BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

 

 

 

 

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. JANUSZA KORCZAKA

W KRAKOWIE , OS. KALINOWE 18, 31-814 KRAKÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

 

specjalista ds. organizacji imprez i aplikowania wniosków

 

 

 

 

1.Wymagania formalne:

 

- spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tj. Dz.U. z 2018r.poz. 1260).

- staż pracy – wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku - 4 lata stażu pracy

- staż pracy – wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku – 5 lat stażu pracy

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- umiejętność aplikowania do różnorodnych programów i funduszy pomocowych

- doświadczenie w rozliczaniu projektów pod względem merytorycznym

- dobra znajomość języka angielskiego

-umiejętność pozyskiwania środków finansowych

- dobra znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows 10 oraz pracy z programami MS Office, obsługa poczty elektronicznej

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

-dyspozycyjność

-umiejętność samodzielnego i analitycznego myślenia oraz pisemnego formułowania myśli, opinii, wniosków

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- planowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych, kompletowanie i składanie wniosków

- współpraca z instytucjami nadzorującymi lub prowadzącymi programy pomocowe będące w gestii powierzonego zakresu obowiązków

-organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, mających na celu aktywizowanie środowiska w dziedzinie oświaty i kultury

-nadzór nad przebiegiem organizowanych imprez oraz ich procesem przygotowań, w tym kontakty z artystami oraz sponsorami, zapewnienie warunków promocyjnych, turystycznych, organizacja i rozwój imprez cyklicznych

-nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi placówkami i instytucjami miejskimi

-organizowanie przedsięwzięć kulturalnych mających na celu aktywizowanie środowiska w dziedzinie oświaty i kultury

-nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi placówkami i instytucjami miejskimi

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

-umowa o pracę na czas określony do 6 m-cy z możliwością przedłużenia umowy

-wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych / Dz.U. z 2014r. poz.1786 ze zm../ oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w MDK im. J. Korczaka w Krakowie

-miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MDK im.J.Korczaka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ,wynosi mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny;

2) curriculum vitae;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

4) kserokopie świadectw pracy

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, kursów

6) podpisane oświadczenie o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

9) podpisane oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków, jako administratora, w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. organizacji imprez i aplikowania wniosków.

 

Kraków………… ………. (data i podpis)

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w ogłoszeniu o naborze w pkt. 7.

 

Kraków………… ………. (data i podpis)

 

 

 

 

7. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji procedury naboru.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 5 lat od zakończenia procedury naboru.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze.

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Twoja zgoda potwierdzona podpisem, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – adres e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1.Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez i aplikacji wniosków” należy składać osobiście
w sekretariacie MDK im. J. Korczaka w Krakowie, lub wysłać pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka , 31-814 Kraków, os. Kalinowe 18 w terminie
do dnia 24 sierpnia 2018 roku do godz.16.00. (liczy się data wpływu do MDK)

2.Oferty,które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Kandydaci proszeni będą o podanie kontaktu telefonicznego.

4.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 28.08.2018r o godz. 10.00.

5.Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

9. Ilość etatów

Zatrudnienie w wymiarze 0,75 etatu – planowane od 1 września 2018r.

 

 

Dyrektor MDK

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. organizacji imprez i aplikowania wniosków - 0,75 etatu