BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Trasa Łagiewnicka S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Gminy Miejskiej Kraków.
Została utworzona na podstawie Uchwały nr XXXVII/625/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna.
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000609970.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych właściwych przepisów.