BIP MJO - Zespół Szkół Łączności

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

Kraków ul. Monte Cassino 31

telefon 12 269–15–57

sekretariat@tl.krakow.pl

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

D/S KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH

 

1. Wymagania formalne

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

 2. znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeksu Pracy, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS;

 3. posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy lub posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe

 1. preferowana będzie osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych placówki oświatowej,

 2. doświadczenie w pracy z programem Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w zakresie modułów Kadry i Majątek,

 3. znajomość pakietu biurowego MS Office,

 4. znajomość programu SIO i programu sprawozdawczego GUS,

 5. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych ,

 6. dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,

  samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków

z zakresu kadr:

 1. prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników administracji i obsługi zgodnie ze stosownymi przepisami, w tym w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

 2. przygotowywanie dokumentacji dotyczących wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, nagród i innych,

 3. systematyczne zgłaszanie wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole oraz sporządzanie stosownych zaświadczeń, formularzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. sporządzanie sprawozdań (GUS, PEFRON, SIO) z zakresu kadr pracowników administracji i obsługi,

 5. prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi placówki,

 6. sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników administracji i obsługi w tym rozliczanie pracowników administracji i obsługi w zakresie dyscypliny pracy, w tym nadzór nad listami obecności, kartotekami ewidencji obecności w pracy,

 7. przygotowanie sprawozdań i zestawień z zakresu dyscypliny pracy, w tym obecności i nieobecności w pracy.

 8. pomoc w zakresie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

z zakresu ewidencji majątku:

 1. prowadzenie pełnej dokumentacji majątku,

 2. ewidencja składników majątkowych szkoły, prowadzenie ewidencji majątku (ZSZO) zgodnie z przepisami ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o rachunkowości.

4. Warunki pracy i płacy:

 1. umowa na okres próbny,

 2. w perspektywie umowa na czas nieokreślony,

 3. wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 2. kwestionariusz osobowy kandydata

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),

 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 5. oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku

 6. oświadczenie o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-administracyjnych" należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności w Krakowie do dnia 29 sierpnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 lub wysłać pocztą na adres:

  Zespół Szkół Łączności w Krakowie, 30- 337 Kraków, ul. Monte Cassino 31

 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

 4. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

7. Ilość etatów

Zatrudnienie w wymiarze 0,75 etatu - planowane od 1 września 2018 r.

 

mgr Paweł Kucharczyk

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie,

30-337 Kraków,

ul. Monte Cassino 31

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności ()