BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY –

SEKRETARKA W WYMIARZE 1 ETATU

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) określonych dla stanowisk samorządowych oraz wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

b) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

c) Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres;

d) Biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office) oraz swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych, a także znajomość obsługi programów: ZSZO, Omikron, Obieg, Platforma Edukacyjna, dziennik elektroniczny Synergia Librus,

e) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Ustawy –Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe.

 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Obsługa urządzeń biurowych (telefonów, faksu, poczty elektronicznej);

b) Udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury nauczycieli itp.) Z zachowaniem tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

c) Sporządzanie lub kserowanie materiałów.

d) Organizowanie spotkań dyrektora liceum z interesantami.

e) Sporządzanie potrzebnych list i wykazów związanych z pracą szkoły oraz ich aktualizacja.

f) Wspomaganie organizacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, sprawdzianów, egzaminów maturalnych.

g) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów, w tym wystawianie wniosków o odszkodowanie uczniów.

h) Prawidłowe i zgodne z przepisami prawa archiwizowanie prowadzonej dokumentacji i przekazywanie jej do składnicy akt.

i) Sporządzanie treści pism skierowanych do instytucji lub urzędów zleconych przez dyrektora liceum oraz monitorowanie prowadzenia przedmiotowej sprawy zawartej w piśmie aż do jej załatwienia przez stosowny urząd lub instytucję.

j) Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie książki – kontrolki wpływów nadawanie numerów zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, prowadzenie rejestru spraw, przekazywanie pism innym pracownikom liceum – zgodnie z dekretacją dyrektora liceum.

k) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

l) Przyjmowanie i gromadzenie dokumentacji składanej przez nauczycieli i pracowników samorządowych szkoły.

m) Przechowywanie powierzonych do używania pieczęci i pieczątek oraz ich ewidencjonowanie.

n) Prowadzenie ewidencji faktur i rachunków własnych i obcych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

b) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie,

c) Miejsce pracy: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7; poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00.

d) Możliwość zatrudnienia od 1 września 2018 roku na czas ściśle określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy,

b) List motywacyjny i CV,

c) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

h) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

i) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – sekretarka w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 23 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ul. Wąska 7.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

Dr Czesław Wróbel

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie


 

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

Informuję, że na ogłoszony nabór oferty przesłało 7 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wąskiej 7.

 

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy oraz telefonicznie.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (sekretarka)