BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
Podstawowe przepisy Statut: Statut Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 Regulaminy: Regulamin pracy Regulamin wynagradzania Regulamin Specjalnego Funduszu Nagród Dyrektora dla pracowników pedagogicznych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS nr 9 Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin przyznawania nagród dyrektora dla pracowników administracji i obsługi w ZSS nr 9 Wewnętrzny system oceniania   Pełny zestaw regulaminów dostępny jest w sekretariacie szkoły.   Wykaz procedur: Standardowa procedura ewakuacji uczniów i nauczycieli z pomieszczeń ZSS nr 9 Procedura przekazywania dzieci Procedura postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia, życia w wypadku Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia placówki ZSS nr 9 Podstawowe   akty prawne regulujące pracę Zespołu Szkół: Ustawa o systemie oświaty 7 września 1991r Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela