BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków

• za pomocą poczty elektronicznej: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

 

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 616 86 02.

Sprawy wpływające rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu do tutejszej jednostki.

 

 

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie - po uprzednim umówieniu.

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone:pisemnie na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 30-072 Kraków,
  • przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

 

Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

 

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).