BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych i Umów

nazwa stanowiska pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity:Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Staż pracy – min. 6 miesięcy w obszarze zamówień publicznych

 Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 2. Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.
 4. Znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz aktów wykonawczych do nich.
 5. Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności umiejętność: opracowania dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego, dokumentowania postępowań; znajomość zasad i umiejętność zamieszczania ogłoszeń przewidzianych ustawą pzp.
 6. Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków, ciekawość zawodowa.
 7. Odporność na stres, uczciwość, obiektywizm, umiejętność pracy w zespole.
 8. Dobra znajomość programów pakietu MS Office.
 9. Preferowane wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, techniczne.
 10. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku, związanym bezpośrednio z wykonywaniem czynności polegających na przygotowaniu, przeprowadzeniu i udzieleniu zamówienia publicznego.
 11. Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz postępowań, do których przepisów ustawy pzp się nie stosuje.
 2. Udział w pracach komisji przetargowej. Wykonywanie, w zakresie wynikającym z powierzonej w pracach komisji funkcji, wszelkich czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia przewidzianych ustawą pzp, Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej ZBK oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 3. Redagowanie i przekazywanie ogłoszeń wymaganych ustawą pzp oraz zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu w miejscach przewidzianych ustawą pzp.
 4. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Sprawdzanie dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert wykonawców pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków.
 6. Redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami.
 7. Wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. płaca zasadnicza: w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego w pracy związanej z zamówieniami publicznymi oraz umiejętności: od 2.650 zł. do 3.200 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).


7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r. z dopiskiem na kopercie NZ-34/18
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

 

Robert Talarek

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-34/18)