BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Ogłoszenia i komunikaty
Dokument archiwalny
Oferta jednostki Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 obejmuje edukacją uczniów z upośledzeniem  umysłowym. Szczególną opieką i troską otaczamy dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym w wieku od 3 do 25 lat.   Szkoła zapewnia niepełnosprawnym uczniom: zajęcia edukacyjne pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów oraz ich rodzin opiekę przedmedyczną wsparcie logopedyczne atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 17.00 Prowadzimy zajęcia edukacyjne: edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z umiarkowanym lub znacznym stopniem upośledzenia umysłowego zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym Wszystkie rodzaje zajęć prowadzimy z wykorzystaniem aktywnych metod dostosowanych do specjalnych, indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.   Typy niepełnosprawności uczniów upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim niepełnosprawność sprzężona niepełnosprawność ruchowa autyzm  W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 121 im. św. Franciszka z Asyżu Gimnazjum Specjane Nr 60  im. św. Franciszka z Asyżu Baza jednostki Szkoła posiada solidną bazę pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb, zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych uczniów.  W czasie realizacji zajęć edukacyjnych korzystamy z różnorodnych metod pracy, wykorzystujemy m.in. takie metody jak: metoda Ruchu Rozwijającego v. Sherborne metoda Knillów ( programy aktywności oraz "Dotyk i komunikacja") EEG Biofeedback metoda Porannego Kręgu metoda A. Affolter elementy Integracji Sensorycznej elementy biblioterapii metoda Ośrodków Pracy metoda Dobrego Startu elementy metody M. Montessori - sala M. Montessori terapia Snoezelen - sala doświadczania świata animaloterapia Dzieci mają także możliwość uczestnictwa w granej i śpiewanej katechezie specjalnej. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna W ZSS nr 9 zatrudnieni są wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, neurologopeda posiadający wykształcenie wyższe magisterskie oraz niezbędne uprawnienia do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nasi nauczyciele oprócz podstawowego wykształcenia z zakresu oligofrenopedagogiki, posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu różnych dziedzin: psychologii, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, pedagogiki społeczno - opiekuńczej, pedagogiki ogólnej, pedagogiki terapeutycznej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, edukacji integracyjnej, metod korekcyjno - kompensacyjnych, katechezy, neurologopedii, wychowania do życia w rodzinie, informatyki, organizacji i zarządzania oświatą. Pomocą psychologiczno - pedagogiczną objęci są wszyscy uczniwie ZSS nr 9. Każdy uczeń realizuje obowiązek szkolny lub nauki w oparciu o specjalnie dla niego skonstruowany Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Dla każdego ucznia w każdym roku szkolnym opracowuje się wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Uczniom wymagającym dodatkowych oddziaływań pedagogicznych proponuje się zajęcia logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym. Opieka medyczna Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej Zajęcia pozalekcyjne Oprócz zajęć edukacyjnych dzieci mogą korzystać z różnorodnych form zajęć opiekuńczo wychowawczych organizowanych w małych grupach w ramach świetlicy szkolnej.  Z uwzględnieniem zainteresowań i specjalnych potrzeb uczniów organizowane są między innymi zajęcia artystyczne: muzyczne ( rytmizacyjne oraz ruchowe), plastyczne, teatralne, a także zajęcia z elementami biblioterapii oraz gry i zabawy ruchowe, w tym na świeżym powietrzu. Świetlica zapewnia opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00. Osiągnięcia uczniów Wielka Buława Lajkonika, Dużą Buława Lajkonika, Mała Buława Lajkonika, III m-ce w "Baśniowej Krainie", I i II w Podgórskim Festiwalu Wielkanocnym ( przeglądy teatralne ). Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych, m.in. w : Wojewódzkim Konkursie " Cztery Pory Roku" ( którego ZSS nr 9 jest organizatorem od 9 lat), Festiwalu Anielskim, konkurach szkolnych. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznym: Szkoła współpracuje z : Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Bona Fide Krakowską Policealną Integracyjną Szkołą Masażu Osiedlowymi Klubami Kultury Zakonem OO Franciszkanów w Krakowie Uniwersytetem Jagiellońskim Uniwersytetem Pedagogicznym Uniwersytetem Ekonomicznym  Dyrektor: Małgorzata Wodzień Dane teleadresoweul. Telimeny 9, 30-838 Kraków tel./fax: 12-654-18-92 e-mail: sps121@vp.pl www.zss9krakow.pl Dojazd: autobusami nr: 163,173,183,143   tramwajami nr: 3,9,13,23