,

b) sporządzanie umów o pracę i zakładanie akt osobowych pracowników,

c) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem regulacji płac pracowników administracji, obsługi i nauczycieli,

d) sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem, ustaniem stosunku pracy itp.

e) załatwianie formalności związanych z odejściem pracowników na rentę lub emeryturę

4) Opracowywanie sprawozdawczości GUS i innej związanej z zakresem działa

 
3. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na czas próbny, a następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nie określony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18marca 2009 r. ( Dz.U. 2014 poz. 1786)

 

 

 


4. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie

2. Curriculum Vitae zawierające przebieg pracy zawodowej

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

do CV należy dołączyć klauzulę : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Hieronima Wietora 7, 31-067 Kraków dla potrzeb oraz na czas obecnej rekrutacji. Jestem świadomy/ma, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołana swojej zgody w każdym czasie.”

 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać:

1.W sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7 w dni robocze , w terminie do 28 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

2. na adres e –mail: sekretariatsosw4@interia.pl

 
6. Ilość etatów
1Dyrektor mgr Marek Tokajuk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()