BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 149

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Szkoła Podstawowa nr 149 prowadzi rejestry i ewidencje:

 1. Księga uczniów
 2. Rejstr pracowników
 3. Ewidencja akt osobowych
 4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 6. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych
 7. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 8. Rejestr wydanych kart rowerowych
 9. Rejestr pieczęci
 10. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 11. Rejstr wycieczek i wyjść poza teren szkoły
 12. Rejestr umów zawieranych przez szkołę
 13. Rejestr porozumień zawieranych przez szkołę
 14. Rejestr protokołów z zebrań rady pedagogicznej
 15. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 16. Rejestr awansu zawodowego nauczycieli
 17. Księga zastępstw
 18. Rejestr zarządzeń dyrektora
 19. Szkolny zestaw planów nauczania
 20. Szkolny zestaw programów nauczania
 21. Szkolny zestaw podręczników

 

Zasoby archiwalne Szkoły Podstawowej nr 149 stanowią:

 

 1. Dzienniki lekcyjne
 2. Księgi arkuszy ocen
 3. Kroniki szkolne
 4. Plany finansowe szkoły
 5. Dokumentacja dotycząca rekrutacji
 6. Arkusze organizacji pracy szkoły.