BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Symbol: ZIM
Adres: Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków
Telefon: 12 341 85 09, 12 341 85 89
Email: sekretariat@zim.krakow.pl
WWW: http://zim.krakow.pl
NIP: 6762530337
REGON: 367252869
Zakres działania: Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały NR LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Zgodnie ze statutem Zarządu Inwestycji Miejskichw Krakowie: 1. Przedmiotem działalności ZIM jest realizacja zadań inwestycyjnych, dla których ZIM jest realizatorem. 2. Zakres przedmiotowy zadań inwestycyjnych, dla których ZIM jest realizatorem obejmuje obszary określone w art. 7 ust. 1 pkt 2, 5-9, 13 i 15 ustawy o samorządzie gminnym. 3. Zadania określone w ust. 2 realizowane będą w szczególności w zakresie: 1) planowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawierania umów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, 2) współdziałania z wykonawcami, 3) sprawowania nadzoru inwestorskiego, 4) inicjowania pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, 5) rozliczenia kosztów inwestycji zakończonych, 6) przygotowywania materiałów i przekazywania inwestycji docelowym użytkownikom, 7) określania zapotrzebowania na środki finansowe dla zadań kontynuowanych na rok następny i na okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa, 8) rozpatrywania skarg i roszczeń. 4. Swoje zadania ZIM może realizować własnymi siłami albo poprzez podmioty zewnętrzne, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Prezydenta Miasta Krakowa. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych ZIM: 1) współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków oraz właściwymi organami jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w zakresie pełnienia funkcji inwestora zadań powierzonych i priorytetowych, 2) przedstawia właściwej w sprawach gospodarowania nieruchomościami komórce Urzędu Miasta Krakowa propozycje nabycia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, 3) współpracuje z innymi podmiotami.
Władze:
Dyrektor  Łukasz Szewczyk
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Infrastuktury Technicznej  Anna Twardowska
Główny Księgowy  Ewa Kowalska