BIP Archiwalny - A_GM22 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Organizacja Gimnazjum nr 22

w Krakowie

 

1)Dyrektor Szkoły

2)Rada Pedagogiczna

3)Rada Szkoły (od chwili jej utworzenia)

4)Rada Rodziców

5)Samorząd Uczniowski.

 

Kompetencje ww. organów określone są w Ustawie o systemie oświaty -
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1043)