Kto może zatrudnić dziennego opiekuna

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dziennym opiekunem jest posiadająca odpowiednie kwalifikacje osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek lub zatrudniona przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

 

Zadania dziennego opiekuna

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

 

Warunki opieki

Warunki opieki dziennego opiekuna określa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Szczegółowe warunki opieki dziennego opiekuna nad dzieckiem określa zawierana z rodzicem umowa.

 

Ilość dzieci która może być objęta opieką

Dzienny opiekun może świadczyć usługę opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. Dzieci objętych opieką może być maksymalnie 5 (w przypadku, gdy wszystkie dzieci mają powyżej 1 roku) lub 3 (w przypadku, gdy wśród dzieci objętych opieką jest dziecko w wieku poniżej 1 roku, dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki). Za zgodą wszystkich rodziców i pod warunkiem, że wraz z opiekunem opiekę nad dziećmi sprawować będzie jeden z rodziców ilość dzieci może być zwiększona do 8 (w przypadku, gdy wszystkie dzieci mają powyżej 1 roku) i 5 (w przypadku, gdy wśród dzieci objętych opieką jest dziecko w wieku poniżej 1 roku, dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki).

 

Opłaty za opiekę

Wysokość opłat za opiekę ponoszona przez rodzica ustalana jest przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna. W przypadku miasta Krakowa gmina aktywnie wpływa na zmniejszanie opłat za opiekę dziennych opiekunów poprzez udzielanie dotacji do opieki. Szczegółowe informacje temat udzielanych dofinansowań znajdują się w zakładce „Zasady finansowania lub dofinansowywania przez Gminę miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

 

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących innych niż gminne żłobków lub klubów dziecięcych prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.