BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98

Prawo

 

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

Przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw

Akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. H. Sienkiewicza w Krakowie

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 191 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i poz. 949) i art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i poz. 949) oraz § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649);

UCHWAŁA NR LXXXIX/2195/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Krakowie.

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr 1677/17 dotycząca przekształcenia szkół wchodzących w skład jednostki w związku z reformą oświaty

Podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) w związku z art. 217 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668) w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814);

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z 2016 r., poz. 35, poz. 64, poz. 195);

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

UCHWAŁA NR L/929/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie;

UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-02-01 14:34:35
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-02-01 14:33:01
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-02-01 14:22:06
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-01-24 11:24:19
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-12-18 15:11:58
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-12-18 15:10:47
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-12-18 15:05:37
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-12-18 15:04:35
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-12-18 14:58:54
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-12-18 14:23:53
MARCIN DUDA
 Publikacja