BIP - Trasa Łagiewnicka SA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Struktura organizacyjna

 

ORGANY SPÓŁKI

WALNE ZGROMADZENIE

  • Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa.

 

RADA NADZORCZA:

  • Jerzy Hausner - Przewodniczący Rady
  • Stanisław Owsiak - Wiceprzewodniczący Rady
  • Paweł Jamorski - Sekretarz Rady

 

ZARZĄD SPÓŁKI:

  • Mariusz Piątkowski – Prezes Zarządu
  • Marcin Korusiewicz – Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Migdał – Członek Zarządu

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 3 950 000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset piędzisiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 170 000 akcji serii A, 50 000 akcji serii B i 175 000 akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda, uprawniające do 395 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Właścicielem wszystkich akcji jest Gmina Miejska Kraków.