BIP MJO - Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie
 
 

DYREKTOR Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 

 

 

 

 

Wymiar zatrudnienia – 0,50 etatu.

 

 

 

1. Wymagania formalne:

 

Wymagania zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

 

• znajomość Ustawy o rachunkowości,

 

• znajomość Ustawy o finansach publicznych,

 

• umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

 

• znajomość programów finansowo-księgowych: ZSZO,

 

• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

 

 

 

3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 

• prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół Nr 3 w Krakowie,

 

• prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

 

• opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

 

• dokonywanie kontroli wewnętrznej,

 

• opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki.

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 

• kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

 

• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowy,

 

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko główna księgowa,

 

• dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 

 

 

5. Warunki pracy i płacy:

 

• zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

 

• wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie,

 

• miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie przy ul. Hm. Millana 16,

 

• rozpoczęcie zatrudnienia: 01 września 2018r.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie szkoły, do dnia 20 sierpnia 2018r. codziennie od 8.00-14.00.

 

 

 

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko - główna księgowa".

 

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani drogą telefoniczną.

 

Informacja o wyniku naboru będzie przekazana kandydatowi drogą telefoniczną.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.

 

 

 

 

 

DYREKTOR

 

mgr Agata Rybińska-Chudzicki

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie ()